Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.05.2014

 

 

 

 

453

Belediyemizin 2014 yılına ait Bütçe Kesin Hesabının incelemesi talebi.

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2014 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 12.05.2015 tarih ve 4 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna göre;

a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,

b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,

c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,

d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,

e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

 

Buna Göre:

 

GİDER BÜTÇESİ

ÖDENEK VE HARCAMANIN, HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMINI GÖSTERİR CETVEL
              BÜTÇE YILI   2014  
KURUMU Kayseri Büyükşehir Belediyesi   SAYFA NO      
GİDER G. Bütçe Ek ve             Glck
    YIL İle Olağan AKTARMA SURETİYLE Net   Öde. İptal Yıla
KODU AÇIKLAMA D Verilen Verilen EK DÜŞ Ödenek Toplam Üst Edilen Devr
    ÖD Ödenek Ödenek (+) (-) Toplamı Harcama Hrcm. Ödenek Öde.
    (TL.) (TL.) (TL.) (TL.) (TL.) (TL.) (TL.) (TL.) (TL.) (TL.)
01 Personel Giderleri 0 54.902.995,00   24.169.657,28 13.855.257,28 65.217.395,00 62.086.520,17   3.130.874,83  
02 Sosyal Güvenlik Gid. 0 13.214.409,00   2.649.977,75 4.808.477,75 11.055.909,00 10.495.750,59   560.158,41  
03 Mal ve Hiz.Alm. 0 148.988.409,00   23.968.171,56 11.742.382,56 161.214.198,00 143.778.747,85   17.435.450,15  
04 Faiz Giderleri 0 15.286.000,00   7.106.448,55 1.246.448,55 21.146.000,00 21.079.549,44   66.450,56  
05 Cari Trasferler 0 10.972.016,00   9.202.747,64 1.711.747,64 18.463.016,00 17.211.112,73   1.251.903,27  
06 Sermaye Gid. 0 295.058.171,00   76.441.571,03 75.965.760,03 295.533.982,00 236.432.771,41   59.101.210,59  
07 Sermaye Transferleri 0 11.300.000,00   13.000.000,00 0,00 24.300.000,00 23.049.174,81   1.250.825,19  
08 Borç Verme 0 1.000,00     0,00 1.000,00     1.000,00  
09 Yedek Ödenek 0 50.277.000,00     47.208.500,00 3.068.500,00     3.068.500,00  
GENEL TOPLAM 0 600.000.000,00 0 156.538.573,81 156.538.573,81 600.000.000,00 514.133.627,00 0 85.866.373,00 0

GELİR BÜTÇESİ:

 

Ekonomik

Ekonomik

Bütçe

Gelir

Red ve

Net Gelir

Kod

Kodun Adı

Ödeneği

Tutarı

İadeler

Toplamı

01

Vergi Gelirleri

8.906.000,00

7.321.378,86

31.343,39

7.290.035,47

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

213.736.000,00

195.794.654,47

124.067.832,79

71.726.821,68

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

11.500.000,00

524.983,03

0,00

524.983,03

05

Diğer Gelirler

282.343.000,00

381.079.339,83

714.303,14

380.365.036,69

06

Sermaye Gelirleri

33.515.000,00

74.544.046,08

7.848,09

74.536.197,99

09

(-) Red ve İadeler

 

 

 

 

 

Toplam

550.000.000,00

659.264.402,27

124.821.327,41

534.443.074,86

 

 

Belediyemizin 2014 yılı gider bütçesi gelir bütçesi 600.000.000 olarak kabul edilmiştir. Yılı içerisinde ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 156.538.573,81 TL ilave ve tenzilinin yapılmıştır. 600.000.000 TL ödenekten yılı içerisinde 514.133.627,00 TL harcanmıştır. Kalan 85.866.373,00TL ödenek ise encümen kararı gereğince imha edilmiştir.

Böylece gider bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 86 Gelir Bütçesinde gerçekleşme oranı ise % 120 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden tasdiki hususunda Meclis üyesi Osman KOÇ’un ret oyuna karşın oyçokluğu ile uygun olacağına yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.05.2015

454

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.05.2015 tarih ve 184 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuzey Çevre Yolunun kuzeyinde mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Erkilet Mahallesi 8661 ve 8984 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alan imar planlarında Konut Alanı, Ticaret Alanı, Resmi Kurum Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Cami Alanı, İlköğretim ve Ortaöğretim Tesis Alanı, Yeşil Alan ve yol olarak planlı olup; bölgede konut alanlarının site düzeninde yapılaşmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve bölgedeki donatı alanlarının erişilebilirliğinin dikkate alınarak yeniden planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 32L, 32M, 33L ve 33M nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde konut alanlarının site nizamında yapılaşmaya olanak sağlamak üzere sosyal donatı alanları ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (NİP-2710,4 Plan İşlem Numaralı ) Nazım İmar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.05.2015

455

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 308 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 308 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.05.2015 tarih ve 185 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, İl Emniyet Müdürlüğünün talebine istinaden kamu hizmet alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35d-03-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal tesis alanından çıkartılarak kamu hizmet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2761,7 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.05.2015

456

Esentepe ve Osman Kavuncu Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi-Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı kesişiminde yapılan yol ve kavşak çalışması kapsamında, imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Esentepe ve Osman Kavuncu Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi-Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı kesişiminde yapılan yol ve kavşak çalışması kapsamında, imar planlarında gerekli değişikliklerin yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.05.2015 tarih ve 186 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Esentepe ve Osman Kavuncu Mahallesi, Girne Şehitleri Caddesi-Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı kesişimin fiili durum da dikkate alınarak hazırlanan kavşak projesinin imar planına işlenmesi istenmektedir. Söz konusu projenin planlara işlenmesinin uygulamada sorunlara yol açacağı kanaatine varıldığından, proje sınırı daraltılarak söz konusu alanın sadece kuzeyi değerlendirilmiştir. Yapılan değişiklik projenin uygulanmasına sorun oluşturmamaktadır. 1251 ada, 12 parsel, 4953 ada, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarı plan onama sınırı içine alınarak, bu yerdeki alan kavşak projesine uygun olarak imar planlarına işlenmiştir.

1/5000 ölçekli 30L ve 1/1000 ölçelki 30L-IVd imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki (NİP-2759,63 plan işlem numaralı) kavşak düzenlemesinin, 5216 sayılı yasanın 7/g ve 7/c maddelerine istinaden kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.05.2015

457

Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 13.05.2015 tarih ve 187 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 04.05.2015 tarihli kararlarından,

111 sayılı kararı ile; Harman Mahallesi’ndeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve otopark alanı olarak planlı alanın, ibadet yeri alanı ve park alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talepteki ibadet yeri alanına yönelik belirlenen Emsal 0,60 değerinin kaldırılmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmış olup, Belediyemiz Meclisinin 08.12.2014 tarih ve 894 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan (UİP-1110,61 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

110, 112 ve 113 sayılı kararlarının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesinin, 111 sayılı kararın ise yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.05.2015

458

Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 15 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 13.05.2015 tarih ve 188 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi ve Yahyalı İlçe sınırları içerisinde bulunan, Se Santral ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. adına üretim lisansı verilen, 52.5 MW güce sahip, 22 adet türbin şalt sahası ile idari tesislerin trafo ve bağlantı yollarından oluşan rüzgar enerji santrali için, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 124 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan (UİP-9398 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 15 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.05.2015

459

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 417 ada, 261 parsel, Talas 30 pafta, 12, 16, 17 ve 23 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 417 ada, 261 parsel, Talas 30 pafta, 12, 16, 17 ve 23 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.05.2015 tarih ve 189 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Köşk Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alandaki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerde, daha sağlıklı yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla bu yerin yeniden planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,64 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.