2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.04.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 135

Konusu : 2007 Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1 yıllık faaliyet raporu.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2007 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 07.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.061/77 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 2007 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 136

Konusu : 2007 Yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 1 yıllık Denetim Komisyon raporu.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2007 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerini Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 27.03.2008 tarih ve 02 nolu Denetim Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

BÜTÇE İŞLEMLERİ

 

2007 Mali yılında belediyemiz gelir ve gider bütçeleri büyüklüğü 351.000.000 YTL olarak belirlenmiş ve uygulanmıştır.

351.000.000 YTL.’sı tahmin edilen 2007 Mali yılı gelir bütçesinin 3.362.000,00 YTL vergi gelirlerinden, 74.396.500,00 YTL Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 150.000,00 YTL Alınan Bağış ve Yardımlar, 93.971.500,00YTL Diğer Gelirler, 112.620.000,00YTL.Sermaye Gelirlerinden, 40.000.000,00 YTL red ve iadelerden (-), iç borçlanma 11.500.000,00YTL, 95.000.000,00YTL’si dış borçlanmadan oluşacağı öngörülmüş;

 

2007 yılı sonu itibariyle 6.012.759,30 YTL.’sı vergi gelirlerinden, 61.871.622,89 YTL. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 2.3465.927,23YTL Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinden, 104.044.998,61YTL Diğer Gelirler, 99.146.590,52YTL Sermaye Gelirlerinden, 36.733.069,82 YTL red ve iadelerden (-) olmak üzere toplam gelir bütçesi 244.500.000,00 YTL karşılık yılı sonu itibari ile gelir bütçesi ise 236.689.828,73 YTL olarak tahsil edilerek %97 olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

351.000.000,00YTL tahmin edilen 2007 Mali yılı gider bütçesini ekonomik sınıflandırma bazında değerlendirdiğimizde; personel giderlerine 30.255.395,00YTL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine 4.844.032,00YTL, mal ve hizmet alım giderlerine 58.221.402,00YTL.’sı, faiz giderlerine 6.000.000,00YTL, cari transferlere 7.215.105,00YTL., sermaye giderlerine 223.664.056,00YTL, sermaye transferlerine 2,00 YTL., borç verme için 300.003,00YTL ve yedek ödeneklere ise, 20.500.005,00YTL oluşacağı öngörülmüş; yıl sonu itibariyle personel giderlerine 28.759.523,42YTL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine 4.716.751,60YTL, mal ve hizmet alım giderlerine 49.868.429,81YTL, faiz giderlerine 1.554.006,54YTL, cari transferlere 6.980.192,09YTL, sermaye giderlerine 189.531.366,26YTL, sermaye transferlerine harcama gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Gider bütçesine fonksiyonel bazda bakıldığında; genel kamu hizmetleri giderine 44.016.425,00YTL, savunma hizmetleri giderlerine 0,00YTL, kamu düzeni ve güvenlik hizmeti giderlerine 7.967.891,00YTL, ekonomik işler ve hizmetleri giderlerine 283.685.294,00YTL, çevre koruma hizmetleri giderlerine 2.355.758,00YTL, iskan ve toplum refahı hizmetleri giderlerine 2.802.430,00YTL, sağlık hizmetleri giderlerine 672.003,00 YTL, dinlenme, kültür ve din hizmetleri giderlerine 6.947.987,00YTL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri giderlerine de 2.552.212,00YTL oluşacağı öngörülmüş; 2007 yılı sonu itibariyle genel kamu hizmetleri giderinden 25.231.977,52 YTL, savunma hizmetleri giderlerinden 0,00YTL 4.306.969,95YTL kamu düzeni ve güvenlik hizmeti giderlerinden, 235.971.846,14YTL ekonomik işler ve hizmetleri giderlerinden, 2.757.219,74YTL, çevre koruma hizmetleri giderlerinden, 4.831.499,03YTL iskan ve toplum refahı hizmetleri giderlerinden, 430.809,39YTL sağlık hizmetleri giderlerinden, 5.481.258,96 YTL dinlenme, kültür ve din hizmetleri giderlerinden 2.398.688,99YTL sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri giderlerinden olmak üzere toplam 281.410.269,72YTL harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 80 olmuştur.

 

 

2007 Mali yılında belediyemiz gelir ve gider bütçeleri büyüklüğü 351.000.000 YTL olarak belirlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

 

 

GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gelir Müdürlüğünce 2007 yılı içerisinde 13 adet ihale yapıldığı tespit edilmiştir.

Örnekleme yolu 03.05.2007 tarihinde ihalesi yapılan Yeşilyurt Mevkii 16 adet küçük sanayi alanı arsası, 07.03.2007 tarihinde yapılan Aydınlar Mah. Konut alanı arsası ihalesi dosyaları komisyonumuzca incelenmiş ve şartnamenin 2886 sayılı Kanunun 7. maddesi hükümlerine aykırı olmayacak şekilde hazırlandığı, 11. maddesi gereğince onay belgesi düzenlendiği, 31. maddesi gereğince ita amirince ihalenin onaylandığı, 32. maddesi gereğince ihale alıcılarına tebligat yapıldığı, 57. maddesi gereğince tahakkuklandırıldığı, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümlerindeki yasal prosedürün tamamen uygulandığı memnuniyetle görülmüştür.

 

TAHSİLAT İŞ VE İŞLEMLERİ

 

Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde, birimler tarafından verilen tahakkuklu gelirler ile tahakkuksuz gelirleri, veznedarlar ve tahsildarlar aracılığı ile resmi bilgisayar ve el makbuzları karşılığı tahsilatı yapıldığı görülmüştür.

Kira, Arsa, Ecrimisil ve Tabela Gelirleri şartname gereği tahsilâtı yapılmış, vadesinde ödeme yapmayan mükellefler hakkında borcunu ödemesi için ihtarname çekilmiş, ihtar süresinde ödeme yapmayanlar hakkında Hukuk Müşavirliğine üst yazı ile gönderilerek tahsilâtının yapılmasının sağlandığı görülmüştür.

Vergiye dayalı gelirlerden, İlan Reklâm vergisi, Para Cezaları, Eğlence vergisi, Yangın Sigorta vergisi vb. gibi gelirler kayıt altına alındığı görülmüş olup, vadesinde ödeme yapmayan mükelleflere ödeme emri ile bildirilmiş, ödemeyen mükellefler hakkında 6183.A.A.T.U.H.Kanun gereği işlem yapıldığı görülmüştür.

Bastırılan Makbuz ciltlerinin cilt ve sıra numaralarında ve diğer kısımlarında baskı hatası bulunup, bulunmadığı oluşturulan komisyon vasıtasıyla kontrol edilmiş, sonucu tutanakla muhafaza altına alındığı görülmüştür.

Ayrıca makbuz ciltlerin kullanılması Tahsilât Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükmüne göre uyulmuş, kullanılmakta olan tahsildar irsaliyelerin hazırlanması yönetmeliğin 11. maddenin 2 numaralı örneğe uygun olarak hazırlanıp, tanzimi ve kontrolü yapıldığı, Tahsildarların üzerinde kanuni limitin üzerinde parayı bulundurmadıkları, resmi süreleri içerisinde bankaya yatırdıkları ve benzeri olumsuzlukların olmadığı tespit edilmiştir.

Tahsilât Yönetmeliğinin 3. maddesi uyarınca Tahsili tahakkuka bağlı gelirler gelir çeşidine göre tahsilat memurlarınca mükellef müfredat defterleri ve bilgisayar kayıtları tutulduğu, iş ve işlemlerin yapıldığı görülmüştür. 1 Ocak 2007 tarihinden 31 Aralık 2007 tarihine kadar belediye tahsildarları, tahsilatta kullandıkları makbuzlar ve numaraları ile makbuz yekunları ekli çizelgede belirtilmiştir. (EK-2)

 

 

HESAP İŞ VE İŞLEMLERİ

 

Belediyemizin Hesap İşleri ve İşlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 49.maddesine istinaden 10.Mart.2006 tarihinde çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre yürütüldüğü görülmüştür.

 

a) Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğine göre; Belediye’nin hesap iş ve işlemleri bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

b) Düzenlenen ödeme emirlerinin, mahalli idareler harcama yönetmeliğine göre uygunluğu kontrol edilmiştir.

c) 657 ve 4857 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışan memur ve işçilerin aylık maaşları, Sosyal hakları, fazla mesai ve gece zammı gibi tahakkuk eden tüm alacakları bordroları üzerinden ödemeleri geciktirmeden zamanında ödendiği incelenmiş ve görülmüştür,

d) Belediye personelinin İcra, Nafaka, Kefalet Aidatları ilgili Kurumlara eksiksiz olarak zamanında gecikmeye sebebiyet verilmeden zamanında yatırıldığı incelenmiştir.

e) Belediyemizce Vergi Dairesine verilmesi zorunlu olan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Muhtasar Beyannamelerinin eksiksiz ve zamanında verildiği, Beyannamelerden doğan vergilerin Kanuni Süreleri içerisinde ödendiğinden vergi dairesine gecikme zammı veya vergi cezası ödenmediği incelenmiştir.

f) Saymanlığın 2006 yılı gelir ve gider hesapları Sayıştay’ ca denetlenmiş olup, Sayıştay denetçilerince düzenlenen sorgularına kanuni süresi içerisinde gerekçeli savunmaların yapıldığı, Savunması yazılmayan maddelerce ilgili tahsilâtların yapıldığı incelenmiştir.

g) Muhasebe Yönetmeliği’ ne göre belediyenin muhasebe kayıtlarında kullanılması ve ana tertibine göre çalışması gereken tüm hesapların fiilen kullanıldığı hesapların yılsonu devir işlemleri ve Mali Yıl Başı açılış kayıtları yapıldığı, tutulması gereken yardımcı defterlerin tutulduğu, aylık cetveller, ayık mizan, bilânço ve diğer muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapıldığı incelenmiştir.

h) Ödeme emrine bağlanan ödemelerle ilgili belgeler tam eksiksiz ve denetime hazır halde arşivlendiği görülmüş ve 1 nolu yevmiyeden başlayıp 11720 nolu yevmiyede bittiği incelenmiştir.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSLEMLERİ

Doğrudan Temin İşlemleri;

 

Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü’nün 2007 yılına ait 5.000 YTL ve üzeri, mal ve hizmet alım işlemleri incelenmiştir. Mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesi (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlara ilişkin yapılan piyasa araştırmasında firmalarca teklif edilen fiyatlar ve değerlendirme sonucu alım yapılması uygun görülen firmaya ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği görülmüştür. Örnekleme yoluyla seçilen 3 adet doğrudan temin işlemleri incelenmiş olup mevzuata uygun olduğu görülmüştür. (EK-4)

 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 09.01.2007 tarih ve 00475 nolu talebi

 

 

 

 

Netform

Cihan

Doğuş

Afiş

50x70

8.000

Adet

3.760

5.560

3.800

Davetiye

 

20.000

Adet

3.700

5.200

3.900

Broşür

 

12.000

Adet

5.880

8.400

6.000

El programı

 

2.500

Adet

562,5

650

562,5

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın 20.11.2007 tarih ve 00644 nolu talebi

 

 

 

Özler

Gerçel

Seldom

M&G

El telsizi alımı

20

Adet

9.500

11.682

13.000

10.000

 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın 19.11.2007 tarih ve 01085 nolu talebi

 

 

 

Uğur

M Oto

Olgun

Akpınar

Aydemir

Saraçlar

German

Ön Kampana 0302 T

50

Ad

3.975

4.000

4.200

---

4.445

4.225

4.275.50

Fren Yayı 0302 T

2000

Ad

1.800

2.200

1.900

2.200

---

---

2.300

Fren Cırcırı Arka Komple 0302 T

60

Ad

11.454

17.100

11.520

11.640

11.534.40

---

---

 

Mal alım İhale İşlemleri;

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 2007 yılında 54 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir.

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden;

200 ton kar-buz çözücü ve buzlanmayı önleyici sıvı solüsyon alımı ihalesi 25.10.2007 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 4 firma teklif vermiştir. Firmalara ait tekliflerin en düşük fiyat esasına göre detaylı incelenmesi sonucunda, 200 ton kar-buz çözücü ve buzlanmayı önleyici sıvı solüsyon alımı işi en düşük teklifi veren NETAK PETROL LTD. ŞTİ.’ne 119.800,00 YTL+KDV bedelle ihale edilmiştir.

4 kalem akaryakıt ürünü alımı ihalesi 07.11.2007 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 6 firma teklif vermiştir. Firmalara ait tekliflerin en düşük fiyat esasına göre detaylı incelenmesi sonucunda, 4 kalem akaryakıt ürünü alımı işi 13.177.500,00 YTL+KDV bedelle POYRAZ PETROL LTD. ŞTİ.- ÇAĞRI PETROL LTD. ŞTİ. İŞ ORT.’na ihale edilmiştir.

6.000.000 adet 1. sınıf 250 gr’lık ekmek alımı ihalesi 15.11.2007 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 2 firma teklif vermiştir. Firmalara ait tekliflerin en düşük fiyat esasına göre detaylı incelenmesi sonucunda, 6.000.000 adet 1. sınıf 250 gr’lık ekmek alımı işi 1.878.000,00 YTL+KDV bedelle LİDER UN MAMÜLLERİ LTD.ŞTİ.’ne ihale edilmiştir.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihale dosyaları komisyonumuzca incelenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür. (EK-3)

 

MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

İNŞAAT AMBARI ;

 

1-) 2007 yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına 22.C maddesi gereğince 1.376,78 YTL doğrudan temin 5.005,91 YTL olmak üzere toplam 6.382,67 YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

2-) 2007 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığına İhale olarak 180.611,91 YTL doğrudan temin 164.314,76 YTL olmak üzere toplam 344.926,67 YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

3-) 2007 yılında Ulaştırma ve Raylı Sis. Daire Başkanlığına İhale olarak 133.127,60 YTL doğrudan temin 32.233,94 YTL olmak üzere toplam 165.361,54 YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

4-) İnşaat Ambarına 2007 yılı içerisinde 906.693,19 YTL lik malzeme giriş ve 906.693,19 YTL lik çıkışı yapılmıştır.

 

MÜTEFERRİK AMBARI ;

 

1-) 2007 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına İhale olarak 642.987,21YTL doğrudan temin 176.532,31YTL Devlet Malzeme Ofisi’den alınan 2.924,26 YTL olmak üzere toplam 822.443,67YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

2-) 2007 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığına İhale olarak 479.121,30YTL doğrudan temin 101.403,70YTL Devlet Malzeme Ofisi’den alınan 1.079,96YTL olmak üzere toplam 581.604,96YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

3-) 2007 yılında Makina İkmal Bak.ve O. Daire Başkanlığına İhale olarak 51.625,00 YTL doğrudan temin 86.130,47YTL Devlet Malzeme Ofisi’den alınan 408,96 YTL olmak üzere toplam 138.164,44YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

4-) Müteferrik Ambarına 2007 yılı içerisinde 1.953.249,03 YTL’lik malzeme giriş ve 1.953.249,03YTL’lik de çıkışı yapıldığı görülmüştür.

 

DEMİRBAŞ AMBARI ;

 

1-) 2007 yılında İtfaiye Daire Başkanlığına doğrudan temin 99.616,78YTL Devlet Malzeme Ofisi’den alınan 4.749,50YTL olmak üzere toplam 104.366,28YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

2-) 2007 yılında İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına doğrudan temin 4.114,52 YTL Devlet Malzeme Ofisi’den alınan 29.898,74YTL olmak üzere toplam 34.013,26YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

3-) 2007 yılında Makina İkmal Bak.ve O. Daire Başkanlığına İhale olarak 163.135,00YTL doğrudan temin 3.534,10YTL Devlet Malzeme Ofisi’den alınan 3.337,67 YTL olmak üzere toplam 170.006,78YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

4-) Demirbaş Ambarına 2007 yılı içerisinde 837.147,61YTL’lik malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

 

YEDEK PARÇA AMBARI;

 

1-)2007 yılında İtfaiye Daire Başkanlığına doğrudan temin 8.898,38YTL

2-)2007 yılında İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığına doğrudan temin 6.171,63YTL

3-) 2007 yılında Fen İşl. Daire Başkanlığına İhale olarak 380.717,23YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

4-) Yedek Parça Ambarına 2007 yılı içerisinde 2.942.437,47YTL’lik malzeme giriş ve 1.278.135,62YTL’lik çıkışı yapıldığı ve 1.664.301,85YTL’lik malzemenin 2008 yılına devredildiği görülmüştür.

 

AKARYAKIT AMBARI ;

 

1-) 2007 yılında Tüm birimlerin akaryakıt işlemleri Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca takip edildiği ve ihale usulü ile 17.998.318,00 YTL’lik, doğrudan temin 219.155,59.YTL’lik olmak üzere toplam 18.217.473,59YTL malzeme girişi yapıldığı görülmüştür.

2-) Akaryakıt Ambarına 2007 yılı içerisinde 18.217.473,59YTL’lik malzeme giriş ve 18.036.170,06YTL’lik çıkışı yapıldığı ve 525.948,74YTL’lik akaryakıtın 2008 yılına devredildiği görülmüştür. (EK-5)

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Mülkiyeti belediyemize ait Kocasinan ilçesi Şeker Mevkiinde yapılan Şehirlerarası Otobüs ve İlçeler Terminali ile bunlara ait otopark ve eklentilerinin temizlik, güvenlik, peyzaj ısınma-soğutma bakım-onarım ve benzeri üniteleri ile her tür idari-teknik işin yapılması şartıyla 10 yıl süre ile işletilmek üzere 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile kiraya verilmesi işi.İhalesi 15.08.2007 çarşamba günü saat 14:30 da yıllık sabit kira bedeli 1,000,000. YTL + yıllık ciro (KDV hariç) üzerinden idareye verilecek. KDV hariç gelir payının artırımı olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı odasında belediye encümenince yapılmıştır

 

İhaleye katılmak isteyen 2 firma dosyalarını hazırlayarak ihaleye girmiş yapılan incelemelerde dosyalarının şartnameye uygun olduğu görülmüştür.

İsteklilerden ;

İdil – İdil İşletmecilik Tarım ve Tic. Ltd. Şti. İnşaat :

1000.000,00YTL Sabit Kira bedeli ve %13,5 Yıllık cirodan gelir payı teklif etmiş.

Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.:

1000.000,00 YTL Sabit Kira Bedeli ve %26 Yıllık cirodan gelir payı teklif etmiştir.

Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. adına yapılan teklif encümence uygun görüldüğünden Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeciliğinin Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş’ ye 10 yıllığına kiraya verilmesi işi encümenin 15.08.2007 tarih ve 37-604 ayılı kararı ile ihale edildiği görülmüştür.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesi gereğince, 22.08.2007 tarihinde yapılan ihale Başkanlık Makamınca onaylanmıştır.

21.09.2007 tarihinde İş Yeri Teslimi Sözleşmeye uygun olarak yapıldığı incelenmiştir

 

 

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Fen İşler Daire Başkanlığı tarafından 2007 yılında 54 adet ihale yapıldığı ve 51 adet ihalenin onaylandığı tespit edilmiştir.

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden; 14.02.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Gesi yolu Toki Bölgesi arası yol yapım işi”, 20.03.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Kayseri’nin muhtelif yerlerine asfalt serme, sıkıştırma, kazı ve nakliye işi”, 12.03.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Erkilet girişine park yapım işi” dosyaları komisyonumuzca incelenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür. (EK-1)

 

 

YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Yapı Kontrol Daire Başkanlığınca 2007 yılında 21 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir.

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden; 23.02.2007 tarihinde ihalesi yapılan “İlçe ve Köy Terminali yapım işi”, 22.08.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Talas ilçesine 1000 kişilik kapalı spor salonu yapım işi”, 02.07.2007 tarihinde ihalesi yapılan “Toki bölgesine sağlık ocağı yapım işi” dosyaları komisyonumuzca incelenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür. (EK-6)

 

Sonuç :

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesine göre; Komisyonumuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2007 Mali yılına ait hesap iş ve işlemleri kanun ve mevzuatlara uygun olarak yapıldığı tespit edilmiş.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2007 Mali yılına ait, hesap iş ve işlemleri Kanun ve Mevzuatlara uygun olarak hazırlanan Denetim komisyon raporunun, 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 137

Konusu : Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih, 11 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediyesinin 04.02.2008 tarih ve 11 Sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 28.03.2008 tarih ve 77 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi Bozdağ mevkiinde Özel Üniversite alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.09.2006 tarih, 423 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Belediyemiz sınırları içerisindeki eğitim tesisi alanlarında çoğunlukla E=0,60 olarak planlandığından, Özel Üniversite Alanı olarak planlı yerdeki E=1 ifadesinin, E=0,60 olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, Erkilet Belediye Meclisinin, 04.02.2008 tarih, 11 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 138

Konusu : Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir mahallesi, 124 ada, 1 parsel ve 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım imar planı paftasında tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 28.03.2008 tarih ve 78 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında trafo merkezine ait yapıların 15 metrelik yolda kalmasından dolayı yolun kaydırılması talebi, muvaffakat alınmadığından uygun görülmemiştir. Tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 139

Konusu : İmar Yönetmeliğinin 59. maddesine ek yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, İmar Yönetmeliğimizin 59. maddesine ek yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 90 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehrimizde yer alan yol, park vb. gibi alanlarda halkımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik alt yapı ve sosyal tesisler belediyelerimizce yapılmaktadır. Bu alanların mülkiyetleri kamu adına terkin edildiğinden ruhsatlandırma, elektrik ve su abone işlemlerinde problemler yaşandığından İmar Yönetmeliğimizin 59. maddesi 2. paragrafına “Belediyelerin tasarrufunda ve kamu malı olarak terkin edilmiş (park, yol vb.) alanlar üzerinde hizmetlerin götürülmesi amacıyla yapılacak olan alt geçit düzenlemeleri, park altı tesisler, wc, sulama depoları, muhtar evleri, büfe, sabit satış üniteleri, ulaşım-haberleşme amaçlı tesisler, bilet gişeleri, reklam pano düzenlemeleri, sosyal içerikli yapılar ve alt yapı işlemlerine ait tesisler inşaat ruhsatına tabi değildir. Yapılacak uygulama hakkındaki tasarruf sahibi belediyesine aittir.” Hükmünün eklenmesi talebinin İmar Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na aykırı olduğu kanaatine varıldığından, Yönetmelik değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 140

Konusu : Talas Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 28 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 28 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 19.03.2008 tarih ve 74 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu imar adaları ile tescil durumları arasındaki kayıklıkları gidermek için yapılan plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden Talas Belediye Meclisinin 03.03.2008 tarih 28 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 141

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20, 21 ve 22 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 28.03.2008 tarih ve 79 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.03.2008 tarihli kararlarından,

20 sayılı kararı ile, kavakyazısı mevkii, Erciyesevler Mahallesinde, 9 katlı kütlenin ölçüleri değişmeyecek şekilde döndürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı talebi gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı

21 sayılı kararı ile, Mitatpaşa mahallesinde Enerji Nakil Hattının bulunduğu alan ve civarında imar adalarının yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2007 tarih, 497 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

22 sayılı kararı ile, Oymaağaç Köyü Kızıltepe Mevkiinde Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi ile söz konusu alanda Atış Poligonu yapılabilmesi için resmi kurum alanı planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 12.11.2007 tarih 498 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan;

Kocasinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının kabulüne oyçokluğu ile, 22 sayılı kararının kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 142

Konusu : Sena İnş. A.Ş.’nin takas talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Sena İnşaat Mühendislik Gıda, Katı ve sıvı Yakıt, Basın Yayın, Nakliye, Sanayi ve Ticaret A.Ş, Mülkiyeti Belediyemize ait Konaklar Mahallesinde bulunan 706 pafta, 7002 ada, 1 parsel, 4.513.58 M2 yüzölçümlü taşınmaz ile, mülkiyeti Şirketlerine ait Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894 parseldeki 4000/11780 hissileri (1.465.43M2) ve Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 2 ada, 22 parseldeki ½ hisseleri (6.562.50M2) ile takas yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 91 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu parsellerin rayiç bedelleri Kayseri Emlakçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Kayseri Ticaret Odasından alınmış olup, alınan rayiç bedeller ışığında söz konusu parsellerin başa baş takaslarının yapılmasının uygun olacağıyönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 143

Konusu : Gesi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 8 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Gesi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 8 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 19.03.2008 tarih ve 73 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bağpınar mahallesinde Patlayıcı Madde Deposu alanı planlaması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2007 tarih, 598 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Gesi Belediye Meclisinin 03.03.2008 tarih 8 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 144

Konusu : Kızılören Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 6 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kızılören Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 6 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 19.03.2008 tarih ve 72 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kızlılören Belediyesi sınırları içerisinde fiilen yapılı sosyal ve kültürel tesis alanının fiili duruma uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, Kızılören Belediye Meclisinin 03.03.2008 tarih 6 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 145

Konusu : Erkilet Belediye meclisinin 05.03.2008 tarih, 22 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Erkilet Belediye meclisinin 05.03.2008 tarih ve 22 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 19.03.2008 tarih ve 71 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Üniversite alanı, Özel Eğitim Tesisi alanı ve konut alanı planlaması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 10.12.2007 tarih, 561 sayılı belediyemiz meclis kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak onama sınırı içerisine alınan konut alanına ST lejant işareti konulmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, Erkilet Belediye Meclisinin 05.03.2008 tarih ve 22 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 146

Konusu : Mimarsinan Belediye meclisinin 03.03.2008 Tarih ve 25 sayılı kararının

incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Mimarsinan Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 25 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 19.03.2008 tarih ve 70 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesinin ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2007 tarih, 500 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Mimarsinan Belediye Meclisinin 03.03.2008 tarih 25 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 147

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 27, 28 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 27, 28 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 19.03.2008 tarih ve 69 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarihli kararlarından,

27 sayılı kararı ile ,Eskişehir mevkiinde bağ sayfiye alanı ve M lejand işaretli konut alanı olarak planlı yerin, M işaretli eğitim tesisi alanı ve bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 12.11.2007 tarih 504 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

28 sayılı kararı ile, Anbar mevkiinde Konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2007 tarih 496 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

31 sayılı kararı ile, Osman Kavuncu Mahallesinde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlı yerde K1 ve hmax = 7,50 ifadelerinin çelişmesinden dolayı K1 ifadesinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih, 27, 28 ve 31 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 148

Konusu : Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesinde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesinde 6593 ada, 1 parsel, 6594 ada, 1 parsel ve 6595 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28M Nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 28.03.2008 tarih ve 80 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, bahsi geçen kadastro parsellerinin bulunduğu alanda Kültürel ve Sosyal Tesis alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlamasını istemekte olup, bu planlamanın civarın karakterine uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 149

Konusu : Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Mah. Demirciyazısı mev.NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, Demirciyazısı mevkiinde 1593 ada, 3121 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 81 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osman Kavuncu Mahallesi, Demirciyazısı mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan civarında akaryakıt istasyonu olarak yapı ruhsatı bulunan ve fiilen faaliyette olana alanda LPG satışınında yapılabilmesi için konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG ikmal İstasyonu Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan Tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 150

Konusu : Melikgazi İlçesi, Çaybağları mevkii 125 pafta, 485 ada 6 parsel nolu taşınmazın

bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları mevkii, 125 pafta, 485 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan değişikliği talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 28.03.2008 tarih ve 75 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediyesi, Çaybağları mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak planlı yerin Ticaret Alanı olarak planlanmasını istemektedir. Plan Müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere söz konusu alanı da içine alan bölgede çaybağları mevkii civarında yapılan Revizyon Nazım İmar planı ile yoğunluğun azaltıldığı ve bölgede yeni ticaret alanına ihtiyaç bulunmadığı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 151

Konusu : Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesi, 1857 adanın bulunduğu yer ve civarı ile19

Mayıs Mahallesi, 2410 ada, 18 parsel nolu taşınmazların Bulunduğu alanda NİP

değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Battalgazi Mahallesi, 1857 adanın bulunduğu yer ve civarı ile 19 Mayıs Mahallesi, 2410 ada, 18 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 2 ayrı bölgenin, 1/5000 ölçekli 30J ve 28M Nazım İmar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 28.03.2008 tarih ve 76 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, fiilen yapılı olan dini tesis alanının fiili duruma uygun olarak plana işlenmesi için Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı ile dini tesis alanı olarak planlı alanların yerlerinin değiştirilmesini, ayrıca yeşil alan olarak planlı yerde fiili olarak yapılı bulunan cami alanının fiili duruma istinaden dini tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28M ve 30J Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Dini Tesis Alanı ve Kültürel ve Sosyal Tesis alanlarının yer değiştirilmesi ve yeşil alan olarak planlı yerin dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 152

Konusu : Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesinde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Tacettin Veli Mahallesi, 315 pafta, 2480 ada, 13 parsel, 315-336 pafta 533 ada, 5, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 83 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki 1/1000 ölçekli planda M ticaret işaretli konut alanı olarak planlı bulunan ancak fiilen özel eğitim alanı olarak faaliyette bulunan alanın kuzeyindeki ilköğretim tesisi alanı ile birleştirilerek bu alanın M Ticaret işaretli İlköğretim Tesisi Alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu plan tadilatına ilişkin plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere ilgili kurum olan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü alınmadığından, plan tadilatı talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 153

Konusu : Melikgazi İlçesi, Konaklar Mevkiinde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mevkiinde mülkiyeti şahsa ait, 5444 ada, 1 parsel ve 5445 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 82 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, konaklar mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında yapmak istediği plan tadilatı talebi, Mimarsinan Belediyesi Planlarını da etkilediği anlaşıldığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 154

Konusu : Kuruköprü Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; Kuruköprü Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 7 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 89 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuruköprü Belediyesinin 1/1000 ölçekli planları Belediyemiz meclisinin 10.12.2007 tarih, 564 sayılı kararına istinaden onanan Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, 1/1000 ölçekli plan lejantının olduğu paftadaki hükümlerden kentsel koruma alanları hariç diğer hükümlerin kaldırılarak bu alana “Kuruköprü Belediyesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi Lejantı ve yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’’ İfadesinin yazılması, ayrıca 1/1000 ölçekli K35-d09-b4-c ve K35-d09-b4-d uygulama imar planı paftalarında konut alanı ve yeşil alan olarak planlı bulunan ancak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olamayan yerin onama sınırı dışarısına çıkartılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Kuruköprü Belediye meclisinin 03.03.2008 tarih ve 7 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 155

Konusu : İncesu Bld., Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sultansazı mevkiinde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sultansazı mevkii, 279 ada 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/50.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 84 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda büyükbaş süt sığırcılığı tesisleri yapılması düşünüldüğünden bu alan ve civarının Organize Tarım ve Hayvancılık alanına dahil edilmesini istemektedir. 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak planlı bulunan yere ilişkin İl Tarım Müdürlüğünden gerekli görüş alınmış olup, bu alanın 1/50.000 ölçekli planda Organize Tarım ve Hayvancılık alanına dahil edilmesi yönünde hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebinin Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 156

Konusu : İncesu Bld., Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu

alan ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi, 132 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 85 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi sınırları içerisinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında yapılmak istenilen Nazım İmar plan tadilatı talebi hakkındaki dosya incelenmesi henüz tamamlanmadığından, konunun daha sonra değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 157

Konusu : Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar Sanayi bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün, Kayseri Mimarsinan Organize sanayi bölgesinde 1/25000 ölçekli K35-d1 ve K34-d2 Nazım İmar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 86 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı küçük Sanatlar Sanayi bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, Mimarsinan Organize Sanayi Alanının 1/25000 ölçekli Nazım İmar planına önerdikleri şekilde işlenmesini istemektedir.

1/25.000 ölçekli K34-d1 ve K34-d2 Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan alanın, Organize Sanayi Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 158

Konusu : Kıranardı Belediyesi, Fatih Mahallesi, Taşkesti mevkii, 181 ada, 1 parsel nolu

taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kıranardı Belediyesinin, Mülkiyeti S.S Kıranardı Toplu Konut yapı Kooparatifine ait Fatih Mahallesi, Taşkesti mevkii, 181 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 87 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kıranardı Belediyesi sınırları içerisinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında yapılmak istenen plan tadilatı talebi ile yoğunluk artışı olacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 159

Konusu : İncesu Belediye meclisinin 07.03.2008 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 14. maddesine göre; İncesu Belediye meclisinin 07.03.2008 tarih ve 24 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 88 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Boğazköprü arasında Belediyemiz Meclisinin 17.03.2006 tarih, 124 sayılı kararı ile onanan nazım imar planına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarında Akaryakıt istasyonu alanlarının planlara sehven LPG li şekilde işlendiği anlaşıldığından, 1/1000 ölçekli planlar Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarındaki Akaryakıt İstasyonu alanı değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı düşünüldüğünden, İncesu Belediye Meclisinin, 07.03.2008 tarih, 24 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 160

Konusu : Şehit Ailelerine Konut yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Teröre karşı şehit düşenlerin ailelerine konut yapılarak teslim edilmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 92 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mimarsinan Belediyesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Hazineye yada Mimarsinan Belediyesine ait alan belirlenip bu sınırların şehit ailelerine konut yapılmak üzere imar planlarının yapılması talebi hakkında henüz planlanması yapılacak alanların tespiti tamamlanmadığından, konunun daha sonra değerlendirilmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 161

Konusu : Almanyanın Krefeld Belediyesinin Kardeş Şehir olma talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Almanyanın Krefeld şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 02.04.2008 tarih ve 12 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (p) bendi gereğince, Almanya’nın Krefeld Belediye Başkanı Gregor KATHSTEDE’nin, Kayseri İlimiz ile kardeş şehir olma talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 162

Konusu : Gesi Belediyesi’nce yeni açılan cadde sokaklarına isim verilmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi’nce yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 24.03.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/03/66 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi’nce yeni açılan cadde ve sokaklarına isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitm, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 163

Konusu : Şehit Ahmet İnci’nin isminin cadde, sokak veya bulvara verilmesi talebi

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi, Şehit annesi Rafet İnci’nin müracaatı ile oğlu Şehit Ahmet İnci isminin ilimizdeki bir bulvar, cadde veya sokağa verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 18.03.2008 tarih ve M.38.0. KBB.0.14/03/59 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi, Şehit annesi Rafet İnci’nin müracaatı ile oğlu Şehit Ahmet İnci isminin ilimizdeki bir bulvar, cadde veya sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 164

Konusu : Kayseray İstasyonları Reklam Panolarının 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Sistem Projesi güzergâhındaki 10 adet orta ve 18 adet yan peronlu istasyonlara yerleştirilecek reklâm panolarının, reklâm kullanım hakkı, malzeme ve ekipmanın imalatlarının masrafları yüklenici tarafından karşılanarak yaptırılması kaydıyla 2886 Sayılı Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 28.03.2008 tarih ve M.38.0. KBB.0.14/03/182 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesine göre Büyükşehir Belediyesinin yetkisi dâhilinde bulunan, Kayseri raylı sistem projesi güzergahındaki 10 adet orta ve 18 adet yan peronlu istasyonlara yerleştirilecek reklam panolarının reklam kullanım hakkının ekte sunulan teknik çizim ve şartname kriterlerine uygun olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 64. maddesi gereğince, üç yıldan fazla kiralamalar Belediyemiz meclisinin iznine tabi olduğundan, yukarıda bahsedilen reklam panolarının 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin;

Mustafa ÇELİK ve Mehmet SAVRUK’un yazılı teklifleri ile; Kayseri Raylı sistem Projesi Güzergahındaki istasyonlara yerleştirilecek reklam panolarının, Havaalanı yolundaki totem tabelaların ve elektrik ve katener direklerine yerleştirilecek reklam panolarının ekte taslak olarak sunulan ve encümence kesinleştirilecek şartname doğrultusunda malzeme ve ekipmanın imalatların masrafları yüklenici tarafından karşılanarak yaptırılması kaydıyla, 2886 Sayılı D.İ.Kanun gereği yapılacak ihale ile 10 yıllığına kiraya verilmesi planlanmaktadır.

5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesi gereği, 3 yıldan fazla kiralamalar, belediyemiz meclisinin iznine tabi bulunduğundan muhtelif reklam panolarının 10 yıllığına kiraya verilmesi şeklinde değiştirilerek kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 165

Konusu : Meclisin Tatil yapıp, yapmayacağının Görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2008 Yılında tatil yapıp yapmayacağının, tatil yapacaksa hangi ayda yapacağının belirlenmesinin talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 03.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/7 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2008 Yılında tatil yapmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 166

Konusu : Yurt içinde ve dışında başarı gösteren milli Sporculara verilecek Proksimty kartında Değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7.maddesinin (m) fıkrası gereğince, Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterip, Milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere her yıl 730 binişlik proksimty kart verilmesi kararlaştırılmış idi, şimdi ise sporcuların içinde bulunduğu yılı kapsayan belgenin ibrasına müteakip başarılı olduğu yıl için geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile 730 binişlik kart verilmesi şeklinde değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığının 01.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/6-367 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7.maddesinin (m) fıkrası gereğince, Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterip, Milli sporcu olduğunu belgelendiren kişilere her yıl 730 binişlik proksimty kart verilmesi kararlaştırılmış idi, şimdi ise sporcuların içinde bulunduğu yılı kapsayan belgenin ibrasına müteakip başarılı olduğu yıl için geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile 730 binişlik kart verilmesi şeklinde değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 167

Konusu : Arsa satışı talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Anbar Mahallesi, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsel numaralı, 600.00M2, Konut alanı arsasının, Karpuzatan Mahallesi, 452-481 pafta, 3890 ada, 4 parsel numaralı, 5470.05M2, Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı arsasının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-549-1084 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Anbar Mahallesi, 542 pafta, 5545 ada, 1 parsel numaralı, 600.00M2, Konut alanı arsasının, Karpuzatan Mahallesi, 452-481 pafta, 3890 ada, 4 parsel numaralı, 5470.05M2, Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı arsasının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılmasına, satışı için encümene yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 168

Konusu : Katı Atık Bertaraf Tesisleri kurulması İşinin ihaleye çıkarılması.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, İlimiz içerisinde bertaraf yöntemi (geri kazanım–geri dönüşüm–düzenli depolama v.s.) kanun ve yönetmeliklerle belirtilen atıklar için planlanan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisleri kurulması işinin, Danıştay görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın izni alınarak, Yap – İşlet modeli ile 49 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği, arsa tahsisi ve imtiyaz hakkının devir edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 08.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.19.02–515 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun madde-7 i bendinde evsel atıkların aktarma istasyonlarında teslim alınarak yönetmeliklere uygun şekilde berteraf edilmesi görevi Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir.

İlimiz içerisinde bertaraf yöntemi (geri kazanım–geri dönüşüm–düzenli depolama v.s.) kanun ve yönetmeliklerle belirtilen atıklar için planlanan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisleri kurulması işinin, Danıştay görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın izni alınarak, Yap – İşlet modeli ile 49 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği, arsa tahsisi ve imtiyaz hakkının devir edilmesi için Encümen’e yetki verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 169

Konusu : Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 327 ada, 1 parselde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Gesi Belediyesi, mülkiyeti Ali BEBÜTOĞLU adına kayıtlı 30-43 pafta, 327 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.576–874 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gesi Belediyesi, mülkiyeti Ali BEBÜTOĞLU adına kayıtlı 30-43 pafta, 327 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 170

Konusu : Kayseri İl Özel İdaresi, Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 304 ada, 1 parsel NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kayseri İl Özel İdaresi, Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 304 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.737–1028 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl Özel İdaresi, Gesi Belediyesi, 30-43 pafta, 304 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 171

Konusu : Erkilet Belediyesi, Erkilet-Kayseri yolu güzergahındaki onama sınırı içerisine

alınan alanda 1/5000 ölçekli 33K nazım imar plan paftasında NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, Erkilet-Kayseri yolu güzergahındaki onama sınırı içerisine alınan alanda 1/5000 ölçekli 33 K nazım imar plan paftasında, Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.588–890 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi, Erkilet-Kayseri yolu güzergahındaki onama sınırı içerisine alınan alanda 1/5000 ölçekli 33K nazım imar plan paftasında, Nazım İmar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 172

Konusu : Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesinde, 54 pafta, 6295 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesinde, mülkiyeti Erkilet Dayanışma ve Kültürel Vakfına ait, 54 pafta, 6295 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.662–970 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Belediyesi, General Emir Mahallesinde, mülkiyeti Erkilet Dayanışma ve Kültürel Vakfına ait, 54 pafta, 6295 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 173

Konusu : Hisarcık Belediye meclisinin 01.04.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye meclisinin 01.04.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.837–1145 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Hisarcık Belediye meclisinin 01.04.2008 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 174

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.853–1153 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih ve 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 175

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih, 98 sayılı kararının tavzih edilmesi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih ve 98 sayılı kararı ile Mimarsinan Organize Sanayi alanı batısında bulunan alan Dini tesis alanı olarak planlanmıştır.98 sayılı meclis kararında geçen ada nosunun sehven 1170 olarak yazıldığı anlaşıldığından, ada numarasının 1188 olarak tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.868–1185 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 10.03.2008 tarih ve 98 sayılı kararı ile Mimarsinan Organize Sanayi alanı batısında bulunan alan Dini tesis alanı olarak planlanmıştır. 98 sayılı meclis kararında geçen ada nosunun sehven 1170 olarak yazıldığı anlaşıldığından, ada numarasının 1188 olarak tavzih edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 176

Konusu : Talas Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.862–1165 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 35 ve 37 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 177

Konusu : Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bazı parsellerde plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 361, 362, 373, 378, 395, 396, 472 ve 473 nolu parsellerin bulunduğu alanda TOKİ tarafından hazırlatılan1/50.000 ölçekli çevre düzeni imar planı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.849–1127 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 205, 361, 362, 373, 378, 395, 396, 472 ve 473 nolu parsellerin bulunduğu alanda TOKİ tarafından hazırlatılan1/50.000 ölçekli çevre düzeni imar planı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar planlarının onaylanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 178

Konusu : Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih 46,47,48,49,50 ve 51 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.869–1172 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye meclisinin 07.04.2008 tarih, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 179

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.324–591 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 2502 ada, 4, 6, 7, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 180

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 652 ve 648 parsellerin bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 652 ve 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29 O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.865–1176 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mevkii 1 pafta, 652 ve 648 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29O nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 181

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarih 41,42,43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarih, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.873–1186 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 10.04.2008 tarih, 41, 42, 43 ve 44 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 182

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Anbar Mevkii, 246 ve 277 parsel nolu taşınmazlarda NİP.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Anbar Mevkii, 246 ve 277 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31J Nazım İmar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.879–1191 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Anbar Mevkii, 246 ve 277 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 31J Nazım İmar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 183

Konusu : Erciyes Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel sit alanlarında koruma amaçlı İmar

planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Erciyes Belediyesinin koruma amaçlı İmar Planları hazırlanmamış olup, Erciyes Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel sit alanlarında koruma amaçlı İmar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.861–1167 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Erciyes Belediyesinin koruma amaçlı İmar Planları hazırlanmamış olup, Erciyes Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel sit alanlarında koruma amaçlı İmar planlarının hazırlatılması için İller Bankasına yetki verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 184

Konusu : Melikgazi Belediyesine Esenyurt Mahallesi, 3316 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Esenyurt Mahallesi, 3316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.884–1194 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, 14.04.2008 tarih, 1704 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, Esenyurt Mahallesi, 3316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 185

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi, 308-349 pafta, 2420 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 308-349 pafta, 2420 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.04.2008 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25.882–1193 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, 14.04.2008 tarih, 1006 sayılı yazısı ile Pervane Mahallesi, 308-349 pafta, 2420 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.04.2008

Karar No : 186

Konusu : Turan Belediye Başkanı Uğur İMREN’in yakıt ve iş makinası temini talebi.

 

Turan Belediye Başkanı Uğur İMREN’in yazılı talebi ile B.Bürüngüz – Subaşı arası ulaşım yolunun dar olması nedeni ile genişletme çalışmalarında kullanılmak üzere yakıt ve iş makinesi temin edilmesi talebi Meclis gündeminin 52. maddesi olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; B.Bürüngüz – Subaşı arası ulaşım yolunun dar olması nedeni ile genişletme çalışmalarında kullanılmak üzere1000 Lt. İş makineları için Turan Belediyesine yakıt verilmesine, diğer Beldelerden gelecek yakıt talebi içinde yapacakları işlemle ilgili projelerini Büyükşehir Belediyesine sunmak şartıyla Büyükşehir Belediye Başkanına, yakıt verilmesi konusunda yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.