2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.01.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 1

Konusu : B.Şehir Belediye Encümenine Üye Seçimi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 14.01.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/368 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 59 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Encümenine; Mehmet SAVRUK, Rifat YELKENOĞLU 53’er oy, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR 50 oy, Ahmet GÖBÜLÜK 51 oy, Halil TAŞCI 49 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 02

Konusu : Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin Yapılması.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde; Denetim Komisyonuna üye seçiminin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 26.12.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.61 369 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 59 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Mehmet KAHRAMAN, Mustafa ÇELİK 55’er oy ve Mehmet BÜYÜKBAŞ ise 54 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 03

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar plan tadilatı talebi. Denetim Komisyonuna Üye Seçiminin Yapılması.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi Sümer Mahallesi 302, 305 pafta, 2974 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30M Nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 08.01.2008 tarih ve 24 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Kızılay Derneği, Kayseri Şubesine ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında Kızılay Tesisleri alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise resmi kurum alanı olarak planlı yerin Ticaret Alanı olarak planlara işlenmesini istemektedir. Komisyonumuz bu alanın Ticaret Alanı olarak planlanmasını uygun görmediğinden, Kocasinan Belediyesi ve Kızılay Derneği ile yaptığı şifai görüşmeler neticesinde bu alanın M ticaret İşaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varmıştır. Plan müellifine bu yönde 2.bir öneri plan hazırlattırılmıştır.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin M ticaret lejant işaretli Sağlık Tesisi alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 04

Konusu : Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Engir Gölü ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Engir Gölü ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.12.2007 tarih ve 29 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Engir Gölü ve civarında 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. Bu planla Engir Gölü civarındaki alan sosyal donatıları ile birlikte az yoğun gelişme konut alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca Engir Gölü doğusunda üst ölçekli planda mutlak tarım alanı olarak planlı alan, 1/1000 ölçekli planlarda 3000 m2 ifrazlı Tarım Alanı olarak planlı bulunduğundan, bu alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Mutlak Tarım Alanı olarak işlenmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 05

Konusu : Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki bölgenin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde: Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki bölgenin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 08.01.2008 tarih ve 25 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan kavşağının bulunduğu alanın kuzeyindeki bölge 1/25.000 ölçekli nazım İmar Planına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Planlama alanı güneyinde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlı ancak yapılaşmamış ve atıl olarak duran yerler üst ölçekli plana uygun olarak konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır. Planlama alanının genelinde ise civarın karakterine uygun olarak sosyal donatı alanları ile birlikte az yoğun gelişme konut alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca Kocasinan Belediyesi 31.12.2007 tarih, 5 sayılı yazısında Argıncık Mevkii Tanpınar mahallesinde mülkiyeti argıncık köyü cami vakfına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan, tarım alanı ve yol olarak planlı yerin küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bu tadilat 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden sadece küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanan yer için öneri 1/25000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 06

Konusu : Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Terminal Yolu ve kuzey yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Yeni Terminal Yolu ve kuzey yolu arasında kalan bölgede 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 08.01.2008 tarih ve 26 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Terminal alanı ve Kuzey çevreyolunu birbirine bağlayan 40 metrelik yol ve civarında İlave + Revizyon Nazım imar planları hazırlanmıştır. Söz konusu planlama ile 1/25.000 ölçekli planda 40 metrelik yol aksı üzerinde planlı bulunan kentsel servis alanları genişletilmiş, Kuzey çevre yolu ve öneri demiryolu arasında kalan Gelişme konut alanı olarak planlı alan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmış, ayrıca planlama alanı güneybatısında Kocasinan belediyesi talebine istinaden konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı alan küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanmıştır. Bu bölgede yapılan planlama ile 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planları hazırlanmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 7

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 206 ve 207 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 206 ve 207 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.12.2007 tarih ve 30 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 03.12.2007 tarihli kararlarından;

206 sayılı karar ile Nazımbey Mahallesinde, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereği tescilli yapıdan dolayı üç kütlenin bir miktar güney istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı talebi gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

207 sayılı karar ile Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait M Ticaret işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı alanda uygulamadan kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla yapılmak istenen plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı talebi gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 206 ve 207 Sayılı Kararlarının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar plan tadilat talebi.

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde 1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.12.2007 tarih ve 31 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Caferbey Mahallesinde 1/1000 ölçekli planda Kreş Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı alanlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Resmi Kurum Alanı olarak planlı olduğundan bu alanların 1/5000 ölçekli planda Kreş Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmasını ve bu alanlara M Ticaret lejant işaretinin konulmasını, ayrıca Nazım İmar Planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işareti konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin M Ticaret Lejant işaretli Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı ve Kreş Alanı olarak planlanması ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yere M ticaret lejant işareti konulması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 9

Konusu : Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Eğribucak Mevkii ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Eğribucak Mevkii ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 03.01.2008 tarih ve 20 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eğribucak Mevkii ve civarı 1/25.000 ölçekli nazım İmar Planına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Planlama alanı içerisinde kalan alan sosyal donatıları ile birlikte Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 10

Konusu : Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 03.01.2008 tarih ve 21 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki Organize Sanayi Bölgesi Alanı ve civarında Revizyon öneri plan hazırlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 05.07.2007 tarih, 7327 sayılı yazısında ifade edildiği üzere Organize Sanayi Bölgesi Alanı Sınırı yeniden planlandığından bu alan Bakanlıkça belirlenen Planlama alanı sınırına uygun olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına işlenmiştir. Organize Sanayi Alanı doğusunda kalan alanlar ise 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak planlanmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 11

Konusu : Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde Anbar mevkiinde Tren Yolunun Güneyindeki alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde Anbar mevkiinde Tren Yolunun Güneyindeki alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 27.12.2007 tarih ve 33 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar mevkiinde Tren Yolunun Güneyindeki alan 1/25.000 ölçekli nazım İmar Planına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Planlama alanının doğusunda bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planında terminal alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlı yerler üst ölçekli plana uygun olarak konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır. Onama sınırı içerisinde bulunan diğer alanlar ise civarın karakterine uygun olarak konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 12

Konusu : İncesu Belediyesi, Örenşehir köyü Keklicek Mevkii 32 pafta, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar plan tadilat talebi.

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Örenşehir köyü Keklicek Mevkii 32 pafta, 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K34c-01d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 26.12.2007 tarih ve 32 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanın Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu talebin bölgede yapılacak 1/5000 ölçekli revizyon planlar yapılırken değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, İncesu Belediyesinin Plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 13

Konusu : Kayseri-Karasaz Ovası Kaynakları ve yeraltı Suyu İşletme Sahası koruma alanının İmar planlarına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım Dairesi başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan Kayseri-Karasaz Ovası Kaynakları ve yeraltı Suyu İşletme Sahası koruma alanının İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 03.01.2008 tarih ve 22 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 30.04.2007 tarih, 4208 sayılı yazısına istinaden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım Dairesi başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan Kayseri-Karasaz Ovası Kaynakları ve yeraltı Suyu İşletme Sahası koruma alanının İmar planlarına işlenmesini istemektedir. Söz konusu alanın Kaptaj Alanı olarak planlara işlenmesi öncelikle 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği gerektirdiğinden Plan müellifimiz tarafından 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı önerisi hazırlamıştır.

Plan Müellifimiz tarafından hazırlanarak onama sınırı içerisine alınan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin kabulüne ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığına incelenmek üzere sunulmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 14

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih, 166 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 166 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 27.12.2007 tarih ve 34 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, 2 adet K15 20x25 ebatlarındaki ruhsatlı kütlelerin inşaat alanında artış olmadan projesindeki çıkmaların imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı talebi gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin 03.12.2007 tarih ve 166 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 15

Konusu : Süksün Belediyesi sınırları içerisindeki Ankara yolu ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon nazım İmar Planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Süksün Belediyesi sınırları içerisindeki Ankara yolu ve civarında 1/5000 ölçekli Revizyon nazım İmar Planının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 27.12.2007 tarih ve 35 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Süksün Belediyesi civarındaki alanda 1/25.000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planı hazırlanmıştır. Yapılan İlave + Revizyon plan ile söz konusu alan Sosyal donatıları ile birlikte konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca Arıtma tesisi alanının güney sınırı üst ölçekli plana sehven yanlış işlendiğinden bu alanın 1/25.000 ölçekli öneri planı da hazırlanmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan İlave + Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 16

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker Fabrikası Alanı ve civarında yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Fabrikası Alanı ve civarında yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 08.01.2008 tarih ve 27 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Şeker Fabrikası ve civarında Belediyemiz Meclisinin, 17.03.2006 tarih, 120 sayılı kararı ile yapılan revizyon nazım imar planı kayseri idare mahkemesinin 2006/2444 esas ve 2007/1346 karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu alana ilişkin Kayseri İdare Mahkemesi İptal gerekçeleri de yerine getirilerek revizyon nazım imar planı yapılmıştır.

1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan Revizyon Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 17

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer mevkii, 355 pafta, 4795 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Sümer mevkii, 355 pafta, 4795 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 08.01.2008 tarih ve 28 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin talebine istinaden Sümer mevkii ve civarına hitap edecek yeni bir spor tesisi alanı planlanması istenmektedir. Bahsi geçen alan imar planlarında yeşil alan olarak planlı olup bu alanın spor tesisi alanı olarak planlara işlenmesi bu alanın kuzeyindeki Meslek Lisesi alanı olarak planlı yerin bir kısmının yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30L Nazım İmar Planı Paftasında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin Spor Tesisi alanı, Meslek Lisesi alanı olarak planlı yerin bir kısmının yeşil alan olarak planlanması hususunda Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 18

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 2502 ada, 4, 6, 7, 810 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 2502 ada, 4, 6, 7, 810 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 03.01.2008 tarih ve 23 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanın M işaretli konut alanı olarak planlanması talebi, Plan Müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere öncelikle 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirdiğinden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun, söz konusu yerin 1/25.000’lik Planı yapıldıktan sonra değerlendirilmesi şeklinde değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 19

Konusu : İşyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinde düzenleme yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 13 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinde düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2920-2645 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 13 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğindeki değişiklik ile ekmek, sade pide ve ekmek çeşidi üreten yerlerin alan kullanımlarında ve yüksekliklerinde düzenlemeler yapılmış olup, bu tür işletmelerin konut bölgelerinde yer alan konut parsellerinde müstakilen fırın yapılması hususunda İmar Yönetmeliğinde düzenleme yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 20

Konusu : Binaların yangından korunması Hakkındaki yönetmelik.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Binaların yangından korunması Hakkında yönetmelik 19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, ilgili yönetmeliğin 169. maddesinin 2. fıkrasında bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı ve geçici 2. madde de bu yönetmelikten önce hazırlanan yönetmeliklerin bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.12.2007 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-2921-2644 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, ilgili yönetmeliğin 169. maddesinin 2. fıkrasında bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı ve geçici 2. madde de bu yönetmelikten önce hazırlanan yönetmeliklerin bu yönetmeliğe uygun hale getirileceği belirtilmekte olup, Belediye Meclisinin 11.07.2005 tarih ve 265 sayılı kararı ile yapılan düzenlemelerin yeniden yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 21

Konusu : Erkilet Belediyesince yeni açılan Caddelere isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesince yeni açılan Caddelere Yenisu Caddesi ve Bülbül Pınarı Caddesi isimlerinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/08 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesince yeni açılan Caddelere Yenisu Caddesi ve Bülbül Pınarı Caddesi isimlerinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 22

Konusu : Gesi Belediyesince yeni açılan Cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesince yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/09 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesince yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 23

Konusu : Zabıta Personeli için 2008 yılı fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 23 maddesinde bulunan, Zabıta Personeli için her ay fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı 2008 yılının Mali Bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen tavan ücretin ödenmesini, ayrıca bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince fazla mesai ücretinin ödenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Zabıta Daire Başkanlığı’nın 03.01.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0. 16/4-6 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde “Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

28.12.2007 gün ve 26740 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2008 Yılı Mali Bütçe Kanunun (K) cetvelinde belirtildiği üzere Nüfusu 250.001’den 1.000.000 kadar olanlara tavan ücreti olan brüt 224.50YTL’nin Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 24

Konusu : İtfaiye Personeline 2008 yılı içerisinde ödenecek Olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İtfaiye Personelinin her ay için fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı, 2008 Mali Yılı Bütçe Kanununda nüfus artışına paralel olarak, belirlenen tavan ücretin, ödenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 07.01.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/3482 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 28.12.2007 gün ve 26740 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) yayınlanarak yürürlüğe giren 2007 yılı Mali Bütçe Kanunu’nun (K) Cetvelinde; “ Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personel ile kadrolu koruma ve güvenlik personeline Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın, belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti maktuen ödenir denilmektedir.

Bu nedenle İtfaiye personelinin her ay için fazla çalışma ücretinin Maliye Bakanlığı 2008 Mali Yılı bütçe kanununda nüfus artışına paralel olarak belirlenen tavan ücreti olan brüt 261.00YTL’nin İtfaiye personeline ödenmesine; ayrıca l yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izini, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresincede fazla mesai ücretinin ödenmesinin oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 25

Konusu : Yurtdışı Personel Görevlendirilmesi ile ilgi bilgi verilmesi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 05–07 Aralık 2007 tarihleri arasında İsveç’in Göteborg kentlerinde “Raylı Sistemler" Projesi ile ilgili olarak incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN ‘in ayrıca; Kayseri Raylı Sistem Projesi Kapsamında 8–14 Aralık 2007 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa kentinde mevcut Kayseray Projesi “Araç İmalatı İlerleme” aylık toplantısına Elektronik Mühendisi Ümüt MUTLU, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmeleri ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım ve Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.14/03/009 Sayılı yazıları okundu.

Encümenin 28.11.2007 tarih ve 52-883 sayılı kararına istinaden; 05–07 Aralık 2007 tarihleri arasında İsveç’in Göteborg kentlerinde “Raylı Sistemler" Projesi ile ilgili olarak incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN ‘in ayrıca; Kayseri Raylı Sistem Projesi Kapsamında 8–14 Aralık 2007 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa kentinde mevcut Kayseray Projesi “Araç İmalatı İlerleme” aylık toplantısına Elektronik Mühendisi Ümüt MUTLU ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Arif EMECEN’in görevlendirilmeleri ile ilgili Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 26

Konusu : Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Belediyemiz Geçici İşçi Kadrosunda görev yapmakta iken 5620 Sayılı Kanunun 2. maddesinin c fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak atanma talebinde bulunan ekli listede belirtilen 31 personelin 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek atamaları yapılacağından, belirtilen tavan ücretlerini geçmemek üzere 2008 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.71/66 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Geçici İşçi Kadrosunda görev yapmakta iken 5620 Sayılı Kanunun 2. maddesinin c fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak atanma talebinde bulunan 31 personelin 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca kadro karşılığı gösterilerek atamaları yapılacağından, belirtilen tavan ücretlerini geçmemek üzere, 2008 Mali yılında ekli listede 31 sözleşmeli personel için belirlenen aylık net ücretlerin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 27

Konusu : Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-107-152 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi (Fuar Alanı) ve civarında 1/5000 ölçekli 30M ve 31 M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 28

Konusu : Akçatepe mahallesi, Çiçekyeri Mevkii, 2 pafta, 1324 nolu taşınmazın bulunduğu alan da 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Akçatepe mahallesi, Çiçekyeri Mevkii, 2 pafta, 1324 nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-106-145 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi Akçatepe mahallesi, Çiçekyeri Mevkii, 2 pafta, 1324 nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 29

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 6, 7, 8, 9 ve 12 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 6, 7, 8, 9 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-91-142 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 6, 7, 8, 9 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 30

Konusu : İnecik Mevkii 238 pafta, 1428 ada, 3 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28J nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, İnecik Mevkii 238 pafta, 1428 ada, 3 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-77-73 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İnecik Mevkii 238 pafta, 1428 ada, 3 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28J nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 31

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 7 ve 8 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 7 ve 8 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-79-72 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 7 ve 8 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 32

Konusu : Konaklar Mevkii, 1 pafta 693, 694, 685, 688 parsellerin bir kısmı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, 2815 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 1 pafta 693, 694, 685, 688 parsellerin bir kısmı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, 2815 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan kullanımlarının gerçekleştirilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli 29O nazım imar palını ve 1/1000 ölçekli 29O-Ia uygulama paftalarında plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-113-156 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkii, 1 pafta 693, 694, 685, 688 parsellerin bir kısmı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, 2815 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında plan kullanımlarının gerçekleştirilmesi amacı ile 1/5000 ölçekli 29O nazım imar palını ve 1/1000 ölçekli 29O-Ia uygulama paftalarında plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 33

Konusu : Anbar Mevkii, 571 pafta, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-88-93 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii, 571 pafta, 5259 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 34

Konusu : Demirciyazısı Mevkii, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel ile, 165 pafta, 1656 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Demirciyazısı Mevkii, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel ile, 165 pafta, 1656 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-78-71 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Demirciyazısı Mevkii, 329 pafta, 3521 ada, 1 parsel ile, 165 pafta, 1656 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 35

Konusu : Kızılören Belediyesinin 07.01.2008 tarih ve 4 Sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediyesinin 07.01.2008 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-67-62 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediyesinin 07.01.2008 tarih ve sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 36

Konusu : İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 1 ve 2 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 1 ve 2 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-90-137 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 1 ve 2 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 37

Konusu : Hisarcık Belediyesinin 02.01.2008 tarih ve 6 Sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediyesinin 02.01.2008 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-50-45 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediyesinin 02.01.2008 tarih ve 6 Sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 38

Konusu : Talas Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 11, 14 ve 15 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 11, 14 ve 15 Sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-108-153 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediyesinin 07.01.2008 tarih, 11, 14 ve 15 Sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 39

Konusu : Erciyes Dağı Turizm master Planı çerçevesinde, Turizm merkezi sınırları içerisinde kalan mülkiyetlerin Belediyemize devir işlemlerinin başlatılması talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Turizm master Planı çerçevesinde yapım işlerine başlanacağından, Turizm merkezi sınırları içerisinde kalan mülkiyetlerin Belediyemize devir işlemlerinin başlatılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-81-151 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5126 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/m ve 5393 Sayılı Kanunun 14/a maddelerine istinaden, Erciyes Dağı Turizm master Planı çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince, mülkiyetinin alınmasına, bununla ilgili olarak ortaya çıkacak tüm harç ve bedellerin belediyemiz tarafından ödenmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 40

Konusu : OSB alanın Güneyindeki alanın OSB genişleme alanı olarak planlanması talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kayseri- İncesu Organize sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı, OSB alanın Güneyindeki alanın OSB genişleme alanı olarak planlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M38.0.KBB.0.13-E-25-70-59 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri- İncesu Organize sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı, OSB alanın Güneyindeki alanın OSB genişleme alanı olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.01.2008

Karar No : 41

Konusu : Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin Encümene ihale yetkisinin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip sistemlerinin kurulması ve işletilmesi işinin; 10 yıllığına Yap İşlet Modeli ile cirodan pay alınması yöntemi ile ihale yapılması için Belediye Encümenine Yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 14.01.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/34 Sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları dahilinde toplu taşıma araçlarında ve sonrasında Otopark, Müze, Sosyal ve Sportif Tesisler, Turizm Tesisleri gibi diğer hizmetlerde de (akıllı kart) sisteminin kullanılması işletilmesi ve şehir toplu ulaşım verilerinin sağlıklı şekilde toplanılması; ayrıca şehri ziyaret eden yerli-yabancı turistlere yüksek kalitede, özendirici hizmeti en iyi şartlarda sunabilmek, modern gelişmeye açık, ölçeklenebilir ve şeffaf bir biletleme sistemi kurabilmek için Akıllı kart (Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip) sistemlerinin kurulması ve işletilmesi işinin; 10 yıllığına Yap İşlet Modeli ile cirodan pay alınması yöntemi ile ihale yapılması için, Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.