2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.01.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 01

Konusu : B.Şehir Belediye Encümenine Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 22.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/276 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri Genel Sekreter, biri Mali Hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 52 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Encümenine yerel seçimlere kadar; Mehmet SAVRUK 47 oy, Rifat YELKENOĞLU 47 oy, Ahmet GÖBÜLÜK 47 oy, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR 46 oy, Halil TAŞCI 45 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 02

Konusu : Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin Yapılması.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde; Denetim Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 22.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/277 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 52 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna yerel seçimlere kadar; Mehmet KAHRAMAN 44 oy, Mustafa ÇELİK 42 oy, Mehmet BÜYÜKBAŞ ise 43 oy, Uğur İMREN 4 oy, Rafet YILMAZ, 3 oy, Yüksel YALÇIN 2 oy, Hasan YILMAZ 3 oy, Sami BAYIRAŞI 1 oy, Mehmet ŞEREFLİOĞLU 1 oy, Celasi KAYA 1 oy alan üyelerden en çok oyu alan 3 üye Mehmet KAHRAMAN, Mustafa ÇELİK ve Mehmet BÜYÜKBAŞ’ın Denetim Komisyonuna seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 03

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, 35 pafta, 52 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 66,67,72,75,76,84,85,

86,87,88, ve 89 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 66, 67, 72, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 05.01.2009 tarih ve 32 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu yer, katlı otopark alanı olarak planlı olup, mevcutta yapılı bulunan Kalemkırdı Mescidinden dolayı katlı otopark alanının yeniden planlanması yönündeki plan değişikliği talebi hakkında çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 04

Konusu : Hacılar Belediyesinin 1/5000 Ölçekli NİP planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.01.2009 tarih ve 21 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi, planların ITRF koordinat sistemindeki hâlihazır haritalar üzerine işlenmesi, ayrıca tescilli imar adalarının korunarak ve bölgenin ihtiyacı doğrultusunda planların revize edilerek bazı bölgelerde ilave plan yapılması ile ilgili talebi, 1/50.000 ve 1/25.000 planlar göz önünde bulundurularak incelenmiştir. 1/50000 ve 1/25000 ölçekli planlarda planlama alanından geçen güney çevre yolu ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü yaptığı arazi çalışmalarından sonra yol hattını iki bölgede (Hacılar ve Başakpınar) değiştirmiştir. Planlama alanı içinde bulunan bu yolun 1/50000 ve 1/25000 lik planlarda düzeltilmesi ve bu değişikliğin 1/5000 ölçekli nazım imar planına önerildiği şekli ile işlenmesinin uygun olacağı, ayrıca eski yerleşim dokusu olan yerlerde fiili yapılaşmaya uygun olarak yoğunluğun 0,30/0,90 olacak şekilde düzenlenmesi için 1/25000 ölçekli nazım imar planında yoğunluğun 40 kişi/ha düşürülmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı değişiklikleri ile ITRF koordinat sisteminde hazırlanan İlave-Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının önerildiği şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 05

Konusu : İncesu Belediyesinin Revizyon Nazım imar Planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 05.01.2009 tarih ve 27 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planları ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 06

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, ve 15 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 14.01.2008 tarih, 15 Sayılı Kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazı hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.01.2009 tarih ve 24 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 14.01.2008 tarih, 15 Sayılı Belediyemiz meclis kararına Saadettin Aydın, fiilen kullanılan yapı kullanım izin belgesi, ruhsatı ve 1/1000 ölçekli mevzi imar planı bulunan Akaryakıt ve LPG istasyonunun Nazım İmar Planına işlenmediği gerekçesiyle plana itiraz etmiştir. Söz konusu itiraza ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

1/5000 ölçekli K34-A-25-B Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 07

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.12.2008 tarih ve 15 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar adası kenar çizgilerinin mevcut kullanımlar dikkate alınarak yeniden planlanması konusundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden, Mimarsinan Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih ve 97 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 08

Konusu : Erciyes Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erciyes Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.12.2009 tarih ve 16 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Danıştay 6. Dairesi ve Kayseri İdare mahkemesi kararlarına istinaden Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanması talebi Belediyemiz Meclisinin 14.07.2008 tarih ve 295 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından Erciyes Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 27 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 09

Konusu : Hisarcık Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.12.2008 tarih ve 17 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar planlarında 7 metre olarak planlı yolun eğimden kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Hisarcık Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 21 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 10

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008

tarih, 110,111,112 ve 113 sayılı Kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.12.2009 tarih ve 18 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarihli kararlarından,

110 sayılı karar ile; Yeşil alan ve 10 metrelik yol olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebi, kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni bir yeşil alan önerilmediğinden, reddinin uygun olacağı,

111 sayılı karar ile; İmar planındaki 10 metrelik yolun fiili duruma ve mülkiyet yapısına göre yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

112 sayılı karar ile; Ağaçlandırılacak alana cepheli imar adasının ağaçlandırılacak alana bakan cephelerinde çekme mesafelerinin 5 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

113 sayılı karar ile; Sosyal Tesis (Zihinsel Engelliler Tesis Alanı) olarak planlı yere M Ticaret Lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2008 tarih, 346 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden.

Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 11

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221

ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221 ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 05.01.2009 tarih ve 26 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarihli kararlarından,

212 sayılı kararı ile; İnecik Mevkinde İbadet yeri (Cami) planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.07.2008 tarih, 304 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

213 sayılı kararı ile; Tacettin Veli mahallesinde MİA olarak planlı yerin M işaretli Sağlık Tesisi Alanı planlanması taleb, Belediyemiz Meclisinin 15.08.2008 tarih, 383 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

214 sayılı kararı ile; Karadere mevkiinde, Bağ ve Sayfiye alanı olarak planlı yerde imar adalarının yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.07.2008 tarih, 305 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

215 sayılı kararı ile; Köşk mahallesinde Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Sağlık Tesisi alanı olarak planlanması hususundaki incelemeler devam ettiğinden kararın yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

216 sayılı kararı ile; Kazım Karabekir Mahallesinde Konut alanı olarak planlı yerin Dini Tesis Alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

217 sayılı kararı ile; Eskişehir mahallesinde, Ortaöğretim alanın olarak planlı imar adasında 25 metrelik çekme mesafesinin 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

218 sayılı kararı ile; Billur mevkinde Bağ ve Sayfiye alanı olarak planlı imar adasının kuzeybatısındaki yeşil alanın imar adasına dahil edilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

221 sayılı kararı ile; Osman Kavuncu Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda Ticaret Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.08.2008 tarih, 347 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

222 sayılı kararı ile; Nurihas mahallesinde, Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz meclisinin 11.08.2008 tarih, 345 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarihli kararlarından; 212, 214, 217, 221 ve 222 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği, 213, 215, 216 ve 218 sayılı kararlara ilişkin komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 12

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 108 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 108 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.12.2008 tarih ve 19 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yavuzselim Mahallesinde 18. madde uygulaması ile tescil edilen alanda sonradan yapılan plan değişikliği ile 18.madde uygulaması bozulduğundan, bu alanın 18.madde uygulamasına ve tescilli parsellere uygun olarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 108 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 13

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; buna dair; 17.12.2008 tarih ve 20 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 4 metrelik dere yatağının imar planlarına yeşil alan olarak işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Erkilet Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 58 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 14

Konusu : Kuşcu Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuşcu Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; buna dair; 02.01.2009 tarih ve 22 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuşçu Belediyesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planları İller Bankası tarafından hazırlanarak incelenmek üzere Belediyemize sunulmuştur. Söz konusu planlar incelendiğinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uymayan alanlar olduğu tespit edildiğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 15

Konusu : Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parselde 1/5000 ölçekli K35-d-02-d NİP.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; buna dair; 05.01.2009 tarih ve 28 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İdare Mahkemesi 2007/371 esas, 2008/904 sayılı kararı ile söz konusu parsel malikinin mağduriyetinin giderilerek kaybettiği imar haklarının imar planı değişikliği ile yeniden verilmesi yönünde karar almıştır. Bu Mahkeme kararı gereğince öneri Nazım İmar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-D-02-D Nazım İmar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Konut Alanı, Ticaret Alanı ve Yeşil Alan olarak planlanması yönünde hazırlanan Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 16

Konusu : Kemal DEMİR’in imar planlarına yaptığı itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Belediye Meclisimizin 13.10.2008 tarih ve 448 sayılı kararına istinaden, Talas Belediyesi, Kiçiköy Mevkii, 1 Pafta, 26 ada, 59 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Kemal DEMİR’in yaptığı itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 05.01.2009 tarih ve 29 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih ve 448 sayılı kararına istinaden, Talas İlçesi Kiçiköy Mevkii, 1 pafta, 26 ada, 59 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan Nazım İmar Planı değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Kemal DEMİR itiraz etmiştir. İtiraz dilekçesinin plan müellifi görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 17

Konusu : Hasanarpa Mahallesi, 5 pafta, 504 ve 505 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti hazineye ait Hasanarpa Mahallesi, 5 pafta, 504 ve 505 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.01.2009 tarih ve 25 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hasanarpa mahallesinde mülkiyeti hazineye ait söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanın Kocasinan Ziraat Odası Başkanlığınca Meyve Fidanı üretimi ve satışının yapılabilmesi için fidanlık alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35-A-16-A, K35-A-16-D Nazım İmar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin fidanlık Alanı olarak planlanması yönündeki Mevzi Nazım İmar planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 18

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 05.01.2009 tarih ve 30 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesinin bir kısmının ve Park alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasını, ayrıca sosyal donatı ve yeşil alanların da yeniden düzenlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 29N Nazım İmar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, İbadet Yeri, yol, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesi, Park, Konut Alanı ve Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyona havalesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 19

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 05.01.2009 tarih ve 31 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin, Sosyal donatıları ile birlikte konut alanı olarak yeniden planlanması talebi hakkındaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 20

Konusu : Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün NİP. Değişikliğine yaptığı itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün Nazım İmar Planlarında değişikliğe yapılan itirazının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.01.2009 tarih ve 23 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Köşkdağı Mahallesinde, Belediyemiz meclisinin 13.10.2008 tarih, 450 sayılı kararına istinaden askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde itiraz etmiştir. Yapılan itiraz ile resmi kurum alanı olarak planlanan yerin, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait 6955 ada 2 parsel nolu taşınmazı da içerisine alacak şekilde büyütülmesi istenmektedir. Konuya ilişkin Plan Müellifinin hazırladığı 1/5000 ölçekli öneri plan incelenmiş ve komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

1/5000 ölçekli 28N Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 21

Konusu : Kadir Has Vakfının yapacağı bağış Karşılığında Şehir Stadyumuna isminin verilmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kadir Has Vakfı, Kadir HAS isminin şehir stadyumuna verilmesi karşılığında Belediyemize şartlı bağış yapmak istemektedir. 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereğince şartlı bağışın kabulünün görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 22.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/278 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kadir Has Vakfının, 04.12.2008 tarih 2008/16 Sayılı dilekçelerinde belirtmiş oldukları şartlı bağışın, 5393 Sayılı Kanunun 18/g maddesi gereğince kabulüne, Kayserimizin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden, eğitim kurumlarından sosyal ve kültürel içerikli tesislere kadar birçok alanda ortaya koyduğu hayır eserleriyle ‘Hayırseverlerin Babası’ olarak adlandırılan, bu topraklarda eser bırakmayı övünme aracı değil, doğduğu yere borç ödemek olarak gören merhum işadamı Kadir HAS’ isminin Şehir Stadyumuna verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 22

Konusu : Zabıta Personeli için 2009 yılı fazla çalışma Ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Zabıta Personeli için her ay fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı 2009 yılının Mali Bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen tavan ücretin ödenmesini, ayrıca bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince fazla mesai ücretinin ödenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Zabıta Daire Başkanlığı’nın 02.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0. 16/4-12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

31.12.2008 gün ve 27097 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2009 Yılı Mali Bütçe Kanunun (K) cetvelinde belirtildiği üzere Nüfusu 250.001’den 1.000.000 kadar olanlara tavan ücreti olan brüt 245.00TL’nin Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 23

Konusu : İtfaiye Personeli için 2009 yılı fazla çalışma Ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İtfaiye Personelinin her ay için fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı, 2008 Mali Yılı Bütçe Kanununda nüfus artışına paralel olarak, belirlenen tavan ücretin, ödenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 05.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/3 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.12.2008 gün ve 27097 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) yayınlanarak yürürlüğe giren 2009 yılı Mali Bütçe Kanunu’nun (K) Cetvelinde; “ Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personel ile kadrolu koruma ve güvenlik personeline Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın, belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti maktuen ödenir denilmektedir.

Bu nedenle İtfaiye personelinin her ay için fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı 2009 Mali Yılı bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen tavan ücreti olan brüt 285.00TL’nin İtfaiye personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 24

Konusu : 2009 Gelir tarifesindeki iskan muayene Ücretlerinin düzeltilmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2009 Gelir tarifesinde belirtilen iskan muayene ücretlerinin düzeltilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 05.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/5 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığının 2009 Gelir tarifesinde belirtilen iskan muayene ücretlerinde, sehven 70TL/m2 olarak belirlenen 6. grup ücretinin 0.70TL/m2 olarak düzeltilmesine, ayrıca 100TL/m2 olarak belirtilen 7.grup ücretinin 1.00TL/m2 olarak düzeltilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 25

Konusu : 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesinden ödenek aktarılması.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 2009 Mali Yılı Analitik bütçesinde belirtilen 13.818.324TL ödeneğin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının ilgili harcama kalemlerine aktarılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 08.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/1 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2009 mali yılı Analitik bütçesi Belediye Meclisimizin 28.11.2008 tarih ve 526 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden, 13.818.324TL ödeneğin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının ilgili harcama kalemlerine ekteki şekliyle aktarılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 26

Konusu : Kardeş Şehir Mostara personel görevlendirmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 15-18 Ocak 2009 tarihleri arasında Kardeş Şehrimiz Mostarda açılan KAYMEK kurslarının (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme) sertifika töreni ve kursların yerinde incelenmesi için; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ve Meclis Üyesi A.Serdar ALTUNTUĞ’un görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 09.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/03 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 15-18 Ocak 2009 tarihleri arasında Kardeş Şehir Mostarda açılan KAYMEK kurslarının sertifika töreni ve kursların yerinde incelenmesi için; 5393 SayılıBelediye Kanununun 18/p Maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ve Meclis Üyesi A.Serdar ALTUNTUĞ’un görevlendirilmesi ve Yurtdışı Görev yolluklarının 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 27

Konusu : Memur Boş Kadro değişikliği cetvelinin onaylanması.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak düzenlenen II Sayılı (Memur Boş Kadro değişikliği) cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/24 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen II Sayılı (Memur Boş Kadro değişikliği) cetvelinin, ekte sunulan şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 28

Konusu : Sözleşmeli olarak çalışan 67 Personelin 2009 yılı ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Sözleşmeli olarak çalışan 67 Personelin 2009 yılı ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/26 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan ve Sözleşme süreleri 31.12.2008 tarihinde sona eren 67 personelin 2009 Mali yılında çalışmaları devam edeceğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Kadro karşılığı gösterilerek 2009 mali yılında hizalarında belirtilen net aylık tavan ücretlerini geçmemek üzere ekli listede belirtilen şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 29

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih, 19,20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih, 19,20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-55-81 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih, 19, 20 ve 21 sayılı kararları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 30

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 06 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 06 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-33-50 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 06 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 31

Konusu : Başakpınar Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 02 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Başakpınar Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 02 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-28-48 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Başakpınar Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 02 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 32

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-47-80 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 12 sayılı kararı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 33

Konusu : Talas Belediyesinin, S.S Talas Anayurt Kooperatifine ait, 463 ada, 1 parsel ve

461 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, S.S Talas Anayurt Toplu konut Yapı Kooperatifine ait, 463 ada, 1 parsel ve 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-19-23 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, S.S Talas Anayurt Toplu konut Yapı Kooperatifine ait, 463 ada, 1 parsel ve 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 34

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 184 pafta, 586 ada, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 184 pafta, 586 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 27M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-52-74 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 184 pafta, 586 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 27M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 35

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar palan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-50-77 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar palan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 36

Konusu : Melikgazi İlçesi, Seyyid Burhanettin mezarlığında, ibadet yeri alanının planlanması.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Seyyid Burhanettin mezarlığında ibadet yeri alanının planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-62-100 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün, Melikgazi İlçesi, Seyyid Burhanettin mezarlığında İbadet yeri (Cami) alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 37

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-49-78 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 ölçekli K35-d, 1/25000 K35-d1 ve 1/5.000 ölçekli 28N nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 38

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3270 ada, 14 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3270 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-51-76 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yıldırım Beyazıt mahallesi, 3270 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 39

Konusu : Mimarsinan Bld. Sınırlarında bulunan Bahçelievler Su Depolarının, 1/1000 ölçekli

planlara işlenmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Bahçelievler Su Depolarının bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli planlara işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-69-103 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Bahçelievler Su Depolarının bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli K35-a-22-c-2-a uygulama imar planı paftasında tadilat yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 40

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Alagöz Köyü, 1 pafta 560 parsel ile 2 pafta, 558 ve 883 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Alagöz Köyü 1 pafta 560 parsel ile 2 pafta, 558 ve 883 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 12.01.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-68-102 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Alagöz Köyü 1 pafta 560 parsel ile 2 pafta, 558 ve 883 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 41

Konusu : İsrail Devletinin Gazze şehrinde yapmış olduğu katliamın kınanması ve Meclis Üyelerinin

Ocak ayı huzur haklarının Gazze’ye bağışlanması.

Meclis 1. Başkan Vekili M. Zeki YELTEKİN’in sözlü talebi ile, İsrail Devletinin Filistin’in Gazze şehrinde yapmış olduğu katliamın kınanması ve Meclis Üyelerinin Ocak ayı oturumuna ait huzur haklarının Gazze’ye bağışlanması talebi üzerine, oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 41. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İsrail Devletinin Filistin’in Gazze şehrinde yapmış olduğu katliamın kınanması ve Meclis Üyelerine ödenecek olan Ocak ayı oturumuna ait huzur haklarının Gazze’ye bağışlanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 12.01.2009

Karar No : 42

Konusu : Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.

 

Meclis Üyesi Mehmet SAVRUK’un sözlü talebi ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi gereğince Mart ayının Meclisin tatil ayı olarak belirlenmesi talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 42. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi gereğince Mart ayının Meclisinin tatil ayı olarak belirlenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.