2006 YILININ 15.09.2006 GÜNLÜ 9.TOPLANTININ 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : 421

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Osman Kavuncu Caddesi ve çevre yol arasında bulunan, mevcut Terminal alanının Kentsel Servis Alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli 29 L Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.09.2006 tarih, 180 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Osman Kavuncu Caddesi üzerinde, Şeker mevkii civarında Belediyemiz Meclisinin 13.06.2005 tarih 244 sayılı kararı ile Yeni Terminal Alanı planlaması yapılmıştır.

Halen Terminal Alanı olarak kullanılan Osman Kavuncu Caddesi ve Çevre Yol arasında bulunan Terminal Alanı olarak planlı Alanın, Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talebimiz, plan müellifince değerlendirilmiş ve civarın karakteri ile üst ölçekli planlar dikkate alınarak bu alanının Merkezi İş Alanı olarak planlanması daha uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 29 L Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Terminal Alanı olarak planlı yerin Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlanan Nazım imar planı tadilatının kabulünün uygun olacağı, şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 422

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Belediyemizce, Kalpaklıoğlu Mevkii, 35 pafta, 52 ada, 82 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.09.2006 tarih, 181 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kalpaklıoğlu Mevkii, 35 pafta, 52 ada, 82 parsel nolu taşınmazın bulunduğu imar planlarında Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin, 5216 Sayılı Yasanın 7/c Maddesine göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda Katlı Otopark Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli 29 M ve 29 M-Ic imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Katlı Otopark Alanı olarak planlanan Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun; (1/5000 ölçekli 29 M Nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli 29 M-I-c Uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Katlı Otopark Alanı olarak planlanması talebinin uygun olacağı) şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 423

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, Bozdağı Mevkii, Vakıf Üniversitesi alanı planlaması ile Yeni Terminal ve Keykubat arası 40 metrelik yol güzergahı hakkındaki Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.09.2006 tarih, 182 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Belediyemiz Meclisi 12.06.2006 tarih, 229 ve 239 sayılı kararı ile yeni Terminal-Keykubat arası güzergahı ve Erkilet Belediyesi Bozdağ mevkiindeki Vakıf Üniversitesi Alanı planlarını kabul etmiştir.

1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli planlar hazırlanırken Kuzey Çevreyolu üzerindeki üniversite ve üniversiteye bağlanan 40 m.’lik yolun kesiştiği alanda yeni bir kavşak düzenlemesi yapıldığından, üniversite alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planı üst ölçekli planlara uygun olarak yeniden hazırlanmıştır. Ayrıca söz konusu 40 m.’lik yol kamulaştırılması yapılıp, ulaşıma açılacağından, 5216 Sayılı Yasanın 7/c Maddesine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara uygun olarak düzenlenmesi gereğinden yeniden planlanmıştır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin üniversite alanı ve yol olarak planlaması yönündeki plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 424

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Gesi, S.S. Beldesi Sulama Kooperatifinin Sulama Alanının Tarım Alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 14.09.2006 tarih, 183 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

S.S Gesi Beldesi Sulama Kooperatifi 01.08.2006 tarihli dilekçesi ile Sulama Kooperatifinin Yer altı suyu fizibilite ve proje çalışmalarını İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve DSİ Teşkilatınca ivedilik kazandırılabilmesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin konu ile ilgili daha önce almış olduğu 08.05.2006 tarih, 183 sayılı kararının yeniden görüşülmesini talep etmiştir. Gesi Belediyesi konu ile ilgili 04.09.2006 tarih, 25 sayılı kararı almıştır.

Söz konusu alanın, talepler doğrultusunda Tarım Alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı, şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 14.09.2006

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 180

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 404 sayılı kararı ile Osman Kavuncu Caddesi ve çevre yol arasında bulunan, mevcut Terminal alanının Kentsel Servis Alanı olarak planlanması için 1/5000 ölçekli 29 L Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Osman Kavuncu Caddesi üzerinde, Şeker mevkii civarında Belediyemiz Meclisinin 13.06.2005 tarih 244 sayılı kararı ile Yeni Terminal Alanı planlaması yapılmıştır.

Halen Terminal Alanı olarak kullanılan Osman Kavuncu Caddesi ve Çevre Yol arasında bulunan Terminal Alanı olarak planlı Alanın, Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talebimiz, plan müellifince değerlendirilmiş ve civarın karakteri ile üst ölçekli planlar dikkate alınarak bu alanının Merkezi İş Alanı olarak planlanması daha uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 29 L Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Terminal Alanı olarak planlı yerin Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatının kabulünün olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 14.09.2006

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 181

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 406 sayılı kararı ile Belediyemizce, Kalpaklıoğlu Mevkii, 35 pafta, 52 ada, 82 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Kalpaklıoğlu Mevkii, 35 pafta, 52 ada, 82 parsel nolu taşınmazın bulunduğu imar planlarında Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin, 5216 Sayılı Yasanın 7/c Maddesine göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda Katlı Otopark Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli 29 M ve 29 M-Ic imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Katlı Otopark Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 14.09.2006

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 182

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 407 sayılı kararı ile Erkilet Belediyesi, Bozdağı Mevkii, Vakıf Üniversitesi alanı planlaması ile Yeni Terminal ve Keykubat arası 40 metrelik yol güzergahı hakkındaki Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Belediyemiz Meclisi 12.06.2006 tarih, 229 ve 239 sayılı kararı ile yeni Terminal-Keykubat arası güzergahı ve Erkilet Belediyesi Bozdağ mevkiindeki Vakıf Üniversitesi Alanı planlarını kabul etmiştir.

1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli planlar hazırlanırken Kuzey Çevreyolu üzerindeki üniversite ve üniversiteye bağlanan 40 m.’lik yolun kesiştiği alanda yeni bir kavşak düzenlemesi yapıldığından, üniversite alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planı üst ölçekli planlara uygun olarak yeniden hazırlanmıştır. Ayrıca söz konusu 40 m.’lik yol kamulaştırılması yapılıp, ulaşıma açılacağından, 5216 Sayılı Yasanın 7/c Maddesine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara uygun olarak düzenlenmesi gereğinden yeniden planlanmıştır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin üniversite alanı ve yol olarak planlaması yönündeki plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur.

 

Toplantı Tarihi : 14.09.2006

Toplantı Günü : Perşembe

Rapor No : 183

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORU

Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2006 tarih 409 sayılı kararı ile Gesi, S.S. Beldesi Sulama Kooperatifinin Sulama Alanının Tarım Alanı olarak planlanması talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

S.S Gesi Beldesi Sulama Kooperatifi 01.08.2006 tarihli dilekçesi ile Sulama Kooperatifinin Yer altı suyu fizibilite ve proje çalışmalarını İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve DSİ Teşkilatınca ivedilik kazandırılabilmesi için, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin konu ile ilgili daha önce almış olduğu 08.05.2006 tarih, 183 sayılı kararının yeniden görüşülmesini talep etmiştir. Gesi Belediyesi konu ile ilgili 04.09.2006 tarih, 25 sayılı kararı almıştır.

Söz konusu alanın, talepler doğrultusunda Tarım Alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı, Meclis’e arz olunur