Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

426

Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait alan ve civarında 1/25.000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının, Talas İlçesi, Erciyes Mahallesindeki, 1.Komando Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.07.2014 tarih ve 193 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesindeki, 1. Tugay Komutanlığına ait 1/25.000 ölçekli nazım imar planında askeri alan olarak planlı alan ve civarında Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli taşınmazlar ile kamulaştırma programına alınan taşınmazların askeri alan olarak planlanıp, şahıslar adına kayıtlı taşınmazların ise askeri alandan çıkarılması talep edilmiştir.

Bahsi geçen talep ile ilgili, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün uygun görüşü bulunmadığından (NİP-2822 plan işlem numaralı) konunun gerekli görüş tamamlandıktan sonra Meclisimizce değerlendirilmek üzere gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

427

Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi 349 pafta, 2420 ada, 4 numaralı parsel ve 148 pafta, 650 ada, 78 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.07.2014 tarih ve 194 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan; 2420 ada, 4 no’lu parsel,1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Resmi Kurum Alanı (Ticaret Odası) olarak planlıdır. 650 ada, 78 parsel ise 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, resmi kurum alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine, mülkiyeti kendilerine ait söz konusu parseller üzerinde yaptırmayı düşündükleri hizmet binasının, oda organları ve hizmet birimlerinin etkin çalışmasına olanak sağlaması, mekansal gereksinimleri karşılayabilmesi, üyelerine ve kente sunulan hizmetin niteliğini artıracak mekansal çözümlerin barındırabilmesi amacıyla; Resmi Kurum Alanının ticaret alanı olarak planlanması yönünde nazım imar plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

Kayseri Ticaret Odası 04.07.2014 tarih, 2687 sayılı dilekçeleri ile taleplerinin geri çekilmesini istemektedir. Söz konusu alan ile ilgili plan değişikliğine ilişkin bir husus kalmadığından konunun gündemden çekilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

428

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.07.2014 tarih ve 195 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait söz konusu taşınmaz üzerinde eğitim veren Nuh Mehmet Yamaner İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine; 2012-2013 öğretim yılında İmam Hatip Lisesi olarak hizmet verilmeye başlanan söz konusu alanın ihtiyaca cevap vermediğini belirterek; mevcut okul alanının batısında bulunan ve “oyun alanı ve otopark alanı” olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7500 m²’lik alanın “Lise alanı” olarak planlanmasını talep etmektedir. Yürütülen plan çalışmaları ile oyun alanı olarak planlı yerin genişletilerek; yeşil alanın batısındaki sosyal tesis alanı olarak planlı yere alınması, ayrıca sosyal tesis alanının da bu alanın güneyinde bulunan okul alanının bir kısmına taşınması yönünde bir plan çalışması yapılmış ve bu plan için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş istenmiştir. Konu ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 10.03.2014 tarih, 163 sayılı kararı ile; talebin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş geldikten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde karar verilmiştir.

Söz konusu alanla ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

429

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet kavşağının kuzey batısında bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.06.2014 tarih ve 170 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, söz konusu bölgede yer alan konut alanı olarak planlı alandaki mülkiyet sahiplerinin imar çapı başvurusu üzerine yürürlükteki planların incelenmesi sonucu farklı koordinat sisteminde hazırlanan Erkilet yerleşimi planları ile 40 metrelik yol çevresinin planları arasında uyuşmazlığın olduğu tespit edildiği belirterek, imar planları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve tescile uygun olarak imar adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin imar plan değişikliği talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 32K, 32L, K34-b-24-b, K34-b-25-a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin ( NİP-2710,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

430

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Dere Mahallesi, 20 pafta, 4419 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 184 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Dere Mahallesinde, konut alanı, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2761,1 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun Meclis üyesi Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

431

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10333 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10333 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 174 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması talebi, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” in 27. Maddesine göre incelenmiştir. Kaldırılan yeşil alan yerine aynı bölge içerisinde yeni bir yeşil alan önerilmediğinden, plan müellifinin konu ile ilgili olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2771,1 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

432

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10088 ada, 1 parsel, 10059 ada, 1 parsel ve 10060 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10088 ada, 1 parsel, 10059 ada, 1 parsel ve 10060 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 185 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerde, konut dışı kentsel çalışma alanının büyüklüğünün, yapılması düşünülen yatırım için yetersiz olduğu gerekçesiyle batı yönüne doğru genişletilerek planlama alanı içerisinde yeni bir düzenleme yapılması talep edilmiştir. Bu alanda eksiltilen yeşil alan, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” in 27. Maddesine istinaden, planlama alanının batısında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerde önerilmiştir.

1/5000 ölçekli 31J ve 31İ nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,2 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

433

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 175 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı şeklinde planlanmak üzere ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, jeolojik etüd raporunun plan onama sınırının tamamını içermediği ve kurum görüşlerinin eksik olduğu tespit edildiğinden, (NİP-2750,2 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun Meclis üyesi Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR’ın sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

434

İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 176 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Aksubağları Mahallesi’nde, sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı şeklinde planlanmak üzere ilave nazım imar planı yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, (NİP-2750,3 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

435

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 177 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; daha önce Mevlana Mahallesi olarak belirtilen yerin, Zincidere Mahallesinde yer aldığı belirlenmiştir. Söz konusu Zincidere Mahallesi 6 pafta, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağlık tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlıdır. Mülkiyeti Hacı Ömer Sabancı Vakfına ait taşınmazın imar durumunun konut alanı ve ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Plan değişikliği talebinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesine istinaden kaldırılan sağlık tesisi ile yeşil alana eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden ve ilgili kurum görüşü bulunmadığından (NİP-2816,1 plan işlem numaralı) talebin plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

436

Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahında bulunan alan ve civarında imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 178 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Talas Mevlana ve Anayurt Mahallesi'nde yapılması planlanan Kayseri Raylı Taşıma Sistemi güzergahının imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,2 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

437

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 35 pafta, 1018 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 35 pafta, 1018 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 179 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesi'ndeki bahsi geçen taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bağ-sayfiye alanı ve yol olarak planlı olup, taşınmazın bulunduğu alandaki yapılaşma koşullarının değiştirilerek yoğunluk artışı talep edilmektedir.

Söz konusu talebin üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,6 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

438

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde 31 pafta, 290 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 180 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki bahsi geçen alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) lejant işaretli Üniversite Alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 'Melikşah Üniversitesi Eğitim Tesis Alanı' olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın plan değişikliği öncesi durumuna dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Konu hakkında çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,5 plan işlem numaralı) söz konusu talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

439

Talas Belediyesinin, Endürlük Mahallesi, Sırtlar Mevkii 3 pafta, 1192 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Endürlük Mahallesi, Sırtlar Mevkii 3 pafta, 1192 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 186 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Endürlük Mahallesindeki bahsi geçen taşınmaz mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı olup, Talas Belediyesi, vatandaşın talebine istinaden taşınmazın bulunduğu yerde 'Kuran Kursu ve Eğitim Merkezi' yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı talep etmektedir. Söz konusu talebin kuzey-batısında 1/1000 ölçekli mevzi imar planı bulunan eğitim tesis alanının da 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35D-11-B nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Melikgazi İlçesi, Kıranardı Mahallesine ait nazım imar planlarına ilave olacak şekilde eğitim tesis alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2811,2 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

440

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 187 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Reşadiye Mahallesinde, söz konusu taşınmaz mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı olup, Talas Belediyesi, vatandaşın talebine istinaden taşınmazın bulunduğu yerde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35d-07-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından 1/25.000 ölçekli nazım imar planına ve teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, çok az yoğun konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki, (NİP-2819,1 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

441

Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 347 ada, 224 parsel ve 1050 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Seydili Mahallesi, 347 ada, 224 parsel ve 1050 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 181 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında, kültürel tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı bulunmakta olup, Yahyalı Belediyesi, alanın ortaöğretim tesis alanı ve kültürel tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili bahsi geçen alanda bulunan, yeşil alan olarak planlı 1050 ada 1 parsel numaralı yerin imar kanununun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşmuş bir parsel olduğundan kültürel tesis olarak planlanmasının uygun olmayacağı, mevcut durumda meslek lisesi bulunan 347 ada 224 parsel numaralı yerin ise fiili duruma uygun olarak eğitim alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin yukarıda belirtildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

442

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5181 ada, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 5181 ada, 11 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.06.2014 tarih ve 182 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında, konut alanı olarak planlı bulunmakta olup, Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden alanın kır bahçesi olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifi, söz konusu imar planı değişikliğinin üst ölçek plan kararlarını bozucu nitelikte olduğu yönünde olumsuz görüş belirtmiştir. Plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden (NİP-2771,2 plan işlem numaralı) imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

443

Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel nolu taşınmazın bulunduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.06.2014 tarih ve 171 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan besi ahırlarının yerleşim alanlarından uzaklaştırılması ve belli bir alanda istihdam sağlanması amacı ile üst ölçek planlarına uygun olarak; söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlanmasını talep etmektedir. Talep edilen alan Kocasinan Belediyesi sınırlarında olup, Kocasinan Belediyesinin konu ile ilgili uygun görüş vermiştir.

Söz konusu alanla ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

444

Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada,1 ve 2 parseller, 6317 ada, 18 ve 19 parseller, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yavuzselim Mahallesi, 6316 ada,1 ve 2 parseller, 6317 ada, 18 ve 19 parseller, 4462 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.06.2014 tarih ve 172 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin bulunduğu alan; 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında Konut alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, otopark alanı, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Champion Oto Yedek Parça Gıda Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. adına Mustafa Kösehaliloğlu, 06.06.2014 tarihli dilekçeleri ile, söz konusu parsellerde bulunan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin; ekli krokilerinde belirtildiği üzere kuzey yönünde daraltılıp, batı yönünde genişletilmesi ve Kentsel Servis Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği yapılmasını talep etmektedir. Söz konusu parsellerden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alandan çıkarılan 6317 ada, 18 parsel no’lu taşınmaz maliklerinin plan değişikliğine ilişkin muvafakatları bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 31O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Kentsel Servis Alanı, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2280,1 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

445

Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, İçme Mahallesi'nde, mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan, 194 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 188 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, İçme Mahallesi'nde mülkiyeti, Şahin Sebze Meyve Taşımacılık Soğuk Hava Deposu ve Komisyonculuk Sanayi Lmt. Şti.'ye ait olan alanda soğuk hava deposu yapılabilmesi için bu alanın imar planlarına işlenmesi talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2772 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlı Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

446

Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi'nde, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi'nde, 344 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 189 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kıranardı-Fatih Mahallesi’nde, ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan söz konusu taşınmazın, konut alanı olarak plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu yönetmeliğin 27.maddesinde, kaldırılan teknik altyapı alanının yerine aynı bölge içerisinde eşdeğer yeni bir alan önerilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, kaldırılan teknik altyapı alanının yerine yeni bir alan önerilmediği anlaşılmıştır. Aynı yönetmeliğin 28.maddesinde, imar planı değişikliği yoluyla nüfus artışı olması halinde artan nüfusun sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarının standartlara göre planlarda ayrılması gerekli olduğu belirtilmektedir. Ayrıca ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerler iskan dışı şartına haiz alanlardır.

Yukarda ifade edilen durum ve plan müellifinin tadilat talebi hususunda hazırlamış olduğu olumsuz görüşü göz önünde bulundurularak, (NİP-2811,1 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

447

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi'nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan alanda, plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi'nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan alanda, plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 190 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı olan yerin, bölgede oluşan ticari alan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, bir kısmının ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda mevcut nazım imar planında konut alanı olarak planlı olan yerin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, otopark alanı olarak planlı olduğu tespit edildiğinden, bu alandan kaldırılan otopark alanı, aynı bölge içerisinde yer alan, konut alanı olarak planlı olan yerin kuzey kısmının otopark alanı olarak planlaması ile karşılanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-22-b ve K35-a-22-c nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, ticaret alanı, yeşil alan ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2761,2 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

448

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 8600 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesi, 4746 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 191 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Melikgazi-Yeşilyurt Mahallesi’nde, küçük sanayi sitesi alanı ve Talas-Başakpınar Mahallesi’nde, eğitim tesisleri kampüs alanı olarak planlı olan yerlerde nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından (NİP-2813,1 plan işlem numaralı) konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

449

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 198 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 198 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.06.2014 tarih ve 169 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocatepe Mahallesinde bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin kuzeyindeki 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, akaryakıt istasyonunun kavşak noktasında yer alması ve konuya ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından söz konusu tesisin izin belgesine haiz olduğu belirtildiğinden, imar planında yer alan kavşak noktalarındaki 10 metrelik yapı yaklaşma ölçülerinin 5 metreye düşürülmesi uygun görülmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih, 198 sayılı kararının İlçe Belediyesine iade edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

450

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 129 sayılı kararın incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 129 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 183 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sivas Caddesinin her iki yönündeki konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih, 129 sayılı kararının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

451

Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 109, 110 ve 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 109, 110 ve 111 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.06.2014 tarih ve 192 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

106 sayılı karar ile; Talas İlçesi sınırları içerisinde Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan çelik, polietilen doğalgaz hatları ile yerüstü tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi, söz konusu şirketin cd ortamında hazırladığı verilerin sayısal ortamda planlara altlık olarak kullanılması talebinin kabulünün uygun olacağı,

109 sayılı karar ile; Başakpınar Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan yerin, arıtma tesisi olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının yapılması talebi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.12.2013 tarih ve 890 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır.

Ancak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında arıtma tesisi ana binalarının "Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" ile belirlenen ana bina yapılarında aranan 25 metre çekme mesafesi şartına uyularak yapılması gerektiği ve yine aynı yönetmeliğin 41. maddesinin c bendinde belirtilen ikinci derece yapılar için belirtilen çekme mesafesi şartlarına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının kabulünün uygun olacağı,

110 sayılı karar ile; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Yukarı Mahalle sınırları içerisinde X:4.282.750-4282.282.900 Y:462.750-467.900 koordinatları arasında kalan park alanı olarak, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde X:4.283.550-4.283.650 Y:472.950-473.100 koordinatları arasındaki konut alanı olarak, yine Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde X:4.283.500-4.283.650 Y:472.400-472.500 koordinatları arasında kalan park alanı olarak ve Çatakdere Mahallesi sınırları içerisinde X:4.281.850-4.282.050 Y:475.150-475.350 koordinatları arasında kalan park alanı olarak planlı dört adet yerin su deposu olarak planlanması talebi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 950 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

111 sayılı karar ile; Reşadiye Mahallesi'nde bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında resmi kurum alanı olarak planlı yerin, dini tesis alanı olarak, dini tesis alanı olarak planlı yerin ise resmi kurum alanı olarak planlanması talebi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.01.2014 tarih ve 05 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 106, 109, 110 ve 111 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

452

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 130 ve 131 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.06.2014 tarih ve 173 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarihli kararlarından;

130 sayılı kararı ile; Uğurevler Mahallesinde 6950 ada, 1 ve 5 no’lu parseller ile 4072 ada, 6,7,8,9 no’lu parsellerin bulunduğu imar adalarına SD lejand işaretinin konulması yönündeki (UİP-1986,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

131 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesinde 1607 ada, 484 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu A-3 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı imar adasının bir kısmının BL yapı nizamında planlanması yönündeki (UİP-2653,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 130 ve 131 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

453

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 08.07.2014 tarih ve 196 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 149, 152, 155, 156, 160 ve 161 sayılı kararları, Büyükşehir belediye Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 375 sayılı kararı ile kesin karara bağlanmış olup, Belediyemiz tarafından yeni kullanılmaya başlanan SAYSİS yazı sisteminden kaynaklı teknik bir sorundan dolayı, konunun 09.06.2014 tarih ve 414 sayılı meclis kararı ile yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu Meclis kararları daha önce görüşülüp karara bağlandığından, yeni bir karar alınmasına gerek olmadığı kanaati ile bu konunun gündemden düşürülmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

454

Kocasinan İlçesi, Erkilet Emmiler Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklar ile Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Erkilet Emmiler Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesinde bulunan Hacı Derviş Özkan Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa, Harman Bağları Sokak isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 19.06.2014 tarih ve 11 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Erkilet Emmiler Mahallesinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun, İlçe Belediyeleri ile istişare yapılarak il genelindeki benzer durumda olan tüm mahallelerde ortak bir çalışma yapılmasının daha doğru olacağından talebin daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı,

Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Hacı Derviş Özkan Caddesi üzerinde bulunan isimsiz sokağa, Harman Bağları Sokak isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

455

Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Sosyal Hizmet Daire Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 19.06.2014 tarih ve 12 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan veya korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli, mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kişi ve gruplara, belediye sınırları dışında meydana gelen afetlerde zarar gören afetzedelere yönelik verilecek her türlü sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin türü, nitelik, nicelik, esas ve usullerini belirleyen yönetmeliğin olmaması nedeniyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliğine ihtiyaç duyulmuştur.

Hazırlanan bu yönetmelikle yapılacak sosyal hizmet ve sosyal yardımlar için sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak kriterler oluşturulması amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

456

TCDD ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokol için imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Yeşilhisar – Sarıoğlan güzergahında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından altyapı inşaatının yapılması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından banliyö işletmeciliğinin yürütülmesine ilişkin düzenlenecek her türlü protokolü imzalamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 02.07.2014 tarih ve 593 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) arasında Yeşilhisar – Sarıoğlan güzergahında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından altyapı inşaatının yapılması ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından banliyö işletmeciliğinin yürütülmesine ilişkin düzenlenecek her türlü protokolü imzalamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

457

İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan protokol için imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak olan elektronik sistemlerin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü protokolü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 17.06.2014 tarih ve 560 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 25 Şubat 2011 Tarihli ve 27857 Sayılı Resmî Gazete – (Mükerrer) gazetede yayınlanan 6111 sayılı kanunun 60. Maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılarak eklenen Ek Madde 16’ da; “Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30‘u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir” denilmektedir. Bu madde hükümlerince Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) arasında 27.04.2012 tarihli söz konusu protokol düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Bu protokole esaslarının uygulanmasına dair Emniyet Genel Müdürlüğünün “EGM GENLGE NO:18” hükümleri doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürü veya yetkilendireceği kişi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya yetki vereceği kişi yada kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

458

Belediyemizin görev ve hizmetlerinin giderleri için, borç veya kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Belediyemizin görev ve hizmetlerinin giderleri için, 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesine istinaden 100.000.000,00TL’nin, İller Bankası, Ulusal Bankalar veya Uluslararası Finans Kurumlarından borç veya kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 27.06.2014 tarih ve 1033 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderler için, 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla 100.000.000,00TL’nin, İller Bankası, Ulusal Bankalar veya Uluslararası Finans Kurumlarından borç veya kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

459

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Tanpınar Mah. Şehit Mehmet Erciyes Caddesi No: 50’de bulunan yeni Hal Kompleksi işletmesinin devrinin yapılıp yapılmayacağı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Tanpınar Mah. Şehit Mehmet Erciyes Caddesi No: 50’de bulunan yeni Hal Kompleksi işletmesinin 10 yıllığına devrinin yapılıp yapılmayacağı talebi hususunda Zabıta Daire Başkanlığının 26.06.2014 tarih ve 574 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Tanpınar Mah. Şehit Mehmet Erciyes Caddesi No:50’de bulunan yeni Hal Kompleksinin 10 yıllığına işletmesinin devrinin yapılması planlanmaktadır.

07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesinin 1. Fıkrası; "Belediye toptancı halleri Belediyeler, özel toptancı halleri ise işletmecileri tarafından işletilir. Belediyeler, kurdukları toptancı hallerinin işletilmesini Belediye Meclisince belirlenecek süre, bedel ve koşullarda devredebilir." dediğinden yeni Hal Kompleksinin 10 yıllığına işletmesinin devrinin yapılması için encümene yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

460

Fen İşleri Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 2 adet çift kabinli pikap alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Fen İşleri Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 2 adet çift kabinli pikap alınması talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26.06.2014 tarih ve 1108 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Daire Başkanlığınca elektrik arıza ekibi ve boyacı ekibinde kullanılmak üzere 2 adet çift kabinli pikap’ın, 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

461

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 2 adet Cenaze Taşıma Aracı alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 2 adet Cenaze Taşıma Aracının alınması talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 26.06.2014 tarih ve 291 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere 2 adet Cenaze Taşıma Aracın, 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. Maddesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

462

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli, eğitmen (Tercüman) Semra EVREN’in yurt dışına yaptığı teknik inceleme gezisi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 27-31.05.2014 tarihleri arasında, Avusturya’nın Salzburg ve Almanya’nın Duesseldorf kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli, eğitmen (Tercüman) Semra EVREN’in yurt dışına yapılan teknik inceleme ve temaslar hakkında meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 17.06.2014 tarih ve 208 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 21.05.2014 tarih ve 2014/590 numaralı kararı ile, 27-31.05.2014 tarihleri arasında, Avusturya’nın Salzburg ve Almanya’nın Duesseldorf kentlerinde düzenlenen teknik geziye katılan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli, eğitmen (Tercüman) Semra EVREN’in yurt dışında yaptığı teknik inceleme ve temaslar hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

463

Macaristan'ın Miskolc şehrine yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Macaristan'ın Miskolc şehrine 19-22 Haziran 2014 tarihlerinde Meclis Üyelerinden Dursun ATAŞ, Hakan MAHİROĞLU, Metin MERMERKAYA ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN'ın yapmış oldukları inceleme ve temasları hakkında Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 01.07.2014 tarih ve 135 sayılı yazıları okundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından Encümenin 11.06.2014 tarih ve 2014/676 sayılı kararı ile, Macaristan'ın Miskolc şehrinde 19-22 Haziran 2014 tarihleri arasında görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere, Meclis Üyelerinden Dursun ATAŞ, Hakan MAHİROĞLU, Metin MERMERKAYA ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN'ın yapmış oldukları inceleme ve temasları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

464

Belediyemiz ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ya da görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kayseri Gar Sahasında, yük taşımacılığının kent merkezinden çıkarılması kapsamında Belediyemiz ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ya da görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1786 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Gar Sahasında, yük taşımacılığının kent merkezinden çıkarılması kapsamında Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Boğazköprü’de Lojistik Merkez ve Demiryolu Kuzey Geçiş Hattı çalışmalarının tamamlanması sonrasında mevcut gar sahasında işletmecilik harici alanların değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında;

Bu alanların kentle bütünleşmesi, kentin sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçları, kentin gelişimi ve tarihi dokusu göz önünde bulundurularak, bahsi geçen alanda yapılacak çalışmalarda işbirliği yapmak için Belediyemiz ve Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ ya da görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

465

Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere Şanlıurfa Valiliği'ne gıda yardımı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Şanlıurfa Valiliği'nin, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, Şanlıurfa ilinde AFAD Konaklama Merkezi dışında yaklaşık 150.000 Suriyelinin kendi imkanlarıyla misafir edildiği belirtilerek, Ramazan ayı münasebetiyle Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere gıda yardımı yapılması talebi hususunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 10.07.2014 tarih ve 241 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şanlıurfa Valiliği'nin, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle, Şanlıurfa ilinde AFAD Konaklama Merkezi dışında yaklaşık 150.000 Suriyelinin kendi imkanlarıyla misafir edildiği belirtilerek, Ramazan ayı münasebetiyle Suriyeli misafirlere dağıtılmak üzere gıda yardımı yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

466

Toplu taşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 adet otobüs alınması ve araç sayısının 2014 yılı bütçe T cetveline işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Belediyemiz mücavir alan sınırlarının il sınırımız olması ile aynı zamanda hizmette kullanılan araçlarımızın yenilenmesi için, toplu taşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 adet otobüsün alınması ve araç sayısının 2014 yılı bütçe T cetveline işlenmesi talebi hususunda Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının 09.07.2014 tarih ve 809 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz mücavir alan sınırlarının il sınırı olması nedeni ile hizmette kullanılan araçların yenilenmesi için, toplu taşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 adet otobüsün 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi gereğince alınması ve araç sayısının 2014 yılı bütçe T cetveline işlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

467

Özvatan İlçesinde Belediyemizce mesire alanı yapılması hususunda hazırlanan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Mehmet TUNGA’ ya ait j35-d-20-a-2 pafta, 491 ada, 26 nolu taşınmazın Özvatan Belediyesi ile taşınmaz sahibi olan Mehmet TUNGA arasında yapılan protokol çerçevesinde, kullanım hakkının 5 yıl süre ile Özvatan Belediyesine devredildiğinden bahisle devralınan bu alana Belediyemizce mesire alanı yapılması hususunda hazırlanan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 04.07.2014 tarih ve 1172 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Mehmet TUNGA’ ya ait j35-d-20-a-2 pafta, 491 ada, 26 nolu taşınmazın Özvatan Belediyesi ile taşınmaz sahibi olan Mehmet TUNGA arasında yapılan protokol çerçevesinde, kullanım hakkının 5 yıl süre ile Özvatan Belediyesine devredildiğinden bahisle devralınan bu alana Belediyemizce mesire alanı yapılması hususunda hazırlanan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

468

Belediyemizde münhal bulunan Şube Müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalar hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal bulunan kadrolara yapılan atamalar hakkında Meclisin bilgilendirilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 611 sayılı yazıları okundu.

Belediyemizde Münhal Bulunan, İşletmeler ve İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğüne Ali PAKSOY'un, MEZARLIK Şube Müdürlüğüne Mehmet AKBAŞ'ın, Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne TAMER KAPLAN'ın atamaları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

469

Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan Cadde ve Sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09.07.2014 tarih ve 245 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aydemir DOĞAN isminin, Şehir içinde uygun görülen herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi, Yahyalı İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan Tombaklı Cadde isminin, Şehit Komiser Adem İLKKILIÇ Caddesi olarak değiştirilmesi, Hacılar İlçesi Akdam Mahallesi, Özgüneş Caddesi, Buhara Çıkmazı Sokak ve Şahin Tepesi Sokak arasında kalan yola Taha Sokak isminin verilmesi, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesinde bulunan Papatya Cadde isminin, Velioğulları Caddesi olarak değiştirilmesi, Melikgazi İlçesi, Gesi Bahçeli Mahallesinde bulunan Baran Sokak isminin, Arslan Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

470

Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde, bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde, bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1800 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesinde, bulunan bir alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

471

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi 10961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi 10961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1799 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi 10961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

472

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1797 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi 150 ada, 1 parsel ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

473

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Erciyes Dağı kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında mekanik tesislere ve günübirlik tesis alanı planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün, Erciyes Dağı kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında mekanik tesislere ve günübirlik tesis alanı planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1796 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün, Erciyes Dağı kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında mekanik tesislere ve günübirlik tesis alanı planlanmasına yönelik plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

474

Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1803 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, 300 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

475

İncesu Kentsel Arkeolojik Sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, İncesu Kentsel Arkeolojik Sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1802 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Kentsel Arkeolojik Sit alanı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

476

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan mahallesi, 430 pafta, 2838 ada, 1 parsel ile 6723 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan mahallesi, 430 pafta, 2838 ada, 1 parsel ile 6723 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1823 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan mahallesi, 430 pafta, 2838 ada, 1 parsel ile 6723 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

477

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1824 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 4031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile 4728 adanın güney doğusunda bulunan alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

478

Özvatan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 1 pafta, 289 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait imar planında BHA (Fidanlık) olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 1 pafta, 289 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, imar planında BHA (Fidanlık) olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1825 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan Belediyesinin, Cumhuriyet Mahallesi, 1 pafta, 289 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait imar planında BHA (Fidanlık) olarak planlı alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

479

Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile 5054 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile 5054 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1826 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan Belediyesinin, Çiftlik Mahallesi, 101 ada, 1 parsel ile 5054 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

480

Felahiye Belediyesinin, Kale mahallesi, 101 ada, 7 ve 22 parsel numaralı taşınmazların tevhitinden oluşan 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Kale mahallesi, 101 ada, 7 ve 22 parsel numaralı taşınmazların tevhitinden oluşan 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1827 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesinin, Kale mahallesi, 101 ada, 7 ve 22 parsel numaralı taşınmazların tevhitinden oluşan 101 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

481

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 1038 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 1038 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1829 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 1038 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

482

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde 1215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde 1215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1830 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde 1215 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

483

Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 9 parsel numaralı ve Yukarı Mahalle 184 ada 310 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 9 parsel numaralı ve Yukarı Mahalle 184 ada 310 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1831 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahalle 104 ada, 9 parsel numaralı ve Yukarı Mahalle 184 ada 310 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

484

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4882 ada, 4 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4882 ada, 4 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1817 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 4882 ada, 4 ve 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

485

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 142 ada, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 142 ada, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1795 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde 142 ada, 25 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

486

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1816 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, Harami Mevkii, 342 ve 490 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

487

Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesi 188 ada, 1, 9, 10, 44, 45, 46 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesi 188 ada, 1, 9, 10, 44, 45, 46 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1794 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Fenese Aşağı Mahallesi 188 ada, 1, 9, 10, 44, 45, 46 ve 50 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

488

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesinde 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesinde 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1819 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesinde 10196 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

489

Melikgazi Belediyesinin, Danışmentgazi Mahallesinde bulunan taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Danışmentgazi Mahallesinde bulunan taşınmazlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1818 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Danışmentgazi Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanda 4365 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel ve 4364 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

490

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1136 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1136 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1813 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 1136 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

491

Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1814 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 10020 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

492

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1820 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422-423 pafta, 2791 ada, 1 ve 2 parsel no’lu taşınmazlar ve Şeker Mahallesi 4730 adanın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

493

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda yeniden yapılan planlama çalışmalarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden yapılan planlama çalışmalarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1822 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel ve 1591 ada, 128, 131, 133, 134 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanda yeniden yapılan planlama çalışmalarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

494

Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1833 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, Erkilet Bulvarının doğusunda yer alan bölgede revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

495

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada, 12 parsel ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada, 12 parsel ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1834 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 63 ada, 12 parsel ile 7012 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

496

Hacılar Belediyesinin, Mine Yıldırım, Fatma Delice ve Hatice Fidaner’in Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış olan 14.02.2014 tarih, 159 sayılı karara istinaden hazırlanana Eşmecik mevkii ilave nazım imar planlarına yapılan itirazın incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Mine Yıldırım, Fatma Delice ve Hatice Fidaner’in Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış olan 14.02.2014 tarih, 159 sayılı karara istinaden hazırlanıp, belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olan Eşmecik mevkii ilave nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1832 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Mine Yıldırım, Fatma Delice ve Hatice Fidaner’in Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınmış olan 14.02.2014 tarih, 159 sayılı karara istinaden hazırlanıp, belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olan Eşmecik mevkii ilave nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

497

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Cumhuriyet Meydanı otopark ve yer altı otoparkı düzenlemesine ilişkin hazırlanan imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Cumhuriyet Meydanı otopark ve yer altı otoparkı düzenlemesine ilişkin hazırlanan imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1835 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2014 tarih, 343 sayılı kararına istinaden onanan Cumhuriyet Meydanı otopark ve yer altı otoparkı düzenlemesine ilişkin imar planlarına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

498

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 246, 247, 248 ve 252 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 246, 247, 248 ve 252 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1815 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 246, 247, 248 ve 252 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

499

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1828 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

500

Talas Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 121 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 121 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1801 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 121 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

501

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1798 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

502

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 1821 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarih, 185 ve 186 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

503

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1792 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih, 206 ve 207 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

504

İncesu Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1790 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

505

İncesu Belediye Meclisinin 18.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 18.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1791 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 18.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

506

Hacılar Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 39 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 39 sayılı kararının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.07.2014 tarih ve 1789 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.06.2014 tarih ve 39 sayılı kararının incelenmesi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

507

Tomarza Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarih, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Tomarza Belediye Başkanlığının 04.07.2014 tarih ve 430 sayılı yazılarının ekinde bulunan Belediye Meclislerinin 04.07.2014 tarih ve 46 ve 47 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince incelenmesi talepleri, Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 82. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 04.07.2014 tarih, 46 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.07.2014

 

 

 

 

508

Talas ilçesi, Yukarı Talas mahallesi, 18 pafta, 39 ada, 22 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın, fiiliyatta konut alanı olarak planlı olan imar durumunun sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis Üyesi Mehmet SAVRUK’un yazılı önergesi ile, Talas ilçesi, Yukarı Talas mahallesi, 18 pafta, 39 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın, fiiliyatta konut alanı olarak planlı olan imar durumunun sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi talebi üzerine, konu Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 83. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas ilçesi, Yukarı Talas mahallesi, 18 pafta, 39 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın, fiiliyatta konut alanı olarak planlı olan imar durumunun sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.