2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.10.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 15.10.2010

Karar No : 527

Konusu : 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek

planları ile uyumlu hale getirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan) 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.10.2010 tarih ve 215’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında kentsel gelişme alanı olarak planlı yerin, üst ölçek plan kararına uygun olacak şekilde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliklerinin yapılmasını istemektedir. Söz konusu alan ile ilgili, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü ve İncesu Sulama Kooperatifinin görüşleri incelenerek bahsi geçen yerde sulama yapılmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca yerinde yapılan incelemeler neticesinde, bu alanda yer alan işyerlerinin ruhsatlı olarak faaliyette bulundukları tespit edilmiş olup, fiili durum ile imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında söz konusu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.10.2010

Karar No : 528

Konusu : Güneşli Mah. 1 pafta, 104 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Mahallesi, 1 pafta, 104 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.10.2010 tarih ve 216’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlıdır. Parsel malikinin başvurusu üzerine, Kocasinan Belediyesi bu alanda herhangi bir yatırımları bulunmadığını belirterek, civarın karakterine uygun olarak konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 37R nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin konut alanı ve park alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.10.2010

Karar No : 529

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi,

405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu

Parsellerin bulunduğu alanda NİP.

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 nolu ve 3992 ada, 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.10.2010 tarih ve 217’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ticaret alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt İstasyonu ve İdari tesis alanı olarak planlıdır. Anadolu Oto Alım Satıcıları Akaryakıt Gıda İnş. San.Tic.A.Ş. nın başvurusu üzerine, bu alanın Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması ve planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi talep edilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 19.08.2010 tarih, 32842 sayılı yazısında belirtilen asgari mesafe tespit tutanağı yerine geçen belgeler kurumumuza ibraz edilmiş olup, konu bu kapsamda incelenmiştir. Ayrıca ilgili Daire Başkanlıklarından konuya ilişkin görüşler alınmış, uygulamada belirtilen hususlara uyulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ticaret alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.10.2010

Karar No : 530

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih ve

204 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih ve 204 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.10.2010 tarih ve 218 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi-Gesi sınırında 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz meclisinin 10.05.2010 tarih, 210 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.09.2010 tarih ve 204 sayılı kararının kabulüne ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.10.2010

Karar No : 531

Konusu : Şehit Nazım Bey Mahallesindeki, kentsel sit alanına

yönelik hazırlanan Revizyon koruma amaçlı İmar

planlarının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Şehit Nazım Bey Mahallesindeki kentsel sit alanına yönelik çalışmaları tamamlanan Revizyon koruma amaçlı İmar planlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.10.2010 tarih ve 219’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planları Belediyemiz Meclisinin 18.06.2010 tarih, 323 sayılı kararına istinaden, incelenmek üzere Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Söz konusu planlarda 30.06.2010 tarih, 1809 sayılı koruma kurulu kararı doğrultusunda değişiklikler yapılmış ayrıca 2603 ada üzerinde düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. 26.08.2010 tarih, 1832 sayılı kurul kararı ile uygun bulunarak onanmak üzere tarafımıza gönderilen planlar komisyonumuzda değerlendirilmiştir.

1/5000 ölçekli K34c-05c nazım imar planı paftasında ve 1/1000 ölçekli K34c-05c-2d ile K34c-05c-1c uygulama imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki revizyon koruma amaçlı imar planlarının uygun olduğu kanaatine varıldığından söz konusu planların meclis üyesi Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.10.2010

Karar No : 532

Konusu : Talas Belediyesinin, Erciyes-Reşadiye Mahallesi,

37 pafta, 157 ada, 1 parsel ile 8 pafta,

5705 ve 5560 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes-Reşadiye Mahallesi, 37 pafta, 157 ada, 1 parsel nolu taşınmaz ile 8 pafta, 5705 ve 5560 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.10.2010 tarih ve 220’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Erciyes-Reşadiye mahallesinde ibadet yeri (cami) alanı olarak planlı yerin resmi kurum alanı, resmi kurum alanı olarak planlı yerin ise ibadet yeri (cami) alanı olarak planlanmasını istemektedir. Şahıs mülkiyetindeki resmi kurum alanı planlı yerin, arsa sahibi talebiyle cami yapılmak üzere ibadet yeri olarak planlanması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli K35d-12b ve K35d-07c nazım imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin ibadet yeri (cami) alanı, ibadet yeri alanı planlı yerin ise resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.10.2010

Karar No : 533

Konusu : Kocasinan İlçesi, Yenidoğan Mahallesinin

bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yenidoğan Mahallesinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.10.2010 tarih ve 221’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında 40 metrelik yol ve park alanı olarak planlı olup, DSİ kanalının işlenmediği anlaşıldığından fiili duruma uygun olarak DSİ kanalının imar planına işlenerek 40 metrelik yoldaki refüjün büyütülmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30L nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde DSİ kanalının işlenmesi yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.