Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

112

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 08.03.2016 tarih ve 103 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Güzelöz Mahallesi’nde, İnanç Turizminin önemli bir ayağını temsil etmesi düşünülen ve sahip olunan bu potansiyellerin değerlendirilebilmesi için bölgeye anıt, çeşitli turistik ve ticari faaliyetlere dair tesisler yapılması için, uygulama imar planı yapılarak Ticaret-Turizm alanı olacak şekilde planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 09.03.2015 tarih, 245 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Yeşilhisar Belediyesinin, 08.03.2016 tarih, 348 sayılı yazısında belirtildiği üzere, söz konusu öneri planda değişiklik yapılması düşünüldüğünden, bahsi geçen düzenlemeler yapıldıktan sonra konunun meclisimiz tarafından görüşülmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih, 87 sayılı kararının bu haliyle oy birliği ile ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

113

Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.03.2016 tarih ve 106 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı bulunmaktadır. Develi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden bahsi geçen alanın batı yönünde bir kısmının ticaret alanı olarak planlanmasını doğu tarafında kalan konut alanı olarak planlı yerin ise yoğunluğunun artırılmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili konut alanı olarak planlı alanın doğu kısmının ticaret alanı olarak batı kısmında kalan konut alanının ise yoğunluğunun artırılarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (NİP-4051,15 plan işlem numaralı) talebin oybirliğiyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

114

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10406 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 71 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde, sağlık tesis alanı, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın sağlık tesisine basan kısmının, parsel malikinin talebine istinaden, bağ-sayfiye evi alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliğinin bu haliyle uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (NİP-2771,11 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

115

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 72 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde A-4 nizamlı konut alanı olarak planlı yerin eski yönetmeliğe göre yapılaşmasını sağlamak amacıyla, E=2,14 ve Yençok=42,50 yapılanma şartlarının konut adasına işlenmesi yönündeki (UİP-3365,23 plan işlem numaralı) talebi hususunda, plan açıklama raporuna “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Lejantı’nın 65.maddesinden yararlanan alanlara ilişkin, Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmış olan ilke kararı doğrultusunda, yapı düzeni yeniden belirlenen adalarda, 01.06.2013 tarihinden önce yapı ruhsatı almış olan parsellerde, yapı ruhsatında belirtilen imar hakları ve inşaat alanı geçerlidir.” ifadesinin eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Melikgazi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 9 sayılı kararının yukarda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

116

Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 76 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclis’inin 04.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile Yeni Mahalle 1150 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Yençok:13.00 metre olan yapı yüksekliğinin, yoğunluk sabit kalmak şartıyla A-6 yapı nizamında ve TAKS:0.30, KAKS:1.20 yoğunluğunda konut alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-4138,8 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin oybirliğiyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

117

Felahiye Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Felahiye Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.02.2016 tarih ve 82 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Felahiye İlçe Belediyesi tarafından belirlenen 9 yerleşim yerine ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

Acırlı, Alparslan, Darılı, İsabey, Karaşeyh, Kepiç, Kuruhüyük, Menteşe ve Silahtar Mahallelerine yönelik hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Felahiye Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih ve 47 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

118

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 31 ve 32 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda, ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 31 ve 32 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.03.2016 tarih ve 104 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan söz konusu taşınmazların yer aldığı alanda, üst ölçek plan kararlarına uygun olacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen talep ile ilgili plan müellifinin görüşü de dikkate alınarak, il genelinde yapılmakta olan 1/50.000 ve 1/25.000 ölçekli imar planı çalışmaları tamamlandıktan ve ilgili kurum görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,124 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

119

Yeşilhisar Belediyesinin, Derebağ Mahallesi, 633 ada, 1, 9 ve 14 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Derebağ Mahallesi, 633 ada, 1, 9 ve 14 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.02.2016 tarih ve 66 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Derebağ Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-4 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı olarak planlı olan, söz konusu taşınmazların yer aldığı alanda plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazların yer aldığı alanda 2013 yılında İller Bankası tarafından yapılan plan öncesinde yapılaşma koşulları A-6 iken, yapılmış olan revizyon plan çalışmasıyla birlikte konut alanının yapılaşma koşulu A-4 olarak belirlenmiş olduğundan, şahısların mağdur edildiği gerekçesiyle, önerilen plan değişikliği ile revizyon imar planından önceki haline uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi istenmektedir. Söz konusu talep incelenmiş olup, yapılmak istenen plan değişikliğinin üst ölçek plan ana kararlarını bozucu nitelik taşıdığı, imar planı değişikliğinin parsel bazında olduğu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesine aykırı olduğu tespit edildiğinden, plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak (NİP-2772,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

120

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 863 ada, 1, 2, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 863 ada, 1, 2, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.02.2016 tarih ve 83 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, 863 ada, 4 ve 5 parseller üzerinde ticari faaliyetler yapılmakta olduğu belirtilerek, imar adasının Ticaret Alanı olacak şekilde planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 33L Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin Ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 2710,9 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

121

Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 2956 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kuruköprü Mahallesi, 2956 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2016 tarih ve 86 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-10-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-18059 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

122

Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 592 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 592 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2016 tarih ve 87 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-C-11-A nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-18060 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

123

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesinde 1008 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahallesinde 1008 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2016 tarih ve 88 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tablakaya Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı taşınmazların yapılaşma koşullarının arttırılması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2780,53 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

124

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde 142 ada, 37 ve 49 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde 142 ada, 37 ve 49 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2016 tarih ve 89 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu konut alanı ve orta yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin yapılaşma koşullarının arttırılması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2780,54 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

125

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde 1525 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesinde 1525 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2016 tarih ve 90 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Reşadiye Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve 22 metre genişliğinde yol olarak planlı yerde, 22 metre genişliğindeki yolun batı yönünde kaydırılarak yeniden planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2819,8 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

126

Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 654 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 654 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2016 tarih ve 91 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-C-11-A, K35-C-06-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-18061 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

127

Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesinde 1765 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesinde 1765 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.03.2016 tarih ve 92 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı ve yol olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2780,55 plan işlem numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

128

Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 1 pafta, 114 ada, 1 ve 2 parsel ile 1 pafta, 194 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 1 pafta, 114 ada, 1 ve 2 parsel ile 1 pafta, 194 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.02.2016 tarih ve 67 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesi, imar planında yeşil alan ve yol olarak planlı mülkiyeti Felahiye Belediyesine ait, 114 ada, 1 ve 2 parsellerin Belediye Hizmet Alanı; imar planında konut alanı olarak planlı mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 194 ada, 1 ve 2 parsellerde Taziye Evi ve Kuran Kursu bulunduğu belirtilerek, bu alanın da Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 19G Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Sosyal Tesis Alanı ve Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-3696,4 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

129

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih, 60, 61, 63, 65, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih, 60, 61, 63, 65, 67 ve 68 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.02.2016 tarih ve 70 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarihli kararlarından;

60 sayılı kararı ile; Yeni Mahallede, üniversite alanı ve park alanı olarak planlı yerlerin üniversite alanından çıkarılarak civarın karakterine uygun olacak şekilde konut alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2015 tarih, 733 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3068,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

61 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi'nde, Kızıltepe Tümülüsü sınırları içerisinde bulunan 10 metrelik yolun sit alanına olumsuz etkisi bulunması ve sit alanı koordinatlarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2015 tarih, 741 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3051,21 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

63 sayılı kararı ile; Keykubat Mahallesi’nde bulunan, söz konusu tescilli parsellerin, imar planındaki kayıklıklarının giderilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3050,30 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

65 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, sosyal tesis alanı olarak planlı yerin özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere, özel kreş ve gündüz bakımevi olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2015 tarih, 853 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3057,16 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

67 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesi’nde, spor tesisi alanı olarak planlı yerin, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere özel spor tesisi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2015 tarih, 852 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3050,29 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

68 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 416 sayılı kararına istinaden askı ilan edilen uygulama imar planına parsel maliki tarafından itirazda bulunulmuştur. Parsel maliki söz konusu imar adasına Yençok=53,00 m. ifadesinin konulmasını talep etmiştir. Ancak ilçe belediyesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, E=2.00 ve Yençok=45,50 m. ifadesinin konulmasının daha uygun olacağı kanaatine varmıştır. Tadilat talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,23 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih, 60, 61, 63, 65, 67 ve 68 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

130

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.02.2016 tarih ve 68 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesi 3004 ada, 7 ve 8 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu A-4 yapı nizamındaki konut alanı olarak planlı yerin E=1.6 ve Yençok=30.50 metre olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-4219,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Talebin imar adasına çekme mesafelerinin her yönden 5’er metre konulması ve Yençok=25 metre, 8 kat olacak şekilde planlanmasının uygun olacağı kanaatine varmıştır.

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.02.2016 tarih ve 40 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

131

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 16.02.2016 tarih ve 69 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarihli kararlarından,

28 sayılı kararı ile; Beydeğirmeni Mahallesi,12 pafta, 451 ve 470 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji üretim santrali tesisi yapılabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik üretim tesis alanı ve yol planlanması, Önerkaç deresi ve taşkın sınırının da planlara işlenmesi yönündeki (UİP-16717 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2015 tarih, 771 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

29 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesi 4206 ada,7 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı yerin bir kısmının konut alanı olarak planlı yere dahil edilmesi yönündeki (UİP- 8730,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.09.2015 tarih, 770 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

30 sayılı kararı ile; Çavuşağa Mahallesinde 1344 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Akaryakıt ve LPG satış ve servis istasyonu, lokanta ve dinlenme tesisleri olarak planlı yerin karayolları kamulaştırma sınırı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanması yönündeki (UİP-16719,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 12.10.2015 tarih, 832 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

132

Talas Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 16, 17, 18 ve 19 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 16, 17, 18 ve 19 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.03.2016 tarih ve 93 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 01.02.2016 tarihli kararlarından;

16 sayılı kararı ile; Bahçelievler Mahallesinde, tescilli 245 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, söz taşınmazın güney kısımlarındaki imar adası sınırları ile tescil durumunun aynı olmadığından bahisle söz konusu taşınmazın tescil durumuna uygun olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen tescilli parsel ve civarındaki parseller ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan (UİP-1110,94 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

17 sayılı kararı ile; Reşadiye Mahallesindeki, 131 ada, 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, parselin cephe işaretinin kaldırılarak yeniden planlanması talep edilmektedir. Talep, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenmiş, projenin kesit-görünüş çizimleri ve topografik özellikleri değerlendirilmiştir. Parsel cephe işaretinin kaldırılarak 1/1000 ölçekli plan açıklama raporunda belirtilen plan notları ile birlikte kabul edilmesi kanaatine varılmıştır. Söz konusu (UİP-1110,95 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

18 sayılı kararı ile; Bahçelievler Mahallesindeki, 1434 ada, 1 parsel üzerinde bulunan park alanı ve yol olarak planlı alanda ATM'li taksi durağı yapılabilmesi için 7 metre genişliğinde yolun, 3 metreye düşürülerek park alanının genişletilmesi talep edilmektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 7 metre genişliğinde yol olarak planlı yerin 3 metre genişliğinde yol olarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (UİP-1110,96 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı,

19 sayılı kararı ile; Reşadiye Mahallesindeki, Furkan Doğan Mezarlığının bulunduğu alan ve civarı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırılacak alan ve park-mesire alanı olarak planlı olup, mezarlık alanı ve sağlık koruma bandı alanı olarak planlanması, ayrıca kaldırılan yeşil alanın bölgenin kuzey-batısında bulunan belediye hizmet alanının bir kısmında planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talep 13.07.2015 tarih ve 529 sayılı Belediyemiz meclis kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-1110,97 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi'nin 01.02.2016 tarih, 16, 17 ve 19 sayılı kararlarının kabulünün, 18 sayılı kararın ise iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

133

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 73 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Güzelöz Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların yer aldığı alanda, güneş enerji üretim santrali kurulması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (YED) olarak planlanması yönündeki (UİP-9639,5 plan işlem numaralı) talebi, belediyemiz meclisinin 16.10.2015 tarih, 909 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih, 18 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

134

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 19 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 74 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi’nde, konut alanı, ilköğretim alanı, ortaöğretim alanı, yeşil alan, otopark ve yol olacak şekilde revizyon uygulama imar planının yapılması yönündeki, (UİP-9639,4 plan işlem numaralı) talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.07.2015 tarih, 554 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Yeşilhisar Belediye Meclisinin, 03.02.2016 tarih, 19 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

135

Develi Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 03.02.2016 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 79 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediye Meclis’inin 03.02.2016 tarih ve 13 sayılı kararı ile İbrahimağa Mahallesinde bulunan alanda çocuk oyun alanı ve pazar alanı olarak planlı bulunan yerde çocuk oyun alanının konut alanı olarak, pazar alanının kuzey batısında bulunan bir kısmının ise yeşil alan olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP-4138,12 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi ile ilgili konut alanı olarak planlanan yerin E:1.20, Yençok: 13.00 metre yapılaşma şartlarında ve her cepheden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde yeniden düzenlenerek planlanması kanaatine varıldığından talebin oybirliğiyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

136

İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih 5 sayılı, 01.02.2016 tarih ve 20 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih 5 sayılı, 01.02.2016 tarih ve 20 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 08.03.2016 tarih ve 105 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 5 sayılı kararı ile; Örenşehir Mahallesi’nde akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.07.2015 tarih, 532 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olduğundan, (UİP-6766,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

İncesu Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih, 20 sayılı kararı ile; Karamustafapaşa Mahallesi’nde A-4 nizamlı konut alanı olarak planlı yerin mevcut yapılaşmanın göz önünde bulundurularak A-5 nizamlı konut alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-6718,14 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

İncesu Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih, 5 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 01.02.2016 tarih, 20 sayılı kararının ise oy birliği ile yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

137

Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın tahsis edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 04 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71 m² yüzölçümlü taşınmazın, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ihtiyacı olduğu anda iade edilmek şartıyla, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 yıllığına bedelsiz olarak Sarıoğlan Belediyesine tahsis edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

138

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, İlimizde faaliyet göstermekte olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun faaliyetlerini sürdürebilmesi için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna uygun görülecek miktarda nakdi yardım yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.02.2016 tarih ve 05 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Her yıl düzenli olarak yapılan ayni yardımların devam ettirilmesinin uygun olacağından, maddi yardım talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

139

Belediyemizce mücavir alanlar dışında meydana gelen doğal afetlerden etkilenen, göç hareketleri nedeniyle mağdur olan insanlar ve terör nedeniyle göç eden ailelere ayni ve nakdi yardım yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kilis Valiliği, Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla illerindeki sığınmacılar için yardım ve destek talep etmektedir. Belediyemizce mücavir alanlar dışında meydana gelen her türlü sel, deprem gibi doğal afetlerden etkilenen, iç ve dış göç hareketleri nedeniyle mağdur olan insanlar ve terör nedeniyle göç eden ailelere ayni ve nakdi yardım yapılması talebi hususunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 22.02.2016 tarih ve 73 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Belediyeler Birliğinin, 11.02.2016 tarih ve 84421533-000-000869 sayılı yazılarıyla, Suriye'nin Halep ve civarındaki yerleşim yerlerinin bombalanması sonucu 50 bine yakın kişinin yaşadıkları şehirleri terk ederek Kilis İlimize yakın bölgelere sığınmacı olarak geldiklerini ve Kilis Valiliğince illerinde sığınmacılar için gıda ve diğer insani yardım malzemelerine ihtiyaçları olduğunu belirtmektedir. Kilis Valiliği Türkiye Belediyeler Birliği aracıyla bu konuda belediyelerden yardım ve destek talep etmektedir.

Belediyemizce mücavir alanlar dışında meydana gelen her türlü sel, deprem gibi doğal afetlerden etkilenen, iç ve dış göç hareketleri nedeniyle mağdur olan insanlar ve terör nedeniyle göç eden ailelere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18.madde "m" bendi, 24. madde "j" bendi gereğince ayni ve nakdi yardım yapılabilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar Tarihi: 14.03.2016

No : 140

 

Konu : Sıcak Asfalt Kaplama Yapımı işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması.

Kayseri’nin Muhtelif Yerlerine Sıcak Asfalt Kaplama Yapım işi için 30.004.912,63-(OtuzmilyondörtbindokuzyüzonikiTL,altmışüçKr) kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’in yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar Tarihi: 14.03.2016

No : 141

 

Konu : Agrega Üretilmesi işlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması.

 

Belediyemizce 2016-2017 yıllarında Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca Gürpınar Taş Ocağından 2.400.000 Ton Agrega Üretilmesi işi için 15.032.267,00-(Onbeşmilyonotuzikibinikiyüzaltmışyedi)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’in yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

142

Büyük Mesire alanları ve Sosyal Yaşam Merkezleri işlerinde kullanılmak üzere kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Büyük Mesire alanları ve Sosyal Yaşam Merkezleri işlerinde kullanılmak üzere kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 01.03.2016 tarih ve 778 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlçelere yapılacak yatırımlar, Büyük Mesire alanları ve Sosyal Yaşam Merkezleri işlerinde kullanılmak üzere 50.000.000,00-(Ellimilyon)-TL Ulusal Bankalar, İller Bankası ve Uluslararası Finans Kurumlarından kredi alınabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesine istinaden borçlanma ile ilgili her türlü kanun hükümlerine bağlı kalmak şartıyla Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

143

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurulması ve çalıştırılması hususunda düzenlenecek protokolü imzalamaya yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurulması ve çalıştırılması hususunda; Kayseri İl Emniyet Müdürü veya yetkilendireceği kişi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişi yada kişilere yetki verilmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07.03.2016 tarih ve 922 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 25 Şubat 2011 Tarihli ve 27857 Sayılı Resmî Gazete – (Mükerrer) gazetede yayınlanan 6111 sayılı kanunun 60. Maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılarak eklenen Ek Madde 16’ da; “Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30‘u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir” denilmektedir. Bu madde hükümlerince Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) arasında 27.04.2012 tarihli söz konusu protokol düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Bu protokol esaslarının uygulanmasına dair Emniyet Genel Müdürlüğünün “EGM GENELGE NO:18” hükümleri doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürü veya yetkilendireceği kişi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü protokolü Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi ve kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

144

''Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" hususunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Suçla mücadeledeki etkinliğin artırılması, muhtemel olaylar karşısında gerekli tedbirlerin alınması, faillerin yakalanması, hukuki delillerin elde edilmesi, asayiş ve güvenliğe katkı sağlaması amacıyla kurulan ''Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"nin hazır halde bulunması ve genişletilmesi için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09.03.2016 tarih ve 57 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; suçla mücadeledeki etkinliğin artırılması, muhtemel olaylar karşısında gerekli tedbirlerin alınması, faillerin yakalanması, hukuki delillerin elde edilmesi, asayiş ve güvenliğe katkı sağlaması amacıyla kurulan ''Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"nin hazır halde bulunması ve genişletilmesi istenmektedir.

MOBESE genişleme ve ilçelerin yeni kurulum çalışmaları için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında ortak yürütülen ''Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi''nin il merkezinde kurulması planlanan ve yazımız ekinde konum bilgileri bulunan noktalara yapılması planlanmaktadır. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak protokole Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

145

Fen İşleri Daire Başkanlığı bütçesinden tenzil edilen 3.500.000,00 TL ödeneğin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bütçesine eklenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 3.500.000,00 TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı bütçesinden tenzil edilerek Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bütçesine eklenmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.03.2016 tarih ve 806 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın taleplerine istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 3.500.000,00 TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı bütçesinden tenzil edilerek Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bütçesinin ekli listede belirtilen harcama kalemine eklenmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

146

KASKİ Genel Müdürlüğünün Kadro Değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, KASKİ Yönetim Kurulunun 29.02.2016 tarih ve 50 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen “Kadro Değişikliği” konusunun görüşülerek bir karara varılmak üzere KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla karar verilmesi talebi hususunda KASKİ Genel Müdürlüğünün 02.03.2016 tarih ve 853 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Yönetim Kurulunun 29.02.2016 tarih ve 50 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan “Kadro Değişikliği”nin ekte sunulan şekliyle kabulüne, KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar Tarihi: 14.03.2016

No : 147

 

Konu : Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den Kullanacağı Ek Kredilere Garanti Vermesi.

 

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den kullanacağı Tomarza Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için 385.927.-(üçyüzseksenbeşbindokuzyüzyirmiyedi) TL, Akkışla İçmesuyu İnşaatı işi için 165.409.-(yüzaltmışbeşbindörtyüzdokuz) TL ve Bünyan- Sarıoğlan Grup İçmesuyu İnşaatı işi için 1.250.000.-(birmilyonikiyüzellibin) TL olmak üzere toplam 1.801.336.-(birmilyonsekizyüzbirbinüçyüzotuzaltı) TL ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

148

Belediyemiz iştiraki olan şirketlerdeki diğer hisselerin Belediyemiz adına devralınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Belediyemiz iştiraki olan şirketlerdeki diğer hisselerin Belediyemiz adına devralınması, belirlenen hisselerin nominal değerlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi ve bu işleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 08.03.2016 tarih ve 98 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin iştiraki olan şirketlerdeki diğer hisselerin devir alınmasına yönelik olarak, hissedarların paylarını devretmek istemeleri durumunda hisse değerleri karşılığında belediyemiz adına devralınması istenilmektedir.

Söz konusu şirketlerdeki hisselerin nominal değerleri karşılığında Belediyemiz adına devralınması, belirlenen hisselerin nominal değerlerinin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi, bu işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

149

TEİAŞ ve Belediyemiz arasında yapılacak bir protokolün imzalanması için, Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kayseri Yeni Otogar - Kuzey Çevre Yolu bağlantısının bulunduğu kısımda yapılacak çalışmayla ilgili tüm masrafların Belediyemiz bütçesinden ödenmesi için, TEİAŞ ve Belediyemiz arasında yapılacak bir protokolün imzalanması için, Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 19.02.2016 tarih ve 463 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri yeni otogar - Kuzey çevre yolu bağlantısının yapıldığı kısımda bulunan TEİAŞ’a ait 154 Kv Avanos -Kayseri kapasitör enerji iletim hattının 162-163 nolu direkleri arasında olması gereken düşey emniyet mesafesinin kurtarmadığı TEİAŞ tarafından ilgi yazı ile tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu bağlantı yolu belediyemizin sorumluluğunda bulunduğundan düşey emniyet mesafesinin tarafımızca teşkil edilmesi gerekmektedir. Söz konusu emniyet mesafesinin sağlanabilmesi için TEİAŞ yetkilileri ile yaptığımız inceleme neticesinde 162 nolu direğin 163 nolu direk yönünde 10 mt kaydırılması ile çalışmanın tamamlanacağı tespit edilmiştir. Yol belediyemiz sorumluluğunda bulunduğundan çalışmayla ilgili hususların TEİAŞ ile belediyemiz arasında yapılacak bir protokol kapsamında gerçekleştirilmesi ve bu işle ilgili tüm masrafların idaremizce karşılanması gerekmektedir.

Bu kapsamda TEİAŞ ile protokol imzalamaya; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK ya da görevlendirdiği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

150

Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 9 parsel numaradaki ikmal istasyonu alanı olarak planlı taşınmazın satışının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 9 parsel numaralı, 5.924,88m² yüzölçümlü, uygulama imar planında CNG (SDG) ikmal istasyonu alanı olarak planlı taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.03.2016 tarih ve 677 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi, 3890 ada, 9 parsel numaralı, 5.924,88m² yüzölçümlü, uygulama imar planında CNG (SDG) ikmal istasyonu alanı olarak planlı taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

151

Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’nin şirket sermayesinin 2.000.000,00-TL’den 6.000.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 3.530.656,00-TL’nin ödenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 09.03.2016 tarih ve 101 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’nin şirket sermayesinin 2.000.000,00-TL’den 6.000.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve payımıza tekabül eden 3.530.656,00-TL’nin ödenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

152

İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen yemekhanenin, Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:129 adresindeki yemekhanenin, Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 10.03.2016 tarih ve 102 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:129 adresindeki yemekhanenin, 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Kayseri Erciyes Eğitim Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Sanayi Ticaret (KAY-TUR) A.Ş.’ye tahsis edilmesi yönünde Meclis Üyeleri Hacı Ahmet DOĞAN ve Mustafa AKBULUT’un verdiği yazılı önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

153

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenecek protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, E-plan Otomasyon Sistemi pilot uygulaması kapsamında yürütülmekte olan mekansal plan türlerinin ve sayılarının belirlenmesine, planların taranması ve sayısallaştırılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.03.2016 tarih ve 731 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 25.02.2016 tarih, 34315308-030.03 sayılı yazısı ile E-plan Otomasyon Sistemi pilot uygulaması kapsamında yürütülmekte olan mekansal plan türlerinin ve sayılarının belirlenmesine, planların taranması ve sayısallaştırılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi hususunda protokol hazırlandığı bildirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokolü Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi ya da kişilere imza yetkisi verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

154

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesindeki Beyaz Masa hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Mobil araç alım talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Beyaz Masa hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Mobil araç alım talebi hususunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 10.03.2016 tarih ve 12 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesindeki Beyaz Masa hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Mobil aracın, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85. maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

155

Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin 19.000.000,00-TL’den 24.000.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden miktarın ödenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 14.03.2016 tarih ve 104 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Spor Etkinlikleri San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin 19.000.000,00-TL’den 24.000.000,00-TL’ye çıkarmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve payımıza tekabül eden miktarın ödenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

156

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 106. maddesinde bulunan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokolü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının 14.03.2016 tarih ve 45 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimizde faaliyet gösteren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sisteminde kayıtlı olan süt toplama merkezlerinde toplanan çiğ sütte kaliteyi artırmak, zayiatı önlemek ve daha önce kurumumuzca uygulanmış olan süt takip sistemi projesine entegrasyonu sağlayacak olan çiğ süt soğutma tankları alınacaktır.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile uygulanacak olan süt köprüsü projesi ile çiftçilerin hizmetine sunulmak üzere, hibe edilmesi planlanmaktadır.

Konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi kapsamında değerlendirilerek, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Belediyemiz arasında yapılacak olan ortak hizmet projesi protokolünü imzalamaya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2016

157

Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

Meclis gündeminin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 31, 32, 42, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ve 105. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile,

Meclis gündeminin 46, 47, 48, 49 ve 60. maddelerinin ise tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.