2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.05.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top. Tarihi : 14.05.2012 Toplantı Yılı : 2012

Karar No : 293 Toplantı No : 5

Konusu : Belediyemizin 2011 yılına ait Bütçe Kesin Birleşim No : 1

Hesabının tetkiki. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

294

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında ilave nazım imar planının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 119 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebinin, Belediyemiz Meclisinin 09.04.2012 tarih, 255 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konu ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından bu iki talep birlikte değerlendirilmiş ve bu alanları onama sınırı içine alan yeni öneri plan hazırlatılmıştır.

Onama sınırı içerisine alınan alanda yeni planlama ile Boğazköprü Kavşağı ile Garipçe Kavşağı arasındaki İncesu-Kayseri yolu Karayollarından gelen kamulaştırma sınırına uygun olarak imar planlarına işlenmiş, ilave plan ile de planlama alanı sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı, Bağ ve sayfiye evi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlanmıştır.

1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan ilave ve revizyon nazım imar planlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

295

Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi, 6941 ada, 23 ve 28 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Saraybosna Mahallesi, 6941 ada, 23 ve 28 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2012 tarih ve 113 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında konut alanı, sosyal tesis alanı, ilköğretim alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi parsel malikinin başvurusu üzerine 3194 sayılı kanununun “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” in üçüncü bölümün 27. Maddesi gereğince ilgili yatırımcı kuruluş olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşü alınarak, İlköğretim Alanı olarak planlı yere (M) ticaret lejand işareti konulmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşünde belirtilen yeni bir alan ayrılması halinde söz konusu değişikliğin yapılabileceği hususu ve plan müellifinin de olumsuz görüşü doğrultusunda, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

296

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1214 ada, 1 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2012 tarih ve 114 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan imar planında Sağlık Tesisi Alanı (hastane), otopark, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin başvurusu üzerine Şeker mevkiinde temeli atılan Kayseri Bölge Hastanesinin yapılmasıyla birlikte bölgedeki hastane alanlarının bu amaçla kullanımı zorlaşacağından dolayı, Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili 3194 sayılı kanununun “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” in üçüncü bölümünün 27. Maddesi gereğince ilgili yatırımcı kuruluş olan İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığının görüşü bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, Sağlık Tesisi Alanı, otopark, yeşil alan ve yol olarak planlı yerin, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanmasının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

297

Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 176 pafta, 646 ada, 9 parsel ile 9542, 9543 ve 9544 parsellerde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, mülkiyeti Hakyol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfına ait, Akyazı Mahallesi, 176 pafta, 646 ada, 9 parsel ile mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, 9542, 9543 ve 9544 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2012 tarih ve 115 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu 646 ada, 9 parsel no’lu taşınmaz nazım imar planında Konut Alanı ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlı olup, vakfın talebine istinaden bu alanın Konut Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Ayrıca mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 9542, 9543 ve 9544 parsel no’lu taşınmazlar nazım imar planında İlköğretim Tesisi Alanı olarak planlı olup, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu alanda yapılı durumda bulunan okulun 2009 yılında yıkıldığı ve aynı bölgede yeni inşa edilen ilköğretim okulu nedeniyle yeni bir okul ihtiyaç kalmadığından ilçe halkının geniş katılımı gerektiren etkinliklerde kullanılabilecek olan sosyal- kültürel mekan ihtiyacı olduğu belirtilerek bu alanın Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-10d ve K34-c-15a nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yerin Konut Alanı olarak, İlköğretim Tesisi Alanı olarak planlı yerinde Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Komisyon Başkanı A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

298

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi ve Yeniköy Mahallesinde muhtelif parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 11254 ada, 2, 3 parsel, Yeniköy Mahallesi, 1001 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 19 parsel, 3526 ada, 1 parsel, 10232 ada, 19, 20 ve 21 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 118 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesi Yeniköy ve Altınoluk Mahallelerinde bağ ve sayfiye evi alanı, konut alanı, ilköğretim alanı, spor tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi yerinde incelenmiş olup, plan müellifine yeni öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 29L, 28K, ve 29JK nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, bağ ve sayfiye evi alanı, konut alanı, ticaret alanı, M ticaret lejant işaretli ilköğretim alanı, spor tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlanmasının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

299

Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesinde, 10844 ada, 10 parselde NİP tadilatı talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesinde, 10844 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 110 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi İnecik Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında meslek okulu alanı olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere M ticaret lejant işareti konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin M ticaret lejant işaretli meslek okulu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

300

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 3000 parselde NİP tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 3000 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 111 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Anbar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel sahibinin talebine istinaden imar plan değişikliği yapılması talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alan üst ölçekli planlarda serbest bölge alanı olarak planlı olduğundan, “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği” gereği Serbest Bölge Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında bulunduğu anlaşılmıştır.

Plan değişikliği yapılmak istenen alan Belediyemiz görev ve sorumluluk alanı dışında bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

301

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 24.04.2012 tarih ve 116 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Örenşehir Mahallesinde Akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

302

İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada, 44 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 286 ada, 44 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 112 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Vali İhsan Aras Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlı yerin güneyinin ticaret alanı olarak planlanması talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan imar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

303

İncesu Belediyesinin, Boğazköprü kavşağı ile Garipçe kavşağı arasındaki, yaklaşık 10 Km’lik alanda imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Boğazköprü kavşağı ile Garipçe kavşağı arasındaki, yaklaşık 10 Km’lik alanda imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 120 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bu konu ile, Belediyemiz meclisinin 09.04.2012 tarih 211 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi ve civarında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması talebi ile ilgili komisyon raporumuzda birlikte değerlendirilmiştir şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

304

Melikgazi Mahallesinde bulunan, 2574 ada, 5 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Mahallesinde bulunan, 2574 ada, 5 parsel nolu taşınmaz malikinin talebi ile Nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 104 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki parsel malikinin talebi ile bahsi geçen alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında M ticaret lejant işaretli konut alanı olarak planlanabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması istenmektedir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı olduğundan talebin, Melikgazi Belediye Meclisince nazım imar plan değişikliği yapılmadan karara bağlanabileceği kanaatine varıldığından, bu konuda karar almaya gerek olmadığı gerekçesiyle gündemden düşürülmesinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

305

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 11466 ada, 24 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi 11466 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 105 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Konaklar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikinin talebine istinaden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, yeşil alan, ağaçlandırılacak alan, yol ve otopark alanı olarak planlı yerlerin tamamının konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Tadilat talebi ile, kaldırılan yeşil alanların yerine yeni alanlar önerilmediği ve önerilen plan değişikliğinin şahsa yönelik olduğu kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

306

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi, 530 ve 531 parsellerde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Güney Mahallesi, 530 ve 531 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 121 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Gesi Güney Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlı yerlerin 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanmasını ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı gereği onama sınırı içerisindeki tümülüslerin nazım imar planına işlenmesini istemektedir. Plan onama sınırı içerisine alınan yerlere ilişkin İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunduğundan bu alandaki yapılmak istenen sosyal donatı alanlarıyla birlikte bağ ve sayfiye evi alanı planlamasının uygun olmayacağı, Ancak tümülüslerin nazım imar planlarına işlenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-a-24-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan tümülüslerin nazım imar planına işlenmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

307

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10527 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 04.05.2012 tarih ve 128 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında sosyal tesis alanı olarak planlı yerin doğu istikametinde büyütülmesini istemektedir. Tadilat talebinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

308

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 126 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanların imar planları dışına çıkarılması istenmektedir. Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmakta olup planlanmış bir alanın plansız hale getirilmesinin mümkün olmayacağı kanaatine varılmıştır. Bahsi geçen ağaçlandırılacak alanlar ile ilgili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde yapılacak faaliyetler ve yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Ayrıca Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih, 134 sayılı kararı ile de ağaçlandırılacak alanlar ile ilgili hükümler getirildiğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

309

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde yaklaşık 20 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli revizyon NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde yaklaşık 20 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 122 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında üst ve alt ölçekli planlar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında gösterim tekniğine uygun olarak yaklaşık 20 hektarlık bir alanın revizyon nazım imar planının yapılmasını talep etmektedir. Yapılan revizyon imar planı ile Talas İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantındaki Teknik Altyapı bölümünde 12 metrelik yollar taşıt yolu olarak ifade edildiğinden plan onama sınırı içerisinde yaya yolu olarak gösterilen 12 metrelik yollar taşıt yolu gösterimi ile gösterilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı lejantına uygun hale getirilmiştir. Revizyon imar planı kapsamında, alanın kuzeyinde üst ölçekli planda bulunmayıp 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alan 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmiştir. Ayrıca bu park alanının batısında ve doğusunda bulunan ticaret alanları ile bu alanın batısında bulunan ticaret ve konut alanları aynı şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planına aktarılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-d-07a ve K35-d-02d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, yeşil alan, ticaret alanı ve yol olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının Cengiz AKPARLAR'ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

310

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 10442 ada, 2 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 10442 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 106 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesinde askeri alan olarak planlı yerin fiili durumuna uygun olarak ilköğretim alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan askeri alan olarak planlı yerin, ilköğretim alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

311

Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsellerde plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında Çevre düzeni planı değişikliği, Nazım İmar Plan değişikliği ve İlave Nazım İmar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 107 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanların planlarının yapılarak, bu alanların konut alanı, yeşil alan, yol ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanabilmesi için 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin yapılmasını istemektedir. Yapılmak istenen değişikliklerin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

312

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1778 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde mülkiyeti Belediyelerine ait, 1778 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 108 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde ticaret alanı olarak planlı yerin kuzeyinin Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir. Yapılmak istenen değişikliğin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

313

Kocasinan Belediyesi, Pervane Mahallesi, 853 ada, 3365 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, İl Özel İdaresine tahsisli, Pervane Mahallesi, 853 ada, 3365 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 04.05.2012 tarih ve 129 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında Resmi Kurum Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğü olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden bahsi geçen parselin üzerinde bulunan halı sahanın yap-işlet-devret modeli ile yapılıp işletildiği belirtilerek halı sahanın planlara işlenmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin bir kısmının (M) ticaret lejant işaretli Spor Tesisi Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

314

Kocasinan Belediyesinin, Pervane mahallesinde bulunan ve Ahmet KOCAER’e ait olan parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mahallesinde bulunan ve Ahmet KOCAER’e ait parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.05.2012 tarih ve 117 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 3000 m² ifraz şartı bulunan A-2 nizamında tarım alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, taşınmaz malikinin başvurusu üzerine mağduriyetinin giderilmesi için bu alanların yeniden düzenlenmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

315

İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parselde NİP tadilatı talebi.

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 280 ada 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 124 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın organize tarım ve hayvancılık alanı olarak planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

316

İncesu Belediyesinin, Aksubağları mevkii sınırları içerisinde imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları mevkii sınırları içerisinde bulunan taşkın koruma baraj alanının bulunduğu alanda imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.04.2012 tarih ve 109 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Aksubağları Mevkiinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden taşkın koruma baraj sınırının maksimum su kotu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini istemektedir.

1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan çevre düzeni planı ve nazım imar planı değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

317

Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 120 sayılı kararına yapılan itirazların görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Talas belediyesi sınırları içerisinde yer alan Özel Vakıf Üniversitesi alanının genişletilmesine yönelik, Belediyemiz Meclisinin 17.02.2012 tarih ve 120 sayılı kararına istinaden onanarak askı ilan edilen 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 125 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki Özel Vakıf Üniversitesi alanının genişletilmesine yönelik Belediyemiz Meclisi'nin 17.02.2012 tarih ve 120 sayılı kararına istinaden onanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup söz konusu plan değişikliğinin kamu yararı sağladığı kanaatine varıldığından itirazların Cengiz AKPARLAR'ın karşı oyuna rağmen reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

318

Muhtelif yerlerdeki imar planlarının incelenerek değişiklik gereken yerlerde düzenleme yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 11374 ada, 5 parsel, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 230, 231, 232, 287, 290, 291, 292 parsel, Billur Mahallesi, 10511 ada, 19 parsel, Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 101, 108, 109, 112, 113, 114 parsel 3822 ada 1 parsel de bulunan taşınmazların bulunduğu imar planlarının incelenerek değişiklik gereken yerlerde düzenleme yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.05.2012 tarih ve 132 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Melikgazi Mahallesi 854 ada, 230, 231, 232, 287, 290, 291 ve 292 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında, mevcut imar planında park alanı olarak planlı yerin Kentsel Servis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu nazım imar planı talebi hakkında çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi İlçesi, Germir Mahallesi, 11374 ada, 5 parsel ve Kocasinan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 6709 ada, 101, 108, 109, 112, 113, 114 parsel, 3822 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında, mevcut imar planında park alanı olarak planlı bulunan yerlerin Rekreasyon Alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 1/5000 ölçekli 30O, 30L ve 31L nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerlerin Rekreasyon Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi İlçesi, Billur Mahallesi, 10511 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, mevcut imar planında park alanı olarak planlı bulunan yerin bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması talep edilmektedir. 1/5000 ölçekli 27N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

319

İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.05.2012 tarih ve 127 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vali İhsan Aras Mahallesinde 342 ada, 26 ve 27 parsel nolu taşınmazların bulunduğu, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 2 katlı konut alanı olarak planlı yerin, sosyal konut yapılması amacıyla ayrık nizam 3 katlı konut alanı (A-3) olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, İncesu Belediye Meclisinin 06.02.2012 tarih ve 14 sayılı kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

320

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.05.2012 tarih ve 123 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarihli kararlarından;

76 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki imar plan tadilatı hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı,

77 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde bağ ve sayfiye evi alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlı yerdeki yolun yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirdiğinden konuya ilişkin öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından tadilat talebinin reddinin uygun olacağı,

78 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesi ve civarında yapılan revizyon uygulama imar planı Belediyemiz Meclisinin 14.11.2011 tarih, 710 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih 76, 77 ve 78 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

321

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 102, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 102, 103, 104 ve 105 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.05.2012 tarih ve 130 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarihli kararlarından;

102 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerlerin lise alanı, dini tesis alanı, anaokulu alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi Belediyemiz Meclisinin 12.12.2011 tarih, 785 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

103 sayılı kararı ile; Beştepeler Mevkiinde Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden 1. Derece arkeolojik sit alanının uygulama imar planına işlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 16.12.2011 tarih, 839 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı,

104 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesinde onama sınırı içerisine alınan yerlerin kentsel servis alanı, askeri alan, sosyal tesis alanı, dini tesis alanı, ilköğretim alanı, M ticaret lejant işaretli eğitim tesisi alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.12.2011 tarih, 788 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından tadilat talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

105 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alandaki kızıl köşk olarak bilinen yapının Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden tescilli yapı olarak uygulama imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 102, 103 ve 105 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 104 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

322

Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61, 62, 63, 65 ve 66 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61, 62, 63, 65 ve 66 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.05.2012 tarih ve 131 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarihli kararlarından;

61 sayılı kararı ile; Başakpınar-Gaziler Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı alandaki çekme mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

62 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-5 yapı nizamlı konut adasında planda öngörülen inşaat alanının kullanılamaması nedeniyle bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenerek konut adasına kutulu sistem yapı nizamının getirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

63 sayılı kararı ile; Talas Belediyesi sınırları içerisindeki Kayseri Gaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan çelik, polietilen doğalgaz hatları ile yer üstü tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi, söz konusu şirketin cd ortamında hazırladığı verilerin sayısal ortamda planlara altlık olarak kullanılmasının uygun olacağı,

65 sayılı kararı ile; Gülistanevler Mahallesindeki konut alanı, park alanı, otopark alanı, yaya yolu ve taşıt yolu olarak planlı alanın 1.derece arkeolojik sit alanı, konut alanı, park alanı, otopark alanı, yaya yolu ve taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 12.12.2011 tarih, 791 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

66 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret ve akaryakıt istasyonu ile konut alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG istasyonu ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.12.2011 tarih, 792 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 61, 62, 63, 65 ve 66 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

323

Merhum “Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN” isminin herhangi bir bulvara verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Mahmut ARIKAN’ın, Merhum “Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN” isminin herhangi bir bulvara verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda hazırlanan 17.04.2012 tarih ve 6 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Merhum “Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN” isminin şahsına münhasır uygun bir Cadde veya Bulvar tespit çalışmaları devam ettiğinden konunun daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

324

İstasyon Caddesi isminin, Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, İstasyon Caddesi isminin, Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi talebi hususunda 17.04.2012 tarih ve 3 numaralı Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde bulunan İstasyon Caddesi isminin, Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı olarak değiştirilmesi talebinin, Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet ve Gesi Fatih Mahalle sınırları içinde Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı isminin bulunduğu, ayrıca yeni yapılan viyadük nedeni ile zaten adres ve numaralama çalışmaları yenileneceğinden, talebin daha sonra değerlendirilmesin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

325

Melikgazi İlçesi, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan 8 adet cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan 8 adet cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 17.04.2012 tarih ve 4 numaralı Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan 8 adet cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebinin 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

326

Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahallesinde bulunan bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahallesinde bulunan bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 17.04.2012 tarih ve 5 numaralı Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahallesinde bulunan bazı cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi talebinin 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun, Komisyon Başkanı M. Kenan BAŞYAZICIOĞLU ve Komisyon üyesi Çiğdem YAĞCIOĞLU’nun yazılı talepleri doğrultusunda Melikgazi İlçesi, Gesi Güzelköy Mahallesinde, Doğal ve Kültürel varlıkları koruma envanterinde kayıtlı bulunan “Isbağa Çeşmesinin” bulunduğu yere Isbağa sokak isminin verilmesi şeklinde Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

327

Belediyemizin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kayseri TMMOB Mimarlar Odasının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.04.2012 tarih ve M.38.1.KBB.0-13-E-25-1054-1948 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri TMMOB Mimarlar Odasının, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 17.02.2012 tarih ve 118 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Çevre ve Sağlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

328

Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanan II sayılı cetvelin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesinin 2. fıkrası ile, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvelin onaylanması talebinin görüşülmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/507 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesinin 2. fıkrası ile, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II sayılı cetvelin, ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

329

Harcama kalemleri arasında bütçe aktarımı.

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 10.000.000 TL ödeneğin Ulaşım Planlama Raylı Sistem Daire Başkanlığı bütçesinden tenzil edilerek, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bütçesinin harcama kalemine aktarılması talebinin görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının, 10.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/02-13 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 10.000.000 TL ödeneğin Ulaşım Planlama Raylı Sistem Daire Başkanlığı bütçesinden tenzil edilerek, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bütçesinin ekli listede belirtilen harcama kalemine aktarılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

330

Kayseri Erciyes Turz.İnş.Spor Etk.San. ve Tic.A.Ş’nin sermayesinin artırışından dolayı Belediyemiz rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş. sermayesini 2.500.000.TL.’den 5.000.000.TL’ye çıkarılmış olup, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.20.01-20/444 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’ nin 10.05.2012 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesi 2.500.000.TL.’den 5.000.000.TL’ye çıkarılmış olup, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

331

Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Proje Müş. Tel. San. ve Tic.A.Ş’nin sermayesinin artırışından dolayı Belediyemiz rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. sermayesini, 1.000.000TL’den, 4.500.000TL’ye çıkarmış olup, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.20.01-20/446 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. 25.04.2012 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesini, 1.000.000TL’den, 4.500.000TL’ye çıkarmış olup, sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkımızın kullanılması ve iştirak taahhütnamesinin düzenlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

332

Kayseri Ulaşım Tur. İnş. Taah. Proje Müş. Tel. San. ve Tic.A.Ş. için iç borçlanmanın yapılabilmesi ve/veya banka kefaleti verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’ nin %40 hissedarı olduğu Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’ nin % 20 hissesini 16.050.000.-$ (ABD doları) karşılığında satın almıştır. Ulaşım A.Ş.’ nin Yonca A.Ş.’deki hisse oranına göre ödemesi gereken sermaye karşılığı 6.420.000.-$ (ABD dolar) dır. Ulaşım A.Ş. bu tutarın 1.420.000.-$ nı (ABD doları) öz sermayelerinden ödeyeceklerini, kalan 5.000.000.-$ (ABD doları) miktarının ödemesini, vadesi oranında doğacak faiziyle birlikte borçlanma suretiyle yapması gerektiğini belirtmişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e bendi hükmünce en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin % 10 nu geçen söz konusu iç borçlanmanın yapılabilmesi ve/veya Banka Kefaleti verilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.20.01-20/445 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’ nin % 40 hissedarı olduğu Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş., Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’ nin % 20 hissesini 16.050.000.-$ (ABD doları) karşılığında satın almıştır. Ulaşım A.Ş.’ nin Yonca A.Ş.’deki hisse oranına göre ödemesi gereken sermaye karşılığı 6.420.000.-$ (ABD doları) dır. Ulaşım A.Ş. bu tutarın 1.420.000.-$ nı (ABD doları) öz sermayelerinden ödeyeceklerini, kalan 5.000.000.-$ (ABD doları) miktarının ödemesini, vadesi oranında doğacak faiziyle birlikte borçlanma suretiyle yapması gerektiğini belirtmişlerdir. Şirketin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı 21.865.599.- TL olarak gerçekleşmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e bendi “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” hükmünce en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin % 10 nu geçen söz konusu iç borçlanmanın yapılabilmesi ve/veya Banka Kefaleti verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

333

Belediyemiz ile İl Özel İdaresi arasında takası yapılan gayri menkul işlemleri.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan Belediyesi Karpuzatan mevkii, Melikgazi İlçesi Aydınlar ve Yeşilyurt mevkiindeki gayrimenkuller ile İl özel İdaresine ait Kanlıyurt mevkiinde bulunan gayri menkullerin takas işlemine ilişkin protokol ile ilgili, Kayseri 2. İdare mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararındaki gerekçenin yerine getirilerek protokolün uygun olacağı, İl özel İdaresi lehine oluşan 9.647.298,69TL farkın hesaplarına yatırılması, Belediyemizce asfalt çalışmaları nedeniyle ödenen KDV dahil 7.877.424,97TL’ninde Borçlar kanununun sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince İl Özel İdaresinden istenilmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-23-1293-2678 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Karpuzatan mevki, 3890 ada, 6 parselde kayıtlı, 25.000.04 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Aydınlar mevki, 1319 parselde kayıtlı 97.537,31 m2 taşınmaz, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt mevki, 148 ada, 1 parselde kayıtlı, 7597.65 m2 taşınmaz ile mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğü adında kayıtlı, Kanlıyurt mevki, 1253 ada, 6, 209, 210, 594, 677, 211 parseller ile takas işlemine tabi tutularak tapu devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kayseri 1. İdare Mahkemesi 15.12.2006 tarih, 2005/2331 esas, 2006/3381 karar sayılı ilamı ile Kayseri İl Genel Meclisinin konu ile ilgili 20.09.2005 tarih ve 61 sayılı kararını takasa konu taşınmazların değer tespitlerinin yapılmadığı gerekçesi ile usul yönünden iptal etmiştir. Belediyemiz ve İl Özel İdaresi kıymet takdir komisyonları tarafından değer tespit raporları hazırlanarak Belediyemiz Meclisine sunulmuş, Belediyemiz Meclisi 16.02.2007 tarih ve 93 sayılı kararı ile her iki Kurum arasında yapılan trampanın uygun olacağına, arada İl Özel idaresi lehine oluşan 9.647.298,69 TL fark karşılığında 200 km asfalt yapılmasına karar vermiştir.

Ancak trampa işlemi ile ilgili İl Özel İdaresi aleyhine Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2011/1578 esası ile dava açılmış, dava sonucunda Kamulaştırma Kanunun 26. maddesindeki “…Taşınmaz mal bedelleri arasındaki fark, taraflarca nakit olarak karşılanır.” gerekçesi ile dava konusu işlem iptal edilmiştir. Konu ile ilgili İl Genel Meclisi 04.04.2012 tarih ve 61 sayılı kararı ile Mahkemenin iptal kararı doğrultusunda takasın uygun olacağı hususunda karar almıştır. İl Özel İdaresi 25.04.2012 tarih ve 2639 sayılı yazıları ile İdareleri lehine oluşan 9.647.298,69 TL farkın T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki hesaplarına yatırılmasını istemiştir.

İki Kurum arasında imzalan 18.11.2005 tarihli takas protokolünü, mahkeme kararındaki iptal gerekçesinin yerine getirilerek uygun olduğuna, İl Özel İdaresi lehine oluşan 9.647.298,69 TL farkın İl Özel İdaresine ait T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki hesaplarına yatırılmasına, 18.11.2005 tarihli protokol gereği, iptal kararı verilinceye kadar İl Özel İdaresi için yapılan asfalt çalışmaları sonucu Belediyemiz tarafından ödenen KDV dahil 7.877.424,97 TL’nin Borçlar Kanununun sebepsiz zenginleşme hükmü gereği İl Özel İdaresinden istenilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

334

Talas İlçesi, Yazyurdu Mahallesi içerisinden geçen açık kanalın ıslahının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Yazyurdu Mahallesi içerisinden geçen açık kanalın ıslahı için gerekli proje ve ihalelerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. Maddesinin son bendi gereğince KASKİ tarafından yapılması talebinin görüşülmesi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 10.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/1365 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Yazyurdu Mahallesi içerisinden geçen açık kanalın ıslahı için gerekli proje ve ihalelerin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. Maddesinin son bendi gereğince KASKİ tarafından yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

335

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, UKOME kararıyla kabul edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması talebinin görüşülmesi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.02.-315.99-575 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2012/04-33 nolu UKOME kararıyla kabul edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

336

Ayşe ÖNDER ile Nuriye TETİK’in yurtdışı görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, 15-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Fransa’nın Strassbourg şehrinde yapılan çalıştaya katılan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe ÖNDER ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görev yapan Mimar Nuriye TETİK’in Belediyemiz Encümeninin 21.03.2012 tarih ve 12-330 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0-01.13.00-2597 sayılı yazıları okundu.

15-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Fransa’nın Strassbourg şehrinde yapılan çalıştaya katılan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ayşe ÖNDER ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görev yapan Mimar Nuriye TETİK’in Belediyemiz Encümeninin 21.03.2012 tarih ve 12-330 sayılı kararı ile görevlendirilmelerine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

337

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 82 pafta, 450 ada, 1 ve 4 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Ihlamur Kent Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, Erkilet Mahallesi, 82 pafta, 450 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1380-2526 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Ihlamur Kent Toplu Konut Yapı Kooperatifine ait, Erkilet Mahallesi, 82 pafta, 450 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

338

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 3 pafta, 6452, 6455 ve 201 parselde NİP. değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 3 pafta, 6452, 6455 ve 201 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1379-2527 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 3 pafta, 6452, 6455 ve 201 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

339

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mah. 3890 ada, 5 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemize ait, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1471-2680 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde, mülkiyeti Belediyemize ait, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

340

Kocasinan Belediyesinin, Gevher Nesibe Mahallesi, 287 pafta, 2734 ada, 4 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Gevher Nesibe Mahallesi, 287 pafta, 2734 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1378-2530 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Gevher Nesibe Mahallesi, 287 pafta, 2734 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

341

Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mah. K34b-12d pafta, 227 ada, 617 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34b-12d pafta, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1438-2622 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Mahallesi, K34b-12d pafta, 227 ada, 617 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

342

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, K34-b-24-d-2 pafta, 7093 ada, 11 ve 19 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, K34-b-24-d-2 pafta, 7093 ada, 11 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1461-2669 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, K34-b-24-d-2 pafta, 7093 ada, 11 ve 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

343

Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mah. K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adalarında NİP tadilatı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1464-2672 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

344

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mah. 1591 ada, 81 numaralı parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1466-2674 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 81 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

345

Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mevkii, 145 ada, 133, 134 ve 135 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mevkii, 145 ada, 133, 134 ve 135 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1470-2679 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Mevkii, 145 ada, 133, 134 ve 135 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

346

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mah. 422 pafta, 3971 ada, 1 parselde NİP tadilatı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1462-2670 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 422 pafta, 3971 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

347

Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla trafo binalarının imar planına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 6290 ada, 70 ve 114 parsel, 3592 ve 2283 parsel, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel, 427 ada, 1 parsel ve Melikgazi ilçesi, Yeni Mahalle, 3249 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet alanı ve park alanı olarak planlı alanlarda trafo binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1118-2076 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 6290 ada, 70 ve 114 parsel, 3592 ve 2283 parsel, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel, 427 ada, 1 parsel ve Melikgazi ilçesi, Yeni Mahalle, 3249 parsel numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” ve ”Park Alanı” olarak planlı alanlarda trafo binalarının imar planına işlenmesini talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

348

2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Melikgazi İlçesi Gesi Mah. 222 ada, 1 parselde yapılacak ekip binasının imar planına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 222 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılacak olan ekip binasının imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1130-2096 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, Melikgazi İlçesi Gesi Mahallesi, 222 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda yapılacak olan ekip binasının imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

349

Kocasinan İlçesi 4653 ada, 1 parsel, 3576 ada, 1 parselde ve Melikgazi-Gesi Mah. 825 parselde su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi, 4653 ada, 1 parsel, 3576 ada, 1 parsel ve Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 825 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1119-2077 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 2. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Kocasinan İlçesi, 4653 ada, 1 parsel, 3576 ada, 1 parsel ve Melikgazi İlçesi, Gesi Mahallesi, 825 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

350

3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi uygulama imar planı sınırına göre hazırlanan güzergah planının imar planına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, uygulama imar planı sınırlarına göre hazırlanan güzergah planının imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1293-2349 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında, uygulama imar planı sınırlarına göre hazırlanan güzergah planının imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

351

Hacılar Belediyesi’nin Akyazı Mah. 2657 ada, 1 parsel, 193 ada, 1, 2, 7 parseller ile Maliye Hazinesine ait, 252 pafta, 1499 ada, 16 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, Akyazı Mahallesi, 2657 ada, 1 parsel, 193 ada, 1, 2, 7 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 252 pafta, 1499 ada, 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1459-2666 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, Akyazı Mahallesi, 2657 ada, 1 parsel, 193 ada, 1, 2, 7 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 252 pafta, 1499 ada, 16 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

352

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11373 ada, 3 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1042-1921 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11373 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

353

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 856 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 856 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1421-2565 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 856 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

354

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 7843 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 7843 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1447-2632 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi, 7843 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

355

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 1486 ada, 37 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 1486 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1314-2389 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 1486 ada, 37 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

356

Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ’den CD ortamında gönderilen verilerin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ’den CD ortamında gönderilen yeraltı ve yerüstü doğalgaz tesislerinin sayısal olarak verilere uygun şekilde imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-491-828 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ’den gönderilen CD ortamında yeraltı ve yerüstü doğalgaz tesislerinin sayısal olarak verilere uygun şekilde imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

357

Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 141 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan; Mehmet EKE vekili Avukat Nurhan EKE YILDIRIM’ın Osmanlı Mahallesi’nde Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait, konut alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve ticaret alanı olarak planlanmasıyla ilgili Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 141 sayılı kararına yaptığı itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1178-2168 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mehmet EKE vekili Avukat Nurhan EKE YILDIRIM’ın Osmanlı Mahallesinde Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, konut alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı ve ticaret alanı olarak planlanması hususundaki Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih ve 141 sayılı kararına yaptığı itiraz, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

358

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 494 ada, 15 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 494 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1448-2633 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 494 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

359

Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 3145 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 3145 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1446-2631 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 3145 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

360

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih mahallesi, 398 ada 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih mahallesi, 398 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1445-2630 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih mahallesi, 398 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

361

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.05.2012 tarih, 132, 133, 134 ve 135 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 10.05.2012 tarih, 132, 133, 134 ve 135 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1469-2676 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince Melikgazi Belediye Meclisinin, 10.05.2012 tarih, 132, 133, 134 ve 135 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

362

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 107 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 107 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1436-2619 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 107 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

363

Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.03.2012 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.03.2012 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1435-2618 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.03.2012 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

364

Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.05.2012 tarih, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.05.2012 tarih, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1450-2660 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.05.2012 tarih, 110, 111 ve 112 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

365

Talas Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 69, 70 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 69, 70 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1458-2664 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Talas Belediye Meclisinin, 07.05.2012 tarih, 69, 70 ve 74 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

366

3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak için su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7574 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, 27 ada, 336 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.04.00-1472-2682 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi’nin sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla Melikgazi İlçesi, Köşk Mahallesi, 7574 ada, 1 parsel ve Talas İlçesi, 27 ada, 336 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanlarda su deposu binalarının imar planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.05.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

5

1

1

 

367

Belediyemizce inşa edilecek olan Bilim Merkezi danışmanlık hizmetleri ile iç tefrişatının TUBİTAK tarafından karşılanması için hazırlanacak ön kati protokol ve sözleşme için yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan; Belediyemizce inşa edilecek olan Bilim Merkezinin, danışmanlık hizmetleri ile iç tefrişatının TUBİTAK tarafından karşılanması için hazırlanacak ön kati protokol ve sözleşme imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 11.05.2012 tarih ve M.38.0.KBB.0.19.00.00-12-421 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce inşa edilecek olan Bilim Merkezinin, danışmanlık hizmetleri ile iç tefrişatının TUBİTAK tarafından karşılanması için hazırlanacak ön kati protokol ve sözleşme imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.