2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.01.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 15.01.2010

Karar No : 39

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nuri Has Mahallesinde, 315 pafta, 7190 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.01.2010 tarih ve 1 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, konut alanı ve M ticaret lejant işaretli eğitim tesisi alanı olarak planlı yerin yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin M ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.01.2010

Karar No : 40

Konusu : Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, Çevre Düzeni planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Master Planı kapsamında, 1/25.000 ölçekli ilave + revizyon Çevre Düzeni planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.01.2010 tarih ve 2 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağında 1/25.000 ölçekli Kış Turizm Merkezi Revizyon Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları tamamlanmıştır. 1/25.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planında; bölge parkı, festival alanı, spor alanları, ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanları şeklinde yeni planlama kararları getirilmiştir. Planlama alanı içerisindeki gölet alanı kıyı kenar çizgisine göre yeniden düzenlenmiştir. Kayseri – Develi karayolunun bir kısmı Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden batı istikametine doğru kaydırılmıştır. Ayrıca M ve I liftlerinin üst noktalarına Günübirlik Kullanım Alanları planlanmıştır. Söz konusu plan doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planları üretilerek bu planda turizm gelişim alanları belirlenmiştir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ise tasarım ve peyzaj planları ile birlikte değerlendirilerek üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Plan müellif tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olan Turizm Merkez Sınırı içerisindeki 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli ilave+revizyon uygulama imar planlarının onanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmasının, ayrıca 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni Planında Turizm Merkez Sınırı dışında kalan bölgenin ise onaylanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.01.2010

Karar No : 41

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde Revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.01.2010 tarih ve 3 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 sayılı kararı hakkındaki Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 23.07.2009 tarih, 2009/607, 608 ve 609 esas sayılı, 29.07.2009 tarih, 2009/537 esas sayılı kararları gereği Çaybağları mevkiinde revizyon Nazım İmar planı yapılmasını istemekte olup, plan müellifi tarafından hazırlanan öneri planda planlama alanı, mahkeme kararları dikkate alınarak 2 ayrı etapta değerlendirilmiş ve 1.etap olarak adlandırılan yerde Milli Savunma Bakanlığı ve Kayseri 2.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın görüşü doğrultusunda askeri alandan çıkartılan alanın üst ölçekli planlara uygun olarak sosyal donatıları ile birlikte bağ ve sayfiye alanı olarak planlanmıştır. Bu alanın güneyi ise 2.etap olarak adlandırılmış ve bu bölgeye ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.

1/5000 ölçekli 28M ve 28N Revizyon Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 1. etap olarak adlandırılan yerlerin sosyal donatı alanlarıyla birlikte bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının kabulünün, 2.etap olarak adlandırılan yerdeki planlamanın ise yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.01.2010

Karar No : 42

Konusu : Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesinde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 18 Meslek gurubuna yönelik olarak kurulan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin, Kocasinan İlçesi, Erkilet, Oymaağaç, Anbar mevkiinde 1.000.000M2’nin üzerinde bir alanda, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.01.2010 tarih ve 4 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin talebi üzerine, Mobilyacılar, Koltukçular, Marangozlar vb. 18 meslek grubunun sosyal donatı alanları ile birlikte üretim ve satış mağazalarının yapılabileceği, bir alana ihtiyaçları olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. ve 73. maddelerine istinaden plan değişikliği yapılması istenmektedir.

Söz konusu talep doğrultusunda, Erkilet mevkiinde, mülkiyeti Belediyemize ait 8732 parsel ve mülkiyeti Hazineye ait 603 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan küçük sanayi sitesi alanı, kentsel servis alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, belediye hizmet alanı, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, M ticaret lejant işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı, M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı, ticaret alanı, cami alanı, resmi kurum alanı, park ve yol olarak planlanmıştır. Ayrıca taleple 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında da tadilat talep edilmesine rağmen söz konusu planların incelenmesi neticesinde bu planlarda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

1/25000 ölçekli K34-b4, 1/5000 ölçekli K34b-24a, K34b-24b, K34b-24c, K34b-24d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan revizyon nazım imar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.01.2010

Karar No : 43

Konusu : Erciyes Üniversitesinin 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemiz, Kayseri İmam Hatip ve İlahiyat Yardım Derneği ile Erciyes Üniversitesi arasında yapılan protokol çerçevesinde 1/5000 ölçekli 28N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.01.2010 tarih ve 5 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Protokol gereği Erciyes Üniversitesinin güney batısındaki kentsel servis alanı olarak planlı yer ile Üniversite alanının güneyindeki ticaret alanı, turizm tesis alanı, sosyal ve kültürel tesisi alanları ve spor alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin spor alanı, kentsel servis alanı, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, turizm tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı ile (M) ticaret lejant işaretli sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.01.2010

Karar No : 44

Konusu : Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, 353 ada, 1 parselde imar plan değişikliği Yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Talas İlçesi, Harman Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 353 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli K35-d-07a-4a imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.01.2010 tarih ve 6 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İtfaiye Daire Başkanlığımız, Talas İlçesi Harman mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait taşınmazın tamamının Belediye Hizmet Alanı (itfaiye alanı) olarak planlanmasını istemektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7-c maddesine istinaden, 1/1000 ölçekli K35-d-07a-4a uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye alanı) olarak planlanması yönündeki uygulama imar planı tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.