2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.04.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 15.04.2011

Karar No : 308

Konusu : Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.04.2011 tarih ve 121’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) plan kararlarına uygun olarak, doğusunda yapılacak eğlence parkı ve yeni çevre yoluna bağlantı sağlayan yol hattı ile birlikte değerlendirilerek yeniden planlanması istenmektedir. Ancak revizyon imar planı yapılan alanda bazı plan kararlarının değişmesi nedeniyle 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektiren alanlar ortaya çıkmıştır. 1/25.000 ölçekli nazım imar planında eğlence parkının etrafında ve ulaşım aksı üzerinde bu konsepte uymayan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin bir kısmının konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması uygun görülmüştür. Mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı genelinde resmi kurum alanı ve tarım alanı olarak planlı yerler; kurum görüşlerine uygun olarak hazırlanan üst ölçek plan kararları doğrultusunda 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte az yoğun konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerlerin 1/25.000 ölçekli K35-a4 nazım imar planında gelişme konut alanı ve ticaret alanı olarak, 1/5.000 ölçekli 31N, 31O, 32N, 32O nazım imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı, ticaret alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.04.2011

Karar No : 309

Konusu : İncesu Belediyesi, Süksün Mahallesinde yeniden ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi Süksün Mahallesi ve civarında yeniden ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.04.2011 tarih ve 122’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Süksün mahallesi ve civarında Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, 15 sayılı kararına istinaden yapılan ilave ve revizyon nazım imar planı Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 19.10.2010 tarih, 2010/796 karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanın yeniden nazım imar planı yapılmıştır.

Planlama alanı, arazinin fiziki yapısı ve Devlet Su İşleri’nden alınan kurum görüşü dikkate alınarak, Süksün mahallesi sınırları içerisindeki alan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki alan ve DSİ görüşüne istinaden yeniden planlanacak alan olarak 3 ayrı etap halinde değerlendirilmiştir.

1. etap olarak Süksün Mahallesi ve civarında yapılan planlama ile Kayseri 2. idare mahkemesi iptal gerekçeleri giderilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlar nazım imar planında korunarak ilave ve revizyon nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, ticaret alanı ve akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki ilave ve revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.04.2011

Karar No : 310

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mahallesi, 477 ada, 29 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi 477 ada, 29 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.04.2011 tarih ve 123’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Gültepe Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında yeşil alan ve cami alanı olarak planlı yerlerin yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanan onama sınırı içerisine alınan yerin dini tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.04.2011

Karar No : 311

Konusu : Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 26 ada, 25 parsel ve civarında kültürel tesis alanı planlanması.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Talas Belediyesine ait Yenidoğan Mahallesi 1 pafta, 26 ada, 25 parsel ve civarında kültürel tesis alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.04.2011 tarih ve 124’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında mülkiyeti Talas Belediyesine ait orta yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin (M) ticaret lejant işaretli kültürel tesis alanı olarak planlanmasını ve aynı bölgede yer alan ticaret alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli kültürel tesis alanı, ticaret alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.04.2011

Karar No : 312

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih ve 53 kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.04.2011 tarih ve 125’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kızılören Mahallesine ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih, 144 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih, 53 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.