Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

514

Belediyemiz birimlerinin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 30.000.000,00 TL ödeneğin belirtilen birimlerin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.11.2016 tarih ve 2272 numaralı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 30.000.000,00 TL ödeneğin belirtilen birimlerin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

515

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde Ağaç İşleri olarak bilinen alanın güney ve güneydoğusunda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde Ağaç İşleri olarak bilinen alanın güney ve güneydoğusunda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2016 tarih ve 486 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve el atma davalarının çözümlenebilmesi amacıyla plan onama sınırı içerisine alınan 1/5000 ölçekli nazım imar planında küçük sanayi sitesi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, sosyal tesis alanı, bakım akaryakıt ve LPG istasyonu alanı, dini tesis alanı, ortaöğretim alanı, ağaçlandırılacak alan, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin 18. Madde uygulaması yapılabilecek şekilde yeniden planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30İ, 30J ve 31J nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin küçük sanayi alanı, ticaret alanı, eğitim alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,142 Plan İşlem Numaralı) revizyon nazım imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

516

Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi’nde sanayi alanının güney kısmında 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi’nde sanayi alanının güney kısmında 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.10.2016 tarih ve 472 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Erciyes Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve günümüz şartlarındaki konut ihtiyaçlarına yönelik yapılaşma taleplerinin yerine getirilebilmesi için, alanda yoğunluk artışı olmaması şartıyla plan onama sınırı içerisine alınan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, ibadet alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-C-10-D, K34-C-10-C nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, ibadet alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 4032,10 Plan İşlem Numaralı) revizyon nazım imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

517

Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahallesi'nde mülkiyeti şahsa ait 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.11.2016 tarih ve 483 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan İlçesi Yeni Mahalle'de 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanda Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu plansız bölgede talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planında Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanması şeklindeki öneri, civarın karakterini bozucu nitelikte olduğundan (NİP-22067 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

518

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 5474 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsel ve 10517 ada 4, 5, 6, 7, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 5474 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsel ve 10517 ada 4, 5, 6, 7, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.11.2016 tarih ve 484 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planında çok düşük yoğunluklu konut alanı ve yol olarak planlı yerdeki yolun kuzey yönde kaydırılarak yeniden planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu taşınmaz sahiplerinin bir kısmının muvafakatının olmadığı tespit edildiğinden, (NİP-2759,162 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

519

Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Anbar Mahallesi 2985 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Anbar Mahallesi 2985 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.10.2016 tarih ve 477 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda yol ve yeşil alan olarak planlı yerin, parsel hissedarının talebine istinaden konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin, bölgede ana arter niteliğinde olan 30 metre ve 40 metre genişliğindeki yolların kesişiminde ve yeşil alan üzerinde olması sebebiyle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. bendi gereği yolların kaldırılması veya güzergâhının değiştirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, (NİP- 2759,165 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

520

Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Mimarsinan Demokrasi Mahallesi 1278, 1279 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Mimarsinan Demokrasi Mahallesi 1278, 1279 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.10.2016 tarih ve 478 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda parsel hissedarlarının talebine istinaden, 30 metre genişliğinde yol olarak planlı yerin ve bu alana bitişik planı bulunmayan yerlerin nazım imar planlarının yapılması talebinde bulunmaktadır. Söz konusu taleplerin, ilgili taşınmazlar ve civarını içeren bölgede yapılacak olan planlarla birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP- 2761,26 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

521

Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Yeniköy Mahallesi 995 ada 100 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait olan Yeniköy Mahallesi 995 ada 100 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 25.10.2016 tarih ve 479 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel hissedarının talebine istinaden, yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine istinaden kaldırılan sosyal ve teknik altyapı alanı yerine aynı bölgede eşdeğer yeni bir yeşil alan ayrılmadığından, (NİP- 2759,166 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

522

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6296 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi, 6296 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.10.2016 tarih ve 473 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında düşük yoğunluklu gelişme konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise konut alanı, ibadet yeri, yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, 05.10.2016 tarih, 547 sayılı yazıları ile bu alanın “Atlı Okçuluk Alanı” olarak planlara işlenmesini talep etmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7/m maddelerine istinaden plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Atlı Okçuluk Alanı” yapılması amacıyla Spor Tesisleri Alanı planlanması, ayrıca söz konusu düzenlemeden etkilenen alanların da ticaret alanı, yol ve konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6611,19 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

523

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde afet riski olan alanlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Hacılar İlçesi, Aşağı ve Orta Mahalleleri sınırları içerisinde afet riski olan alanlarda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan 20.10.2016 tarih ve 474 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesi, Aşağı ve Orta Mahallelerinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında plan onama sınırı içerisindeki alanların 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması talebinde bulunmaktadır.

Hacılar kent merkezine yakın olan bölgenin, özel teşebbüslerin yıllardır ilgisini görmemiş ve mevcut imar planlarında herhangi bir iyileştirme yapılmayan alanda, çarpık ve sağlıksız kentleşme sonucu çöküntü alanı haline gelen plan onama sınırı içerisine alınan yerler için, sosyal hayatın zayıflaması, yaşam kalitesinin düşük olması ve benzeri nedenlerle revizyon imar planları hazırlanmıştır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli K34-C-14-B, K34-C-15-A, K34-C-14-B-2-B, K34-C-14-B-2-C, K34-C-15-A-1-A, K34-C-15-A-1-C ve K34-C-15-A-1-D nazım ve uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, ticaret+konut alanı (TİCK), ticaret alanı, ilkokul alanı, ibadet alanı, belediye hizmet alanı, yol, otopark, teknik alt yapı alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 4032,14 Plan İşlem Numaralı) revizyon nazım ve uygulama imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

524

Develi Belediyesinin, Kayseri-Niğde ayrımı Develi il yolu kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Kayseri-Niğde ayrımı Develi il yolu kavşağının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2016 tarih ve 494 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında 30 ve 50 metre yolların kesiştiği kavşak, konut dışı kentsel çalışma alanı ve park olarak planlı olup, Develi Belediyesi Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih ve 212049 sayılı yazısına istinaden Kayseri-Niğde ayrımı Develi il yolu kavşağının genişletilerek yeniden planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih ve 212049 sayılı yazısında belirtildiği şekilde 30 ve 50 metre yolların kesiştiği kavşağın genişletilerek yeniden planlanması yönündeki (NİP-4051,25 Plan işlem numaralı) imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

525

Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 350 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, 100. Yıl Mahallesi, 350 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2016 tarih ve 495 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Yahyalı belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden taşınmazların bulunduğu alanın ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasının uygun olmayacağı kanaatine varıldığından (NİP-2909,18 Plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

526

Sarıoğlan Belediyesinin, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada, 173, 186 ve 191 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Güzelyazı Mahallesi, 142 ada, 173, 186 ve 191 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2016 tarih ve 496 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, Sarıoğlan Belediyesi bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali kurulması amacıyla alanın enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli J35-C-19-C nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin güneş enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-4871,7 plan işlem numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

527

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih, 382 ve 387 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih, 382 ve 387 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.10.2016 tarih ve 480 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarihli kararlarından;

382 sayılı kararı ile; 30 Ağustos Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu ortaokul alanı olarak planlı yerin 0,60 olan emsal değerinin 0,80 olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3050,41 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

387 sayılı kararı ile; Yeniköy Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3050,42 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih, 382 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 387 sayılı kararının ise oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

528

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih, 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2016 tarih ve 498 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Derebağ Mahallesinde plan onama sınırı içerisine alınan A-4 nizam konut alanı olarak planlı yerin A-5 nizam konut alanı olarak planlanması ve bu alanın kuzey batısındaki konut adasında bulunan mecburi cephe yön şartının kaldırılması yönündeki (UİP-9639,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih, 80 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

529

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.10.2016 tarih ve 481 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli kararlarından;

88 sayılı kararı ile; Güzelöz Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı planlanması ile yer altı soğuk hava depolama tesisi yapılabilmesi için depolama alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2016 tarih, 296 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-21992 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

89 sayılı kararı ile; Hacıbektaş Mahallesinde, sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin, Sağlık Bakanlığı görüşü doğrultusunda küçültülerek bir kısmının konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2016 tarih, 244 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-9639,10 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

90 sayılı kararı ile; İçmece Mahallesinde, plan onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2016 tarih, 189 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından (UİP-21991 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

530

Tomarza Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Tomarza Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih, 53 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2016 tarih ve 499 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih, 53 sayılı kararı ile; Söğütlü Mahallesi, 105 ada, 192, 193, 195, 196, 242 ve 246 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla alanın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-13561 plan işlem numaralı) imar planı talebi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2016 tarih ve 192 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

531

Tomarza Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Tomarza Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 61 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.11.2016 tarih ve 500 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 61 sayılı kararı ile; 2. Mıntıka Mahallesi 19 ada, 71 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt ve servis istasyonu alanı ve depolama alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek planlanması yönündeki (UİP-16272 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebi, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 tarih ve 76 sayılı kararıyla onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin Muzaffer ERCAN'ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

532

Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 6722 ada, 1, 2, 3 nolu parseller, 3918 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile 3919 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ve 3969 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 6722 ada, 1, 2, 3 nolu parseller, 3918 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile 3919 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ve 3969 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.11.2016 tarih ve 501 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi bu bölgede araç hurdacılığı yapıldığını, bu sebeple de görüntü kirliliği oluştuğunu belirterek; parsellerin mücavirinde bulunan konut alanı olarak planlı alanlar ile bir bütünlük sağlanabilmesi amacıyla bu alanın da yeşil alan ihtiyacı ile birlikte konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, İmar Planlarına Dair Esaslar Başlıklı 7. Bölümünün 21. maddesine istinaden 1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı ile birlikte 1/1000 ölçekli 30K-IIa, 30K-IIb, 30K-IIc ve 30K-IId uygulama imar paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin konut alanı ve yeşil alan olarak, konut alanı olarak planlı yerin de yeşil alan olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-3311,32 plan işlem numaralı) imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

533

Develi İlçesi Aşık Seyrani, Reşadiye ve İbrahimağa Mahallelerinde bulunan cadde ve sokağa "HÜSEYİN ŞAHİN" ve "ESAT CEBECİ" isimlerinin verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Develi İlçesi Aşık Seyrani, Reşadiye ve İbrahimağa Mahallelerinde bulunan cadde ve sokağa "HÜSEYİN ŞAHİN" ve "ESAT CEBECİ" isimlerinin verilmesi talebi hususunda hazırlanan 26.10.2016 tarih ve 22 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi İlçesi Aşık Seyrani Mahallesi ile İbrahimağa Mahallelerinin sınırını teşkil eden, imar planına göre 17 metre genişliğindeki Hüseyin ŞAHİN Caddesinin bittiği yer ile Muammer KOCATÜRK Caddesinin başlangıcı arasında kalan 10 metre genişliğindeki yola "ESAT CEBECİ" Sokak isminin verilmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

534

Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Besi Bölgesi ve diğer tesisler ile ilgili Kocasinan Belediyesi ile protokol imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Besi Bölgesi ve diğer tesisler ile ilgili Kocasinan Belediyesi ile protokol imzalanması için yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 27.10.2016 tarih ve 620 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Besi Bölgesi ve diğer tesisler ile ilgili Kocasinan Belediyesi ile yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

535

Belediyemizin sosyal faaliyetleri ile ilgili hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan 1 adet (39+1 kapasiteli) otobüs satın alınması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediyemizin sosyal faaliyetleri ile ilgili hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan 1 adet (39+1 kapasiteli) otobüs satın alınması talebi hususunda Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 03.11.2016 tarih ve 316 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin sosyal faaliyetleri ile ilgili hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan 1 adet (39+1 kapasiteli) otobüsün 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

536

Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 2415 ada, 124 parsel numaralı, 2.034,73m² yüzölçümlü taşınmazın, satışının yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 2415 ada, 124 parsel numaralı, 2.034,73m² yüzölçümlü taşınmazın, satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.11.2016 tarih ve 3492 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 2415 ada, 124 parsel numaralı, 2.034,73m² yüzölçümlü, uygulama imar planında akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı taşınmazın, satışının yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

537

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında, faaliyet teklifi sunulması için kurumumuzu temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında faaliyet teklifi sunulması için kurumumuzu temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 14.11.2016 tarih ve 645 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na tarafından yürütülmekte olan 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında “Büyükşehir Meslek Akademisi Fizibilite Çalışmaları ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi” başlıklı bir faaliyet teklifi sunulması, başarılı olması durumunda uygulanması ve sunulan faaliyet teklifinde kurumumuzu temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın yetkili kılınması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

538

İncesu Belediyesine 4.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesine 4.000.000,00 TL Ek Bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 10.11.2016 tarih ve 2297 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin 2016 Yılı kesinleşmiş bütçesi 14.000.000,00 TL olup, 2016 Yılı Ekim Ayı sonu harcaması 13.811.405,00 TL olarak gerçekleşmiştir. İncesu Belediyesine 2016 Yılı için 4.000.000,00 TL ek bütçe verilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

539

II sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin onaylanması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II Sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelin kabul edilmesi talebinin görüşülmesine dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.11.2016 tarih ve 1738 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen II Sayılı (Memur Boş Kadro Değişikliği) Cetvelinin ekte sunulduğu şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

540

Kocasinan Belediyesi’nin belirtilenin birimlerin harcama kalemlerine 9.500.000,00 TL ödeneğin ekleme ve aktarma yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 9.500.000,00 TL ödeneğin ekleme ve aktarma yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 14.11.2016 tarih ve 2307 numaralı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; Kocasinan Belediyesi’nin 10.11.2016 tarih ve 247 sayılı meclis kararlarına istinaden 9.500.000,00 TL ödeneğin belirtilen birimlerin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2016

541

Meclisin Bilgilendirilmesi ve Komisyonlara Havale Edilen Gündem Maddeleri.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan yurtdışı görevlendirmeleriyle ilgili Meclis bilgilendirilmiştir.

Meclis gündeminin 41 ve 51. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile,

Meclis gündeminin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile,

Meclis gündeminin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ve 86. maddelerinin tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.