2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.05.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 190

Konusu : Belediyemizin 2008 yılı Kesin Hesabı.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2008 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 12.05.2009 tarih ve 2 nolu Plan ve Bütçe komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2008 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna göre;

a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,

b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,

c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,

d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,

e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

 

Buna Göre:

 

GİDER BÜTÇESİ

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Gelir Bütçesi için,

 

Belediyemizin 2008 yılı Gider ve Gelir bütçesi 460.000.000,00YTL olarak kabul edilmiştir. Yılı içersinde ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 116.867.000.00 YTL ilave ve tenzilinin yapıldıktan sonra kalan 460.000.000,00YTL net ödenekten yılı içerisinde 336.712.962,42 YTL harcanarak, harcanamayan 123.287.037.58 YTL ödenek imha edilmiştir. Böylece gider bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 73 Gelir Bütçesinde gerçekleşme oranı ise % 86 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2008 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden tasdikinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 191

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 14.04.2009 tarih, 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 14.04.2009 tarih ve 51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 29 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin 14.04.2009 tarihli kararlarından;

51 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde Meslek Okulu olarak planlı alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine çekme mesafesinin 20 metreden 10 metreye düşürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

52 sayılı kararı ile; Kavakyazısı mevkiinde İlkokul Alanı olarak planlı alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine çekme mesafesinin 60 metreden 20 metreye düşürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

53 sayılı kararı ile; Sümer mahallesinde bulunan Lise Alanı olarak planlı alanda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine çekme mesafesinin 40 metreden 10 metreye düşürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı

54 sayılı kararı ile; Pervane mahallesinde Resmi Kurum Alanı (Kaymakamlık) alanı olarak planlı alanda Kocasinan Kaymakamlığının talebi üzerine özel mülkiyete ait alanın bu alandan çıkarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediyesinin 14.04.2009 tarih,51, 52, 53 ve 54 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 192

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 08.05.2009 tarih, 119 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 08.05.2009 tarih, 119 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 35 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt mevkiinde, imar adasında herhangi bir inşaat alanı artışı yapılmadan, (A—3) ve TAKS = 0.4 olacak şekilde yapılan plan değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye meclisinin 08.04.2009 tarih, 119 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 193

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 36 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 81, 83, 84, 92 ve 93 sayılı kararlarından,

93 sayılı kararı ile; Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Bölgesinde 1996 yılında tahsisleri yapılarak vatandaşlara dağıtılan parsellerin bulunduğu alanda, imar planları ile uygulamalar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yapılan plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği gerektirmediğinden uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye meclisinin, 04.05.2009 tarih, 93 sayılı kararının kabulünün, 81, 83, 84 ve 92 sayılı kararlarının ise yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirilği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 194

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırgalan Mahallesi, kumarlı parkı ve civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, Kumarlı parkı ve civarında bulunan alanda 1/5000 ölçekli 31N, 31O, 32N, 32O nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 30 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alanda yapılan peyzaj çalışmaları sırasında mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki bölgede yapılan revizyon nazım imar planında kumarlı parkının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre sınırının korunmadığı anlaşıldığından 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak yeniden planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31N, 32N, 31O ve 32O Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin park alanı, konut alanı ve yol olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 195

Konusu : Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, 1696 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 1696 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 31 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde mülkiyeti Belediyeye ait söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Ticaret Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanması talebi, 1/1000 ölçekli uygulana imar planları yapılırken, bu alanın batısındaki ticaret alanınından dolayı TS 11939 da belirtilen asgari çekme mesafelerine uyulması koşuluyla plan tadilatının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-22-c Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Ticaret Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 196

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesinde, 2444 ada, 6 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, 2444 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 32 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Keykubat Mahallesinde, mülkiyeti Belediyeye ait, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 30K Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 197

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kuzey Mahallesinde, 1/5000 ölçekli K35-a-23-b NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde 1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 33 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi-Kuzey Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı, yol, ağaçlandırılacak alan ve park olarak planlı yerin, mevcut yerleşim alanları ve arazinin topografik yapısı dikkate alınarak bölgeyi doğu batı istikametinde birbirine bağlayacak şekilde 25 metrelik yol olarak planlanması istenmekte olup, bahsi geçen yolun 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında da gösterilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K35-A3 ve K35-A-23-B Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin 25 metrelik yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 198

Konusu : Talas Belediyesi, Yazılı Mahallesi, kaldırım mevkii 3 pafta, 1201 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yazılı Mahallesi Kaldırım mevkii 3 pafta, 1201 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-15-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 34 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yazılı Mahallesindeki söz konusu parselin bulunduğu alanda Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylı 1/1000 ölçekli mevzi imar planına göre Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu olarak planlı yerin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-15-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 199

Konusu : Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih, 46 sayılı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih ve 46 sayılı kararı ile Melikgazi İlçesi, Anbar mevkii, 21 pafta, 471 parsel maliki Ümit MOLU’nun meclis kararına askı ilan ve süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 37 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu parsel malikinin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı parselinin konut alanı olarak planlanması istemi ile Belediyemiz Meclisinin 09.02.2009 tarih 46 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde itiraz etmiştir. Bahsi geçen parsel plan onama sınırı dışında bulunmakta olup, plan müellifi görüşü doğrultusunda civarındaki parsellerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığından, itiraz talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.05.2009

Karar No : 200

Konusu : Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 77 pafta, 1119 ada, 1 nolu parsel ve 27 ada 339 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi 77 pafta, 1119 ada, 1 nolu parsel ve 27 ada 339 parsel K35-d-06-b pafta nolu 1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.05.2009 tarih ve 38 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan mahallesindeki söz konusu parsellerin bulunduğu alanda mülkiyetten kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlı yerin batı kısmının Ticaret Alanı doğu kısmının ise Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu şeklinde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu ve Ticaret Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.