?

2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.03.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 136

Konusu : Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Mimar Sinan Kavşağının kuzeyinde bulunan 2. etap olarak belirlenen bölgede 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 61’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın üst ölçekli (1/50.000 ve 1/25.000) plan kararlarına uygun olarak, doğusunda yapılacak eğlence parkı ve yeni çevreyoluna bağlantı sağlayan yol hattı ile birlikte değerlendirilerek yeniden planlanması istenmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 137

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 77 pafta, 1650 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 60’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Demokrasi mahallesinde, söz konusu parsel ve civarında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, toplu konut alanı yakınında bulunması ve yapılaşmanın her geçen gün artması da göz önünde bulundurularak herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-a-22-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 138

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi, genelinde nazım imar planı tadilatı yapılması.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Nurihas Mahallesi genelinde nazım imar planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 52’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Nurihas mahallesinde, söz konusu alan ve civarının hava mania kotunun kaldırılmasıyla birlikte yapılaşma şartları dikkate alınarak yeniden planlanmasını istemektedir. Plan değişikliği ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 139

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parselde NİP talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Süha Petrol ve Petrol Ürünleri San. Tic. A.Ş.’ye ait, Sümer Mahallesi, 337 pafta, 2809 ada, 1 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 62’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planında akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 2809 ada, 1 parsel akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu, 2809 ada, 5 parsel nolu taşınmazda konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen parsellerden 5 nolu parselin tapu sicilinde vasfı “yolcu bekleme salonu, kafeterya, seminer salonu, büro ve otopark” şeklindedir. Parsel malikleri 2809 ada, 5 parsel nolu taşınmaz için Terminal İşletmeciliği Belgesi alınabilmesi için 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Hükümlerine göre ruhsat almak sureti ile T1 Belgesi almak istemektedir. Ancak, ilgili kanunun hükümlerine göre bu belgenin alınabilmesi için taşınmaz alanının 2000 m² veya daha fazla m² olması şartı arandığından 2809 ada, 1 ve 5 nolu parsellerin birlikte tevhidine ve müteakip 5 nolu parselin 2000 m²’den az olmayacak şekilde yeniden ifrazını yapmak istediklerini belirterek, imar planlarında her iki taşınmazın tahsis şekilleri farklı olduğundan imar planlarının buna imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 140

Konusu : Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1442-443 parsel’de NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1442-443 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.02.2011 tarih ve 42’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ortaöğretim alanı olarak planlı olup, parsel malikleri bu alanın okul alanından çıkarılarak yeniden planlanmasını talep etmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Plan müellifinin görüşleri doğrultusunda Plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 27. maddesi 2. bendinde geçen “İmar planında bir sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesi, ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” hükmü gereğince kaldırılan okul alanının yerine bir alan önerilmediğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 141

Konusu : Sağlık Bakanlığına tahsisli 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda /25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığına tahsisli 4701 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 51’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan Belediyemiz meclisinin 12.11.2010 tarih 599 sayılı kararı ile 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılmış ve Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülmüştür. Bahsi geçen alanın 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni plan kararına uygun olarak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talep edilmektedir.

1/25000 ölçekli K34-b3 ve 1/5000 ölçekli 31K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin Kentsel Servis Alanı (KSA) olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 142

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parselde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi, 27 ada, 32, 33, 60 ve 62 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 50’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) imar planlarında var olan 20 metrelik yolun kaptaj alanını iki parçaya böldüğü ve tesislerinin bütünlüğü bozulduğu gerekçesi ile bu yolun kuzeyindeki kaptaj alanı olarak planlı yerin 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kaptaj alanından çıkarılmasını talep etmiştir. Ayrıca bu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla Kocasinan Belediyesi bu alanın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 143

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parselde

1/5000 ölçekli NİP. değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, mülkiyeti KC İnşaat Taahhüt Anonim Şirketine ait, Erkilet yerleşimi, Çaytarla mevkii, 542 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 49’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Akaryakıt ve bakım istasyonu olarak planlı olup, parsel maliklerinin talebi üzerine LPG satışına olanak sağlamak amacıyla bahsi geçen alanın Bakım Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanması ve alan büyüklüğü açısından planlarda farklı olan bu alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlardaki uyumsuzluğunun giderilmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 144

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 2966 ada, 8 parselde 1/5000 ölçekli NİP.

değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Barbaros ve Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait, Sümer Mahallesi, 2966 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 48’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Kayseri Barbaros ve Gaziosmanpaşa Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin talebi üzerine Parsel üzerindeki Kuran kursu binasının yeniden yapılanması için bahsi geçen alanın Dini tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Bahsi geçen talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 145

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, 1590 ada, 1 parselde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Fatih Mahallesinde, mülkiyeti Işıkyıldızı Eğitim Orgn. Gayr. Ltd. Şti. adına kayıtlı, 1590 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 53’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir. Plan değişikliği ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 146

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde, 10597 ada, 8, 10, 11 ve 12 parsellerde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı, 10597 ada, 8, 10, 11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 54’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu bağ-sayfiye evi alanı ve yol olarak planlı yerlerin arazinin topoğrafik yapısına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesini istemektedir. Plan değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 147

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesinde, 314 pafta, 3148 ada, 11 parselde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi, 314 pafta, 3148 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.02.2011 tarih ve 43’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Melikgazi mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt istasyonu ve (M) ticaret lejant işaretli konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise, turizm tesisi alanı olarak planlı yerde, imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerine alınan turizm tesis alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 148

Konusu : Talas Belediyesi, Başakpınar-Ufuk Mahallesi, 6 pafta, 576 ve 577 parselde 1/25.000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Başakpınar-Ufuk Mahallesi 6 pafta, 576 ve 577 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 57’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Ufuk Mahallesindeki söz konusu taşınmazlar, 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve marjinal tarım alanı (diğer tarım alanı) olarak planlı olup imar planı tadilatı yapılarak parsellerin tamamının konut alanı şeklinde planlanması talep edilmektedir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik maddelerinde “ Nazım plan ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu ile yapılamaz” denilmektedir. Bahsi geçen alanda yapılması istenilen değişikliğin nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu kanaatine varıldığından ve plan müellifi olumsuz görüşü doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 149

Konusu : Talas İlçesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli NİP tadilatına yapılan itirazın görüşülmesi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 08.11.2010 tarih ve 552 sayılı kararına istinaden yapılan, Talas İlçesi, Harman Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde Hüseyin AKGÜL tarafından yapılan itiraz hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 58’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2010 tarih, 552 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz incelenmiş olup, söz konusu tadilatla herhangi bir mağduriyet oluşmaması için ibadet yeri alanı ve kreş alanında asgari alan büyüklüğü şartını sağlayacak şekilde yeni öneri nazım imar planı hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-D-06B nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırları içerisine alınan yerin ibadet yeri alanı ve kreş alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatının Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 150

Konusu : İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde, 121 ada, 2 parselde NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde, mülkiyeti İncesu Belediyesine ait olan 121 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 08.03.2011 tarih ve 72’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde söz konusu parselin bulunduğu alanda sanayi alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-C-01-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 151

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Kayapul Mahallesinde 3286 ve 3287 parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Kayapul Mahallesinde 3286 ve 3287 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 64’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Kayapul mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları bulunmayan alanın, belediye hizmet alanı (BHA) ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-03-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki mevzi nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 152

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde 38-39 pafta, 121 ada, 1 ve 2

parsellerde NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde 38-39 pafta, 121 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.02.2011 tarih ve 44’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler mahallesinde, söz konusu parsellerin bulunduğu alandaki, sosyal tesis alanı olarak planlı yere, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkân sağlamak üzere (M) ticaret lejant işaretinin konulmasını istemektedir. Bahsi geçen sosyal tesis alanının, bulunduğu çevrenin halkına hizmet etmesi amacıyla planlandığı, bu alana ticari fonksiyon eklenmesinin sosyal tesis alanının ticari amaçlı olarak kullanılmasını sağlayacağı kanaatine varıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 153

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi 752 ada, 3 parselde NİP tadilat talebi.

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti Asi Otogaz nakliye Akaryakıt Tic.Ltd. Şti’ne ait, 752 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 65’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulmasını istemektedir. Plan değişikliği ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 154

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsellerde 1/1000 ölçekli

uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, mülkiyeti kendilerine ait Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 5904 ve 5905 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.02.2011 tarih ve 45’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Mimarsinan mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki plan değişikliği talebi hususunda çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 155

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Kavakyazısı Mahallesi, 311 pafta 4787 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 311 pafta 4787 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 66’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine bu alanın ticaret alanı olarak planlanması istenmektedir.

Plan müellifinin görüşünde belirtilen hususlar doğrultusunda talebin parsel bazında değil de çevresi ile birlikte değerlendirilmesi gerektirdiğinden, reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 156

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde, 3072, ada, 7 ve 12 parseller ile,

1253 ada, 782, 753 ve 754 parsellerde NİP değişikliği.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesinde, 3072, ada, 7 ve 12 parseller ile, 1253 ada, 782, 753 ve 754 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 08.03.2011 tarih ve 70’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait alanda ilçenin ihtiyacını karşılamak amacıyla sosyal konut yapılmak üzere yeşil alan olarak planlı yerlerin konut alanı, konut alanı olarak planlı alanında yeşil alan olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 29L ve 30K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin ise konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 157

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 4730 ada, 1 parselde ilave NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 4730 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.02.2011 tarih ve 46’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen mahallesinde, ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. Söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park ve su deposu alanı olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. İlgili kurum görüşü de göz önünde bulundurularak bahsi geçen alan, dini tesis alanı, bağ-sayfiye evi alanı, otopark ve yeşil alan olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli 26M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan yerin, dini tesis alanı, bağ-sayfiye evi alanı, otopark ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 158

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 1200 ada, 17 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesinde 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 28.02.2011 tarih ve 47’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında, sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin, Belediyemiz meclisinin, 09.08.2010 tarih, 394 sayılı kararına istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılarak sosyal tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 159

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 760 parselde çevre düzeni planı

ve NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 760 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 67’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu kaptaj alanı olarak planlı yerin, yeniden planlanmasını istemektedir. Kayseri su ve kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) talep ile ilgili olumsuz görüşüne istinaden plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 160

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde,

3005, 3010, 3011 ve 4894 parsellerde NİP değişikliği.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Mahallesinde, 3005, 3010, 3011 ve 4894 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 68’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, konut alanı, park ve çocuk bahçesi olarak planlı yerlerin tamamının konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu talebin, kaldırılan yeşil alanlara karşılık eşdeğer alanlar önerilmediğinden ve plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 161

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 10454 ada 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan; Melikgazi İlçesi, Çaybağları Mevkii, 10454 ada 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 08.03.2011 tarih ve 71’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çaybağları mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alandaki yolun fiili duruma uygun olarak imar planına işlenerek söz konusu alanın yeniden planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28M ve 28N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yol, yeşil alan ve bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, komisyon Başkanı Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 162

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih ve 262 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.12.2010 tarih ve 262 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 59’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Keykubat mahallesinde, söz konusu parselin bulunduğu imar adasına SD lejant işaretinin konulması talebinin, bahsi geçen alanda yapılacak uygulamalarda inşaat alanını artıracağı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye meclisinin 06.12.2010 tarih ve 262 sayılı kararının reddinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 163

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih, 32, 33, 34 ve 35 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 69’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarihli kararlarından;

32 sayılı kararı ile; Erciyes-Reşadiye Mahallesinde, resmi kurum alanı olarak planlı yerin ibadet yeri (cami) alanı, ibadet yeri (cami) alanı olarak planlı yerin resmi kurum alanı olarak planlanması talebi Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih, 532 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

33 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesinde, sağlık tesisi alanı, dini tesis alanı, park alanı, yaya yolu ve otopark alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı, dini tesis alanı park alanı, yaya yolu ve otopark alanı olarak planlanması ayrıca Bahçelievler Mahallesinde park alanı ve yaya yolu olarak planlı yerin ise park alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.10.2010 tarih, 483 ve 484 sayılı kararları ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatlarına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşın, talebin kabulünün uygun olacağı,

34 sayılı kararı ile; Talas Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile Erciyes Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla konut adalarında mülkiyet durumu dikkate alınarak hazırlanan plan tadilatı talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

35 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesinde, 22X22 ebatlarındaki K10 kütle nizamlı yapının doğusunda yer alan 22 metrelik yola yaklaşık 2 metre basması nedeniyle, yol hattında altyapı çalışmalarının tamamlanmış olması hususu dikkate alınarak söz konusu kütlenin batı istikametinde 2 metre kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 09.02.2011 tarih 32, 34 ve 35 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği, 33 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 164

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih, 35 ve 36 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih 35 ve 36 sayılı kararının talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 55’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarihli kararlarından;

35 sayılı kararı ile, Tacettin Veli mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasında fiilen çıkmalı yapılaşmalar olduğundan, imar adasına C lejant işaretinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

36 sayılı kararı ile, Turan mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, eski köy yerleşimine ait yolun mülkiyet durumuna uygun olarak uygulama imar planlarına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye meclisinin 07.02.2011 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 165

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih, 28, 30 ve 31 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih 28, 30 ve 31 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 56’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarihli kararlarından;

28 sayılı kararı ile; Boğazköprü Mahallesinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının yapılması talebi, üst ölçek planlara uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

30 sayılı kararı ile; Şeker mahallesinde Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlı yerin yapı yaklaşma mesafelerindeki problemlerden dolayı, bu alanının ve 12 m lik yolun güneye kaydırılması ve çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, kabulünün uygun olacağı,

31 sayılı kararı ile, Güneşli mahallesinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih 528 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih, 28, 30 ve 31 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 166

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih, 52, 53, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarih 52, 53, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 04.03.2011 tarih ve 63’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.02.2011 tarihli kararlarından;

52 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler mahallesinde, söz konu kadastro parsellerinin bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 11.10.2010 tarih, 486 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Söz konusu imar adasındaki çekme mesafelerinin her yönden 10 metre olacak şekilde değiştirilmesi ve plan açıklama raporuna, “ada bütününde uygulama yapılacaktır” hükmünün eklenerek talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

53 sayılı kararı ile; Demirciyazısı mahallesinde, söz konusu parsellerin bulunduğu akaryakıt-LPG ikmal istasyonu ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin, fiili duruma uygun olarak yeniden düzenlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin 11.10.2010 tarih 494 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

54 sayılı kararı ile; Osmanlı mahallesinde, söz konusu parselin bulunduğu taşınmazın cephesi 4 metre olduğundan, minimum 5 metre cephe şartını sağlamak, üzere parselin güney kısmının 1 metre genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

55 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih mahallesinde, dini tesis alanı, park ve resmi kurum alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin 10.05.2010 tarih, 206 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi belediye meclisinin, 10.02.2011 tarih, 52, 53, 54 ve 55 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 167

Konusu : Erkilet Camiikebir Mahallesi Sağlık Caddesi isminin Mehmet TARMAN Caddesi olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Erkilet Camiikebir Mahallesi Sağlık Caddesi isminin Mehmet TARMAN Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 3’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hayırsever Mehmet TARMAN, Erkilet Camiikebir Mahallesinde Çocuk Hastanesi, Hacı Aliye TARMAN Camisi ve İş Merkezi Yaptırmış olduğundan, Erkilet Mahallesinde bulunan, Sağlık Caddesi isminin Mehmet TARMAN Caddesi olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun, meclis üyesi Çiğdem YAĞCIOĞLU’nun sözlü talebi doğrultusunda seçmen kütük listelerini olumsuz etkilememesi için kararın, 12.06.2011 tarihindeki Genel Seçimler yapıldıktan sonra, 13.06.2011 tarihinden itibaren geçerli olması yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 168

Konusu : Şht. Jan. Kom. Er Raşit KILIÇ isminin Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde yeni açılan cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Nahit KILIÇ, Çukurca- Hakkari’de şehit düşen oğlu, Şht. Jan. Kom. Er Raşit KILIÇ isminin Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde yeni açılan cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.03.2011 tarih ve 4’nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Nahit KILIÇ, Çukurca- Hakkari’de şehit düşen oğlu, Şht. Jan. Kom. Er Raşit KILIÇ isminin Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesinde bulunan 4100’ncü sokak isminin, Şehit Raşit KILIÇ sokağı olarak değiştirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun, meclis üyesi Çiğdem YAĞCIOĞLU’nun sözlü talebi doğrultusunda seçmen kütük listelerini olumsuz etkilememesi için kararın, 12.06.2011 tarihindeki Genel Seçimler yapıldıktan sonra, 13.06.2011 tarihinden itibaren geçerli olması yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 169

Konusu : Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 17 kişinin net aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 17 kişinin, 2011 Mali yılında ödenecek net aylık ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/227 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Adı Soyadı

K/D

Ünvanı

2010 Net Tavan Ücret

2010 Belirlenecek Net Ücret

Kadro Ünv.

Diploma Ünv.

1

Abidin YILMAZ

2

Mühendis

İnşaat Müh.

2.108

1.500

2

Mustafa ALTIN

1

Mühendis

İnşaat Müh.

2.108

1.500

3

Selçuk BAKTIR

5

Mühendis

İnşaat Müh.

2.108

1.500

4

Tuğba GENÇ

5

Mühendis

Çevre Müh.

2.108

1.500

5

Ahmet PEZUK

5

Mühendis

Ziraat Müh.

2.108

1.500

6

Didem HASDAL

5

Mühendis

Makine Müh.

2.108

1.500

7

Soner TUNA

5

Mühendis

Makine Müh.

2.108

1.500

8

Yusuf DELİKTAŞ

5

Mühendis

Makine Müh.

2.108

1.922

9

Dilek ÖZOCAK

5

Şehir Plancısı

Şehir Plancısı

2.108

1.500

10

Uğur BENLİ

5

Şehir Plancısı

Şehir Plancısı

2.108

1.500

11

Birtan IŞIK

3

Tekniker

İnş. Teknikeri

1.649

1.250

12

H.İbrahim ÖZSOY

7

Tekniker

İnş. Teknikeri

1.649

1.250

13

Bircan ÖZTAŞ

9

Teknisyen

İnş. Teknis.

1.307

1.250

14

Mehmet BENLİ

7

Teknisyen

Mak. Teknis.

1.307

1.250

15

Ahmet ZEYTUN

7

Teknisyen

Elk. Teknis.

1.307

1.250

16

Ayhan GÖKKOYUN

10

Teknisyen

Elk. Teknis.

1.307

1.250

17

Yusuf DELİHAN

10

Teknisyen

Elk. Teknis.

1.307

1.250

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 17 kişinin, tabloda belirtilen net aylık ücretlerinin 2011 mali yılında ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 170

Konusu : Kapalı ve açık otopark ruhsatları.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin (Z) fıkrası gereğince, kapalı ve açık otopark ruhsatlarının, ilgili İlçe Belediyelerince verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/96 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. maddenin (L) fıkrası “Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işlettirmek veya ruhsat vermek” hükmünü içermektedir. Yine aynı maddenin z fıkrasının alt paragrafında İlçe Belediyelerin görev ve yetkileri sayılarak (c) bendinde sıhhi işyerlerini, 2’nci ve 3’üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek görevi ilçe belediyelerine verilmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre kapalı ve açık otoparklar sıhhi müesseseler kapsamındadır. Kapalı ve açık otopark ihtiyacının mahallinde tespit edilmesini sağlamak için ruhsatların ilgili İlçe Belediyelerince verilmesi talep edilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. maddesinin (z) fıkrası gereğince, Büyükşehir Belediyesine verilen görevlerden uygun görülecekler Belediye Meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredilebilir denildiğinden, uygulamada birliği sağlamak için kapalı ve açık otopark ruhsatlarının ilgili ilçe belediyelerince verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 171

Konusu : Işıklı ve projeksiyonlu ilan reklam ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Belediye gelirler kanunun 96. maddesinin (b) fıkrası gereğince, ışıklı ve projeksiyonlu ilan reklam ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/94 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye Gelirler Kanunun 96. maddesinin (b) fıkrası gereğince, Gelir Tarifesindeki ışıklı ve projeksiyonlu ilan reklam ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 172

Konusu : Okul servis araçları yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin günün şartlarına uygun hale getirilerek, okul servis araçları yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Zabıta Daire Başkanlığının 21.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.16/8-1608 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özel Servis Araçları Yönetmeliği günün şartlarına uygun hale getirilerek, okul servis araçları yönetmeliği olarak yeniden düzenlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 173

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt ve Bağpınar’da1/1000 ölçekli Köy planlarının üst ölçekli planlarının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt ve Bağpınar’da 1/1000 ölçekli Köy planlarının üst ölçekli planlarının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 16.02.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/274-566 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt ve Bağpınar’da 1/1000 ölçekli Köy planlarının üst ölçekli planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 174

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi, 451 pafta, 3212 ada, 2 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 451 pafta, 3212 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/397-800 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 451 pafta, 3212 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 175

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1928 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1928 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/398-798 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 1928 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 176

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi, 589 pafta, 999 ada, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 589 pafta, 999 ada, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/289-596 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi, 589 pafta, 999 ada, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 177

Konusu : Abdullah GÜL Üniversitesi alanının yeniden düzenlenerek her ölçekteki planlara işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğünün, Malatya yolu üzerindeki Üniversite alanının yeniden düzenlenerek her ölçekteki imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/427-855 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Abdullah GÜL Üniversitesi Rektörlüğünün, Malatya yolu üzerindeki Üniversite alanının yeniden düzenlenerek, söz konusu alanın kuzey ve doğu istikametlerinde büyütülerek her ölçekteki imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 178

Konusu : Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin Mustafa ÇAVUŞ Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak isminin, Mustafa ÇAVUŞ Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24/81-681 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mithatpaşa Mahallesi muhtarı Mustafa ÇAVUŞ vefat ettiğinden aynı mahallede bulunan Güven Sokak isminin, Mustafa ÇAVUŞ Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 179

Konusu : Sümer Gençlik Merkezi yanında bulunan tesis Binasının 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Sümer Gençlik Merkezi yanında bulunan 302 pafta, 1876 ada, 1 parsel üzerinde kurulu tesis işletmeciliği binasının, 2886 Sayılı Kanun gereğince yapılacak ihale ile 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-112 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İntifa hakkı Belediyemize ait olan, Mevlana Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Sümer Gençlik Merkezi yanında bulunan 302 pafta, 1876 ada, 1 parsel üzerinde kurulu tesis işletmeciliği binasının, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64’uncü maddesi gereğince yapılacak ihale ile 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 180

Konusu : Büyükşehir Belediyesine ait, 45 adet otobüs ve hat satışı.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesine ait, 45 adet otobüs ve hat satışı işinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının 10.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.31-10-433 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediyesine ait, 45 adet otobüs ve hat satışı işi, tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 181

Konusu : Özel halk otobüsleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel halk otobüsleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının 10.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.31-10-392 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.2 bendinde değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 182

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Şeker mahallesi, 4690 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli NİP. tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Şeker mahallesi, 4690 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/417-852 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Şeker mahallesi, 4690 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 183

Konusu : Mimarsinan Organize Sanayi kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların imar planlarına işlenmesi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların imar planlarına işlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/420-853 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi kavşağı ile Talas bağlantısını sağlayan yolların imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 184

Konusu : Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığının NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığının askeri güvenlik bölgelerine ilişkin yazısına istinaden Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 201 sayılı kararı ile 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılan alanların, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/477-975 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar ve Esenyurt Mahallelerinde Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığının askeri güvenlik bölgelerine ilişkin yazısına istinaden Belediyemiz Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 201 sayılı kararı ile 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği yapılan alanların, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 185

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 42, 44 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih ve 42, 44 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/459-927 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih ve 42, 44 ve 47 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 186

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 58, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih 58, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/448-912 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih 58, 59 ve 60 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 187

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 07.03.2011 ve 09.03.2011 tarih, 39, 42, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 07.03.2011 ve 09.03.2011 tarih, 39, 42, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/491-955 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 07.03.2011 ve 09.03.2011 tarih, 39, 42, 58 ve 59 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 188

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2011 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2011 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/485-945 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.03.2011 tarih, 54 ve 55 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 189

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih ve 53 kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/470-939 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 04.10.2010 tarih ve 53 kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 190

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/469-938 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 07.03.2011 tarih, 39 ve 40 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 191

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, Bilge Kaan caddesi ve Şehit Ali Örnek sokak ile bunların oluşturduğu kavşak alanında ve yine aynı bölgede yer alan 77 pafta, 322 ada, 1 parsel ve 1 pafta, 27 ada, 282 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/487-958 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesindeki, Bilge Kaan caddesi ve Şehit Ali Örnek sokak ile bunların oluşturduğu kavşak alanında ve yine aynı bölgede yer alan 77 pafta, 322 ada, 1 parsel ve 1 pafta, 27 ada, 282 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 192

Konusu : Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesine ait alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/486-956 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 193

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, 60 pafta, 1164 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Vakıf mülkiyetinde 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/492-957 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, Vakıf mülkiyetinde 60 pafta, 1164 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 194

Konusu : Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesinin, muhtelif parsellerinde NİP.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesinde, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada, 20-51 parsel, 139 ada, 9 parsel ve mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada 11-19 parseller K35-d-07-a pafta nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, K35-d-07-a-1-c ve K35-d-07-a-1-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Talas Belediye Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.6.TAL.0.13/443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesinde, 2 pafta, 142 ada, 13 parsel, Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada, 20-51 parsel, 139 ada, 9 parsel ve mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 2 pafta, 142 ada 11-19 parseller K35-d-07-a pafta nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında, K35-d-07-a-1-c ve K35-d-07-a-1-d pafta nolu 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 195

Konusu : Hacılar İlçesi, Karpuzsekisi Orman Köyünde 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli NİP yapılması.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzsekisi Orman Köyü, yerleşim alanı olarak belirtilen alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/494-980 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi sınırları içerisinde, Karpuzsekisi Orman Köyü, yerleşim alanı olarak belirtilen alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 196

Konusu : İncesu Belediyesi, Süksün Mahallesinde yeniden ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi Süksün Mahallesi ve civarında Belediyemiz Meclisinin 14.01.2008 tarih, 15 sayılı kararına istinaden yapılan ilave ve revizyon nazım imar planı Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 19.10.2010 tarih, 2010/796 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, söz konusu alanın yeniden ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/493-978 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Süksün Mahallesi ve civarında yeniden ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 197

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 639 pafta, 5934 ada, 2 ve 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 639 pafta, 5934 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/489-953 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 639 pafta, 5934 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 198

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 405 pafta, 1370 ada, 121 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 405 pafta, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/467-934 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 405 pafta, 1370 ada, 121 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 199

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mahallesi, 477 ada, 29 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi 477 ada, 29 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/490-954 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gültepe Mahallesi 477 ada, 29 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 200

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3270 ada, 14 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3270 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/464-937 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3270 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 201

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel, 10103 ada, 14 parsel, 10138 ada, 1 parsel ve 10140 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/468-933 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10139 ada, 6 parsel, 10103 ada, 14 parsel, 10138 ada, 1 parsel ve 10140 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 202

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 54 ada, 231 ve 856 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 54 ada, 231 ve 856 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/466-935 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 54 ada, 231 ve 856 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 203

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 186 pafta, 451 ada, 56,58 ve 59 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 186 pafta, 451 ada, 56,58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/465-936 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 186 pafta, 451 ada, 56,58 ve 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 204

Konusu : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, S.S. Mermerciler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/443-908 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; S.S. Mermerciler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Yeşilyurt Mahallesi, 1905 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 205

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mahallesi, Maliye Hazinesine ait, 424 pafta, 5009 ada,

1 parsel ve 5008 ada, 1 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Maliye Hazinesine ait, Kötügöller Mahallesi, 424 pafta, 5009 ada, 1 parsel ve 5008 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/479-973 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Maliye Hazinesine ait, Kötügöller Mahallesi, 424 pafta, 5009 ada, 1 parsel ve 5008 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 206

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Çandır Mahallesi, 3976 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Kardiyoloji Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ye ait Çandır mahallesi, 3976 ada, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/476-966 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Kardiyoloji Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ye ait Çandır mahallesi, 3976 ada, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 207

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu ile Özel Üniversite alanı olarak

planlı yerin kuzeyinde ilave ve revizyon NİP yapılması.

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu ile Özel Üniversite Alanı olarak planlı yerin kuzeyinde yer alan bölgede ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/478-971 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu ile Özel Üniversite Alanı olarak planlı yerin kuzeyinde yer alan bölgede ilave ve revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 208

Konusu : İncesu İlçesi, Saraycık Orman Köyünün mahalle olarak İncesu İlçesine bağlanması.

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 8. maddesi gereğince İncesu İlçesi, Saraycık Orman Köyünün mahalle olarak İncesu İlçesine bağlanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25/381-769 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 8. maddesi gereğince İncesu İlçesi, Saraycık Orman Köyünün mahalle olarak İncesu İlçesine bağlanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 209

Konusu : Yurtdışı gezisi ile ilgili bilgilendirme.

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Abu Dhabi Orta Doğu Raylı Sistemler 5. yıl etkinlikleri kapsamındaki konferansa katılmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un yurt dışı görevlendirilmesi ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesi talebi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 14.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.14.01-907.07.03/284 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un Belediyemiz Encümeninin 23.02.2011 tarih 08-116 sayılı kararı ile 27 Şubat – 4 Mart 2011 tarihleri arasında Abu Dhabi’ye Orta Doğu Raylı Sistemler 5. yıl etkinlikleri kapsamındaki konferansa katılmak üzere görevlendirilmesine ilişkin Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 14.03.2011

Karar No : 210

Konusu : Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalaması.

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait, Erciyesevler Mah. Fundalık Sok. Vakıfcan Ap. Kat:1 No:2 ve Erciyesevler Mah. Fundalık Sok. Hacı Arap Ap. Kat:1 No:2 adreslerinde bulunan dairelerin kiralanması hususunda protokolü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 11.03.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-02/308 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait, Erciyesevler Mah. Fundalık Sok. Vakıfcan Ap. Kat:1 No:2 ve Erciyesevler Mah. Fundalık Sok. Hacı Arap Ap. Kat:1 No:2 adreslerinde bulunan dairelerin; 11/12/2006 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında yapılan İşbirliği Protokolü gereğince, Belediyemiz adına Çocuk Evi olarak kiralanması ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.