Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.08.2014

 

 

 

 

595

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2014 tarih ve 246 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan; mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan olarak; 4730 ada ise konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, 2791 ada, 1 ve 2 parsellerin bir kısmının konut alanı olarak planlanmasını, buradan kaldırılan yeşil alanın, Şeker Mahallesi 4730 adanın kuzeyinde planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde konut alanı olarak planlanması için kaldırılan yeşil alanın bir kısmının mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı 3969 ada, 1 parselde planlanmasının, geri kalan kısmının ise 4730 adanın kuzeyinde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından plan müellifi tarafından yeni bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak, Belediye Hizmet Alanı ve konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 2183,3 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Meclis üyesi Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile sehven unutulan 2791 ada, 3 parsel numarasının da eklenmesi yönündeki teklifi ile komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.08.2014

 

 

 

 

596

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2014 tarih ve 596 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 4031 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum (Baro) olarak, 4728 adanın güney doğusundaki alan konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Belediyesine ait, 4031 ada, 1 parselde planlı henüz yapılaşmamış olan resmi kurum (baro) alanının kaldırılarak, mülkiyeti Belediyesine ait 4728 adanın güney doğusunda planlanması, 4031 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın da konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili Resmi Kurum alanının kaldırıldığı 4031 ada, 1 parselin kuzeyindeki kaldırılan otopark alanının, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanırken söz konusu parselin güneyinde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından plan müellifi tarafından yeni bir öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde; Resmi Kurum alanı olarak planlı yerin konut alanı, yeşil alan ve otopark olarak, konut alanı olarak planlı yerin ise Resmi Kurum Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 3313,2 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.08.2014

 

 

 

 

597

Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat yaklaşık 500 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde yeniden peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yapılan plan değişikliğinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat yaklaşık 500 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde yeniden peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yapılan plan değişikliğinin yapılması hususunda hazırlanan 13.08.2014 tarih ve 248 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehrimiz Mimarsinan Parkı çevresinde oluşan sağlık tesisleri, resmi kurumlar ve ofis yapılaşmalarından dolayı otopark taleplerinin hızla arttığı gözlenmektedir. Kurşunlu Camii önündeki belediyemiz İmar A.Ş. tarafından işletilen 600 araçlık Kurşunlu otoparkı ve Mimarsinan parkı etrafında çepeçevre planlanan bölge otoparklarının da ihtiyacı karşılamakta zorlandığı gözlenmektedir.

Bu çerçevede Mimarsinan Parkı içerisindeki büyük havuzun altında 2 kat yaklaşık 500 araçlık katlı otopark yapılması ve yer üstünde yeniden peyzaj düzenlemesi yapılarak sportif alanlar ve ticari üniteler oluşturulmak üzere yeni plan düzenlemesi yapılmıştır.

Yapılan plan çalışmasında belirtilen sınıra göre kentsel tasarım projesi yapılarak uygulamaya geçilmesi ve otopark giriş ve çıkışlarının bu proje çerçevesinde belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda;

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan yerde 1/5000 ölçekli 29M nazım imar planında ticaret alanı ve kentsel tasarım proje sınırının, 1/1000 ölçekli 29M-Ia uygulama imar planı paftasında ise ticaret alanı, ibadet yeri, yer altı otoparkı, kentsel tasarım proje sınırı ve yeşil alan olarak düzenlemesi yönündeki (NİP- 4306,1 Plan İşlem Numaralı) imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.08.2014

 

 

 

 

598

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 159 ve 162 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 159 ve 162 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi hususunda hazırlanan 13.08.2014 tarih ve 249 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarihli kararlarından;

159 sayılı kararı ile; Tanpınar Mahallesinde 6926 ada, 1 ve 7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri Toptan Gıdacılar Sitesinin talebine istinaden söz konusu alanın K3 yapı nizamında Küçük Sanayi Sitesi Alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (UİP-2317 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

162 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi 533 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki konut alanı ve yol olarak planlı yerin inşaat alanı artışı olmaksızın yeniden düzenlenmesi yönündeki ( UİP-2219,1 Plan İşlem Numaralı )1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediyesinin 07.07.2014 tarih 159 ve 162 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.08.2014

 

 

 

 

599

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 16.05.2014 tarih, 340 sayılı kararının iptali ile Bakanlar Kuruluna önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden tespit edilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Resmi gazetede yayınlanan, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 16.05.2014 tarih, 340 sayılı kararının iptali ile Bakanlar Kuruluna önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden tespit edilmesi talebi hususunda hazırlanan 13.08.2014 tarih ve 07 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Resmi gazetede yayınlanan, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 16.05.2014 tarih, 340 sayılı kararının iptali ile Bakanlar Kuruluna önerilecek bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Komisyon Raporu hakkında Meclis Üyesi Osman KOÇ ve İlyas EMRE’nin sözlü önerileri ile Bölgelerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişliklerine göre, Tomarza ve Yeşilhisar İlçelerinin; üçüncü bölgeden, dördüncü bölgeye alınarak Plan ve Bütçe Komisyon raporunun ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.08.2014

 

 

 

 

600

Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 500.000 TL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 500.000 TL ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 13.08.2014 tarih ve 6 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesine 500.000 TL ek bütçe yapılması istenmiştir.

Kocasinan Belediyesinin 2014 yılı bütçesinin incelenmesi neticesinde, 2014 yılı bütçesinin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Yeni kurulan birime bütçe içi ödenek aktarma yapıla bileceğinden, Kocasinan Belediyesinin ek bütçe talebinin reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

15.08.2014

 

 

 

 

601

Talas Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 121 sayılı kararı.

 

 

 

Meclisimizin 11.08.2014 Pazartesi günü yapılan toplantısının, 45. Gündem maddesindeki 200 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda geçen; 7 metrelik yaya yolunun 10 metre olarak planlanması şeklindeki ibarenin, 10 metrelik yaya yolunun 7 metre olarak planlanması şeklinde düzeltilerek kabulü hususunda Meclis Üyesi Mustafa PALANCIOĞLU’nun sözlü önerisi okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclisimizin 11.08.2014 Pazartesi günü yapılan toplantısının, 45. Gündem maddesindeki 200 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; Reşadiye Mahallesinde 314 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, uygulamada yapının aplikasyonunun sehven doğu yönüne yapıldığı bu sebeple yapı çekme mesafesinin mevzuata uygun olmadığı belirtilmiştir. Fiili duruma göre imar adasının yeniden düzenlenip ada ayırma çizgisinin doğu yönünde kaydırılarak eksilen yeşil alanın yaya yolu üzerine şerit şeklinde planlanması ve park alanının doğusunda bulunan 7 metrelik yaya yolunun 10 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-1110,9 Plan İşlem Numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Meclis Üyesi Mustafa PALANCIOĞLU’nun önerisi ile Komisyon Raporunda geçen; 7 metrelik yaya yolunun 10 metre olarak planlanması yönündeki ibarenin, 10 metrelik yaya yolunun 7 metre olarak planlanması şeklinde değiştirilerek kabul edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.