10.03.2014 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

154

Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 46 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; yakın zamanda yaya alanlarında yeme içme amaçlı mekan gereksinimlerinde hızlı bir artış olduğu tespit edilmiştir. Bu mekanların sayılarının her geçen gün artış göstermesine karşılık uygulanmış örneklerin olumlu ve olumsuz sonuçları incelendiğinde uygulama düzeninden yoksun bir yapı göze çarpmaktadır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu tarafından, son zamanlarda sayıları hızlı artış gösteren yeme – içme mekanlarının açık ve yarı açık alanlarında gözlenen sorunların giderilebilmesi, güvenli bir yaya akışının sağlanması, kamusal alana hareket kazandırılması ve estetik niteliğin artırılması amacı ile düzenlenecek olan açık ve yarı açık yeme - içme mekanları tasarım standartlarını belirleyen “Kent Rehberi” hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan bu kent rehberi, yeme-içme mekanlarının açık ve yarı açık alanlarında düzenleme yapmak isteyen kişilere onay alma ve uygulama süreçlerinde yardım ve destek olmayı amaçlamıştır.

“Kent Rehberi” görsel anlatımlarla desteklenerek hazırlanmış olup, üç ana bölümden oluşmaktadır.

1) Sınırlar; Bu bölümde yeme-içme mekanı açık ve yarı açık alanlarında yapılacak uygulamanın hangi sınırlar gözetilerek yapılması gerektiği belirtilmiştir.

2) Yapım; Yeme- içme mekanlarının açık ve yarı açık alanlarındaki zemin düzenlemesi ve su giderinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

3) Donatı; Açık ve yarı açık mekanında bulunması ve bulunmaması gerekli olan donatılar, bu donatıların yer seçimi ve uygulamasının nasıl yapılacağına ilişkin detaylar bu bölümde anlatılmıştır.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun ekinde yer alan, Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanmış olan “Kent Rehberi”nin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun, Meclis Üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un yazılı önerisi ile, Kent rehberindeki düzenlemelerin yapılacağı bölgeler hususunda İlçe belediyeleri çalışma yapacak ve uygulamanın buna göre yapılması yönündeki önerisinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

155

Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 47 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın kentsel servis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Parsel bazında gelen tadilat önerisi plan müellifince de uygun görülmemiştir. Bu nedenle diğer parsel maliklerinin talepleri de dikkate alınarak alan bütünde yeniden değerlendirilmiş ve plan müellifince yeni öneri plan hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli 30J ve 31J nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin kentsel servis alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

156

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 48 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sakarya Mahallesi’ndeki söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilkokul alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ilkokul alanı olarak planlı yerin, ilkokul alanından çıkarılarak yeniden planlanmasını talep edilmektedir.

Söz konusu alanda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 25.11.2013 tarih ve 3523013 sayılı yazısı ve plan müellifinin görüşünde belirtildiği üzere, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesinin 2. Bendi gereğince; ilkokul alanının hizmet götürdüğü bölge içerisinde eşdeğer yeni bir ilkokul alanının ayrılmaması nedeniyle, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

157

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 49 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında askeri alan ve ilköğretim alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alandaki ilköğretim alanının güney yönünde genişletilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ilköğretim alanı olarak planlı yerin güney yönünde genişletilerek planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

158

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 50 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesi’nde söz konusu taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında bahçelik iskan alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, alanın M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alan ve çevresinin bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı olmasından dolayı talebin bu şekliyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

159

Hacılar Belediyesinin, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 51 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) planlı olup, alt ölçek planlar için gerekli olan kurum görüşleri tamamlanmıştır.1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) olarak planlı alanların 1/5000 ölçekli ilave imar planları hazırlanmıştır. İlave planın mevcut plan ile birleştiği alanlarda yol akslarının sürekliliğinin sağlanması ve alan bütünlüğünün sağlanması amacıyla da bir kısmında Revizyon yapılmıştır.

1/5000 ölçekli K34-c-10c, K34-c-13d, K34-c-14a, K34-c-14b, K34-c-14c, K34-c-14d, K34-c-15a, K34-c-15b Nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan sosyal donatı alanları ile birlikte az yoğun konut alanı (Bağ sayfiye alanı) olarak planlanan ilave ve revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

160

Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 797 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 797 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 52 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi sınırları dahilinde Cırkalan Mahallesi Kumarlı Parkı ve Mimarsinan Kavşağı arasında Sivas Caddesinin kuzey ve güneyinde kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı alan; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 797 sayılı kararına istinaden yapılan revizyon nazım imar planı ile sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanmıştır.

Eraslan inş. San. ve Tic. A.Ş. söz konusu meclis kararı ile yapılan nazım imar planında parselinin yeşil alan olarak planlanmasından dolayı, Mustafa KÖSEHALİLOĞLU parselinin tamamının yolda kalmasından dolayı, Mehmet YURTLU parselinin yeşil alan ve yol olarak planlanmasından dolayı, Mustafa ÜNAL parselinin büyük bir kısmının yol ve yeşil alan olarak plannlanmasından dolayı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2013 tarih ve 797 sayılı kararına istinaden onaylanan nazım imar planına askı ilan süresinde itiraz etmişlerdir.

Ayrıca Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic.A.Ş. kendi parsellerinin de yapılan nazım imar planına dahil edilmesi talebi ile itirazda bulunmuştur.

Süntaş Sünger ve Yatak San. Tic.A.Ş.’nin itirazının plan sınırı dışında bulunmasından dolayı itiraz kapsamında değerlendirilemeyeceği; ancak plan değişikliği talebinde bulunulması halinde yeniden görüşülebileceği kanaatine varılmıştır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda plan müellifi görüşüne istinaden yapılan itirazların reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

161

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 401 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 401 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 53 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında spor tesis alanı ve park olarak planlıdır. Talas Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün talebine istinaden, bahsi geçen alandaki spor tesis alanının güney yönünde genişletilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35d-02-d ve K35d-07-a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan spor tesisi alanı ve park olarak planlı yerin spor tesisi alanının güney yönünde genişletilerek yeniden planlanması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.02.2014

 

 

 

 

162

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.02.2014 tarih ve 54 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer Mahallesinde 30M-IVa paftasında Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine park alanı olarak planlı alanda trafo yerinin planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden; Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın, Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 25 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.