T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2014

 

 

 

 

213

Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Danişmentgazi Mahallesi, 4417 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.03.2014 tarih ve 87 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Danışmentgazi Mahallesinde Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin kuzeyinin, bahsi geçen parselin bulunduğu alan ve çevresinin günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gerekçesiyle, ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 27L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı ve sağlık tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, Cengiz AKPARLAR‘ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2014

 

 

 

 

214

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Kemal TÜRKTEKİN Vekili Av. Seyfi TOPUZOĞLU’nun nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış olduğu itiraz.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Kemal TÜRKTEKİN Vekili Av. Seyfi TOPUZOĞLU, Belediyemiz Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanmış olan nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış oldukları itiraz talebi hususunda hazırlanan 12.03.2014 tarih ve 88 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet Mahallesinde; 581 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu Üniversite Alanı olarak planlı alanın yeniden planlanmasına ilişkin Belediyemiz Meclisinin 17.01.2014 tarih ve 80 sayılı kararı ile ; 581 ada, 1 parsel (M) işaretli Eğitim tesisi olarak, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ise konut alanı, dini tesis alanı, ticaret alanı ve ilköğretim tesis alanı olarak planlanmıştır.

Kemal TÜRKTEKİN vekili Av. Seyfi TOPUZOĞLU ise; söz konusu nazım imar planına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde askı ilan edilen aynı konunun 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni Planına itiraz ettiklerini; yasal süresi içerisinde dava edeceklerini belirterek yasal sürenin beklenmesini ve Üniversite alanının kaldırılması ile parsellerinin değer kaybına uğrayacağı gerekçesiyle plana itiraz etmektedir.

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü; M işaretli Eğitim tesisi olarak planlanan, mülkiyetinin büyük bir kısmı hazineye ait olan 581 ada, 1 parselin; Erciyes Üniversitesi tarafından üniversite hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis talebi bulunduğundan tahsis amacına uygun olarak söz konusu alanın üniversite alanı olarak planlı kalması yönünde nazım imar planına itiraz etmektedir.

Plan değişikliği yapılması talep edilen 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlandığından; Üniversite alanı olarak kalan 581 ada, 1 parsel herhangi bir hak kaybına neden olmamak açısından plan müellifi tarafından (M) işaretli Eğitim tesisi alanı olarak planlanmasını uygun görmüştür.

Plan müellifi görüşüne istinaden itirazların reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2014

 

 

 

 

215

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarih, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarih, 100, 101 ve 102 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.03.2014 tarih ve 89 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarihli kararlarından,

100 sayılı kararı ile, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait ilköğretim tesisi alanı olarak planlı yerdeki çekme mesafelerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

101 sayılı kararı ile, Cumhuriyet Mahallesinde Kayseri Yüksek Öğrenim Yardım Vakfı’nın talebine istinaden bahsi geçen alanın fiili durumuna uygun olarak K2, K3 ve K11 yapılanma şartlarında M işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı,

102 sayılı kararı ile, Altınoluk Mahallesinde Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı’na ait alan ve civarında dini tesis alanı, bağ ve sayfiye alanı, M işaretli sosyal tesis alanı, yeşil alan ve otopark alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.12.2013 tarih, 952 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak sosyal tesis alanı olarak planlı yerde civarın karakterine uymayan bir yapılaşma oluşmaması için bu adadaki kat adedinin 2 yi geçmeyecek şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında bahsi geçen sosyal tesis alanına (*) işareti konularak, “(*) işaretli imar adasında kat yüksekliği 2 yi geçmeyecektir.” şeklindeki plan notunun eklenmesinin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.03.2014 tarih, 100 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 101 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile, 102 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun ise İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Serdar ALTUNTUĞU’un sözlü önerisi ile raporda geçen “ İşaretli imar adasında kat yüksekliği 2’yi geçmeyecektir.” ifadesinin “kat adedi 2’yi geçmeyecektir.” şeklinde düzeltilerek kabulünün uygun olacağı yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2014

 

 

 

 

216

Melikgazi İlçesi 19 Mayıs, Anafartalar, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazımkarabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde bulunan enerji nakil hatlarının yer altına alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, 19 Mayıs, Anafartalar, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazımkarabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde bulunan enerji nakil hatlarının imar yollarının açılmasını kolaylaştırmak ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla Enerji Nakil Hatlarının imar planlarında yer altına alınarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 12.03.2014 tarih ve 90 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin talebine istinaden 19 Mayıs, Anafartalar, Kocatepe, Sakarya, Esentepe, Kazımkarabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde imar planındaki enerji nakil hatlarının imar yollarının açılmasını kolaylaştırmak ve düzenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla yer altına alınması için gerekli plan değişikliğinin yapılması istenmektedir. Söz konusu talebin mevcutta yapılı bulunan tesislere hizmet eden hatlarda herhangi bir aksaklık olmaması kaydıyla kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerden geçen enerji nakil hattı güzergahının kaldırılmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2014

 

 

 

 

217

Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi ve Gesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan sokaklarda isim değişikliği ile, hayırsever Merhum Nuh Mehmet BALDÖKTÜ ile, şehit Ahmet BALDÖKTÜ'nün isimlerinin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi ve Gesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan sokaklarda isim değişikliği ile, hayırsever Merhum Nuh Mehmet BALDÖKTÜ ile, şehit Ahmet BALDÖKTÜ'nün yaptıkları hayır eserlerinin yakınlarındaki uygun cadde ve sokaklara isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 11.03.2014 tarih ve 05 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi Yunus Bekir Caddesi, 26 ve 28 numaralı konutların arasındaki bağlantı yoluna Ramazan TAŞTAN Sokak isminin verilmesinin,

Gesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 2333. Sokak isminin, Ali GÖKLÜ Sokak olarak değiştirilmesinin,

Seyitgazi Mahallesi, Müze Sokak isminin Nuh Mehmet BALDÖKTÜ Sokak olarak değiştirilmesinin,

Tacettinveli Mahallesi Han camiinin batısında bulunan isimsiz yolada Ahmet BALDÖKTÜ sokak isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun, Meclis üyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın sözlü önerisi ile, uygulamanın 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinden sonra yürürlüğe girmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.03.2014

 

 

 

 

218

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 11.03.2014 tarih ve 04 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan, 42. Sokak isminin, Abdülmecit AVŞAR Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun daha sonra değerlendirilmesinin, Turan TÜRKÜM’ün red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.