2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.07.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 295

Konusu : Erciyes caddesi, 5912 ve 5913 parsellerin Bulunduğu 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Erciyes Belediyesinin, Erciyes caddesi, 5912 ve 5913 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 136 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Belediyesi, Kayseri İdare Mahkemesi ve Danıştay 6.Dairesinin kararlarına istinaden Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-07-c ve K35-d-07-d Nazım İmar planı paftalarında plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Akaryakıt İstasyonu alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 296

Konusu : Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine Bağlanmasına dair Meclis kararının iptali Hakkında Mahkeme kararının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Cebir Mahallesinin Zincidere Belediyesine bağlanmasına dair, Belediyemiz Meclisinin 14.01.2005 tarih, 45 sayılı kararının iptali hakkında, Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 2008/465 esas, 2008/271 sayılı karının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 137 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1. Hukuk Müşavirliğinin, 24.04.2008 tarih, 241 sayılı yazısı ve 1.İdare Mahkemesinin 06.03.2008 tarih, 2007/465 Esas, 2008/271 karar sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin, 14.01.2005 tarih, 45 sayılı kararı ile Cebir Mahallesinin Zincidere İlk Kademe Belediyesine bağlanması yönündeki kararı iptal edildiğinden, konu hakkında yeni bir Meclis Kararı alınması istenmektedir.

Davaya konu edilen Cebir Mahallesine yapılan hizmetlerin devamının sağlanması ve aksamaması için, Cebir Mahallesinin Talas İlçesine mahalle olarak bağlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun, gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 297

Konusu : Başakpınar Belediyesinin, Kayseri Malatya yolu Makasından ayrılıp, 20 metrelik yol olarak

Planlı alana kaydırılması.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesinin, Kayseri-Malatya yolu makasından ayrılıp, Başakpınar içerisinden geçen mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında 15 metre olarak planlı yol, 1/50.000 ve 1/25.000 planlı ölçekli planlarda Güney çevre yolu olarak planlıdır. Söz konusu çevre yolun kasaba dışın da mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda 20 metrelik yol olarak planlı alana kaydırılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 138 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Belediyesi, Belediye sınırları içerisinden geçen mevcut çevre yolunun planlama alanının güneyine kaydırılmasını istemektedir.

Söz konusu yol üst ölçekli planlarda 50 metre olarak planlı olup, Karayolları VI. Bölge Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden planlara işlenmiştir. Bu sebeple yolun kaydırılması hususunun Karayolları VI. Bölge Müdürlüğünden olumlu görüş alınması durumunda yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, Nazım İmar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 298

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 05.05.2008 tarih, 49 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 139 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesinin, İmar adası içerisinde Ağaçlandırılacak Alana cephesi olan yerdeki çekme mesafesinin 3 metre olarak plana işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden, Mimarsinan Belediye meclisinin, 05.05.2008 tarih, 49 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 299

Konusu : Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Özkan Petrol San.Tic.Ltd.Şti’ne ait, 948 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Özkan Petrol San.Tic.Ltd.Şti’ne ait, 948 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 140 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yerin, ticari amaçla da kullanılmasına olanak sağlaması amacıyla, bu alana M ticaret lejant işareti konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35d-02-b Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yere M Ticaret lejant işareti konulması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 300

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 16 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 141 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesinin fiilen yapılı binanın yolda kalmasından dolayı 10 m’lik yolun kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 16 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 301

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 142 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesinin Bağpınar mahallesinde Tarım İl Müdürlüğünün uygun görüşleri doğrultusunda Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanının planlara işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz meclisinin 10.03.2008 tarih, 96 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Gesi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 18 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 302

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 143 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin Akçatepe Köyü, Çiçekyeri Mevkiinde, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz meclisinin 11.02.2008 tarih, 45 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 54 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 303

Konusu : Kâzımkarabekir Mahallesinde, 4758 ada, 79,82,83,84,85,132,175,178,180 parsel nolu

Taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesinde, 4758 ada, 79, 82, 83, 84, 85, 132, 175, 178 ve 180 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 144 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İlçe Müftülüğünün talebine istinaden söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki fiilen yapılı Cami alanının planlara işlenmesini istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Alanı olarak planlı yerin Dini Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 304

Konusu : Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, İnecik Mevkii, 1420 ve 1419 ada’da NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Belediyesine ait, İnecik Mevkii, 1420 ada, 11, 12, 13 parsel ve 1419 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28 K nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 145 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parsellerinin bir kısmının bölgenin ihtiyacı doğrultusunda Dini Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 28 K Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 305

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Karadere Mevki,. 147 pafta,448 ada 31 parselin bulunduğu NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karadere mevkii, 147 pafta, 448 ada, 31 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 27M nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.06.2008 tarih ve 146 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Bağ ve Sayfiye Evi Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak planlı söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan civarında imar adalarının ve yolların yeniden düzenlenmesini istemektedir. Hazırlanan öneri plandaki Ticaret Alanlarının Yeşil Alana dahil edilmesi koşuluyla, söz konusu alanın Bağ ve Sayfiye Evi Alanı, Park, Yol ve Otopark alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 27M Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki bağ ve sayfiye evi alanı, park, yol, otopark alanı ve ticaret alanı planlanması talebi, önerilen plandaki ticaret alanlarının yeşil alana dahil edilmesi kaydıyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 306

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 88,89,91,93 ve 94 sayılı kararlarının

incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 88, 89, 91, 93 ve 94 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.06.2008 tarih ve 147 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.06.2008 tarihli kararlarından;

88 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesinde Akaryakıt İstasyonu Alanı olarak planlı yere LPG lejand işareti konulması talebi, Belediyemiz meclisinin 11.02.2008 tarih, 50 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

89 sayılı kararı ile; İnecik Mevkiinde Sanayi alanı olarak planlı parselin bir kısmının akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 11.02.2008 tarih, 47 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

91 sayılı kararı ile; Yeni Mahalle mevkiinde Askeri alana tahsisli parsellerde kamulaştırma işlemleri yapılabilmesi için 25 m’lik yolun uzatılması talebinin kabulünün uygun olacağı,

93 sayılı kararı ile,Tacettin Veli Mahallesinde 7 metrelik yolun 10 metreye çıkarılması talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

94 sayılı kararı ile; Tacettin Veli Mahallesinde Öğrenci yurdu olarak planlı yerdeki imar adasının tescile uygun hale getirilmesi talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 88, 91, 93 ve 94 sayılı kararlarının kabulüne oybirliği ile, 89 sayılı karının kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 307

Konusu : Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.06.2008 tarih ve 148 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Endürlük Mahallesinde Belediye Sınırları içerisinde İmar Planı bulunmayan alanlarda uygulanacak İmar Yönetmeliği gereği Yerleşik Alan Sınırını belirlemiştir.

Söz konusu sınır incelenmiş olup, yerleşik alan sınırının gereğinden büyük yapıldığı anlaşıldığından, Belediyesi ile birlikte 2.bir sınır çalışması yapılarak köyün toplu olarak bulunduğu yerdeki mevcut binaların en dışta olanlarının yaklaşık 100 metre dışı çizgisel olarak çizilmiştir. Talas Belediyesi ile birlikte hazırlanan Endürlük Mahallesi köy yerleşik alan sınırının yeni belirlenen şekliyle kabulünün uygun olacağı kanaatine varıldığından, Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 68 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 308

Konusu : Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 66,67 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 66, 67 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.06.2008 tarih ve 149 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarihli kararlarından,

66 sayılı kararı ile; Kiçiköy mahallesinde civarın ihtiyacını karşılamak amacıyla park alanı olarak planlı yerde trafo alanının planlara işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

67 sayılı kararı ile Kurtgözü mevkiinde Talas belediye meclisinin 07.01.2008 tarih, 11 sayılı kararını onayan 11.02.2008 sayılı meclis kararımız ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz belediyesince kabul edilmiştir. Kabul edilen itiraza istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

70 sayılı kararı ile Atatürk bulvarında ticaret alanının taban alanının genişletilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 66,67 ve 70 sayılı kararlarının kabulünün yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 309

Konusu : Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 12 ve 13 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.06.2008 tarih ve 150 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarihli kararlarından

12 sayılı kararı ile Kemal Pasa caddesinde 12 m’lik yolun kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

13 sayılı kararı ile; Kayseri caddesinde 10 metrelik yolun 7 metreye düşürülmesi talebi, ilerde oluşabilecek ihtiyaçlar göz önüne alındığında tadilatın yapılmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı.

Turan Belediye meclisinin 02.06.2008 tarih, 12 sayılı kararının kabulünün,13 sayılı kararının ise reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan raporun, Turan Belediyesinin 13 sayılı meclis kararının Belediyesinden geldiği şekilde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 310

Konusu : İncesu Belediyesi, Vali İhsan Aras mahalleside NİP.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, İncesu belediyesinin, Vali İhsan Aras mahallesi, ve civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.06.2008 tarih ve 151 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu belediyesinin, Söz konusu alan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında tarım alanı olarak planlı olup, 1994 ve 1996 yıllarında yapılan 1/1000 ölçekli planlarda bu alanın konut alanı olarak planlandığı görülmüştür. Civarın karakterine uygun olarak bu alanın 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Üst ölçek plan kararları kurum görüşlerine göre hazırlanmakta olup, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı yere ilişkin talebin, Tarım İl Müdürlüğünden uygun görüş alınması halinde değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 311

Konusu : Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Komando caddesi üzerinde Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerde nazım imar plan tadilatının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.06.2008 tarih ve 152 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, Komando Caddesi civarında İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanı, olarak planlı yerde fiilen yapılı bulunan Akaryakıt ve LPG İstasyonu, Düğün Salonu, Yüzme Havuzu ve Kapalı Halı Sahanın imar planlarına işlenmesini istemektedir.

Bahsi geçen alana ilişkin mülkiyette problem olduğu anlaşıldığından, konunun mülkiyet problemi çözüldükten sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 312

Konusu : Şehit Ailelerine Konut yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Teröre karşı şehit düşenlerin ailelerine konut yapılarak teslim edilmesi talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.06.2008 tarih ve 153 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Teröre karşı şehit düşenlerin ailelerine konut yapılarak teslim edilmesi hususunda Mimarsinan Belediyesi, 11.04.2008 tarih, 45 sayılı kararı almıştır. Mimarsinan Belediyesi Meclis kararı ile söz konusu konutların yapılabileceği 3 farklı yerde Mülkiyeti Mimarsinan Belediyesine ait alanlar önermiş olup, Komisyonumuz Toki Konutları içerisinde Demokrasi Mahallesinde 45-47 pafta 1612 ada içerisinde bulunan Mülkiyeti Mimarsinan Belediyesine ait tüm parsellerin şehit ailelerine konut yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin yapılması kanaatine varılmıştır. Ancak konuya ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 313

Konusu : Özel Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik Yapılması.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden düzenlenen 14. maddesinin b, d ve f fıkralarında yapılan değişikliklerden dolayı hükmünü kaybeden 14. maddenin c ve e fıkralarının iptali talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.06.2008 tarih ve 16 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin;

6. Maddesinde belirtilen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışacak özel servis araçlarının özel servis aracı uygunluk belgesi ve özel servis aracı çalışma ruhsatı alması zorunludur. Bu belgeler olmadan özel servis aracı çalıştırması yasaktır metninin; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışacak özel servis araçlarının S Plaka uygunluk belgesi ve özel servis aracı çalışma ruhsatı alması zorunludur. S plaka almadan Sivil plaka ile öğrenci servisi yapan işleticilerin araçları ilk suçlarında iki (2) gün ve devam eden suçlarında her seferinde beş (5) gün süre ile bağlanır şeklinde değiştirilmesinin,

14. Maddesinin b fıkrasında belirtilen, Süresi içinde vize işlemini yaptırmayan araçların ruhsatları Belediye Encümenine tutanakla ve raporla sunulur. Encümen Kararı ile iptal edilir. (Yandaki koyu yazılmış metin Belediye Meclisinin 14.11.2005 tarih ve 398 sayılı kararıyla:”Encümen kararıyla aracın bağlanarak trafikten men edilmesi sağlanır. İşleticinin ruhsatını yenilemek için müracaat etmesi halinde ruhsat harcının % 50’ si ceza olarak alınmak suretiyle ruhsatı yenilenir. Aksi Takdirde işletici aracın S plakasını iptal ettirirse araç bırakılır” şeklinde değiştirildi. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahiplerinin Ocak ay’ı içerisinde başvuruları durumunda o yılki ruhsat harcı, ayrıca ruhsat harcının %50 si ceza olarak alınmadıkça ruhsat verilmez metninin; Süresi içinde vize işlemini yaptırmayan araçların ruhsatları Belediye Encümenine tutanakla ve raporla sunulur. Encümen kararıyla aracın bağlanarak trafikten men edilmesi sağlanır. İşleticinin ruhsatını yenilemek için müracaat etmesi halinde bir yıllık vize ücreti kadar gecikme cezası alınmak suretiyle ruhsatı yenilenir şeklinde değiştirilmesinin,

c) Fıkrasında belirtilen, Ocak ayı sonuna kadar vize işlemlerini yaptırmayanlar ise yeniden başvurmaları durumunda ruhsat harcı, ayrıca ruhsat harcının %100’ü ceza olarak alınmadıkça ruhsat verilemez fıkrasının iptalinin,

d) Fıkrasın da belirtilen, Yıl içindeki niteliklerini kaybeden (Uygunluk Belgesi Koşullarını) araçların durumları normal hale getirilinceye kadar Encümen kararı ile belediye yasaları gereğince yasal işlem yapılır metninin; Yıl içindeki niteliklerini kaybeden (Uygunluk Belgesi Koşullarını) araçlar taşımaya uygun hale getirilinceye kadar servisten men edilir şeklinde değiştirilmesinin,

e) Fıkrasında belirtilen, Ruhsatlı Özel Servis Araç sahibinin ölümü halinde ruhsat 90 gün süre ile geçerli olup aynı koşullarda yasal varisleri kendi adlarına ruhsat almak şartıyla çalışabilirler. Ölümden dolayı satışı halinde yeni sahibi servis aracı olarak çalışacak ise yönetmelik kuralları gereğince yeniden ruhsat alabilir fıkrasının iptalinin,

f) Fıkrasında belirtilen, Alım, satım ve devir hallerinde, yeni sahibi aracını servis aracı olarak çalıştırmak ister ise satış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde durumu yazılı olarak Zabıta Müdürlüğüne bildirmek ve kendi adına Araç Uygunluk Belgesi ile çalışma ruhsatı almak ve başvuru yapmak zorundadır.Bu süreyi geçen ilk 15 gün içerisinde yapılan müracaatlarda o yıla ait ruhsat harcının %10’u, ikinci 15 gün içerisinde yapılan müracaatlarda o yıla ait ruhsat harcının %20’si 30 günü geçen hallerde o yıla ait ruhsat harcının %30’u yıl içerisinde müracaat etmediği taktirde her yıl için o yılki ruhsat harcının %50’si ayrıca ceza olarak alınır. Araçları satanlar veya devredenler ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler metninin, Aracın alımı, satımı, bağışlanması veya herhangi bir surette başkasına devredilmesi halinde; işletici otuz (30) gün içerisinde Zabıta Daire Başkanlığına bildirir. Buna uymayanlardan bir yıllık vize ücreti kadar gecikme cezası alınır. Bir yıllık süreyi geçiren ve değişikliği bildirmeyen işleticilerin araçları bağlanır. Araçları satanlar veya devredenler ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 314

Konusu : Dr. İbrahim Ethem KARAOSMANOĞLU İsminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Tavlusun Mahallesinde yeni açılan sokağa, Dr. İbrahim Ethem KARAOSMANOĞLU isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.06.2008 tarih ve 17 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavlusun Mahallesinde Salih GIDIK caddesi bitiminde yeni açılan sokağa, Dr.İbrahim Ethem KARAOSMANOĞLU isminin verilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 315

Konusu : Ahmet Hilmi GÜÇLÜ isminin şehrimizde Herhangi sokak, caddeye veya bir tesise Verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kayseri’de herhangi bir Bulvar, Cadde veya yeni açılan bir tesise “Ahmet Hilmi GÜÇLÜ” isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 23.06.2008 tarih ve 18 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karacaoğlu Mahallesi ile Selçuklu Mahallesi arasında kalan caddeye “Ahmet Hilmi GÜÇLÜ” isminin verilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 316

Konusu : 100 köye kanalizasyon ve atık su tesisi yapılması talebi

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye kanunun 15. maddesine istinaden, Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin, 100 köye kanalizasyon ve atık su tesisi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 25.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/2208 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye kanunun 15. maddesine istinaden, Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nin, 100 köye kanalizasyon ve atık su tesisi yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 317

Konusu : Güneşli Belediyesinin 2008 yılı bütçesine Ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Güneşli Belediye Meclisi’nin, 07.07.2008 tarihli toplantısında kabul etmiş olduğu 07 sayılı kararı ile 2008 Yılı Bütçesine 460.000,00 YTL Ek Bütçe yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 25.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/131-511 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Personel gideri kalemi Temel Maaşlara 10.000,00YTL

Geçici işçi ücretlerine 35.000,00YTL

İnşaat Malzemesi alımına 93.000,00YTL

Cari Trasf.Genl.Büt.Verilen Paya 322.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Taşınır Kira gelirlerine 100.000,00YTL

Alınan bağış ve yardımlara 80.000,00YTL

Vergi Gelirlerinden alınan paya 280.000,00YTL

 

Güneşli Belediyesinin 2008 yılı Gider Bütçesine 460.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 460.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 318

Konusu : Gökkent Caddesi isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Gökkent Mahalle Muhtarı Talip ERHAN’ın, Gökkent Mahallesi girişine açılan 30 metre genişliğindeki yola Gökkent Caddesi isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 20.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/03/150 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gökkent Mahalle Muhtarı Talip ERHAN’ın, Gökkent Mahallesi girişine açılan 30 metre genişliğindeki yola Gökkent Caddesi isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 319

Konusu : Personel Görevlendirilmesi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 28–31 Mayıs 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Başkenti Roma’da yapılan Yerel Yönetimler Finansmanı Kongresine katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in görevlendirilmesi ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.06.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/295 sayılı yazıları okundu.

28–31 Mayıs 2008 tarihleri arasında İtalya’nın Başkenti Roma’da yapılan Yerel Yönetimler Finansmanı Kongresine katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER’in, Encümenin 21.05.2008 tarih ve 21-366 sayılı karı ile görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 320

Konusu : Sultansazı mevkii, 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli

çevre düzeni plan değişikliğine yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı mevkii, 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Kayseri Şeker fabrikası AŞ’nin yapmış olduğu itirazının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1279–1522 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Sultansazı mevkii, 279 ada, 77 ve 78 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğine, askı ilan süresi içerisinde Kayseri Şeker fabrikası AŞ’nin yapmış olduğu itirazı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 321

Konusu : Örenşehir Mahallesi Keklicek mevkii, 32 pafta 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda

NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin Örenşehir Mahallesi Keklicek mevkii, 32 pafta 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talibinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1630–1807 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin Örenşehir Mahallesi Keklicek mevkii, 32 pafta 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-c-01-d nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 322

Konusu : Erciyes Üniversitesine Çevre düzenlemesi yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün, Kemik İliği Nakil Merkezi ile Fevzi MERCAN, Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesinin çevre düzenlemesi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 07.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/2404 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün, Kemik İliği Nakil Merkezi ile Fevzi MERCAN, Mustafa ERASLAN Çocuk Hastanesinin çevre düzenlemesinin, 5216 Sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunun 7/n fıkrası ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b fıkrası gereğince Belediyemiz tarafından yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 323

Konusu : Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm master planı kapsamında Belediye Başkanına veya

yetkili kılacağı kişiye ve Encümene yetkisi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne ait, İlimiz Hisarcık Beldesi, Tekir yaylası Mevkii, 40 pafta, 2706 parsel numaralı, 122.000m2 yüzölçümlü taşınmazın Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm master planı kapsamında düzenlenecek ve yapılacak her türlü işlemleri imzalamaya Belediye Başkanına veya yetkili kılacağı kişiye yetki verilmesi ve ayrıca diğer işlemlerin takibi içinde Encümene yetki verilmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.23.831–1935 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne ait, İlimiz Hisarcık Beldesi, Tekir yaylası Mevkii, 40 pafta, 2706 parsel numaralı, 122.000m2 yüzölçümlü taşınmazın Kayseri-Erciyes Kış Sporları Turizm master planı kapsamında düzenlenecek ve yapılacak projeler alanında kalan kısmının mülkiyetinin belediyemize geçmesi için ilgili malın bedeli mukabili, tesis karşılığı, takas, irtifak hakkı tesisi ve diğer kanuni yollarla Belediyemiz adına mülkiyet edinmek üzere yapılacak her türlü protokolü imzalamaya Belediye Başkanına veya yetkili kılacağı kişiye yetki verilmesi ve ayrıca diğer işlemlerin takibi içinde Encümene yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 324

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çay bağları mevkiinde 127 pafta, 454 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde 127 pafta, 454 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1652–1831 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkiinde 127 pafta, 454 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 325

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 355 pafta 4860 adada arsa satışı.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 355 pafta 4860 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 4861 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 4862 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parsel numaralı, 800.00m2 alanlı konut arsalarının ve Sümer Mahallesi, 355 pafta, 4860 ada, 15 parsel, 4861 ada, 15 parsel, 4862 ada, 14 parsel numaralı 200.00m2 Ticaret alanı arsalarının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince, satışının yapılması talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.23.824–1920 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 355 pafta 4860 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 4861 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 4862 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parsel numaralı, 800.00m2 alanlı konut arsalarının ve Sümer Mahallesi, 355 pafta, 4860 ada, 15 parsel, 4861 ada, 15 parsel, 4862 ada, 14 parsel numaralı 200.00m2 Ticaret alanı arsalarının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 326

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahellesinde, Mülkiyeti Belediyesine ait, 3369 adada 1/5000

Ölçekli 29M NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesinde, Mülkiyeti Belediyesine ait, 3369 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1761–1910 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesine ait, Nurihas Mahallesinde, 3369 ada numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 327

Konusu : Mimarsinan Belediyesi, 13 pafta, 5868 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, Mülkiyeti Berksoy Özel Eğitim Rehabilitasyon Okulu İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’ye ait, 13 pafta, 5868 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1287–1525 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesinin, Mülkiyeti Berksoy Özel Eğitim Rehabilitasyon Okulu İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.’ye ait, 13 pafta, 5868 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K-35-D-03-D ve K-35-D-02-C Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 328

Konusu : Kıranardı Belediye meclisinin 07.07.2008 Tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1762–1907 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kıranardı Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 329

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.07.2008 Tarih ve 110,111 ve 112 sayılı kararlarının İncelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 110,111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1775–1928 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, 110,111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 330

Konusu : Kuruköprü Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih, Ve 12 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1777–1921 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 07.07.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 331

Konusu : Osman Kavuncu Mahallesi, 167-165 pafta, 1553 ada, 3204 ve 675 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, 167-165 pafta, 1553 ada, 3204 ve 675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Plan tadilatı talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1760–1909 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, 167-165 pafta, 1553 ada, 3204 ve 675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 332

Konusu : Teşkilat Şemasında değişiklik yapılması.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.71–838 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 333

Konusu : Okullar için çevre düzeni yapım talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden, Karakaya, Koyunabdal, Sarız Merkez, Tomarza, Alakuşak, Yeşilbağı, Cücün, ve İmamkulu İlköğretim okullarının çevre düzeni yaptırılması talebi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.11–2488 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karakaya, Koyunabdal, Sarız Merkez, Tomarza, Alakuşak, Yeşilbağı, Cücün, ve İmamkulu İlköğretim okullarının çevre düzenleme işinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (a) fıkrasına istinaden, Belediyemizce yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 334

Konusu : S.S.Talas Anayurt Koop. ait., 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin S.S. Talas Anayurt Toplu Konut Yapı Kooparatifine ait, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1705–1870 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, S.S. Talas Anayurt Toplu Konut Yapı Kooparatifine ait, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel ve 463 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K38-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 335

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 360 pafta, 2783 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 360 pafta, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1725–1885 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi, 360 pafta, 2783 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 336

Konusu : Milli Savunma Bakanlığının, Askeri alanlarında 1/25.000 ölçekli plan Değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığının, 1/25.000 ölçekli planlarda mülkyeti TSK’ya ait, arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanların düzenlenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.1036–1316 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığının, 1/25.000 ölçekli planlarda mülkyeti TSK’ya ait, arazilerin bazı kısımlarında Askeri alanların düzenlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 337

Konusu : Özel Halk otobüsleri için Doğal gaz dönüşüm istasyonunun yap-İşlet-Devret

modeli ile 10 yıllığına kiraya verilmesi için Encümen’e yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Özel Halk otobüsleri için Doğal gaz dönüşüm istasyonunun Yap-İşlet-Devret Modeli ile kiraya verilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal ve Bakım Onarım Daire Başkanlığının 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.31–721 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ukomenin 14.10.2007 tarih ve 2007 tarih ve 2007/10-8 saylı kararı ve 14.07.2008 tarihinde yapılacak sözleşme gereği iki minibüs ruhsatı iptali karşılığında bir adet doğalgazlı araç getirerek Özel Halk Otobüsüne geçiş yapan esnafın, bu araçların yakıt ikmalini yapacakları Doğal gaz dönüşüm tesislerinin Yap-İşlet- Devret modeliyle 10 yıllığına kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 338

Konusu : Turan Belediyesinin 2008 yılı Bütçesine ek bütçe yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Turan Belediyesinin 100.000.00YTL 2008 Yılı Bütçesine ek bütçe yapılması talebi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 14.07.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61–565 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince;

 

GİDER BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Personel giderlerine 15.000,00YTL

Sermaye Gid ve Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 85.000,00YTL

 

GELİR BÜTÇESİ EK ÖDENEK

Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje yardımlara 85.000,00YTL

Arazi Satışına 15.000,00YTL

 

Turan Belediyesinin 2008 yılı Gider Bütçesine 100.000,00YTL Ek ödenek, Gelir Bütçesine 100.000,00YTL ek ödenek verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.07.2008

Karar No : 339

Konusu : Kayseri Kent ormanı isminin, Kayseri Kıranardı Kent Ormanı olarak değiştirilmesi talebi.

 

Kıranardı Belediye Başkanı Rıdvan İLKAYA ve Meclis üyesi Mustafa MERMER’in yazılı talebi ile, Kayseri Kent ormanı isminin, Kayseri Kıranardı Kent Ormanı olarak değiştirilmesi talebi Meclis gündeminin 45. maddesi olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince, Kayseri Kent ormanı isminin, Kayseri Kıranardı Kent Ormanı olarak değiştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.