Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

214

İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesinde 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesinde 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 181 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Beylik Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Taşınmaz malikinin talebine istinaden, İncesu Belediye Meclisinin 11.06.1997 tarih, 22 sayılı kararına istinaden hazırlanıp onanmış olan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilçe belediyesi arşivinde bulunamadığından nazım imar planlarına işlenmemiştir. Taşınmazın bulunduğu alana ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftaları, parsel maliki tarafından İller Bankası arşivinde bulunarak tarafımıza iletilmiştir. Bahsi geçen paftalara uygun olacak şekilde 1/5000 ölçekli öneri ilave nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-4894,6 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

215

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi'nde, 11424 ada, 3 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi'nde, 11424 ada, 3 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 167 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi nazım imar planında, kış eğlence parkı, kayak alt istasyonu, kış şartlarında hayatta kalma ve kurtarma eğitim merkezi, eğitim-dinlenme tesisi ve yol olarak planlı olup, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, kış şartlarında hayatta kalma ve kurtarma eğitim merkezinin batı yönünde genişletilerek, bahsi geçen alanın tamamına askeri alan ifadesinin eklenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içersine alınan yerin, askeri alan H.K.K (kış şartlarında hayatta kalma ve kurtarma eğitim merkezi) olarak planlanması yönündeki talebin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

216

İncesu Belediyesinin, Karahüyük Mahallesi, Sıkçakıl mevkisinde bulunan 106 ada, 120, 122, 169, 170 ve 171 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Karahüyük Mahallesi, Sıkçakıl mevkisinde bulunan 106 ada, 120, 122, 169, 170 ve 171 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 168 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Karahüyük Mahallesi, Sıkçakıl mevkisinde bulunan söz konusu taşınmazın yer aldığı alanda mevzi nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, güneş enerji santrali kurulabilmesi için, enerji, üretim, dağıtım ve depolama alanı ile bu tesise hizmet etmesi amacıyla, taşıt yolu ve otopark alanı olacak şekilde 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planının yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-03-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin; otopark alanı, yol, enerji, üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak mevzi nazım imar planının yapılması yönündeki (NİP-2750,10 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

217

İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, Beşağıl mevkisinde bulunan 206 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesi, Beşağıl mevkisinde bulunan 206 ada, 39 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 169 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Aksubağları Mahallesi, Beşağıl mevkisinde bulunan söz konusu taşınmazların yer aldığı alanda mevzi nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, güneş enerji santrali kurulabilmesi için, enerji, üretim, dağıtım ve depolama alanı ile bu tesise hizmet etmesi amacıyla, taşıt yolu olacak şekilde 1/5000 ölçekli mevzi nazım imar planının yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-13-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin; yol, enerji, üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak mevzi nazım imar planının yapılması yönündeki (NİP-16420,2 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

218

İncesu Belediyesinin, Yarım Mahallesi, 311 ada, 12 ve 13 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Yarım Mahallesi, 311 ada, 12 ve 13 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 182 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Yarım Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, İncesu kentsel ve arkeolojik sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı içerisinde yer almakta olup, park alanı olarak planlıdır. 311 ada, 12 ve 13 parsel no’lu taşınmazlar koruma amaçlı imar planında, K-1 doku özellikleri açısından özgün ve inli yapıların yoğun olduğu koruma bölgesinde ve Ö4-Agios Efstatios Kilisesi ve çevresini kapsayan öncelikli koruma ve geliştirme bölgesi sınırları içerisinde park alanı olarak, mülkiyeti İncesu Belediyesine ait olan, 62 ada, 40 ve 112 parseller ise konut alanı olarak planlıdır. 311 ada, 12 ve 13 no’lu taşınmazların plan çalışması sırasında sehven park alanı olarak gösterildiği gerekçesiyle, konut alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması, kaldırılan park alanının ise, 62 ada, 40 ve 112 parsellerin bulunduğu yerde planlanması önerilmiştir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içersine alınan yerlerin; konut alanı ve park alanı olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması yönündeki (NİP-4035,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

219

Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi, 3399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesi, 3399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 170 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyüktuzhisar Mahallesi'ndeki söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-B-08-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı, 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-18642 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

220

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 9276 ada, 3 ve 2 parsel no’lu taşınmazların doğusundaki alanda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde, 9276 ada, 3 ve 2 parsel no’lu taşınmazların doğusundaki alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 171 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde, Gesi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların doğusunda yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmında belediyemiz tarafından nazım imar plan değişikliği talebinde bulunulmuştur. Yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmı Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak önerilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu, bu alandan kaldırılan yeşil alana karşılık önerilen yerin, 9103 ada, 1 parsel ve 9276 ada, 7 parsel no’lu taşınmazların arasında kalan kısımda önerilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından hazırlanarak onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, Belediye Hizmet Alanı (BHA) olacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin, plansız olan kısmın ise yeşil alan olacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması yönündeki (NİP-2746,16 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

221

Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi’nde, 2549 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesi’nde, 2549 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 172 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, mevcut nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 04.03.2016 tarih, 1974 sayılı kararına istinaden, 1.derece arkeolojik sit alanı sınırının imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım 28M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yere 1.derece arkeolojik sit sınırının işlenmesi yönündeki (NİP-2759,132 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

222

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yüzüncüyıl ve Hasanarpa Mahalleleri sınırları içerisinde, K34b20c2a, K34b20b3d, K34b20b3c paftalarında yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yüzüncüyıl ve Hasanarpa Mahalleleri sınırları içerisinde, K34b20c2a, K34b20b3d, K34b20b3c paftalarında yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 183 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan; 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, kadastro dışı taşlık olarak belirlenen yerde Tarım Alanı niteliğinin değiştirilerek Asfalt Plent Alanı yapılmak amacı ile yeni bir planlama yapılmasını talep etmektedir. Yapılması düşünülen planlama ile ilgili kurumların görüşleri, halihazır harita ve imara esas jeolojik etüd çalışmaları bulunan, sınırları belirlenen yaklaşık 40 hektar büyüklüğündeki Diğer (marjinal) Tarım Alanı olarak planlı yerin, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu alanda Belediyemizce yürütülen mezarlık çalışmaları olduğu tespit edildiğinden, Belediye Hizmet Alanı planlanması talep edilen alanda, yolun kuzeyindeki yaklaşık 23 ha’lık alanın Mezarlık Alanı olarak planlanması, güneyinde kalan alanın Asfalt Plent Tesisi yapılmak üzere Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından;

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2. Bendine istinaden 1/25000 (NİP- 6151,14 Plan İşlem Numaralı) , 1/5000 ve 1/1000 ölçekli (NİP- 18955 Plan İşlem Numaralı) imar planlarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Belediye Hizmet Alanı ve Mezarlık Alanı olarak planlanması yönündeki imar planlarının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

223

Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi'nde 3058 ada 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi'nde 3058 ada 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 188 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yeşil Alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi bu alan ve civarında, Melikgazi Belediyesi ile Kocasinan Belediye sınırının bu alandan geçtiği, yürürlükte bulunan planlar arasında uyuşmazlık olduğu ve plansız alanların yer aldığını belirterek, sorunun plan değişikliği yolu ile çözülmesini talep etmektedir. İki ilçe arasında kalan mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait alanın 1/5000 ölçekli planda Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 23*62 ölçülerinde kütle, plansız olan alanın ise Yeşil Alan ve Yol olarak planlanması talep edilmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 2. Bendine istinaden 1/5000 ölçekli 31O nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 31O-IId, 31O-IIIa uygulama imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Konut Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak planlanması yönündeki (NİP-6611,14 Plan İşlem Numaralı) imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

224

Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için yetki devri yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için yetki devri yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 189 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince; Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için yetki devri talep etmektedir.

Kocasinan Belediyesi, Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahalleleri toplamda 311.745,53 m2’lik bölgede Bağdat Caddesi ve orta yol aksı üzerinde merkeze 7,5 km uzaklıkta şehrin en gözde mekanlarından biri konumunda bulunmaktadır. Orta yolun üzerinde bulunan Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahalleleri bugün itibariyle gecekondu bölgesi olarak anılmaktadır ve imar planları bulunmasına rağmen bir türlü yapılaşamamıştır. Uygulama bölgesi; Bağdat Caddesi ile orta yol projesini birleştirmek adına da gerekli planlamalar yapılarak hazırlanmıştır. Mahallemizde 2981 sayılı kanunun 10/b maddesi uygulanmış mahkeme kararları nedeniyle 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulanamadığını belirtmektedir. İmar planları genel olarak ayrık nizam olarak ve yollar 10 ve 15 m olarak tanımlanmıştır.

Kocasinan Belediyesi şu an ruhsatsız olan yapıların yıkılarak tekrar gelecekte dönüşüme ihtiyaç duyulacak yapılar yapmak değil, gerek sosyal dokusu gerek teknik altyapısıyla kentsel yaşam alanları oluşturmak istemektedir.

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi;

''73-Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.

Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir'' hükmünü içermektedir.

Vatandaşlarımızın kötü yaşam alanları ticaret alanları ve eskiyen kent dokusunu yenilemek her türlü doğal afet risklerine karşı korunaksız durumda bulunan mahallemizi bir an önce yenilenmesi için konut alanları oluşturulması amacıyla ekli haritada sınırları belirtilen Sümer Mahallesi 622 ada 17 ve 18 parsel, Yenidoğan Mahallesi 2788 ada 12 parsel, 2789 ada 4 parsel, 2791 ada parsel, 2961 ada 9 parsel,3008 ada 1,2,3,4 parsel,3009 ada 1 parsel, 3884 ada 4 parsel, 5290 ada 1 parsel,5291 ada 1 parsel,5292 ada 1 parsel, 6715 ada 4 ,6,7,8,9,12,13 parsel, 6718 ada 3,5,6 parsel, Ziyagökalp Mahallesi 3026 ada 1 parsel, 4936 ada 1,2,3 parsel, 4937 ada 2,3,4,5,6,7,8 parsel, 4938 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsel, 4940 ada 3,4,6,7,8,9 parsel,4941 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsel, 4942 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20 parsel ,4943 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29,30,31 parsel, 4944 ada 1,2,3,4,5,6,7 parsel ,4945 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsel, 4946 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28, 29,30,31,32, 33,34, 35,36 parsel,4947ada,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72 parsel,4948 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parsel 4949 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parsel ,4950 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parsel 4951 ada 1,2,3,4 parsel 4952 ada 1,2 parsel,4953 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsel 4954 ada 1 parsel,4955 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10parsel,4956ada1,2,3,4,5parsel,4957ada,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 parsel 4958 ada 1,2 parsel 4959 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 parsel, 6717 ada 1,19 parsel 6726 ada 3 parsel 6729 ada 1 parsel 6968 ada 1 parsel 6977 ada 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda konut ve ticaret merkezleri oluşturmak amacıyla 5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi gereğince Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimizce '' Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı '' ilan edilmesi, ilan edilen alanda tüm çalışmaların Kocasinan Belediyesince yapılması konusundaki yetkinin devredilmesi talep edilmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde bulunan Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilebilmesi için Kocasinan Belediyesine yetki devri yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

225

Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih, 917 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parselde NİP değişikliğine ilişkin itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih, 917 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 184 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarihli 917 no’lu kararı ile Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 no’lu parselin Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak planlanması yönündeki l/5000 ölçekli nazım imar planına Neşe TAŞ askı ilan süresi içerisinde itiraz etmiştir.

Neşe TAŞ söz konusu alanın Ticaret Alanı olarak planlanmasından dolayı ilgili dilekçesinde “dükkânımın cephesinin kapatılacağından gayrimenkulümün hiçbir özelliği kalmayacak ve bundan dolayı maddi zarara uğrayacağım.” şeklinde ifade ederek itiraz etmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret Alanı olarak planlanan yerin yapılaşma şartları 1/1000 ölçekli imar planında belirleneceğinden, söz konusu itiraza konu olan mağduriyet durumu değerlendirilememiştir. Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılırken itiraz gerekçeleri dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde projeleri ile birlikte görüşülmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

İtirazın plan müellifinin olumsuz görüşü ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olmadığından oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

226

Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 1302, 1303 ve 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 1302, 1303 ve 1433 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 173 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kamber Mahallesi'ndeki söz konusu parsellerin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-C-07-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı, 15 ve 10 metre genişliklerinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-18950 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

227

Talas Belediyesinin, Çatakdere Mahallesi, 2 ve 931 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Çatakdere Mahallesi, 2 ve 931 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 174 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çatakdere Mahallesi'ndeki söz konusu parsellerin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-C-07-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı, 15 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-18951 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

228

Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi'nde mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 616 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi'nde mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 616 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 175 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cami Kebir Mahallesi'ndeki, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Alanı olarak planlı yerin, Kuran Kursu ve Öğrenci Yurdu yapılmak üzere Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-B-18-A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Alanı olarak planlı yerin, Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-11809,11 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

229

Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi'nde, muhtelif parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Köprübaşı Mahallesi'nde, muhtelif parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 185 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köprübaşı Mahallesi'ndeki söz konusu 1954, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1191, 1192, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 parsellerin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-06-D, K35-D-06-A nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı, 20 ve 10 metre genişliklerinde yol ile yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-18952 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

230

Akkışla Belediyesinin, Uğurlu Mahallesi'nde 177 ada, 22 parsel ve 178 ada, 68 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Uğurlu Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 177 ada, 22 parsel ile mülkiyeti Akkışla Belediyesine ait 178 ada, 68 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 176 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uğurlu Mahallesi'ndeki, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yer ile İbadet Yeri Alanı olarak planlı yerin yer değiştirmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli J36-D-25-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan İbadet Alanı olarak planlı yerin, Kültürel Tesis Alanı olarak, Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yerin ise İbadet Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-3853,4 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

231

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 177 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 07.04.2016 tarihli kararlarından;

170 sayılı kararı ile; Keykubat Mahallesi’nde, Park Alanı, Resmi Kurum Alanı, Ticaret Alanı ve Yol olarak planlı olan yerin, Akaryakıt Servis İstasyonu ve Yeşil Alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2016 tarih, 58 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3050,32 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 170 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 167, 168, 169 ve 171 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

232

Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 43, 44 ve 45 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih, 43, 44 ve 45 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 178 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarihli kararlarından;

45 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Süleymanlı Mahallesi, 2683 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı Üretim Tesis Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 18.12.2015 tarih ve 1168 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,100 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin, 04.04.2016 tarih, 45 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 43 ve 44 sayılı kararlarının ise çalışmalar devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

233

Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 23 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 179 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 23 sayılı kararı ile Sindelhöyük Mahallesi 123 ada 1 parsel numaralı taşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olup, bahsi geçen alanın güneş enerji santrali yapılmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi olarak planlanması talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli L34b-14d-1b paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi olarak planlanması hususunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis'inin 14.09.2015 tarih ve 757 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Develi Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 23 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

234

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.04.2016 tarih ve 180 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı Üretim Tesis Alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2015 tarih ve 1067 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-12028,1 plan işlem numaralı) Pınarbaşı Belediye Meclisi'nin 05.04.2016 tarih ve 16 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

235

Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 186 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Özvatan Belediyesi’ne ait 379 ada 8 parsel numaralı taşınmazın, bölge vatandaşları tarafından konut parseli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Konut Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP- 7916,2 plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2016 tarih, 866 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından;

Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.04.2016

236

Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 13.04.2016 tarih ve 187 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Özvatan İlçe Belediyesi tarafından belirlenen 4 yerleşim yerine ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

Kermelik, Tuğlaşah, Taşlık ve Kavaklı Mahallelerine yönelik hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Özvatan Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.