2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.05.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 14.05.2010

Karar No : 253

Konusu : Belediyemizin 2009 yılı Kesin Hesabı.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2009 mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; 12.05.2010 tarih ve 3 nolu Plan ve Bütçe komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2009 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna göre;

a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,

b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,

c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,

d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,

e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

 

Buna Göre:

 

GİDER BÜTÇESİ

 

 

 

GELİR BÜTÇESİ:

 

 

 

2- Gelir Bütçesi için,

 

Belediyemizin 2009 yılı Gider ve Gelir bütçesi 500.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Yılı içerisinde ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 44.914.864,64 TL ilave ve tenzilinin yapıldıktan sonra kalan 500.000.000,00 TL net ödenekten yılı içerisinde 325.872.346,85 TL harcanarak, harcanamayan 174.127.653,15 TL ödenek imha edilmiştir. Böylece gider bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 65 Gelir Bütçesinde gerçekleşme oranı ise % 68 olarak gerçekleşmiştir. Gelir ve gider bütçelerindeki düşük gerçekleşmeler kredi ile yurtdışında imalatı yaptırılan raylı sistem vs. yatırımların beklenen düzeyde ve zamanında yapılmamasından kaynaklandığı görülmüştür.

Belediyemizin 2009 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden tasdikinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2010

Karar No : 254

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 ve 3 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli 28L NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 28L nazım imar plan değişikliği talebi ile, Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Mahallesi 3790 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin birlikte değerlendirilmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.05.2010 tarih ve 96 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi, 3790 ada, 1 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planında (M) ticaret lejant işaretine uygun olacak şekilde ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliği ile adada yapılacak binaların tamamına ticaret fonksiyonu verilmesinin civarın karakterine uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. Ancak, plan müellifi tarafından belirlenerek onama sınırı içerisine alınan imar adasında yapılaşacak konutların zemin katında, günlük ihtiyaçlara yönelik ticari faaliyetlerde bulunmak üzere planlanması ve bu plan notunun eklenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2010

Karar No : 255

Konusu : İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi buna dair; 11.05.2010 tarih ve 97 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçesaray mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait iken 06.05.2010 tarihinde TOKİ mülkiyetine geçen yeşil alan olarak planlı yerin fiili duruma istinaden konut alanı, konut alanı olarak planlı yerin de yeşil alan olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-14-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2010

Karar No : 256

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih,

104, 105, 107, 108, 110, 112, 113 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112, 113 ve 115 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.05.2010 tarih ve 98 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 115 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alandaki sağlık ocağı planlı alana E=0,6 ifadesinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 115 sayılı kararının kabulünün, 104, 105, 107, 108, 110, 112 ve 113 sayılı kararları hususundaki çalışmalar devam ettiğinden yeniden tetkik ve incelenmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2010

Karar No : 257

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi, 324 pafta, 4631 ada, 2 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi, 324 pafta, 4631 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.05.2010 tarih ve 99 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gülük mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarındaki imar adalarının 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde MİA (merkezi iş alanı) olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut alanı olarak planlı yerlerin MİA (merkezi iş alanı) olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2010

Karar No : 258

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kuzey Mahallesinde, yol için yeniden planlama yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kuzey Mahallesinde bölgeyi batı istikametinden doğu istikametine bağlıyacak olan 25m’lik yolun mevcut yerleşim alanları ve arazinin topoğrafik yapısı göz önüne alınarak yeniden planlaması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.05.2010 tarih ve 100 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kuzey Mahallesinde bölgeyi doğu-batı istikametinde bağlayacak olan 25 metre genişliğindeki yolun önerildiği şekliyle nazım imar planına işlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-23-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 25 metre genişliğinde yol ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.05.2010

Karar No : 259

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih, 36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.05.2010 tarih ve 101 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Şahinkaya Mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında gerekli parsel malikinin muvaffakatı alınarak otopark alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin, 01.02.2010 tarih ve 36 sayılı kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.