T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

275

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Fatih Mahallesi, 957 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.03.2013 tarih ve 93 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan-Fatih Mahallesindeki söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı olup, bu alanın (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, huzurevi ve yaşlı bakım evi yapılmak üzere özel sektör yatırımcılarına imkan sağlanabilmesi için (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

276

Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alanında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi sınırları içerisinde ağaçlandırılacak alan olarak planlı yaklaşık 32 ha’lık alanın bağ ve sayfiye alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.03.2013 tarih ve 94 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesi’nde mevcut 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanların çok az yoğun konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen alandaki 1/25.000 ölçekli nazım imar planındaki orman alanı olarak planlı yerin öneri imar planı değişikliği sınırı dışında tutulması, söz konusu orman alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi istenmektedir.

1/25.000 ölçekli K35-D1, 1/5000 ölçekli K35-D-06-B, K35-D-07-A ve K35-D-07-D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanların; 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanların çok az yoğun konut alanı, orman alanı, yeşil alan ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

277

Kocasinan Belediyesi’nin, Tanpınar Mahallesi, 7 pafta, 6926 ada, 7 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Tanpınar Mahallesi, 7 pafta, 6926 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.03.2013 tarih ve 95 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parselin 6926 ada, 5 ve 6 parsellerin kuzeyinde kalan kısmı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer (marjinal) tarım alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kampüs okul projesi kapsamındaki başvuruları üzerine, mera vasıflı söz konusu alanın eğitim tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu alana ilişkin plan müellifinin olumsuz görüşüne ve 5957 Sayılı Hal Kanunu’nun 3. Maddesinin 5. bendine istinaden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

278

Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahalle, 108 ada, 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahalle, 108 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan, 13.03.2013 tarih ve 96 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, imar planlarında konut alanı ve çocuk oyun alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazda yer alan çocuk oyun alanının yine taşınmaz içerisinde kalması şartı ile doğu yönünde kaydırılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34b-12d nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı ve çocuk oyun alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

279

İncesu Belediyesi’nin Kara Mustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin Kara Mustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 13.03.2013 tarih ve 97 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Kara Mustafa Paşa Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu mülkiyeti hazineye ait ve Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli askeri alan olarak planlı yerin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nın talebine istinaden resmi kurum alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-b ve K34-d-14-c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

280

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 3536 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, hazırlanan 13.03.2013 tarih ve 98 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu Bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerin (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

281

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.03.2013 tarih, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, hazırlanan 13.03.2013 tarih ve 99 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2013 tarihli kararlarından;

68 sayılı karar ile, Köşk Mahallesi’nde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesi, park alanı ve yaya yolu olarak planlı alanın yeniden düzenlenerek park alanı ve Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesi olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 718 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2013 tarih ve 68 sayılı kararının kabulünün, 64, 65, 66, 67, 69 ve 70 sayılı kararların ise yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

282

Şehrimiz ile Tunus’un Nabeul (Nabil) şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Şehrimiz ile Tunus’un Nabeul (Nabil) şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebi hususunda, hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 20 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden alınan 04.12.2012 tarih ve 30021 sayı yazıyla Tunus ile ülkemiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Tunus’taki mahalli idarelerin desteklenmesi yoluyla belediyecilik hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ülkemizin başarılı ve örnek uygulamaları olan belediyeleri ile Tunus belediyeleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talep edilmiştir.

Bu çerçevede 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, şehrimiz ile Tunus’un Nabeul (Nabil) şehri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

283

Gesi Kayabağ Mahallesi, Gülenay cadde isminin, değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Gesi Kayabağ Mahallesi, Gülenay cadde isminin, değiştirilmesi talebi hususunda, hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 21 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Gesi Kayabağ Mahallesi, Gülenay cadde isminin değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

284

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi”nde yapılan değişiklik talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi”nde yapılan değişiklik talebi hususunda, hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 22 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 18.01.2012 tarih ve 97 sayılı Meclis kararı ile onaylanan “Personel Servis Araçları Yönetmeliği” eki Ek-1 “Servis Aracı Teknik Uygunluk Belgesi”nin ekteki şekliyle değiştirilmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

285

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ve Şehir tiyatrosunda, sivil toplum kuruluşlarının bedelsiz düzenleyeceği etkinliklerden alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 2013 yılında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde bulunan 1200 kişilik salon ile Şehir tiyatrosunda, sivil toplum kuruluşlarının bedelsiz düzenleyeceği etkinliklerden alınacak ücret tarifesinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 5 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi ile Şehir tiyatrosunda, sivil toplum kuruluşlarının kar amacı güdülmeyen etkinliklerden alınacak ücret tarifesinin;

 

 

BÖLÜM II.

Madde 3: Adlarına tahsis yapılacaklardan aşağıdaki tarifeye göre tahsis ücreti alınır.

Tahsis Yapılacak Yerler

 

 

2012 yılı 2013 Yılı Kom. Kabul Mec. Kabul

A-) Şehir Tiyatrosu Uygulanan Teklifi Edilen Edilen

a ) ……….. ….. ….. ….. …..

b ) ……….. ….. ….. ….. …..

c ) Sivil Toplum Kuruluşları bedelsiz

düzenleyecekleri etkinlikler ….. 50,00 TL 50,00 TL 50,00 TL

 

D ) Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi

 

2012 yılı 2013 Yılı Kom. Kabul Mec. Kabul Uygulanan Teklifi Edilen Edilen

1- Tanıtım ve Seminer (Günlük)

a ) Gündüz 08:00/17:00 saatleri arası ……. 2.750,00 TL 750,00 TL 750,00 TL

b ) Akşam 17:00/24:00 saatleri arası ……. 4.125,00 TL 1.000,00 TL 1.000,00 TL

 

2- Genel Kurul (Günlük)

a ) Gündüz 08:00/17:00 saatleri arası ……. 5.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL

b) Akşam 17:00/24:00 saatleri arası ……. 8.250,00 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL

 

3- Konser (Günlük)

a ) Gündüz 08:00/17:00 saatleri arası ……. 13.750,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL

b) Akşam 17:00/24:00 saatleri arası ……. 16.500,00 TL 4.000,00 TL 4.000,00 TL

 

4-Sivil Toplum Kuruluşları bedelsiz düzenleyecekleri etkinlikler (Günlük)

a ) Gündüz 08:00/17:00 saatleri arası ……. 100,00 TL 100,00 TL 100,00 TL

b) Akşam 17:00/24:00 saatleri arası ……. 150,00 TL 150,00 TL 150,00 TL

 

Yukarıda belirtildiği şekilde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

286

Kale içi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin kira sözleşmesinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kale içi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin kira sözleşmesinin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 6 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; S.S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı kiraların uyarlanması konusunda Belediyemiz aleyhine açmış olduğu dava ile ilgili uzlaşma talebi 5393 Sayılı Belediye kanununun 18/h maddesi gereğince, 14.01.2013 tarih ve 27 sayılı Meclis kararı ile uzlaşma şartları belirlenmiştir.

S.S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı 14.02.2013 tarihli yazısı ile mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek kira başlangıç tarihinin 31.12.2011 olarak tespiti, kira müddetinin 10 yıl olması ve kira bedelinin de 5.000.000,00TL den 4.000.000,00TL ye düşürülmesini talep etmektedirler.

Kooperatifin talepleri incelendiğinde;

1- İşyerlerinin üzerindeki otopark inşaatının devam etmesinden dolayı kooperatifin mağduriyeti söz konusu olduğundan, kira başlangıç tarihinin 01.07.2012 olarak kabul edilmesine,

2- Söz konusu işyerleri, S.S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine 5.000.000.00TL karşılığında 10 yıllığına kiraya verilmiştir. Ancak, Belediyemize bu güne kadar Kooperatif tarafından 3.948.799.69TL kira ödemesi yapılmıştır. Ödenen miktar ihale bedeline oranlandığında kira bitiş tarihinin 01.07.2020 olarak belirlenmesine,

3- Kira başlangıç tarihi değiştiğinden taksit tarihleri de etkilenecektir. Bu nedenle icra masrafı, işlemiş faiz ve avukat ücretlerinin alınmamasına,

4- İhale bedelinin düşürülmesi yasal mevzuatlara göre mümkün olmadığından, Kira bedelinin 5.000.000,00TL’den 4.000.000,00TL ye düşürülmesi talebinin reddine,

5- Bu uzlaşma hükümlerinin Kooperatifce kabul edilmesi halinde kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde davadan feragat ederek, Belediyemizle Kooperatif arasında ek kira mukavelesi yapılmasına, talebin kabul edilmemesi halinde ise, daha önce yapılan Kayseri 7. Noterliğinin 02.12.2009 tarih ve 34443 yevmiye numaralı kira sözleşmesi hükümlerinin geçerli olmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

287

Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin ödüllendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil eden ve 2012-2013 sezonu Avrupa Kupası’nda (Eurocup) final oynama hakkını elde eden Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebi hususunda hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 7 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil eden ve 2012-2013 sezonu Avrupa Kupası’nda (Eurocup) final oynama hakkını elde eden Kayseri KASKİ Kadın Basketbol takımının oyuncu ve teknik heyetinin göstermiş oldukları başarılarından dolayı, bütçe imkanları el verdiği zaman ve miktarda 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince 1.000.000.00TL ödülün verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

288

Gelir tarifesinin B bölümünün 6. Maddesinin C fıkrasının a ve b bentlerinde belirlenen tarifenin yeniden belirlenmesi talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Gelir tarifesinin B bölümünün 6. Maddesinin C fıkrasının a ve b bentlerinde belirlenen tarifenin yeniden belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 8 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gelir tarifesinin B bölümünün 6. Maddesinin C fıkrasının a ve b bentlerinde belirlenen tarifenin;

C) 1- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde umum servis aracı, personel servis aracı ile
okul taşıtı hariç olmak üzere ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan, taksi dolmuş,
minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla
çekilen römorklarda, belediyemizce verilecek ticari araç reklam yetki belgesi ve ticari araç
reklam izin belgesi ücreti:

 

2013 Yılı
Uygulanan

2013 Yılı
Yeni Teklif

Komisyonca
Kabul Edilen

Meclisce
Kabul Edilen

a) Ticari Araç Reklam Yetki Belgesi Ücreti:

 

1- Taksi- kiralık otomobil ve

Hafif Römorklar için yıllık araç başı

440 TL

1.000 TL

750 TL

750 TL

 

 

2- Minibüs ve kamyonetler yıllık araç başı

880 TL

2.000 TL

1.500 TL

1.500 TL

 

 

3- Otobüsler yıllık araç başı

1.760 TL

4.000 TL

3.000 TL

3.000 TL

 

b) Ticari Araç Reklam İzin Belgesi Ücreti:

 

1- Taksi- Kiralık Otomobil ve

Hafif Römorklar için yıllık araç başı

440 TL

1.000 TL

750 TL

750 TL

 

 

2- Minibüs ve kamyonetler yıllık araç başı

880 TL

2.000 TL

1.500 TL

1.500 TL

 

 

3- Otobüsler yıllık araç başı

1.760 TL

4.000 TL

3.000 TL

3.000 TL

 

                       

 

 

Yukarıda belirtildiği şekilde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

289

Mimarsinan Bölgesindeki Su Ücret tarifesinin değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, KASKİ Yönetim Kurulu’nun 11/03/2013 tarih ve 54 sayılı kararıyla Mimarsinan Bölgesindeki Su Ücret tarifesinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 9 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2560 Sayılı Kanunun (Değişik 3009) 6. Maddesinin (f) bendi gereğince, KASKİ Yönetim Kurulu’nun 11/03/2013 tarih ve 54 sayılı kararıyla 2013 yılı için Mimarsinan bölgesinin tümünde m³ fiyatı meskenler için 2,50TL, işyerleri için 5,00TL olarak belirlenen su ücret tarifesinin;

 

 

 

 

2013 YILI YENİ HALİ

Atıksu ve KDV dahil su ücreti

mesken

işyeri

Mimarsinan (anda dışı)

2,50TL/m³

5,00TL/m³

Mimarsinan (andadan beslenen Eski Yerleşim)

1,20TL/m³

1,50TL/m³

       

 

Yukarıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.03.2013

 

 

 

 

290

Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamındaki tesislerin tahsis edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamındaki Sukaypark’ta bulunan 3 adet sosyal tesis ile Spor Kompleksindeki 1 adet sosyal tesisin, çoğunluk hissesi belediyemize ait Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri A.Ş.’ye tahsis edilmesi, Hayvanat Bahçesi ve Buz Pistinin çoğunluk hissesi Belediyemize ait Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 10 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamındaki Sukaypark’ ta bulunan 3 adet sosyal tesis ile Spor Kompleksindeki 1 adet sosyal tesis, buz pisti üst katındaki 1 adet sosyal tesis ve hayvanat bahçesinde bulunan 1 adet sosyal tesisin çoğunluk hissesi belediyemize ait Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri A.Ş.’ye 10 yıllık süre ile ve tesis başına yıllığı 1.000,00TL kira bedeli ile tahsis edilmesi;

Hayvanat Bahçesi ve Buz Pistinin daha önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ nin 12.11.2012 tarih ve 752 sayılı kararı ile çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Spor Etkinlikleri Tur. San. ve Tic. A.Ş.’ye işletme ve bakım giderleri karşılığı bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edildiğinden ayrı bir karar alınmasına yer olmadığı, yönündeki teklifin kabulünün uygun olacağı şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.