2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.02.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 60

Konusu : Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki 4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Telekominasyon A.Ş.’ye ait Kavakyazısı mevki, 7493 ada 3 parsel ile Tontar mevki 4607 ada 1 parsel nolu taşınmazların imar planlarında park alanı olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 8’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait resmi kurum alanı olarak planlı yerlerin yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda, ilgili kurum görüşü alınmadığından konunun gündemden çekilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 61

Konusu : Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kayseri Ticaret Borsasının, Mithatpaşa Mahallesi, 36 ada, 26 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.02.2011 tarih ve 31’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ticaret Borsasının talebine istinaden söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda sakatatçılar, dericiler, hububatçılar, pastırma-sucuk imalatçıları, mezbaha vb. faaliyetlerin yer alacağı şekilde gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması istenmektedir.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli K34-b-3, 31K, 31L ve 32K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin pazar alanı, küçük sanayi sitesi alanı ve sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 62

Konusu : Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel malikinin talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Çay Mahallesi, 7384 ada, 1 parsel maliki bu parselde yapacakları villa inşaatlarında yer alan galeri boşluklarının mevcut uygulamalarda inşaat alanından sayıldığını ancak bu alanların inşaat alanından sayılmaması gerektiğini belirtmektedir. Konuya ilişkin İmar Yönetmeliğinin 69/3. maddesine istinaden yapılan incelemede, konutlarda yapılacak olan galeri boşluklarına ilişkin yönetmelikte açıklayıcı hususlar olmadığından, konunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.02.2010 tarih ve 30’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; konutlarda yapılacak galeri boşluklarının inşaat alanından sayılmaması yönündeki yönetmelik değişikliğinin, sadece bağ ve sayfiye evi alanlarında uygulanmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, yönetmelik değişikliğinin bu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun, Meclis üyesi Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile, “ Taşıyıcı sistem çözümünde, ileride galeri boşluğunun kapatılmasını sağlayacak unsurların olmaması gerekir.” Cümlesinin ilavesi ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 63

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kâzımkarabekir Mahallesi, 4771 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 9’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kazımkarabekir Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki dini tesis alanının batı istikametinde genişletilmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ticaret alanı ve dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünden hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 64

Konusu : Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.02.2011 tarih ve 24’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) plan kararlarına uygun olarak, bu alanın doğusunda yapılacak eğlence parkı ve yeni çevreyoluna bağlantı sağlayan yol hattı ile birlikte değerlendirilerek yeniden planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 65

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261 ve 262 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih, 261 ve 262 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.02.2011 tarih ve 29’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarihli kararlarından,

261 sayılı kararı ile, Köşk Mahallesinde, söz konusu parsellerin bulunduğu imar adasına SD lejant işareti konulması talep edilmektedir. Belediyemiz meclisinin 16.01.2006 tarih, 10 sayılı kararında belirtilen hükümlere istinaden konunun çözümlenebileceği kanaatine varıldığından, Cengiz AKPARLAR’ın alınan karar ile ilgili red oyuna karşılık, talep ile ilgili yeni bir meclis kararının alınmasına gerek bulunmadığı,

262 sayılı kararı ile, Keykubat Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu imar adasına SD lejant işareti konulması talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye meclisinin 06.12.2010 tarih ve 261 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oy çokluğu ile, 262 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 66

Konusu : Melikgazi İlçesi, Anbar mevkii, 10034 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mevkiinde, 10034 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 10’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar mevkiinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir. Yapılmak istenen tadilatın şahsa yönelik olduğu kanaatine varıldığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 67

Konusu : Melikgazi Bld., Nurihas Mahallesi 7191 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nip. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi, 7191 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 11’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Nurihas Mahallesinde, nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin civarın karakterine uygun olacak şekilde ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 68

Konusu : Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde yapılan ilave nazım imar planına Recep CABİR ve arkadaşları tarafından yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde, Belediyemiz Meclisinin 11.10.2010 tarih ve 495 sayılı kararına istinaden yapılan ilave nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Recep CABİR ve arkadaşları tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 12’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itiraz değerlendirilmiş olup, bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerlerin konut alanı olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu talebin üst ölçek plan kararlarına aykırı olduğu kanaatine varıldığından, itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 69

Konusu : İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 155 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 155 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 13’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Örenşehir mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu konut alanı, ilköğretim tesisi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu plan tadilatına ilişkin ilgili kurum görüşü alınmadığı ve kaldırılacak ilköğretim alanı yerine eşdeğer büyüklükte yeni bir okul alanı önerilmediğinden, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 70

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 553 sayılı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Mimarsinan Bahçelievler, Demokrasi ve Şirintepe Mahallelerinde Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 553 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Atilla AYASILI tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 14’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itiraz değerlendirilmiş olup, ilgili alanda TOKİ tarafından yapılan uygulamalar tamamlandığından bölgede yer alan vatandaşlara ait taşınmazlardaki mağduriyetin giderilmesi ve uygulama yapılabilmesine imkân sağlamak üzere toplu konut alanı tanımı sonlandırılmıştır. Bu nedenle söz konusu tadilat ile itiraz sahibinin herhangi bir mağduriyeti oluşmadığı kanaatine varıldığından, itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 71

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 529 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Seyit Mehmet ZOR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.02.2011 tarih ve 22’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alana ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanması hususundaki Belediyemiz meclisinin 15.10.2010 tarih, 529 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde itiraz olmuştur.

İtirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 72

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 554 sayılı kararına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Tınaztepe Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin, 08.11.2010 tarih ve 554 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde Şerafettin BAYGÜL tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 15’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itiraz değerlendirilmiştir. Melikgazi Belediyesi ile fiilen yapılan görüşmeler sonucunda, cami alanının planlama alanının güneyindeki yeşil alan ile yer değiştirmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından itirazın kabulü uygun görülmüş olup, yeni öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 30J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alanı olarak planlı yerin dini tesis alanı, dini tesis alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 73

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararı ile Anbar Mahallesinde yapılan NİP Mahkemece iptal edildiğinden söz konusu alanda yeniden NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 21.10.2010 tarih ve 2010/49 Esas, 2010/760 karar sayılı kararı ile Anbar Mahallesinde Belediyemiz Meclisinin 12.10.2009 tarih ve 393 sayılı kararına istinaden yapılan Nazım imar plan tadilatını iptal ettiğinden, söz konusu alanda yeni bir Nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.02.2011 tarih ve 23’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar mevkiinde, belediyemiz meclisinin 12.10.2009 tarih, 393 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planı, Kayseri 1.idare mahkemesi kararına istinaden iptal edildiğinden, bahsi geçen alanda üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak yeni bir imar planı yapılması gerekmektedir.

1/5000 ölçekli 30İ nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ticaret alanı olarak planlı yerin, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 74

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parselde çevre düzeni yapılması.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kayabağ Mahallesi, 17 pafta, 517 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 16’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kayabağ mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında gölet alanı olarak planlı yerin, DSİ ve KASKİ’den alınan görüşlere istinaden diğer tarım alanı olarak planlanmasını istemektedir. Talep öncelikle 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği gerektirmektedir.

1/50000 ölçekli K35-a ve K35-d çevre düzeni planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, tarım alanı olarak planlanması yönündeki çevre düzeni planı değişikliğinin, Çevre ve Orman Bakanlığı’na incelenmek üzere sunulmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 75

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 17’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesinde söz konusu kadastro parsellinin bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 76

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi, genelinde nazım imar planı tadilatı yapılması.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi genelinde nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 19’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Nurihas Mahallesinde, 760 nolu adanın yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesini talep etmektedir. Talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 77

Konusu : Hacılar Belediyesinin, Köyiçi mevkiinde 45 hektarlık alanda revizyon NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Köyiçi mevkiinde 45 hektarlık alanda mevcut yerleşimin niteliklerine uygun olarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.01.2011 tarih ve 18’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; eski dokudaki evlerin bulunduğu alanda mevcut yerleşim niteliklerine göre hazırlanan revizyon nazım imar planı incelenmiştir.

1/5000 ölçekli K34-c-15a, K34c-09c ve K34c-14b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 78

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parselde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Süha Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.02.2011 tarih ve 28’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2809 ada, 1 parsel akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu, 2809 ada, 5 parsel nolu taşınmazda konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen parsellerden 5 nolu parselin tapu sicilinde vasfı “yolcu bekleme salonu, kafeterya, seminer salonu, büro ve otopark” şeklindedir. Parsel malikleri 2809 ada, 5 parsel nolu taşınmaz için Terminal İşletmeciliği Belgesi alınabilmesi için 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hükümlerine göre ruhsat almak sureti ile T1 Belgesi almak istemektedir. Ancak, ilgili kanunun hükümlerine göre bu belgenin alınabilmesi için taşınmaz alanının 2000 m² veya daha fazla m² olması şartı arandığından 2809 ada, 1 ve 5 nolu parsellerin birlikte tevhidine ve müteakip 5 nolu parselin 2000 m²’den az olmayacak şekilde yeniden ifrazını yapmak istediklerini belirterek, imar planlarında her iki taşınmazın tahsis şekilleri farklı olduğundan imar planlarının buna imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 79

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.01.2011 tarih ve 6’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarihli kararlarından,

25 sayılı kararı ile, Şeker mahallesinde İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine, Kentsel Servis Alanı (Sağlık Kampüsü), yol ve yeşil alan olarak planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2010 tarih, 599 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

26 sayılı kararı ile, Gömeç mahallesinde, Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu alanı olarak planlı yerin, mülkiyet durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

27 sayılı kararı ile, Yenidoğan Mahallesinde, fiili duruma uygun olarak DSİ kanalının imar planına işlenerek 40 metrelik yolun refüjünde kalacak şekilde planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih, 533 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 25, 26 ve 27 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 80

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.01.2011 tarih ve 7’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarihli kararlarından,

6 sayılı kararı ile, Cırkalan mahallesinde Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı parselde batı yönündeki yapı yaklaşma mesafesinin 30 metreden 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

7 sayılı kararı ile, Pervane Mevkiinde , (M) ticaret lejand işaretli konut alanı, yol, otopark ve yeşil alan olarak planlı yerde fiili duruma uygun olarak Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonunun planlara işlenmesi talebi, , Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih, 438 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

9 sayılı kararı ile, Kötügöller Mevkiinde konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerin Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşüne istinaden tescilli yapılar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.06.2010 tarih, 265 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

10 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesinde Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının talebi üzerine 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Devlet Malzeme Ofisi olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı (KAKS:2) olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

11 sayılı kararı ile, Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde 1054 ada, 49 ve 64 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının röleve krokisine uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

12 sayılı kararı ile, Barbaros Mahallesinde 3069 ada,1 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının tescile uygun olarak düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

13 sayılı kararı ile, Keykubat Mevkiinde Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı yerin, Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan 22A yenileme çalışması sonucu elde edilen mülkiyet durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

14 sayılı kararı ile, Argıncık Mahallesinde 2589 ve 2590 nolu parsellerin talebi üzerine, minimum bina ve parsel cephesi şartları oluşmadığından imar adasının kuzey yönünde genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 6 ve 7 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 9, 11, 12, 13 ve 14 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 10 nolu kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun, meclis üyesi Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda, otopark ihtiyacının tamamı bodrum katta yapılacak olan otopark ile çözülecektir şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 81

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2011 tarih, 30, 31 ve 32 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.02.2011 tarih ve 20’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin 06.01.2011 tarihli kararlarından;

30 sayılı karar ile, Seyitgazi Mahallesinde, 12x44 ölçülerinde (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerdeki kütle parselin tesciline uygun olarak gerekli düzenlemenin yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

31 sayılı karar ile, Yıldırım Beyazıt mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarındaki imar adalarının yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, planlama alan sınırının kuzeydeki kütle parseli de içine alacak şekilde genişletilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

32 sayılı karar ile, Yıldırım Beyazıt mahallesinde, otopark alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki talebin reddinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye meclisinin 06.01.2011 tarih ve 30 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 31 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile, 32 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 82

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.02.2011 tarih ve 21’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 03.01.2011 tarihli kararlarından,

10 sayılı kararı ile, Erenköy mahallesinde, Melikgazi Belediye meclisinin 11.06.2010 tarih 154 sayılı kararına istinaden onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına yapılan itiraz uygun görülerek 716 ada 150 ve 151 parsel nolu taşınmazların bulunduğu adadaki yolun kuzey istikametinde kaydırılması yönünde ilgili ilçe belediyesi tarafından yeni bir öneri plan hazırlanmıştır. Yapılan yeni öneri plan ile yol akslarının bozulduğu kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı,

11 sayılı kararı ile, Mimarsinan-Bahçelievler mahallesinde, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

12 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt mahallesinde dört farklı yerde park alanı olarak planlı yerlerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi incelenmiş olup, planlama alanının doğusundaki ve güneybatısındaki trafo alanlarının ilçeden geldiği şekliyle kabulünün, diğer iki trafo alanlarının ise birleştirilerek tek bir trafo olacak şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

13 sayılı kararı ile, Osman Kavuncu Mahallesinde, (M) ticaret lejant işaretli bahçeli kütle parselin, bahçesiz kütle parsel olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

14 sayılı kararı ile, Aydınlar mevkiinde, Mimarsinan yolunun güneyinde üniversite alanı planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 13.08.2010 tarih, 428 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

15 sayılı kararı ile, Mimarsinan mahallesinde S-3 yapı nizamındaki iki ayrı imar adasındaki yapı nizamlarının A-3 olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, söz konusu adalarda serbest uygulama çalışmasına olanak verilmemesi amacıyla söz konusu adalara SY lejant işaretini konularak meclis kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 11 ve 12 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile, 13 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oy çokluğu ile, 10, 14 ve 15 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 83

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 23 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.01.2011 tarih, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 23 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.02.2011 tarih ve 27’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde İncesu Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarihli kararlarından;

11 sayılı kararı ile, mülkiyeti ilçe belediyesine ait Aksu bağları mevkiindeki A-2 nizamlı konut alanının bir kısmına trafo alanı konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

12 sayılı kararı ile, Kara Mustafa Paşa mahallesi, Kayaaltı mevkiinde park alanı olarak planlı yerin (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 09.08.2010 tarih, 380 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

13 sayılı kararı ile, Kara Mustafa Paşa mahallesinde, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerin güneyinin park alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 09.08.2010 tarih 380 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı ,

14 sayılı kararı ile, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde konut alanı olarak planlı yerlere (M) ticaret lejant işareti konulması talebi, belediyemiz meclisinin 12.07.2010 tarih, 340 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, planlanan alana “(M) ticaret lejant işareti sadece plan değişikliği onama sınırı içerisinde geçerlidir” anlamına gelen (*) işaretin konulmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, meclis kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

15 sayılı kararı ile, Vali İhsan Aras mahallesinde, A-3 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı yerin, A-5 yapı nizamında konut alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 13.09.2010 tarih, 437 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

16 sayılı kararı ile, Bahçesaray mahallesinde, mülkiyeti TOKİ’ye ait II.etap toplu konut alanında, yeşil alan ve konut alanının yer değiştirmesi talebi, belediyemiz meclisinin 14.05.2010 tarih, 255 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

23 sayılı kararı ile, Vali İhsan Aras mahallesinde ortaöğretim alanı olarak planlı yerin kuzeydeki çekme mesafesinin 20 metreden 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

İncesu Belediye meclisinin, 03.01.2011 tarih, 12, 13, 14, 15, 16, 23 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 11 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun ise gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 84

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.02.2011 tarih ve 26’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes-Akçakaya Mahallesindeki, Gecekondu Önleme Bölgesinde yeni oluşan imar parsellerine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave+uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 13.09.2010 tarih, 446 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave+ nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 4 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 85

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.02.2011 tarih ve 25’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde, Harman Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Cami Alanı olarak planlı yerin, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla Dini Tesis Alanı (E=0.60) olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden,

Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih, 5 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Meclis Üyesi Kıyasi KAYA’nın sözlü önerisi doğrultusunda Dini Tesis Alanının (E=1) şeklinde değiştirilerek, komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 86

Konusu : Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi, Kertmeler Caddesi isminin Melikşah Caddesi olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Şehit Uzman Jandarma Çvş. Fatih DUMAN isminin yeni açılan Cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.01.2010 tarih ve 1’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan, 6105. Sokak isminin, Şehit Uzman Jandarma Çvş. Fatih DUMAN Sokak olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporun da belirtilen Şehit isminin, Şehit Çvş. Fatih DUMAN şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 87

Konusu : Şehit Piyade Astsubay Fuat VURGAN isminin yeni açılan Cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Piyade Astsubay Fuat VURGAN isminin yeni açılan Cadde veya Sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.01.2011 tarih ve 2’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan, 6111. Sokak isminin, Şehit Piyade Astsubay Fuat VURGAN Sokak olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunda belirtilen Şehit isminin, Şehit Astsubay Fuat VURGAN şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 88

Konusu : Ampute oyuncusu Feyyaz GÖZÜAÇIK’ın Ödüllendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor M.Y.Okulu öğrencisi ve Türkiye Ampute Milli Takımı oyuncularından Feyyaz GÖZÜAÇIK’ın 2010-2011 Yılında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Dünya üçüncüsü olduğu 2010 Dünya Ampute Futbol Şampiyonası maçında gösterdiği başarılarından dolayı, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince, ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Genel Sekreterlik makamının, 03.02.2011 tarih ve M.38.KBB.0.70/29 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor M.Y.Okulu öğrencisi ve Türkiye Ampute Milli Takımı oyuncularından Feyyaz GÖZÜAÇIK’ın 2010-2011 Yılında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Dünya üçüncüsü olduğu 2010 Dünya Ampute Futbol Şampiyonası maçında gösterdiği başarılarından dolayı, 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince, 5 adet Cumhuriyet altını ile ödüllendirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 89

Konusu : Erkilet Camiikebir Mahallesi Sağlık Caddesi isminin Mehmet TARMAN Caddesi olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Erkilet Camiikebir Mahallesi Sağlık Caddesi isminin Mehmet TARMAN Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 18.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-16-139 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Camiikebir Mahallesinde yakında hizmete girecek olan Emel-Mehmet TARMAN Çocuk Hastanesi, hizmete giren Hacı Aliye TARMAN Camisi ve inşaatı devam eden Erkilet Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait İş Merkezi Yaptırmakta olan hayırsever Mehmet TARMAN isminin Erkilet Camiikebir Mahallesi, Sağlık Caddesi isminin Mehmet TARMAN Caddesi olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 90

Konusu : Şht. Jan. Kom. Er Raşit KILIÇ isminin Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde yeni açılan cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Nahit KILIÇ, Çukurca- Hakkari’de şehit düşen oğlu, Şht. Jan. Kom. Er Raşit KILIÇ isminin Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 18.01.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-20-147 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Nahit KILIÇ, Çukurca- Hakkari’de şehit düşen oğlu, Şht. Jan. Kom. Er Raşit KILIÇ isminin Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 91

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 9 sayılı, kararının tavzihi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 9 sayılı kararının, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parsel civarındaki Belediyemize ait taşınmazlarda, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma yapılmasına muvafakat edilmiştir şeklinde tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-179-405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih ve 9 sayılı kararının, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kocasinan İlçesi, Çandır Mahallesi, 98 pafta, 1552 ada, 22 parsel civarındaki Belediyemize ait taşınmazlarda, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çalışma yapılmasına muvafakat edilmiştir, şeklinde tavzih edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 92

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1442-443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1442-443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-41-102 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1442-443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 93

Konusu : Keykubat Mahallesi, 2424 ada, 14 parsel numaralı, 1.404.01m2 üzerinde cami bulunan alanın Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçe Müftülüğü, mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat Mahallesi, 2424 ada, 14 parsel numaralı, 1.404.01m2 üzerinde cami bulunan ve imar planında cami alanı olarak belirlenmiş olan taşınmaz üzerinde tadilat yapılacağından, bu yerin 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-142-404 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçe Müftülüğü, mülkiyeti Belediyemize ait, Keykubat Mahallesi, 2424 ada, 14 parsel numaralı, 1.404.01m2 üzerinde cami bulunan ve imar planında cami alanı olarak belirlenmiş olan taşınmaz üzerinde tadilat yapılacağından, bu yerin 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, Kayseri İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 94

Konusu : Sağlık Bakanlığına tahsisli 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda /25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-130-260 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 95

Konusu : Yurtdışına heyet görevlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 18-23 Şubat 2011 tarihleri arasında, Almanya, Avusturya ve İspanya’daki kış turizm merkezlerinde incelemelerde bulunmak üzere yurtdışına heyet görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/568 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 18-23 Şubat 2011 tarihleri arasında, Almanya, Avusturya ve İspanya’daki kış turizm merkezlerinde incelemelerde bulunmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ, Belediye Meclis Üyesileri Serdar ALTUNTUĞ, Şaban SOLMAZ, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Turan TÜRKÜM, Genel Sekreter Yrd. Kemalettin Cengiz TEKİNSOY, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali HASDAL, Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Ömer TEKİNER, İmar Dairesi Başkanı Ayşe ÖNDER ve Başkan Danışmanı Sefer YILMAZ’ın söz konusu yerlere görevlendirilmeleri ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 96

Konusu : İŞKUR-PYE-462 referans no’lu ve Genç Umutlar” başlıklı proje için imza yetkisi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Belediye Meclisimizin 08.11.2010 tarih ve 563 Sayılı kararı ile uygulanmasına karar verilen “İŞKUR-PYE-462 referans no’lu ve Genç Umutlar” başlıklı proje için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesine göre Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi ile ortak çalışmalarda bulunmak üzere hazırlanacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35-12/81 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Meclisimizin 08.11.2010 tarih ve 563 Sayılı kararı ile uygulanmasına karar verilen “İŞKUR-PYE-462 referans no’lu ve Genç Umutlar” başlıklı proje için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesine göre Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi ile ortak çalışmalarda bulunmak üzere hazırlanacak protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 97

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parselde NİP. değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-240/479 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 98

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 parsellerde NİP. Tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-239/482 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 99

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu Kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede revizyon NİP. yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Kuzey Çevre Yolu Kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-241/480 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet mahallesi, Kuzey Çevre Yolu Kuzeyi ile Erkilet kavşağının doğusunda yer alan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 100

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP. değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, mülkiyeti KC İnşaat Taahhüt Anonim Şirketine ait, Erkilet yerleşimi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-234/491 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti KC İnşaat Taahhüt Anonim Şirketine ait, Erkilet yerleşimi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 101

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 2966 ada, 8 parselde 1/5000 ölçekli NİP. değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Barbaros ve Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 2966 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-238/481 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Barbaros ve Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 2966 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 102

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, 1590 ada, 1 parselde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, mülkiyeti Işıkyıldızı Eğitim Orgn. Gayr. Ltd. Şti. adına kayıtlı, 1590 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-159/335 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, mülkiyeti Işıkyıldızı Eğitim Orgn. Gayr. Ltd. Şti. adına kayıtlı, 1590 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 103

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde, 10597 ada, 8, 10, 11 ve 12 parsellerde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı, 10597 ada, 8, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-215/420 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı, 10597 ada, 8, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 104

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesinde, 314 pafta, 3148 ada, 11 parselde NİP.

tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi, 314 pafta, 3148 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-214/421 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Mahallesi, 314 pafta, 3148 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 105

Konusu : Talas Belediyesi, Başakpınar-Ufuk Mahallesi, 6 pafta, 576 ve 577 parselde 1/25.000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Başakpınar-Ufuk Mahallesi 6 pafta, 576 ve 577 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-52/124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Başakpınar-Ufuk Mahallesi 6 pafta, 576 ve 577 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 106

Konusu : İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde, 121 ada, 2 parselde NİP. tadilat talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti ilçe belediyesine ait olan 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-250/536 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti ilçe belediyesine ait olan 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 107

Konusu : Talas İlçesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli NİP tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 552 sayılı kararına istinaden yapılan, Talas İlçesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde Hüseyin AKGÜL tarafından yapılan itirazın görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-252/547 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 552 sayılı kararına istinaden yapılan, Talas İlçesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde Hüseyin AKGÜL tarafından yapılan itiraz tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 108

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 31, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 31, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-269/580 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 31, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 109

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-53/125 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 1 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 110

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih, 35 ve 36 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih 35 ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-258/562 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih 35 ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 111

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih, 8, 30 ve 31 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih 28, 30 ve 31 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-251/544 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih 28, 30 ve 31 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 112

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih, 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-285/583 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih 52, 53, 54, 55 ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 113

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Kayapul ahallesinde 3286 ve 3287 parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Kayapul Mahallesinde 3286 ve 3287 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-286/590 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Kayapul Mahallesinde 3286 ve 3287 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 114

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde 38-39 pafta, 121 ada,

1 ve 2 parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde 38-39 pafta, 121 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-280/579 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde 38-39 pafta, 121 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 115

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 752 ada, 3 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti Asi Otogaz nakliye Akaryakıt Tic.Ltd. Şti’ne ait, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-278/577 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti Asi Otogaz nakliye Akaryakıt Tic.Ltd. Şti’ne ait, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 116

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsellerde 1/1000 ölçekli

uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti kendilerine ait Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-242/483 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti kendilerine ait Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 117

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Kavakyazısı Mahallesi, 311 pafta 4787 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 311 pafta 4787 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-279/578 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 311 pafta 4787 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 118

Konusu : Talas Belediyesinin, revizyon imar plan çalışması yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, 188 hektarlık 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planında, ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacı ile revizyon imar plan çalışması yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-287/606 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, 188 hektarlık 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planında, ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacı ile revizyon imar plan çalışması yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 119

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde, 3072, ada, 7 ve 12 parseller ile, 1253 ada, 782, 753 ve 754 parsellerde NİP değişikliği.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde, 3072, ada, 7 ve 12 parseller ile, 1253 ada, 782, 753 ve 754 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-277/569 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde, 3072, ada, 7 ve 12 parseller ile, 1253 ada, 782, 753 ve 754 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 120

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 4730 ada, 1 parselde ilave NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 4730 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-158/334 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 4730 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 121

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 1200 ada, 7 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesinde 1200 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-276/573 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesinde 1200 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 122

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 760 parselde çevre düzeni planı ve NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 760 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-35/97 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 760 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 123

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, 3005, 3010, 3011 ve 4894 parsellerde NİP değişikliği.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, 3005, 3010, 3011 ve 4894 parsellerin bulunduğu alanda nazım planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-273/576 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, 3005, 3010, 3011 ve 4894 parsellerin bulunduğu alanda nazım planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 124

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde, 6769 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri İlahiyat Vakfına ait olan 6769 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-272/574 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde, mülkiyeti Kayseri İlahiyat Vakfına ait olan 6769 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.02.2011

Karar No : 125

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 10454 ada 1 parselde NİP.

 

Meclis üyesi Serdar ALTUNTUĞ’un yazılı talebi ile; Melikgazi İlçesi, Çaybağları Mevkii, 10454 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 66. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Çaybağları Mevkii, 10454 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.