2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 15.12.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 553

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, 35 pafta, 52 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ve 66,67,72,75,76,84,85,

86,87,88, ve 89 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde mülkiyeti Belediyemize ait, 35 pafta, 52 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 66, 67, 72, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88 ve 89 parsellerinin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.11.2008 tarih ve 10 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu yer, katlı otopark alanı olarak planlı olup, mevcutta yapılı bulunan kalemkırdı Mescidinden dolayı katlı otopark alanının yeniden planlanması yönündeki plan değişikliği talebi hakkında çalışmalar devam ettiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 554

Konusu : Hacılar Belediyesinin 1/5000 Ölçekli NİP planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.11.2008 tarih ve 11 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, bazı alanlardaki planların revize edilmesi ve planların ITRF koordinat sistemindeki hali hazır haritalara işlenmesi yönündeki revizyon nazım imar planı yapılmasına dair çalışmalar henüz tamamlanmadığından, talebin daha sonra görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 555

Konusu : İncesu Belediyesinin Revizyon Nazım imar Planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, 2005 yılında İller Bankası tarafından yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının, 1986 yılında yapılmış olan imar planlarına uygun olmaması, kadastro kayıklıklarından dolayı karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması ve üst ölçekli plan kararlarıyla bir bütünlük sağlanması amacıyla, mevcut nazım imar planlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.11.2008 tarih ve 12 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planları ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun bir sonraki mecliste görüşülmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 556

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 80, 81, 82, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 80, 81, 82, 83 ve 84 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; buna dair; 19.11.2008 tarih ve 6 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarihli kararlarından,

80 sayılı kararı ile, Mimarsinan OSB Alanı kuzeyindeki Yeşil Alan olarak planlı yerin Dini Tesis Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih, 98 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

81 sayılı kararı ile, Kayseri ve Civarı Elektrik şirketinin yazısına istinaden trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

82 sayılı kararı ile, Bahçelievler Mahallesinde Konut alanı olarak planlı yerlerin ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.10.2007 tarih, 442 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

83 sayılı kararı ile, Konut alanı olarak planlı yerin, yaya yolu ve yeşil alan olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden ve parsel maliki muvaffakatı bulunduğundan, talebin kabulünün uygun olacağı

84 sayılı kararı ile, Sosyal tesis alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.07.2008 tarih, 299 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlanmıştır ancak söz konusu alana Emsal değeri konmadığı tesbit edildiğinden yapılan plan değişikliğinin E= 0.60 ifadesinin eklenerek değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden.

Mimarsinan Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 80, 81, 83 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 82 ve 84 sayılı karara ilişkin komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 557

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 59 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.11.2008 tarih ve 7 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda fiilen yapılı bina 15 metrelik yol üzerinde kaldığından, yolun kuzey istikametinde kaydırılması yönündeki talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2008 tarih, 245 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 06.10.2008 tarih, 59 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 558

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.11.2008 tarih ve 9 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarihli kararlarından,

112 sayılı kararı ile, Çardakbaşı mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan civarında uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümlenmesi amacıyla imar adası köşelerinin kadastro durumuna uygun olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

113 sayılı kararı ile, Harman mahallesinde düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerde otopark alanı olarak planlı yerin konut alanına dahil edilmesi talebinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden.

Talas Belediyesi Meclisinin 03.11.2008 tarih, 112 ve 113 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 559

Konusu : Gömeç Mahallesi, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan değişikliği.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğünün, Gömeç Mahallesi, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.11.2008 tarih ve 13 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği Emniyet Müdürlüğü talep yazısı ile Mülteci ve Sığınmacıların ülkemizde barınmaları amacıyla ilimizin de içerisinde bulunduğu (7) İl’de Sığınmacı Kabul ve Barınma Merkezi yapılması hususunda proje hazırlandığı ve AB Komisyonuna sunulduğu bildirilmiş olup, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda gerekli plan değişikliğinin yapılması istenmektedir.

1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında işaretlenen alanların Mülteci ve Sığınmacıların Şehrimizde daha kontrollü bir şekilde yerleşmelerini sağlayacağından buranın Sığınmacı Kabul ve Barınma Merkezi Alanı olarak kullanılmak üzere planlara işlenmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 560

Konusu : Cırgalan Mahallesi, 487 pafta, 3875 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Cırgalan Mahallesi, 487 pafta, 3875 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.11.2008 tarih ve 8 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cırkalan Mahallesinde sözkonusu kadastro parselinin bulunduğu alanda Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG Lejant İşaretinin konulması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 32O Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG Lejant işaretinin konulması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 561

Konusu : 2009 Yılında serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 2009 Yılında Belediyemizce serbest ve indirimli pasoların kimlere verileceği ve ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.11.2008 tarih ve 31 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

1)Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak, faydalanacakların tespitine ilişkin 4736 Sayılı Kanun 08.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 19.01.2002 tarih ve 24645 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Ancak, yasanın yürürlüğe konulmasından sonra, yine yasanın verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 28.01.2002 tarih ve 2002/3654 Sayılı Kararname ile 11.02.2002 tarih ve 2002/3700 Sayılı Ek Kararname yürürlüğe konulmuştur. Bu kararnameye istinaden;

2) 4736 Sayılı Kanun ile bu kanuna dayalı yetki ile çıkarılan kararnameler hükümlerine göre 1005 Sayılı Kanunla istiklal madalyası almaya hak kazananlara, hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlara, 2330 Sayılı Kanunla maddi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlara, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimselere,

3) Yayınlanan ek kararnameler ile de gaziler, şehit-gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişiler, yine ek kararname hükümlerine göre;Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı personeli, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan posta dağıtıcıları ve basın kimlik kartı sahiplerine indirimli veya ücretsiz olarak yararlandırılıp, yararlandırılmayacağı konusunda Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınabileceği kanaatine varılmış olup, komisyonumuzca yapılan tespit ve değerlendirilmelere göre, ilgili yasa ve ek kararnameler doğrultusunda:

a) 1005 Sayılı istiklal madalyası almaya hak kazananlar ve vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar, 2330 Sayılı Kanunla nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerinden yararlananlar, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunan kimseler, gaziler, şehit-gazi dul ve yetimleri, 2022 sayılı kanun kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş kişiler, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, POSTA DAĞITICILARI ve basın kimlik kartı sahiplerinin, belediyemize ait toplu taşım araçlarından (Kanun, Kararname ve İçtihatlar gereğince halk otobüslerinden de) ücretsiz yararlandırılmalarına ve kendilerine ücretsiz serbest paso verilmesine, yasa kapsamında kendilerine serbest paso verilenlerden; Basın kartı sahiplerinden 10.00YTL, diğer serbest paso verilecek olanlardan kart ücreti de alınmamasının,

b) Büyükşehir Belediye Meclisimizin 04.03.2002 tarih ve 17 no’lu kararı ile özürlülere de kanun hükmündeki kararname hükümleri doğrultusunda serbest paso verilmesine karar verilmiş ise de 1 yıllık uygulama sonucu elde edilen bilgilere göre, özürlü adetinin çok yüksek olması sebebiyle özürlülerin aynı zamanda halk otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılmalarına dair verilmiş olan meclis kararı nedeniyle halk otobüslerini işletenlerin büyük ölçüde mağduriyete uğradığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle spastik özürlü ve lösemili diyaliz hastalarının refakatçisiyle birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından bir önceki meclis kararı doğrultusunda ücretsiz, kararname doğrultusunda ve hakkaniyet gereğince, halk otobüslerinden de indirimli olarak yararlandırılmalarına; kendilerinden 5.00 YTL. kart ücreti alınmasına, vize ücreti alınmamasına; Özürlü kimliği olanlar; Durumları Sağlık raporları ile belgelemek kaydıyla, % 40 veya daha yukarı oranda sakat olanlar, Akıl hastaları (mental retarde, şizofreni vs.), kronik böbrek hastaları (Diyalize girenler), 14 yaşından küçük devamlı tedavi olmak zorunda olan kanser hastaları ve yukarıda belirtilen kişilerden akıl hastaları, diyalize giren hastalar ve 16 yaşından küçük kanser hastaları ile sakatlık oranı % 85’den fazla olan kişilerin bir yakınına da refakatçi olarak indirimli paso verilmesinin;

c) Belediyemiz meclisince alınmış olan 04.07.2002 tarih ve 64 sayılı kararla belediye zabıta personeline serbest seyahat kartı verilmesine,

Meclisin yine aynı tarihli ve 63 sayılı kararı ile Harcırah Kanununun 48. Maddesi gereği kendilerine seyahat kartı verilmesi gerekenlere, Harcırah Kanununda belirtilen ücret mukabilinde serbest paso verilmesinin,

d) Öğrenciler ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline ise, indirimli tarife uygulanarak, öğrencilerden 5.00YTL eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına giren personelden ise, 10.00YTL. kart bedeli alınmasına, Kayseri’de tahsil gören yabancı uyruklu öğrencilere de serbest paso verilmesine ve 5.00YTL kart ücreti alınmasına, önceden kartı olanlardan, vize ücreti alınmamasının,

4) Milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere içinde bulunduğu yılı kapsayan belgenin ibrasına müteakip başarılı olduğu yıl için geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile 730 binişlik kart verilmesinin,

5) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2002 tarihli yazılarında açıklanan “... Belediyelerde görev yapan personelin toplu taşım araçlarından hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan yararlandırılması mümkün görülmemektedir. Ancak, servis hizmeti mahiyetinde belediye personeline işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla paso, görev kartı vb. bir belgenin verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır...” ifadeleriyle açıklanan şekliyle, Büyükşehir, İlk Kademe, Alt Kademe Belediyeleri ile Kaski de görev yapan personelinde (24 saat dönüşümlü olarak görev yapanlar) işe gidiş, dönüş ve görev esnasında kullanılması amacıyla serbest proximity kart verilerek ulaşım hizmetlerinden faydalandırılmasına. Proximity kart ve mifare kılıf bedeli olarak 5.00YTL’nin bu personellerinden tahsil edilerek uygulamanın özel halk otobüslerini de kapsayacak şekilde yürütülmesinin,

Ayrıca belediyemiz tarafından verilen proxsimity kartlar için, kırılmasını önlemek ve kullanım süresini uzatmak amacı ile mifare kart kılıfının talep edilmesi halinde 0,50YTL karşılığında satılması ve ayrıca söz konusu kart kılıflarının özel bilet gişelerine de 0,45YTL. den 0,05YTL kar payı ile verilmesi, Belediyemizce verilen bütün proksimity kartların kullanıcı hatasından dolayı bozulması, kırılması durumunda da söz konusu kart bedelinin yatırılması halinde yenisinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 562

Konusu : Gesi Belediyesince Fatih Mahallesinde yeni açılan Cadde ve sokaklarına isim

Verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesince, Fatih Mahallesinde yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.11.2008 tarih ve 2 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesince, Fatih Mahallesinde yeni açılan caddeye; Baki Caddesi, Toprak Caddesi, Kosova Caddesi,

Fatih Mahallesinde Yeni açılan Sokaklarına; Edalı Sokak, Yankı Sokak, Fetih Sokak, Ekin Sokak, Bal Sokak, Özbek Sokak, Yörükler Sokak, Kabataş Sokak, Efe Sokak, Kadırga Sokak, Çayırlar Sokak, Armutlu Sokak, Gülnihal Sokak ve Oğuzlu Sokak isimlerinin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 563

Konusu : Hizmet aracı alımı.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85.maddesine istinaden, Zabıta Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonet satın alınması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair Zabıta Dairesi Başkanlığının 14.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/8-1482 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85.maddesine istinaden, Zabıta Dairesi Başkanlığı Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kapalı kasa kamyonet satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 564

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon üyesi Mehmet ŞEREFLİOĞLU’nun istifa etmesinden dolayı Komisyona yeni üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 24.11.2008 tarih ve M.38.0.KBB. 0.61/247 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Komisyon üyesi Mehmet ŞEREFLİOĞLU’nun istifa etmesinden dolayı, Yapılan iş’ari oylama neticesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon üyeliğine; 2009 Yılı Yerel Seçimlere kadar; Nail ŞAHAN’ın seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 565

Konusu : Personel Görevlendirilmesi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 15-18 Kasım tarihleri arasında, Belçika’nın Brüksel kentinde yapılan “AB’de ve Türkiye’de belediyeler ve belediye şirketleri ile ilgili deneyimlerin paylaşılması” projesi kapsamında “Yerel Kamu Şirketlerinin Geleceği Konusundaki Yeni Eğilimler ve Yol Haritası Ana Temalı CEEP 11. Yıllık Olağan Toplantısına AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Fatih GAVGACI’nın görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 20.11.2008 tarih ve 33 sayılı yazıları okundu.

“AB’de ve Türkiye’de belediyeler ve belediye şirketleri ile ilgili deneyimlerin paylaşılması” projesi kapsamında, AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Fatih GAVGACI’nın; 15-18 Kasım tarihleri arasında, Belçika’nın Brüksel kentinde yapılan “Yerel Kamu Şirketlerinin Geleceği Konusundaki Yeni Eğilimler ve Yol Haritası Ana Temalı CEEP 11. Yıllık Olağan Toplantısına katılmak üzere, Encümenin 12.11.2008 tarih ve 45-885 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 566

Konusu : Personel Görevlendirilmesi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 23-26 Kasım 2008 tarihleri arasında Kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde Kabartay Balkar Cumhuriyeti ve Nalçik şehrine yapılacak ziyaret için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK, Meclis Üyesi Murat İLHAN, Genel Sekreter Yardımcısı Enver KEMALOĞLU ve Özel Kalemden Ali YILMAZ’ın görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 24.11.2008 tarih ve 248 sayılı yazıları okundu.

Kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK, Meclis Üyesi Murat İLHAN, Genel Sekreter Yardımcısı Enver KEMALOĞLU ve Özel Kalemden Ali YILMAZ’ın; 23-26 Kasım 2008 tarihleri arasında Kabartay Balkar Cumhuriyeti ve Nalçik şehrine katılmak üzere, Encümenin 19.11.2008 tarih ve 46-912 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 567

Konusu : Kuruköprü Belediyesinin 2008 yılı Bütçesine ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kuruköprü Belediyesinin 2008 Yılı Bütçesine 150.000.00YTL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 01.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/257 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Gayrimenkul Mal Bak. Onarım Giderlerine 150.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Kurum ve Kişilerden alınan yardımlara 50.000,00YTL

Kamu Harcamalarına katılım payı 100.000,00YTL

 

Kuruköprü Belediyesinin 2008 yılı Gider Bütçesine 150.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 150.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 568

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.11.2008 tarih ve 14 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları, Belediyemiz Meclisinin 09.06.2008 tarih, 254 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 569

Konusu : 2009 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24 ve Kamuda Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili 5620 Sayılı kanunun 3 ncü maddeleri gereğince, 2009 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 02.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/1415 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24 ve Kamuda Geçici İşçi çalıştırılması ile ilgili 5620 Sayılı kanunun 3 ncü maddeleri gereğince, 2009 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 570

Konusu : 2009 Yılı Gelir Bütçesinde mezarlık fiyatları konusunda yapılan yanlışlığın düzeltilmesi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2009 yılı Gelir Bütçesinde belirtilen, Mezarlıklar Müdürlüğüne ait Ücret Tarifesinde, Eski Mezarlık Mevkiindeki; muhtelif adalardaki mezar yeri ücreti 3.500,00YTL olması gerekirken sehven 3.000,00YTL olarak belirtildiği, ayrıca tarifede Kefen hizmetinin sehven yer almadığından bu hizmetinde 2008 yılı fiyatı olan 25.00YTL olması ve fakirliğini belgeleyenlere ücretsiz kefen uygulaması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının, 02.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.19.06/196-1434 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eski Mezarlık Mevkii A-B-C-D-E-F-G-H-YF-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 -36-37-40-42-44-46-48 adalarında topraktan mezar yeri ücretinin 3,500 YTL olarak değiştirilmesine, kefen hizmetinin 25 YTL olarak sürdürülmesine ve fakirliğini belgeleyenlere ücretsiz kefen uygulanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 571

Konusu : Kayseri Raylı Taşıma sistemi İnşaatı yapımı için kaynak kullanımı konusunda İller Bankasınca

hazırlanan standart metnin kabulü.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma sistemi İnşaatı yapım işi ve araç alımı projelerinin Avans ve İş artışlarında kullanılmak üzere İller Bankasından Kaynak kullanımı konusunda İller bankasınca hazırlanan standart metnin kabulü hakkında karar verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/970 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma sistemi İnşaatı yapım işi ve araç alımı projelerinin Avans ve İş artışlarında kullanılmak üzere İller Bankasından Kaynak kullanımı konusunda İller bankasınca hazırlanan standart metnin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 572

Konusu : Bütçe kalemleri arasında aktarma.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden; 73.000.000,00YTL ödeneğin Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerine aktarılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığının, 03.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/40 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden; 73.000.000,00YTL ödeneğin Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Bütçesinden tenzil edilerek ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerine aktarılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 573

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, ve 15 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 14.01.2008 tarih, 15 Sayılı Kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2681-2723 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 14.01.2008 tarih, 15 Sayılı Kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebinin, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 574

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2890-2860 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih, 97 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 575

Konusu : Erciyes Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erciyes Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3107-3071 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erciyes Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 27 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 576

Konusu : Hisarcık Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 21 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2959-2928 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye Meclisinin 03.11.2008 tarih, 21 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 577

Konusu : Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 110,111,112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3133-3102 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 110, 111, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 578

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221

ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221 ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3120-3087 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 221 ve 222 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 579

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 108 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 108 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3137-3108 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 108 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 580

Konusu : Erkilet Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3129-3097 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 581

Konusu : Kuşcu Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih ve 10 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuşcu Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3118-3086 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuşcu Belediye Meclisinin 01.12.2008 tarih, 10 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 582

Konusu : Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parselde 1/5000 ölçekli K35-d-02-d NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3140-3112 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harami Mevkii, 38 pafta, 646 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 583

Konusu : Arif EMECEN’nin yurtdışına görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında 02-06 Aralık 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde araçların imalat kontrollerini yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Arif EMECEN’nin görevlendirilmesi talebi bulunduğundan buna dair, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/973 sayılı yazıları okundu.

Kayseri Raylı Sistem Projesi kapsamında; 02-06 Aralık 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Pistoia kentinde araçların imalat kontrollerini yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Arif EMECEN, Encümenin 26.11.2008 tarih ve 47-935 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 584

Konusu : Arsa satışı.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Sümer Mah. 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 numaralı parsellerin tevhid edilmesi sonucu oluşan Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1999 parsel numaralı, 14225,77 metre kare Ticaret Alanı arsasının satışının yapılması talebi bulunduğundan buna dair, İmar İşleri Daire Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-2 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Sümer Mah. 115 pafta, 1591 ada, 1983 ve 1984 numaralı parsellerin tevhid edilmesi sonucu oluşan Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1999 parsel numaralı, 14225,77 m2 Ticaret Alanı arsasının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 585

Konusu : Kemal DEMİR’in imar planlarına yaptığı itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Belediye Meclisimizin 13.10.2008 tarih ve 448 sayılı kararına istinaden, Talas Belediyesi, Kiçiköy Mevkii, 1 Pafta, 26 ada, 59 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Kemal DEMİR’in yaptığı itirazın görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair, İmar İşleri Daire Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3136-3107 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kemal DEMİR’in, Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 13.10.2008 tarih, 448 sayılı kararına istinaden, Talas Belediyesi, Kiçiköy Mevkii, 1 pafta, 26 ada, 59 ve 9 nolu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 586

Konusu : Hasanarpa Mahallesi, 5 pafta, 504 ve 505 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti hazineye ait Hasanarpa Mahallesi, 5 pafta, 504 ve 505 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar İşleri Daire Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3141-3116 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti hazineye ait Hasanarpa Mahallesi, 5 pafta, 504 ve 505 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-16-a, K35-a-16-d Nazım İmar Plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 587

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar İşleri Daire Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3142-3118 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 80 ada, 1, 15, 16 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29N Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 588

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar İşleri Daire Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3143-3119 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 26 pafta, 1439 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Planı tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2008

Karar No : 589

Konusu : Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün NİP. değişikliğine yaptığı itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün Nazım İmar Planlarında değişikliğe yapılan itirazının görüşülmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, İmar İşleri Daire Başkanlığının, 15.12.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-3033-2995 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2008 tarih, 450 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım İmar Planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.