T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

01

Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

Meclis gündeminin 1. Maddesinde bulunan, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 24.12.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.61.02.00-301.01-355 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 26 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Venhar PAKIRDAŞI 22 oy, Mustafa AKTAŞ 22 oy ve Mustafa ÇELİK 22 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

02

Melikgazi Belediyesi’nin Becen Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi’nin güneyinde 1/5000 ölçekli K34-c-10-c ve K34-c-15-b paftalarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 1 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi güneyinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın, üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır.

Bahsi geçen alan ve civarında hazırlanan nazım imar planı önerisinde, sosyal donatı alanlarının eksik olduğu tespit edildiğinden plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, bağ-sayfiye evi alanı, ticaret alanı, ilköğretim alanı, sosyal tesis alanı, dini tesis alanı, su deposu alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

03

Kocasinan Belediyesi’nin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parselde NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Vatan Mahallesi, 6177 ve 6178 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2013 tarihli ve 2 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 6177 ve 6178 parseller 1/1000 ölçekli Vatan köy yerleşim planında sağlık tesisi alanı, bir kısmı da 6176 parsel ile birlikte ibadet yeri olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, bölgedeki ifraz işlemleri yürürlükteki plana uygun şekilde yapılmadığı, sağlık tesisi alanı olarak planlı alan üzerine cami inşaatı yapılmış olduğunu belirterek, planlar ile kadastro verileri arasındaki bu uyumsuzluğun plan değişikliği yolu ile çözülmesi gerektiği, ayrıca Vatan yerleşiminin yürürlükteki 1/1000 ölçekli köy yerleşim planı ile birlikte alanın kuzeyindeki mevcut yerleşmelerin bulunduğu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-b-15-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde köy yerleşim planı olan yerin yeniden düzenlenerek konut alanı, park alanı, dini tesis alanı, ilköğretim tesisi alanı, spor tesisi alanı, sağlık tesisi alanı, ticaret alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, resmi kurum alanı, ağaçlandırılacak alan, su deposu ve yol olarak planlanması, ancak kuzeyinde bulunan alanın kurum görüşleri ve jeolojik etütleri tamamlanmadığından bu alan onama sınırı dışında bırakılmak kaydıyla Vatan yerleşimi nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

04

İncesu Belediyesi’nin, Kızılören Mah. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Kızılören Mahallesi’nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 3 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Kızılören Mahallesi sınırları içerisinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, dere yatağı güzergahının imar planlarına işlenmesi talebi doğrultusunda 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan revizyon nazım imar planı incelenmiştir. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda nazım imar planındaki bazı alanların değişmesi gerektiği kanaatine varıldığından, mevcut durum da göz önünde bulundurularak plan müellifine yeni revizyon nazım imar planı hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

05

Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mah. 8140 ada, 1 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Becen Mahallesi, 8140 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 19.12.2012 tarih ve 358 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlıdır. Melikgazi belediyesi vakfın talebi üzerine bu alanın kuran kursu alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

06

Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi ait Yeşilyurt Mahallesi, 854 parselde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşilyurt Mahallesi, 854 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 4 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alandaki küçük sanayi sitesi (KSS) alanı ve konut alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır.

Yapılan plan değişikliği ile söz konusu alanın bir kısmı bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeşil alan ve konut alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca planlama sahası içinde yer alan küçük sanayi sitesi alanlarının sınırları da uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, küçük sanayi sitesi alanı, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

07

Erciyes dağı Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar kapısına yönelik 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 5 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında kayak giriş noktası olarak planlı bulunan Hacılar Kapısına yönelik yapılan imar planı çalışmaları devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

08

“Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kayseri Kent Konseyinin Şehrimizde gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına sağlamak amacıyla “Doğa evleri” kurulması hususunda alınan tavsiye kararının değerlendirilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2013 tarih ve 7 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kent Konseyinin, şehrimizde gençlerin doğa ile yakınlaşmalarına imkan sağlamak amacıyla, “Doğa Evleri” kurulması hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

09

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yangın risk haritasının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalara ilişkin, 7269 Sayılı Kanunun 2. Maddesi gereğince yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Yangın Risk Haritasının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2013 tarih ve 8 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, mahalli şart ve özellikler dolayısıyla, yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalara ilişkin, hazırlanan yangın risk haritasının incelenmesi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

10

Belediyemiz Meclisi’nin, 16.11.2012 tarih ve 793 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisi’nin, 16.11.2012 tarih ve 793 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.12.2012 tarihli ve 362 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu meclis kararı ile yapılan imar planında ticaret alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin Cengiz AKPARLAR, bu alanın meskun mahalin arasında kaldığı, mevcut yürüyüş yolu ve yeşil alanı yok ettiği, kamu yararı ilkesini ihlali nedeniyle karara itiraz etmiştir.

Konu ile ilgili plan müellifinin görüşüne istinaden itirazın Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

11

Melikgazi Belediyesi’nin Gesi-Güney Mah. 812 ada, 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Gesi-Güney Mahallesi, 812 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.12.2012 tarih ve 363 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi parsel malikinin talebi doğrultusunda, bu alana özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işareti konulmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 12.09.2011 tarih ve 605 sayılı kararı doğrultusunda, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

12

Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Fatih Mahallesi, 271 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Gesi-Fatih Mahallesi, 271 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.12.2012 tarih ve 364 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesinde mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, imar planlarında konut alanı olarak planlı yerin, “M” ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu talebin imar adası dışında bölgesini de etkilediği için plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

13

Kocasinan Belediyesi’nin, Şeker Mahallesi, 4695 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, 4695 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.12.2012 tarih ve 365 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal ve kültürel tesisi alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti kendilerine ait söz konusu parselin özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlayacak şekilde “M” lejant işaretinin konulması yönünde plan değişikliği talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 31K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin “M” ticaret lejant işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

14

Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Bahçelievler Mahallesi, 77 pafta, 208 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.12.2012 tarih ve 368 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında konut alanı olarak planlı bulunan alanın Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden (M) ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlı Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

15

Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahallesi, Çukuravşar Mevkii, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 72 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Mahzemin Yeni Mahallesi, Çukuravşar Mevkii, K34-b-12-d pafta, 107 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli mevzii nazım imar planı yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.12.2012 tarih ve 366 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Kocasinan Belediyesi parsel malikinin talebi üzerine, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Yozgat Bölge Müdürlüğü’nden tarım dışı kullanım izni aldıklarını, jeolojik etüt yaptırdıklarını belirterek, 10 yıl öncesine kadar akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösterilen parselde istasyonu işler hale getirilebilmesi için, bahsi geçen alanın Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak Mevzii imar planı yapılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

16

Talas Belediyesi’nin, Yenidoğan Mahallesinde, 1/5000 ölçekli K35-d-06-b paftasında pazar alanı olarak planlı yerde nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli K35-d-06-b paftasında pazar alanı olarak planlı yerde nazım imar planı tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 19.12.2012 tarih ve 361 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında pazar alanı olarak planlı alanın bir kısmının ibadet yeri alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-06-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ibadet yeri alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

17

Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta, K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d paftada nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.12.2012 tarih ve 367 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi Harman Mahallesi’nde imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlı yaklaşık 32 hektarlık alanın düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusun alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında bir kısmı orman alanı olmakla beraber ağaçlandırılacak alan olarak, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ise ağaçlandırılacak olarak planlı bulunmaktadır. Ağaçlandırılacak alanlarda düşük yoğunluklu yapı yapılabilmektedir. Bu alanlarda yer alacak faaliyetler ve yapılaşma şartları 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan notlarında belirtilmiştir. Ağaçlandırılacak alan olarak tanımlı, yukarıda pafta numaraları belirtilmiş bölgede, söz konusu plan notlarına göre ağaçlandırılacak alanlarda yapılabilecek faaliyetler ve yapılaşma şartları 6.8.2 maddesinde şu şekilde belirtilmiştir;

“6.8.2. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR:

Tarımsal açıdan meyvelik alanları, fidecilik alanları ile jeolojik sebepler nedeniyle plan hükümlerinde ağaçlandırılması önerilen alanları kapsar.

Yapılaşma açısından jeolojik açıdan sakınca bulunmayan alanlarda 6.6.2. marjinal tarım alanları maddesinde belirtilen plan hükümleri bu alanlar içinde geçerlidir. Böylece Ağaçlandırılacak alanlarda;

Yapılaşma Koşulu;

Emsal (e) = 0,05’ i geçemez.

Minimum ifraz şartı = 5000 m2

Maksimum yükseklik = 6.50 m.

Çekme mesafesi yoldan en az 10m. komşu parsellerden en az 5 m.’dir.”

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.03.2012 tarih ve 134 sayılı kararı doğrultusunda bu yapılaşma şartlarına, “Büyüklüğü 5000 m²’den küçük parsellerde minimum parsel büyüklüğü şartı aranmaz. İnşaat alanı, parsel büyüklüğüne bakılmaksızın 250 m²’yi geçemez. Parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesinin olması yeterlidir, plan notlarında belirtilen minimum 25 metre şartı aranmaz.” ifadeleri eklenmiştir.

Söz konusu nazım imar plan tadilat talebi hakkında ilgili kurum görüşlerinin bulunmaması ve talebin üst ölçekli plan kararlarını bozucu nitelikte olması nedeniyle, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

18

İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 6 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Örenşehir Mahallesinde, iki ayrı akaryakıt istasyonu alanının uygulamadan kaynaklanana sorunların giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi talebinin, öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirdiği kanaatine varıldığından, İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2012 tarih ve 96 sayılı kararının reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

19

Talas Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 204 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 204 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.12.2012 tarih ve 360 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi’nin 03.12.2012 tarih ve 204 sayılı kararı ile Talas Mevlana Mahallesi’nde önceki imar planında E=1.50 hmax: 15.50 m. olan konut alanının, Talas Belediye Meclisi’nin 03.10.2011 tarih, 228 sayılı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.11.2011 tarih ve 730 sayılı kararı ile yapılan imar planı tadilatında sehven E=0.60 hmax: 10.00 m. olarak planlanması sebebiyle söz konusu alanın yeniden E=1.50 hmax: 15.50 m. konut alanı ve park alanı olarak planlanması talebinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

20

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.12.2012 tarih, 287 ve 288 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.12.2012 tarih, 287 ve 288 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 9 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2012 tarihli kararlarından;

287 sayılı kararıyla; Gesi-Fatih Mahallesinde, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.’nin talebine istinaden, trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

288 sayılı kararıyla; Altınoluk Mahallesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, ilkokul alanı olarak planlı yerdeki, 45 metre genişliğindeki çekme mesafesinin 10 metre olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda, mevcut okul binasının batısında yer alan 30 metre genişliğindeki çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin bu haliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.12.2012 tarih, 287 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 288 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

21

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 10 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarihli kararlarından;

238 sayılı kararı ile; Şeker mahallesinde yeşil alan olarak planlı alanda trafo alanının imar planına işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden; Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

239 sayılı kararı ile; Kötügöller mevkiinde Meslek Lisesi (Polis Okulu) olarak planlı alanın Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Emniyet Eğitim kampüsü olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin; 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

240 sayılı kararı ile; Erkilet mahallesinde Şehir Parkı (Mesire alanı ) olarak planlı alanda İl Emniyet Müdürlüğünün Telsiz Röle İstasyonu talebine istinaden Resmi Kurum alanı (30*30 kütle) planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 13.07.2012 tarih, 513 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından; Kütle üzerine K1 ifadesi eklenmesi kaydıyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

241 sayılı kararı ile; Elagöz Köyü yerleşim planı ile yürürlükte bulunan Erkilet Mahallesi imar planları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve bölgenin mülkiyet verileri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 09.07.2012 tarih, 455 ve 09.02.2009 tarih, 59 sayılı kararlarına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından; kabulünün uygun olacağı,

242 sayılı kararı ile; Hacıkılınç Mahallesi, Askeri Alan olarak planlı 2858 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın, Orman ve Su işleri Bakanlığına tahsisi nedeniyle Resmi Kurum Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.07.2012 tarih, 514 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından; kabulünün uygun olacağı,

243 sayılı kararı ile; Kızık Mahallesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 5597 ada, 14 parselin konuta alanı olarak planlanması talebi ile birlikte Kızık köy yerleşim planlarının imar planı şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih, 519 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından; kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarih ve 238 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 239, 241, 242, ve 243 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

22

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 276 ve 279 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 276 ve 279 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 19.12.2012 tarih ve 359 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarihli kararlarından;

276 sayılı kararı ile; Osman Kavuncu Mahallesinde, akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlı yerdeki araç çıkışlarının istasyonun doğusundan olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

279 sayılı kararı ile; Kazım Karabekir Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın, dini tesis alanı, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı, otopark alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.007.2012 tarih, 463 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarih, 276 ve 279 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

23

Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin hazırlanan yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 01 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Oto Kiralama işi yapan iş yerlerinin Yönetmeliği bulunmadığından dolayı ortaya çıkan sorunların giderilmesi için Zabıta Daire Başkanlığınca hazırlanan Oto Kiralama İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile, Turan TÜRKÜM’ün red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı M. Kenan BAŞYAZICIOĞLU’nun sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere yeniden Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

24

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 2 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Değişen Kanun ve Mevzuat hükümlerine göre, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

25

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan Görev yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 03 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Değişen Kanun ve Mevzuat hükümlerine göre, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmeliğin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01. 2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

26

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine dair hazırlanan yönetmeliğin incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine dair hazırlanan Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 03 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 ve Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmeliğin 33. Maddesine istinaden İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmesine dair Yönetmeliğin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

27

S. S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı’nın, Belediyemizle yaptıkları kira sözleşmesi konusunda açtığı tespit davası ile ilgili uzlaşma tekliflerinin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, S. S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı’nın, 05.12.2012 tarihli dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek, Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2012/1435 esas sayılı dosyasında tespit davası açtığını belirtmiş olup, Belediyemizle yaptıkları kira sözleşmesi konusunda açtığı tespit davası ile ilgili uzlaşma talepleri hususunda hazırlanan 04.01.2013 tarih ve 1 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye kanununun 18/h maddesi gereğince, S.S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanlığı’nın, Belediyemizle yaptıkları kira sözleşmesinin yeni şartlara uyarlanması, kira başlangıç tarihinin ayıplı ifadan kaynaklanan gecikme, fiili durumlar ve ekonomik şartlar dikkate alınarak kira bitiş tarihi 01.05.2022 olacak şekilde belirlenmesi ve bedelinin 4.000.000,00TL olarak yeniden tespiti için uzlaşmayı talep etmektedirler.

Kooperatifin talepleri incelendiğinde;

1- Kira başlangıç tarihinin Belediyemiz kayıtlarında 30.03.2010 olarak göründüğü, ancak işyerlerinin üzerindeki otopark inşaatının devam etmesinden dolayı kooperatifin mağduriyetinin söz konusu olduğundan, otoparkın geçici kabulünün yapıldığı 23.12.2010 tarihinin kira başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi,

2- Söz konusu işyerleri, S.S. Kaleiçi Barakaları Esnafları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine 5.000.000.00TL karşılığında 10 yıllığına kiraya verilmiştir. Ancak, Belediyemize bu güne kadar Kooperatif tarafından 3.948.799.69TL kira ödemesi yapılmıştır. Ödenen miktara göre 3.948.800TL/5.000.000TLX10yıl=7,9 yıla (7 yıl 10 Ay 24 gün) tekabül ettiği tespit edilmiştir. Buna göre kira başlangıcının 23.12.2010 kabul edilmesi, kira bitiş tarihinin ise 17.11.2018 olarak belirlenmesi,

3- Kira başlangıç tarihi değiştiğinden taksit tarihleri de etkilenecektir. Bu nedenle icra masrafı, işlemiş faiz ve avukat ücretlerinin alınmaması,

4- Bu uzlaşma hükümlerinin Kooperatifçe kabul edilmemesi halinde Belediyemizle Kooperatif arasında yapılan Kayseri 7. Noterliğinin 02.12.2009 tarih ve 34443 yevmiye numaralı kira sözleşmesi hükümlerinin geçerli olmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

28

2013 Mali Yılı Gelir tarifesinin 3’ncü bölüm 2. Fıkrasının (i) bendinde değişiklik yapılması talebi.

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir tarifesinin 3’ncü bölüm 2. Fıkrasının (i) bendinde geçen esenlik kurum hizmetlerinden “ Açık alanlar 2000m2’yi aşana her m2 için” sehven 0,80TL olarak belirlenen tutarın, 0,08TL olarak düzeltilmesi talebinin görüşülmesi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 27.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.0.01.12.03-703 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir tarifesinin 3’ncü bölüm 2. Fıkrasının (i) bendinde geçen esenlik kurum hizmetlerinden “ Açık alanlar 2000m2’yi aşana her m2 için” sehven 0,80TL olarak belirlenen tutarın, 0,08TL olarak düzeltilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

29

Ampute Futbol Milli takımı oyuncusu Feyyaz GÖZÜAÇIK’ın ödüllendirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Rusya’da düzenlenen 2012 Dünya kupasında Türkiye Ampute Futbol takımımız dünya üçüncüsü olmuştur. Takım oyuncusu Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor M.Y.O öğrencisi Feyyaz GÖZÜAÇIK’ın gösterdiği başarılardan dolayı 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 25.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.70.01.00/314 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Rusya’da düzenlenen 2012 Dünya kupasında Türkiye Ampute Futbol takımımız dünya üçüncüsü olmuştur. Takım oyuncusu Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor M.Y.O öğrencisi Feyyaz GÖZÜAÇIK’ın gösterdiği başarılardan dolayı, Meclis üyeleri Osman ÇİMEN ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önerisi ile 5216 Sayılı Kanunun 7/m maddesi gereğince, 5 adet Cumhuriyet altını ile ödüllendirilmesi yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

30

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN ve Proje Planlama Şb.Müd.V.

M. Zeki SOYAK’ın yurtdışına görevlen dirilmesinin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında Tunusun Tunis kentinde düzenlenen NAMES (Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Merkezleri Birliği) konferansına katılan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN ve Proje Planlama Şb.Müd.V. M. Zeki SOYAK’ın Belediyemiz Encümeninin 28.11.2012 tarih ve 47-1433 sayılı kararı ile görevlendirilmesine dair Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 28.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.01/12-1045 sayılı yazıları okundu.

5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında Tunusun Tunis kentinde düzenlenen NAMES (Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bilim Merkezleri Birliği) konferansına katılan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN ve Proje Planlama Şb.Müd.V. M. Zeki SOYAK’ın Belediyemiz Encümeninin 28.11.2012 tarih ve 47-1433 sayılı kararı ile görevlendirilmesine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

31

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev Sorumluluk ve Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev Sorumluluk ve Çalışma esaslarına ilişkin yeniden hazırlanan yönetmeliğin incelenmesi talebi hususunda, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 19.12.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.29.00.00.1-2777 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının Kuruluş, Görev Sorumluluk ve Çalışma esaslarına ilişkin yeniden hazırlanan yönetmeliğin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

32

Belediyemiz Meclisinin 08.10.2012 tarih ve 645 sayılı kararına yapılan itirazın incelenmesi.

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.10.2012 tarih ve 645 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan 55 itirazın görüşülmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.12.2013 tarih ve M.38.1.KBB.013.04-310.01.04-3878-6685 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 08.10.2012 tarih ve 645 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan 55 itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

33

Dere yataklarının ıslah edilerek taşkın koruma kanallarına dönüştürülmesi işine ait hazırlanacak proje ihalelerinin KASKİ tarafından yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandı dahilinde dere yataklarının ıslah edilerek taşkın koruma kanallarına dönüştürülmesi işine ait hazırlanacak proje ihalelerinin Kaski tarafından yapılması talebi hususunda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.11.03.00/3417 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 27. Maddesi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandı dahilinde dere yataklarının ıslah edilerek taşkın koruma kanallarına dönüştürülmesi işine ait hazırlanacak proje ihalelerinin KASKİ (Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

34

Gülük Mahallesi ile Hunat Mahallesi’ndeki çok katlı otoparkların Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına tahsis edilmesi talebi.

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Gülük Mahallesi’ndeki çok katlı otopark ile Hunat Mahallesi’ndeki çok katlı otopark Ulaşım Tur. İnş. Taah. Prj. Müş. Telekom San. Tic. A. Ş’ye10 yıllığına tahsis edilmiş olup, söz konusu otoparkların parkmetre hizmetlerinde, uygulama birliğini ve tek elden yönetilmesini sağlamak amacıyla tahsisin Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına yapılması talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 07.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.0.01.12.03-26-198 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gülük Mahallesi’ndeki çok katlı otopark ile Hunat Mahallesi’ndeki çok katlı otopark Ulaşım Tur. İnş. Taah. Prj. Müş. Telekom San. Tic. A. Ş’ye10 yıllığına tahsis edilmiş olup, söz konusu otoparkların parkmetre hizmetlerinde, uygulama birliğini ve tek elden yönetilmesini sağlamak amacıyla tahsisin Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş. adına yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

35

Belediyemize ait 75. Yıl Teleksi Tesisleri ile müştemilat ve kar ezme makinelerinin, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsisi yapılması talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait 75. Yıl Teleksi Tesisleri ile müştemilatların ve kar ezme makinelerinin, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 08.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.0.01.12.03-25-197 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait 75. Yıl Teleksi Tesisleri ile müştemilatların ve kar ezme makinelerinin, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda; Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA ve Osman ÇİMEN’in yazılı önergeleri doğrultusunda, 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönündeki önergelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

36

Belediyemize geçen Teleksi 1 ve 2 tesislerinin, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsisi yapılması talebi.

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden intifa hakkı Belediyemize geçen, Erciyes Kayak Merkezi Ana Giriş bölgesi 11424 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılı olan Teleksi 1 ve 2 tesislerinin, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.01.12.03-30-212 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden intifa hakkı Belediyemize geçen Erciyes Kayak Merkezi Ana Giriş bölgesi 11424 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılı olan Teleksi 1 ve 2 tesislerinin, Kayseri Erciyes Tur. İnş. Spor Etk. San. ve Tic. A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda; Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA ve Osman ÇİMEN’in yazılı önergeleri doğrultusunda, 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi yönündeki önergelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

37

Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesislerine ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri ile ilgili hazırlanan protokolün onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesisleri olarak bilinen Hamdi ÇALAPKORUR’a (Zümrüt İnşaat Taahhüt Yatırım İşletmeler Tic. ve San. Ltd. Şti.) ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri ile ilgili hazırlanan protokolün onaylanması ve ödenecek bedelin tespit edilmesi talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.20.01.00/31 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezi Tekir Kapısı’nda yer alan ve Zümrüt Tesisleri olarak bilinen Hamdi ÇALAPKORUR’a (Zümrüt İnşaat Taahhüt Yatırım İşletmeler Tic. ve San. Ltd. Şti.) ait mekanik ve sosyal tesislerin Belediyemize devri ile ilgili hazırlanan protokolün onaylanması talebi hususunda; Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA ve Osman ÇİMEN’in yazılı önergeleri doğrultusunda, devir ile ilgili hazırlanacak protokolün kabulü ile ödenecek bedelin tespiti için Ömer TEKİNER, İbrahim YAPAR ve Murat Cahit CINGI’dan oluşan teknik heyetin hazırlayacakları raporu Plan ve Bütçe Komisyonuna sunmaları yönünde vermiş oldukları önergelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

38

İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, nüfusa göre her ay 361,00 TL üst sınır olan fazla çalışma ücretinin ödenmesi talebi.

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 31.12.2012 gün ve 28514 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetveline istinaden İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, nüfusa göre her ay 361,00 TL üst sınır olarak belirlenen fazla çalışma ücretinin ödenmesi talebi hususunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığının 02.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.14.01.00-903.99/2 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde: 31.12.2012 gün ve 28514 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde, “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, belediye meclisi kararıyla tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.” denilmektedir.

31.12.2012 gün ve 28514 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2013 yılı Mali Bütçe Kanununun (K) cetveline göre, İtfaiye Personeli için nüfusa göre her ay için 361 TL üst sınır olarak belirlenen fazla çalışma ücreti ile 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince fazla mesai ücretinin ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

39

Zabıta personeline nüfusa göre her ay 361,00 TL üst sınır olan fazla çalışma ücretinin ödenmesi talebi.

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetveline istinaden Zabıta personeline, nüfusa göre her ay 361,00 TL üst sınır olarak belirlenen fazla mesai ücretinin ödenmesi talebi hususunda, Zabıta Dairesi Başkanlığının 02.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.16/8-9 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

31.12.2012 gün ve 28514 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2013 yılı Mali Bütçe Kanununun (K) cetveline göre, Zabıta Personeli için nüfusa göre her ay için 361 TL üst sınır olarak belirlenen fazla çalışma ücreti ile 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince fazla mesai ücretinin ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

40

Kültür Yolu Projesi ile ilgili uzman desteği için danışman olarak Maltepe Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ’nün görevlendirilmesinin 6 ay daha uzatılması ile ilgili hazırlanan protokolün imzalanması talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Belediyemizin “Kültür Yolu Projesi” ile ilgili ihtiyaç olan uzman desteğinin sağlanması amacıyla Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ’nün 6 ay süre ile danışman olarak görevlendirilmiş olup çalışmalar devam ettiğinden söz konusu protokolün 6 ay daha uzatılması ve yeni protokol imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.035/12-19 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin “Kültür Yolu Projesi” ile ilgili ihtiyaç olan uzman desteğinin sağlanması amacıyla Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ’nün 6 ay süre ile danışman olarak görevlendirilmiş olup, çalışmalar devam ettiğinden söz konusu protokolün 6 ay daha uzatılması ve yeni protokol imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

41

Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçe sınarlarındaki belirtilen bazı mezarlıkların ilçe belediyelerine devredilmesi talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. madde, 1. fıkra s) bendince, Şehir Mezarlığı ( Eski Mezarlık ve Taşlıburun Mezarlığı ), Anbar Mezarlığı, Argıncık Mezarlığı, Erkilet – Bülbülpınarı Mezarlığı, Gesi–İldem Mezarlığı, Gayri Müslim mezarlıklarının önceden olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda kalması; Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçe sınarları içerisinde, yukarıda sayılanlar dışındaki her türlü mezarlıklar ile ilgili kanunda belirtilen görevlerin ilçe belediyelerine devredilmesi talebi hususunda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 03.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.16.301.05/13 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir, İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları: başlıklı 7. madde, 1. fıkra s) bendinde “Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.” hükmü vardır. Aynı maddenin İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: alt başlıklı 2. fıkrasının e) bendinde “Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek” hükmü vardır. 6360 sayılı onüç ilde Büyükşehir Belediyesi kurulmasına dair kanun’un 7. maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. maddesi hükümlerinde bazı değişiklikler yapılarak “Büyükşehir Belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerinin belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” hükmü doğrultusunda ve hizmetin yerinde yürütülmesinin getireceği avantajlar göz önüne alınarak:

1) Şehir Mezarlığı ( Eski Mezarlık + Taşlıburun Mezarlığı )Anbar Mezarlığı, Argıncık Mezarlığı, Erkilet – Bülbülpınarı Mezarlığı, Gesi – İldem Mezarlığı, Gayri Müslim Mezarlığı, önceden olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda kalması,

2) Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu ilçe sınarlarındaki yukarıda sayılanlar dışındaki her türlü mezarlıklar ile ilgili 5216 Sayılı kanunda belirtilen görevlerin İlçe belediyelerine devredilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

42

KASKİ Yönetim Kurulu’nun Boş Kadro Değişikliği talebi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, KASKİ Yönetim Kurulu’nun 31.12.2012 tarih ve 339 sayılı kararı ile almış olduğu Boş Kadro Değişikliğinin, 2560 Sayılı Kanunun (Değişik 3009) 6. Maddesinin (d) bendi gereğince görüşülmesi talebi hususunda, KASKİ Genel Müdürlüğünün 03.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.5.01.05.01/01-67 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Yönetim Kurulu’nun 31.12.2012 tarih ve 339 sayılı kararı ile Boş Kadro Değişikliği konusunda almış olduğu kararın, 2560 Sayılı Kanunun (Değişik 3009) 6. Maddesinin (d) bendi gereğince kabulüne KASKİ Genel Kurulu Sıfatıyla oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

43

Melikgazi Belediyesi’ne 1.429.250,00 TL ödenek aktarılması talebi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin 07.01.2013 tarih ve 18 sayılı meclis kararlarına istinaden 1.429.250,00 TL ödeneğin tenzil edilerek listede belirtilen harcama kalemlerine aktarma yapılması talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.12.841.02.05-02/3-195 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin 07.01.2013 tarih ve 18 sayılı meclis kararlarına istinaden 1.429.250,00 TL ödeneğin tenzil edilerek listede belirtilen harcama kalemlerine aktarılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

44

Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na 2.779.052,48TL ödenek aktarılması talebi.

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerinden 2.779.052,48 TL ödeneğin aktarılması talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.12.841.02.05-02/4-201 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yeni kurulduğundan, Kurumsal Fonksiyonel, Finans ve Ekonomik kodları açılarak ekli listede belirtilen birimlerin harcama kalemlerinden 2.779.052,48TL ödeneğin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının Bütçesine aktarılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

45

Belediyemizdeki sözleşme süreleri biten personellerin 2013 yılında çalışmalarına devam edeceklerinden, ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, belediyemiz bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2012 tarihinde sona eren 134 personelin 2013 yılında da çalışmalarına devam edeceklerinden, 2013 Mali Yılında ödenmek üzere aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.071/36 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve sözleşme süreleri 31.12.2012 tarihinde sona eren 134 personelin 2013 yılında da çalışmalarına devam edeceklerinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Kadro karşılığı gösterilerek 2013 mali yılında hizalarında belirtilen net aylık ücretlerinin ekli listede belirtilen şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

46

2013 Mali Yılında belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 2013 Mali Yılında belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.071/35 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici İşçi Çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3. Maddesi uyarınca 2013 Mali Yılında belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

47

SS. İldem Erciyes Top. Kon. Yap. Koop. İle Belediyemiz arasında yapılacak takas işlemleri.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, SS. İldem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifinin, mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 326 ada, 2 parsel ve 407 ada, 5 parseldeki hisse ile, mülkiyeti Kooperatiflerine ait 406 ada, 2 ve 5 parsellerdeki hisselerinin karşılıklı takas edilmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.03.756.01-49/127 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; SS.İl-Dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi ekteki 09.01.2013 tarih, 2013/710-10 sayılı dilekçeleri ile mülkiyeti Belediyemize ait Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi, Mahallesi, 326 ada, 2 parsel ve 407 ada, 5 parseldeki hisselerimiz ile mülkiyeti Kooperatiflerine ait 406 ada, 2 ve 3 parsellerdeki hisselerin karşılıklı takas edilmesini talep edilmiştir.

Bahsi geçen parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı Kanunun 18.maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması neticesinde 326 ada, 2 parselde 43092/799566 hisse (430.92 m2) Büyükşehir Belediyesi adına 756474/799566 hisse (7564.74 m2) Kooperatif adına tescil edilmiştir. 407 ada, 5 parselde ise 6441/885549 hisse (64.41 m2) Büyükşehir Belediyesi adına, 293036/295183 hisse (8791.08 m2) hissede Kooperatif adına tescil edilmiştir. Yine aynı şekilde 406 ada, 2 parselde 15000/252492 hisse (150.00 m2) Büyükşehir Belediyesi adına, 237492/252492 hisse ( 2374.92 m2) hissede Kooperatif adına tescil edilmiştir. 406 ada, 3 parselde 12971/255860 hisse (129.71 m2) Büyükşehir Belediyesi adına, 242889/255860 hisse ( 2428.89 m2) hissede Kooperatif adına tescil edilmiştir.

Taşınmazlar imar planında konut alanı olarak belirlenmiş olup, hiçbir parselde kurumların tek başına tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Talebe bağlı olarak 326 ada, 2 parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait 430.92 m2, 407 ada, 5 parseldeki Büyükşehir Belediyesine ait 64.41 m2 olmak üzere toplam 495.33 m2 alan Kooperatife devredildiğinde taşınmazların tamamı kooperatif adına tescil edileceğinden tek başına tasarruf hakkına sahip olmaktadır. Diğer taraftan 406 ada, 2 parseldeki kooperatife ait 2374.92 m2 hisse ile 406 ada, 3 parseldeki kooperatife ait 2428.89 m2 olmak üzere toplam 4.803.81 m2 alan Büyükşehir Belediyesine devredildiğinde taşınmazların tamamı Büyükşehir Belediyesi adına tescil edileceğinden tek başına tasarruf hakkını elde etmektedir.

İmar uygulaması neticesinde; 326 ada, 2 parseldeki Büyükşehir Belediyesi adında kayıtlı 43092/799566 hisse (430.92 m2) ile 407 ada, 5 parseldeki 6441/885549 hissenin (64.41 m2) SS.İl-Dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi adına, SS.İl-Dem Erciyes Toplu Konut Yapı Kooperatifi adında kayıtlı 406 ada, 2 parseldeki 237492/252492 hisse ( 2374.92 m2) ile 406 ada, 3 parseldeki 242889/255860 hissenin ( 2428.89 m2) Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilerek 5393 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince karşılıklı takas edilmesi talebi hususunda; Meclis Üyesi Metin MERMERKAYA ve Osman ÇİMEN’in yazılı önergeleri doğrultusunda, parsellerdeki hisselerin başa baş takaslarının yapılması yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

48

Belediyemize ait imar planlarında konut ve ticaret alanı olarak belirlenen Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi’nde muhtelif taşınmazların satışının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait imar planlarında konut ve ticaret alanı olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 106 ada, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 107 ada, 2, 3, 4, 5, parseller, 119 ada, 2 parsel, 125 ada, 2 ve 3 parsel, 126 ada, 2 ve 3 parsel, 127 ada, 3 parsel, 407 ada, 2, 3, 4 parseller, 431 ada, 2 parsel, 432 ada, 2 parsel, 433 ada, 2 parsel, 790 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri çerçevesinde, satışının yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.03.310.14/48/125 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait imar planlarında konut ve ticaret alanı olarak belirlenmiş, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 106 ada, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 107 ada, 2, 3, 4, 5, parseller, 119 ada, 2 parsel, 125 ada, 2 ve 3 parsel, 126 ada, 2 ve 3 parsel, 127 ada, 3 parsel, 407 ada, 2, 3, 4 parseller, 431 ada, 2 parsel, 432 ada, 2 parsel, 433 ada, 2 parsel, 790 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri çerçevesinde, satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

49

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Personel Servis Araçları Yönetmeliği’nin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “ Personel Servis Araçları Yönetmeliğinin” onaylanması talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.32.01.00-622.02-38 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “ Personel Servis Araçları Yönetmeliği’nin” onaylanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

50

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.02-310.99-7-133 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

51

Talas Belediyesi’nin, Harman ve Yukarı Mahallelerinde bulunan bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Harman ve Yukarı Mahallelerinde bulunan bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 17.12.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-12-12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Harman ve Yukarı Mahallelerinde bulunan bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

52

Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’ndeki Yeşil Sokak isminin ‘Türbedar Mehmet ÜNLÜ Sokağı’ olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’ndeki Yeşil Sokak isminin ‘Türbedar Mehmet ÜNLÜ Sokağı’ olarak değiştirilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 08.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-20-05 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık Bahçelievler Mahallesi’ndeki Yeşil Sokak isminin ‘Türbedar Mehmet ÜNLÜ Sokağı’ olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

53

Gesi Kuzey Mahallesindeki, Güner Sokak isminin, ÇETİNKAYA Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Gesi Kuzey Mahallesindeki, Güner Sokak isminin, ÇETİNKAYA Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-04-11 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Kuzey Mahallesindeki, Güner Sokak isminin, ÇETİNKAYA Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

54

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-52-139 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih 9 ve 10 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

55

Hacılar Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-55-143 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

56

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-44-130 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 30, 31, 32, 33 ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

57

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 10, 11, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 10, 11, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-40-124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 10, 11, 13 ve 14 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

58

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 24, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 24, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-71-159 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 10.01.2013 tarih, 24, 25 ve 26 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

59

Talas Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararları ile 09.01.2013 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararları ile 09.01.2013 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-63-151 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 3, 4 ve 6 sayılı kararları ile 09.01.2013 tarih, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

60

İncesu Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 5 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 5 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-57-145 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 07.01.2013 tarih, 5 ve 8 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

61

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 3467 ada, 1 ve 5 parsel, 3468 ada, 1 ve 2 parsellerde nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 3467 ada, 1 ve 5 parsel, 3468 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-54-142 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar Mahallesi 3467 ada, 1 ve 5 parsel, 3468 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

62

Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi 613 parselde (yeni 11445 ada, 33 parsel) nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi 613 parsel (yeni 11445 ada, 33 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-41-126 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi 613 parsel (yeni 11445 ada, 33 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

63

Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-47-134 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Alpaslan Mahallesi, 7494 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

64

Melikgazi İlçesi, Kentsel Sit alanındaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planına ait plan notlarında değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Kentsel Sit alanındaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planına ait plan notlarında değişiklik yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-51-138 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Kentsel Sit alanındaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planına ait plan notlarında değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

65

Melikgazi Belediyesi’ne ait, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-67-155 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

66

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-62-150 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 19 ve 31 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

67

Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mah. 3222 ada, 2, 3, 4, 5 parsel ve 7731 ada, 4 parsellerin bulunduğu imar adasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3222 ada, 2, 3, 4, 5 parsel ve 7731 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-70-158 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3222 ada, 2, 3, 4, 5 parsel ve 7731 ada, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

68

Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-69-157 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Esenyurt Mahallesi, 7899 ada 1 parsel ve 11399 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

69

Melikgazi Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi, 5313 ada 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi, 5313 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-68-156 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Altınoluk Mahallesi, 5313 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

70

Mülkiyeti Belediyemize ait, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 431 ada, 2 parselin bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 431 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-59-147 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Gesi-Cumhuriyet Mahallesi, 431 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

71

Melikgazi Belediyesi’nin Turan Mahallesi, 2 ada, 3 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Turan Mahallesi, 2 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-60-148 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Turan Mahallesi, 2 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

72

Melikgazi Belediyesi’nin Yeniköy Mahallesi, 1593 ada, 3029 ve 3030 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Yeniköy Mahallesi, 1593 ada, 3029 ve 3030 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-74-162 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Yeniköy Mahallesi, 1593 ada, 3029 ve 3030 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

73

Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 242 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 242 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-75-163 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 242 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

74

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6579 ada, 1 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-76-164 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçesi, Oymaağaç Mahallesi, 6579 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

75

Kocasinan Belediyesi’nin Kavakyazısı Mevkii, 417 pafta, 4425 ada, 2 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Kavakyazısı Mevkii, 417 pafta, 4425 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-73-161 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin Kavakyazısı Mevkii, 417 pafta, 4425 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

76

Kocasinan Belediyesi’nin Hacısaki Mahallesi, 3384 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Hacısaki Mahallesi, 3384 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-43-129 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin Hacısaki Mahallesi, 3384 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

77

Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait, Oruçreis Mahallesi, 6701 ada, 17 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait, Oruçreis Mahallesi, 6701 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-42-128 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait, Oruçreis Mahallesi, 6701 ada, 17 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

78

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3731 ada, 1 parsel ve 3732 ada 1 parselin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3731 ada, 1 parsel ve 3732 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-48-135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3731 ada, 1 parsel ve 3732 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

79

Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 3821 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 3821 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-56-144 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi’nin Mithatpaşa Mahallesi, 3821 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

80

Talas Belediyesi’nin, Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-66-154 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin Talas Alidağıeteği Mevkii’nde 1579 parsel numaralı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanda nazım imar planı değişikliğiyapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

81

Talas Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi, 92 pafta, 1029 ada, 3 parsel, 31 pafta, 689 parsel ve 45 pafta 693 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi, 92 pafta, 1029 ada, 3 parsel, 31 pafta, 689 parsel ve 45 pafta 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-64-152 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi, 92 pafta, 1029 ada, 3 parsel, 31 pafta, 689 parsel ve 45 pafta 693 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

82

Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-49-136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin Harman Mahallesi, 26 pafta, 51 ada, 35 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

83

Talas Belediyesi’nin Kiçiköy Mahallesi, 27 ada, 384 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Kiçiköy Mahallesi, 27 ada, 384 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-58-146 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin Kiçiköy Mahallesi, 27 ada, 384 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

84

Talas Belediyesi’nin Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2422 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-50-137 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin Başakpınar Mahallesi, 13 pafta, 2422 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

85

Hacılar Belediyesi’nin Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi’nin Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-72-160 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi’nin Hacılar ilçesi, Hasan Dağı Mevkiinde revizyon ve ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

86

İncesu Belediyesi’nin Karamustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 3 parselin bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 86. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin Karamustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-61-149 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin Karamustafa Paşa Mahallesi, 14 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

87

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Kürtburnu Mevkii, 339 ve 774 parselin bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Kürtburnu Mevkii, 339 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-65-153 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesi, Kürtburnu Mevkii, 339 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

88

2. Etap Kayseri Raylı Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinatları verilen su depolarının imar planına işlenmesini talebi.

 

Meclis gündeminin 88. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın 2. Etap Kayseri Raylı Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinatları verilen su depolarının imar planına işlenmesini talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-53-141 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7c ve 7f maddelerine istinaden, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın 2. Etap Kayseri Raylı Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla koordinatları verilen su depolarının imar planına işlenmesini talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

89

Becen Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 89. maddesinde bulunan, Becen Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-46-132 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesi sakinlerinin talebine istinaden, Becen Mahallesi’nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

90

Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın doğu kısmında, imar planında askeri alan olarak planlı alanın, yeşil alan olarak planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 90. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın doğu kısmında, imar planında askeri alan olarak planlı alanın, yeşil alan olarak planlanması talebi hususunda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.13.04-310.01.04-45-131 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde bulunan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın doğu kısmında, imar planında askeri alan olarak planlı alanın, yeşil alan olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

91

Anadolu Harikalar Diyarı’na yapılacak olan cihazlarla ilgili İtalya’da incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına personel görevlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 91. maddesinde bulunan, Anadolu Harikalar Diyarı’na yapılacak olan cihazlarla ilgili İtalya’da incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına personel görevlendirilmesi talebi hususunda, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.26.00-18 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 16-20 Ocak 2013 tarihleri arasında İtalya’nın çeşitli şehirlerinde Anadolu Harikalar Diyarı’na yapılacak olan cihazları yerinde kontrol etmek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY, Yapı Kontrol Daire Başkanı Ömer TEKİNER ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi ELCÜMAN’ın yurt dışına görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

92

Mimar Nuriye TETİK’in Fransa’nın Strassbourg kentine görevlendirilmesi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi.

Meclis gündeminin 92. maddesinde bulunan, Encümenin 02.01.2013 tarih ve 01-01 sayılı kararı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Strassbourg Belediyesi’nin 08-12 Ocak 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Strassbourg şehrinde yapılan ortak çalıştayına katılan Belediyemizin Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Mimar Nuriye TETİK’in görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.19.01/12-18 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Encümenin 02.01.2013 tarih ve 01-01 sayılı kararı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Strassbourg Belediyesi’nin 08-12 Ocak 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Strassbourg şehrinde yapılan ortak çalıştayına katılan Belediyemizin Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Mimar Nuriye TETİK’in görevlendirilmesine ilişkin Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

93

‘Prof. Dr. Turhan FEVZİOĞLU’ isminin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde bulunan caddeye verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 93. maddesinde bulunan, ‘Prof. Dr. Turhan FEVZİOĞLU’ isminin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde bulunan caddeye verilmesi talebi hususunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 14.01.2013 tarih ve M.38.1.KBB.0.77.02-301.05.03-15 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ‘Prof. Dr. Turhan FEVZİOĞLU’ isminin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişinde bulunan caddeye verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.01.2013

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2013

1

1

1

 

94

Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alanın nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis üyesi Kıyasi KAYA’nın sözlü önerisi ile, Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 94. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Harman Mahallesi sınırları içerisinde kalan yaklaşık 32 ha’lık alan K35-d-06-b, K35-d-07-a pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve K35-d-06-b-3-c, K35-d-06-b-3-d, K35-d-06-b-4-c ve K35-d-07-a-4-d pafta numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.