2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.06.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

2

1

 

444

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mah. 1591 ada, 81 numaralı parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.06.2012 tarih ve 171 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı, Yol ve Yeşil Alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine, söz konusu parselin konut alanı olarak planlı kısmının Ticaret Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

2

1

 

445

Yeni açılan yollardan genişliği 40 metre ve daha az olanların niteliğinin cadde ve sokak olarak tanımlanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Belediyemizce yürütülen adres ve numaralama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi için yeni açılan yollardan genişliği 40 metre ve daha az olanların niteliğinin cadde ve sokak olarak tanımlanması talebi hususunda hazırlanan 14.06.2012 tarih ve 172 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/g maddesi ile Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 49/h maddesi gereği Belediyemizce yürütülen Adres ve Numaralama çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için, Belediyemiz sınırları içinde yeni açılacak yolların uygulama imar planına göre genişliklerinin baz alınarak cadde veya sokak olarak nitelendirilmesi istenmiştir.

Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; mevcut cadde ve sokakların vasıfları korunmak üzere, Belediyemiz sınırları içerisinde uygulama imar planına göre yeni açılan yollardan;

a) Genişliği 20 metre ile 40 metre arasında (20 metre ve 40 metre dâhil) olanların vasfının “Cadde”,

b) Genişliği 20 metreden az olanların vasfının “Sokak” olarak nitelendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

2

1

 

446

Talas Belediyesi, Özel Vakıf Üniversite alanının kuzey yönünde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Özel Vakıf Üniversitesi alanının kuzey yönünde 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 14.06.2012 tarih ve 173 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikşah Üniversitesi Rektörlüğü, Mevlana Mahallesinde, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Özel Üniversite Alanı olarak planlı yerin çevresinde yer alan konut alanı olarak planlı yerlerin üniversite alanı olarak planlanmasını talep etmiştir. Söz konusu talep 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih, 120 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılmıştır. 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları hazırlanmıştır.

1/25.000 ölçekli K35-D-1 ve 1/5000 ölçekli K35-D-02-D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Özel Üniversite Alanı olarak planlanması yönündeki 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

2

1

 

447

Talas Belediyesinin, Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi, 7-8 pafta, 4746 parselin bulunduğu alanda N.İ.P. tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Talas Belediyesi Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesi, 7-8 pafta, 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 14.06.2012 tarih ve 174 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Öneri Üniversite Alanı olarak planlı yerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebine istinaden Eğitim Tesisleri Kampüs Alanı olarak planlanması istenmektedir. Milli Eğitimde 2013-2016 yılları için "ortalama derslik sayısı" hedefine ulaşabilmesi amacıyla Eğitim Kampüsleri Planlaması yapılacağı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 03.04.2012 tarih, 10036 sayılı yazılarında belirtilmiştir.

1/25.000 ölçekli K35-D-2 ve 1/5000 ölçekli K35-D-08-B, K35-D-09-A, K35-D-08-C, K35-D-09-D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Öneri Üniversite Alanı olarak planlı yerin Eğitim Tesisleri Kampüs Alanı olarak planlanması yönündeki 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

2

1

 

448

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 08.06.2012 tarih, 133, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 08.06.2012 tarih, 133, 134, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 14.06.2012 tarih ve 175 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2012 tarihli kararlarından;

133 sayılı kararı ile; Erkilet Bulvarı üzerinde ağaçlandırılacak alan, çocuk bahçesi alanı, park alanı ve otopark alanı olarak planlı alanlara Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebi üzerine, 5 adet trafo binasının işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

134 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde K10 26*32 ebatlarındaki kütle nizamındaki konut alanlarının imar planlarına sehven 26*30 ebatlarında çizildiği ve ticaret kütlelerinin ise K2 olarak planlara işlendiği belirtilerek, kütle ölçülerinin 26*32 olarak düzenlenmesi, uygulama esnasında oluşabilecek sorunların önlemesi amacıyla cephe işaretinin konulması ve ticaret kütlelerinin K1 olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

135 sayılı kararı ile; Ziyagökalp Mahallesinde ilköğretim alanı olarak planlı alanlarda, Kadastro Müdürlüğünce yapılan 22/A uygulaması sonucu, imar planı ve kadastro parselleri arsındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla imar adalarının yeniden düzenlenmesi ve Emsal 0,60 değerinin planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

136 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde ticaret alanı, kentsel servis alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi sitesi alanı, dini tesis alanı, bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu, yeşil alan, otopark alanı ve yol olarak planlı bölgede Kadastro Müdürlüğünce yapılan 22/A uygulaması sonucu, imar planı ve kadastro parselleri arsındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla imar adalarının yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

 

 

 

 

137 sayılı kararı ile; Sümer mahallesinde lise alanı olarak planlı alanda 30 ve 25 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.06.2012 tarih, 135, 136 ve 137 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 133 ve 134 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.06.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

6

2

1

 

449

Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih ve 118, 119 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisi’nin 04.06.2012 tarih, 118, 119 ve 121 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 14.06.2012 tarih ve 176 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2012 tarihli kararlarından;

121 sayılı kararı ile; Çandır Mahallesinde M ticaret lejant işaretli 12 katlı 20*55 ve 20*70 ebatlarında iki adet kütle nizamında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı alanın Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü’nün talebi üzerine, inşaat alanı artışı yapılmaksızın M ticaret lejant işaretli 12 katlı 2 adet 20*42 ve 1 adet 20*41 ebatlarında kütle nizamında konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin, 16.03.2012 tarih, 191 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.06.2012 tarih, 121 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 118 ve 119 sayılı karalarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.