2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.11.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 14.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 705 Birleşim No : 1

Konusu : Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılı Oturum No : 1

performans Programının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılı taslak Performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 02.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-1405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Kocasinan Belediyesinin 2012 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 14.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 706 Birleşim No : 1

Konusu : Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali Yılı Oturum No :1

Performans Programının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali Yılı Taslak performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 02.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–1405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Melikgazi Belediyesinin 2012 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 14.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 707 Birleşim No : 1

Konusu : Talas Belediyesinin 2011 Mali Yılı Oturum No :1

Performans Programının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2012 Mali Yılı taslak Performans Programının görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 02.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–1405 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Talas Belediyesinin 2012 Mali Yılı Performans Programı, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 14.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 708 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin Oturum No : 1

2012 Mali yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 24.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-25 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5393 Sayılı ve 5216 Sayılı Kanunun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği gereğince hazırlanan Belediyemiz ve 5 adet İlçe Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe ve Bütçe Kararnamesi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Toplantı Yılı :2011

Top. Tarihi : 14.11.2011 Toplantı No : 11

Karar No : 709 Birleşim No : 1

Konusu : Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gelir Oturum No :1

Tarifesinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi görüşülmesi bulunduğundan buna dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-436 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi (g) fıkrası, 23. maddesinin (e) ve (m) fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince, Belediyemiz 2012 Mali Yılı Gelir Tarifesi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

710

Yeşilyurt Mahallesi ve civarında ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Yeşilyurt Mahallesi ve civarında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve küçük sanayi sitesi alanı ilave ve revizyon nazım imar plan değişikliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.11.2011 tarih ve 333’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesi ve civarında gerekli kurum görüşleri de alınarak plan müellifince imar planı bulunan alanlarda civarın ihtiyacına istinaden revizyon nazım imar planı, bu alanın güneyinde planı bulunmayan alanın ise ilave nazım imar planları hazırlanmıştır.

1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı, kentsel servis alanı, küçük sanayi sitesi alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki ilave ve revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

711

Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan, Mithatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 36 ada, 18-21-24 ve 25 nolu parsellerin (Kadastro Müdürlüğünün 22-A çalışmasından sonra Oruç Reis Mahallesi, 6700 ada, 6-9-10-11 numaralı parsel ismini alan) bulunduğu alanda Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2011 tarih ve 328’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Resmi Kurum Alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında DÜÇ (Devlet Üretme Çiftliği) olarak planlıdır. Söz konusu alanın (zemin+4 kat) olacak şekilde konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

712

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1 pafta, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2011 tarih ve 330’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt mahallesinde, söz konusu parselin bulunduğu alan ve civarında konut alanı, yol ve park alanı olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi yönündeki talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

713

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parselde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 6730 ada 1 parsel ve 3276 ada 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2011 tarih ve 327’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, söz konusu parsellerin bulunduğu alandaki plan tadilatı talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

714

Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4052 ada, 1 parselde NİP talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 4052 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.10.2011 tarih ve 313’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Osmanlı Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda resmi kurum alanı olarak planlı yerin batısının, bölgenin ihtiyacına istinaden ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin, resmi kurum alanı ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

715

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel ve civarında NİP talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi, 267 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.11.2011 tarih ve 334’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Bahçelievler Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda resmi kurum alanı olarak planlı yerin bir kısmının konut alanı olarak planlanması talebi hususunda Belediyemiz Meclisinin 10.01.2011 tarih, 17 sayılı kararı bulunduğundan ve bu kararda talebin reddedildiği dikkate alınarak ilgili talebin aynı doğrultuda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

716

Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi, 5646 ada, 1 parsel ve civarında NİP tadilatı.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5646 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 322’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Esentepe mahallesinde, dini tesis alanı ve çocuk oyun bahçesi olarak planlı yerde, Dini tesis alanı olarak planlı yerin cami yapımı için yeterli büyüklükte olmaması nedeniyle güney istikametinde genişletilmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin cami alanı ve çocuk oyun alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

717

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, 138 ada 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 323’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin, bölgenin karakterine uygun olacak şekilde ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

718

Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Germir Mahallesi, 7463 ada, 3 parsel, 2830 ada, 6 parsel, 7860 ada, 1 parsel ve 7508 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 324’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesinde, konut ve park alanı olarak planlı yerlerin site şeklinde yapılaşmaya imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istemektedir. Konu ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

719

Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesinde, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın talebine istinaden nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 321’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin Köşk Mahallesi ve civarındaki nazım imar planı değişikliği talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

720

Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Zümrüt Mahallesinde (Fuar alanı ve civarı) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 320’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan ile ilgili planlar Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 09.06.2010 tarih, 254 sayılı kararı ve Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105 sayılı kararıyla kabul edilmiş, ancak Kayseri İdare Mahkemesinin, 2009/511 esas, 2011/296 karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Kocasinan Belediyesi planlı gelişimin devamının sağlanabilmesi amacıyla bölgede yeni bir planlama çalışmasıyla birlikte plan değişikliği talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30M ve 31M Nazım İmar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan Zümrüt Mahallesi (Fuar alanı ve civarı) Revizyon Nazım İmar Planı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

721

Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 01.11.2011 tarih ve 332’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan ile ilgili planlar Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 08.02.2010 tarih, 51 sayılı kararı ile kabul edilmiş, ancak Kayseri İdare Mahkemesinin, 2010/456 esas, 2011/709 karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Kocasinan Belediyesi planlı gelişimin devamının sağlanabilmesi amacıyla bölgede yeni bir planlama çalışmasıyla birlikte plan değişikliği talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30N Nazım İmar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, mahkeme kararında belirtilen iptal gerekçeleri dikkate alınarak, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan Uğurevler Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planı talebinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

722

İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 319’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu-Süksün Mahallesine ait ilave ve revizyon uygulama imar planlarının yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.04.2011 tarih, 309 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih, 78 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

723

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 208 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2011 tarih ve 331’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Seyitgazi Mahallesinde 23x23 ölçülerinde 9 katlı ve 20x20 ölçülerinde 8 katlı M ve C lejant işaretli kütle parsellerin birleştirilerek bahçeli kütle parsel olarak planlanması yönündeki plan tadilatı talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

724

Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 317’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzsekisi Orman Köyü yeni yerleşim alanının köy yerleşim planı göz önüne alınarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.04.2011 tarih, 258 sayılı kararı ile onanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak hazırlandığından, Hacılar Belediye Meclisinin 05.09.2011 tarih ve 42 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

725

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 276 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 276 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2011 tarih ve 326’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt mahallesinde Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerdeki 25 metrelik çekme mesafesinin 10 metre olacak şekilde planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, ilgili parselin cephe aldığı yolun sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğünde olduğundan, bahsi geçen alandaki yapılmak istenen değişikliğin uygulama yapılırken çekme mesafelerinin pompalar ve kanopi için 10 metre, binalar için ise 25 metre olacak şekilde yapılmasının yönetmeliğe uygun olacağı kanaatine varıldığından, Melikgazi Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 276 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

726

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.10.2011 tarih ve 312’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarihli kararlarından;

235 sayılı kararıyla; Gürpınar Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, küçük sanayi sitesi, otopark, park ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanın mevut 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde konut alanı olarak planlanması ve böylelikle 1/5000 ile 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzluğun ortadan kaldırılması talebinin kabulünün uygun olacağı,

236 sayılı kararıyla; Gürpınar Mahallesinde, otogar alanı olarak planlı olan alanın konut ve park alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 13.06.2005 tarih, 233 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

238 sayılı kararıyla; Anbar Mahallesinde, Sarımsaklı Çayı kanalının güzergahının fiili duruma uygun olacak şekilde ve kurum görüşü doğrultusunda imar planına işlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin, 09.05.2011 tarih, 338 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

239 sayılı kararıyla; Gesi-Fatih Mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin bir kısmının, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 09.05.2011 tarih, 330 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

240 sayılı kararıyla; Anbar Mahallesinde, okul alanı, resmi kurum, park ve yol olarak planlı olan alanın, fiili duruma uygun olacak şekilde yeniden planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 09.05.2011 tarih, 321 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

241 sayılı kararıyla; Keykubat Mahallesinde, sosyal tesis alanı ve dini tesis alanı olarak planlı alanın, fiili durum ile imar planları arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz meclisinin, 09.05.2011 tarih, 320 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

242 sayılı kararıyla; Hisarcık-Bahçelievler Mahallesinde, park alanı olarak planlı olan yerin, bölgenin dini tesis ihtiyacının karşılanması için cami alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 09.05.2011 tarih, 342 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

243 sayılı kararıyla; 19 Mayıs Mahallesinde, konut alanı, park ve yol olarak planlı olan alanın, fiili duruma uygun olacak şekilde yeniden düzenlenerek konut alanı olarak planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin ise konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 13.06.2011 tarih, 401 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

244 sayılı kararıyla; Erenköy Mahallesinde, konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olan yerin batısı, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün istimlak sınırı içerisinde kaldığından, uygulamada kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması amacıyla, söz konusu parsellerin bulunduğu imar adasının batısı kamulaştırma sınırına uygun olacak şekilde imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

246 sayılı kararıyla; Germir Mahallesinde, park alanı olarak planlı alanın güneyine trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

247 sayılı kararıyla; Gesi-Cumhuriyet ve Anbar Mahallelerinde, park alanı olarak planlı yerlerin bir kısmına trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

248 sayılı kararıyla; Kazım Karabekir ve Osman Kavuncu Mahallelerinde, konut alanı olarak planlı yerlerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerlerin konut alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 14.03.2011 tarih, 156 ve 17.06.2011 tarih, 469 sayılı kararlarına istinaden onanan nazım imar planlarına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

249 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt ve Konaklar Mahallelerinde, park alanı olarak planlı yerlerin bir kısmına trafo alanı koyulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

250 sayılı kararıyla; Gökkent, Germir, Mimarsinan ve Tavlusun mahallelerinin arasında kalan, Malatya yolunun sağı ve solundaki konut adalarına asma kat verilmesi ile ilgili plan notunun kabulünün uygun olacağı,

251 sayılı kararıyla; Küçük Mustafa Mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan cami alanı, park ve yol olarak planlıdır. Melikgazi İlçe Müftülüğünün uygun görüşü doğrultusunda, cami alanı içerisinde bulunan, cami alanına ait üç katlı kütlenin imar planına işlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

252 sayılı kararıyla; Güzelköy ve Kayabağ Mahallelerinde tescilli imar parselleri ile imar adaları arasındaki uyumsuzlukların giderilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi, Belediyemiz meclisinin, 13.06.2011 tarih, 414 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

253 sayılı kararıyla; Kayabağ Mahallesinde, ilave nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, Belediyemiz meclisinin, 13.06.2011 tarih, 400 sayılı ilave nazım imar planı kararına uygun olarak hazırlanmış olup, konut adalarına verilen yapılaşma şartlarının TAKS:0,12 ve KAKS: 0,24 olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

254 sayılı kararıyla; Yeşilyurt Mahallesinde, okul alanı, konut alanı, yeşil alan, otopark ve yol olarak planlı olan alanın, yeniden düzenlenerek mevcut ilkokul alanının güney kısmının konut alanı, kuzey kısmının da genişletilerek ilköğretim tesisleri alanı olarak planlanması talebinin, uygun bir yere otopark alanının da planlanması şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden;

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 248, 250, 251, 252, 253 ve 254 sayılı kararlarının kabulüne ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 246, 247, 249 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

727

İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 318’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, 03.10.2011 tarihli kararlarından;

87 sayılı kararı ile; Garipçe Mahallesinde yapılan uygulama imar planlarına itirazda bulunulmuş, 108 ada, 190 ve 177 parseller ile, 132 ada, 21 ve 24 nolu taşınmazların bulunduğu iki ayrı alandaki itirazlar Belediyesince uygun görülerek plan değişikliği talebi Belediyemize gönderilmiştir. Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

88 sayılı kararı ile; Kızılören Mahallesinde yapılan uygulama imar planlarına itiraz hususundaki karar ile ilgili yapılan incelemeler sonucu konuya ilişkin karar almaya gerek olmadığı kanaatine varıldığından konunun gündemden düşürülmesinin uygun olacağı,

89 sayılı kararı ile; Örenşehir Mahallesinde yapılan uygulama imar planlarına itirazda bulunulmuş ve 101 nolu parselin ortasından geçen yaya yolunun mülkiyetleri bölmesi sebebiyle yolun mülkiyetler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yönündeki itiraz kabul edilmiştir. Söz konusu alanda yapılmak istenen değişikliğin uygun olmayacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı,

90 sayılı kararı ile; Örenşehir Mahallesinde, ticaret alanı, ilköğretim alanı, sağlık tesisi alanı ve dini tesis alanı planlanması yönündeki uygulama imar plan tadilatı talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.06.2011 tarih, 406 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 87, 88, 89 ve 90 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

728

Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 314’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akyazı mevkiinde, konut alanı olarak planlı 70-80 pafta, 2522 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların (M) lejant işaretli Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 17.06.2011 tarih, 470 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 43 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

729

Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.09.2011 tarih ve 315’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesinde Hacılar Boydak İlköğretim Okuluna spor sahası yapılmak üzere okul alanının genişletilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih, 328 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Hacılar Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 44 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

730

Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 27.10.2011 tarih ve 329’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 234 ve 235 sayılı kararlarından,

222 sayılı kararı ile; Talas 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde “Kentsel Sit Alanı Dışında Islah Edilecek Çok Katlı Yapılaşmış Alanlar (I2)” olarak belirlenen yapı adalarında mevcut ve kadastrol yolların aynen korunacağı, ifraz ve tevhit yapılamayacağı plan notlarında belirtilmektedir. Talas Belediye Meclisinin 04.04.2011 tarih, 74 sayılı kararına istinaden Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2011 tarih, 2145 sayılı kararı ile Kayseri İli, Talas İlçesi, Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planında I2 lejantlı alanlara yönelik plan notlarının II.1.6.1 maddesindeki “İfraz ve tevhit yapılamaz” hükmünün, plan müellifinin görüşü göz önünde bulundurularak ve yapılaşma koşulları aynı kalmak şartı ile “İfraz yapılamaz. Ancak yola terk yoldan ihdas ve tevhit yapılabilir” şeklinde değiştirilmesi yönündeki kararının kabulünün uygun olacağı,

227 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanın güney doğusunda bölgenin ihtiyacının karşılanması amacıyla trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliği gerektirmediğinden Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın talebin kabulünün uygun olacağı,

228 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “M” işaretli eğitim tesisi alanı, konut alanı, park alanı ve ticaret alanı olarak planlı yerin, “M” işaretli eğitim tesisi alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2011 tarih, 413 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “M” işaretli eğitim tesisi alanı ifadesine “Melikşah Üniversitesi” ifadesinin de ilave edilip değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

229 sayılı kararı ile; Ali Dağı Eteği Mevkiindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı yerin kuzeyinden geçen arkın imar adası dışında bırakılarak ada kenar çizgisinin tescile uygun olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

232 sayılı kararı ile; Mevlana Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle nizamındaki 2 adet konut parsellerinin ticari amaçlı olarak da kullanılabilmesi için, bahsi geçen kütlelere “M” lejant işareti konulması ve kütlelerin doğrultularının 25 metrelik taşıt yoluna paralel olacak şekilde kaydırılarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih, 529 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

234 sayılı kararı ile; Kuruköprü Mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın ilave uygulama imar planı yapılarak mezarlık alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 500 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

235 sayılı kararı ile; Ali Dağı Eteği Mevkiindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanı olarak planlı yere ilişkin alınan 09.07.2007 tarih, 314 sayılı Belediyemiz Meclis Kararında “Su basman kotunun 40 metrelik yoldan cephe alarak belirlenmesi” ifadesi bulunmaktadır. Bahsi geçen ticaret alanının batısında yer alan 7 metrelik yol ile 40 metrelik yol arasındaki kot farkının fazla olması nedeniyle su basman kotunun 40 metrelik yoldan cephe alınarak belirlenmesi ifadesinin kaldırılması ve 7 metrelik yaya yolunun 10 metre olarak planlanması talebinin uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak TAKS değerinin 0.40’ dan fazla olmaması ve otopark ihtiyacının kendi parseli içerisinde karşılanması şartı ile talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 234 ve 235 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 03.10.2011 tarih, 227 ve 05.10.2011 tarih 232 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

731

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ve 175 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.10.2011 tarih ve 316’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarihli kararlarından;

169 sayılı kararı ile; Zekaibey mahallesinde1/1000 ölçekli uygulama imar planında M lejant işaretli konut alanı olarak planlı yerde konaklama(otel) yapısı yapılması düşünülen alanın, bahçesiz kütle nizamlı M lejant işaretli konut alanı olarak planlanması ve “* işaretli taralı bölgede bodrum katlarda otopark ve zorunlu müştemilatlar düzenlenebilir” plan notunun eklenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; plan notundaki zorunlu müştemilatlar ifadesinin kaldırılarak “* işaretli taralı bölgede bodrum katlarda otopark düzenlenebilir.” şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

170 sayılı kararı ile; Karpuzatan Mahallesi ile Erkilet Mahallesi sınırları arasında kalan alanda planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve Karpuzatan Mahallesindeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı bölgenin tescile uygun olarak düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2011 tarih, 419 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

171 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesinde DÜÇ (Devlet Üretme Çiftliği) olarak planlı yerin Resmi Kurum alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 09.05.2011 tarih, 341 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

172 sayılı kararı ile; Yıldızevler mahallesinde trafo alanının planlamasında güvenlik sorunları nedeniyle, otopark alanı olarak planlı yerin yeşil alan olarak, yeşil alan olarak planlı yerinde otopark alanı olarak planlanması ve yeşil alanın kuzeyine trafo binasının işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 13.06.2011 tarih, 420 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

173 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde 57 pafta, 819 ada, 1 parsel nolu taşınmazın talebine istinaden otopark alanının kuzey yönünde kaydırılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

174 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesinde Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan 22-A maddesi uygulaması sonucu 7068 ada, 1 parsel, 7069 ada, 1 parsel ve 7071 ada, 1-6 parsel numaralarını alan parsellerin mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

175 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde 853 ada, 128,129,236 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda site şeklinde yapılaşmaya olanak sağlayacak şekilde imar adalarının yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih, 531 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 169, 170, 171, 173 ve 174 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile, 172 ve 175 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

732

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 192 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 192 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.10.2011 tarih ve 325’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuzey çevre yolu güzergahı üzerinde bulunan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce projelendirilen Erkilet köprülü kavşağının imar planının işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 493 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih ve 192 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

733

Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 2745. Sokak isminin Niyazi ALTIN Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 2745. Sokak isminin Niyazi ALTIN Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.10.2011 tarih ve 18’nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 2745. Sokak isminin Niyazi ALTIN Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

734

Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mah. Baruthane Sokağı veya Baruthane Çıkmazı isminin, Ömer ATİK Sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokağı veya Baruthane Çıkmazı isminin, Ömer ATİK Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.10.2011 tarih ve 19’nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Melikgazi İlçesi, Karacaoğlu Mahallesi Baruthane Sokağı veya Baruthane Çıkmazı isminin, Ömer ATİK Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

735

Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın isimlerinin cadde veya sokaklardan birine verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, ile, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Şehit olan Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Batmanda Şehit olan Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın isimlerinin cadde veya sokaklardan birine verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.10.2011 tarih ve 17’nolu Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde Şehit olan Polis memuru Mustafa Eyyub DARENDELİOĞLU ve Batmanda Şehit olan Komiser yardımcısı Adem İLKKILIÇ’ın isimlerinin cadde veya sokaklardan birine verilmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

736

Avrupa Boks Şampiyonası’nın finalinde Avrupa Şampiyonu olan Milli Boksörümüz Gülsüm TATAR’ın ödüllendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/m maddesince Avrupa Boks Şampiyonası’nın finalinde Avrupa Şampiyonu olan Milli Boksörümüz Gülsüm TATAR’ın ödüllendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 25.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.70/291 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hollanda’nın Rotterdam kentinde 16-23 Ekim tarihleri arasında yapılan Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası’nın finalinde Milli Boksörümüz Gülsüm TATAR Avrupa Şampiyonu olmuştur.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/m maddesince “gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis Kararıyla ödül vermek” Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonu olan Gülsüm TATAR’a ödül verilmesi hususunda, Meclis üyeleri Ahmet HERDEM ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı teklifleri doğrultusunda, 1 adet 5'li altının ödül olarak verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

737

İlimiz sınırları içinde bulunan iç suların Gemi bağlama kütüklerinin tutulması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Gemi sicillerine tescil edilenler dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüklerine kayıtlarının 5897 Sayılı Kanun gereğince zorunlu olduğu ve bu nedenle söz konusu taşıtların sahiplerinin ilgili Belediye Başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak Bağlama kütüklerine iç su araçlarını kaydettirmeleri gerektiği; ilimiz sınırları içinde bulunan iç suların adları (Bahçecik ve Yamula Baraj gölleri) ile bu iç sularda Bağlama kütüğünü tutmakta yetkilendirilecek Belediye Başkanlıklarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 25.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.70/292 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gemi sicillerine tescil edilenler dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüklerine kayıtlarının 5897 Sayılı Kanun gereğince zorunlu olduğu ve bu nedenle söz konusu taşıtların sahiplerinin ilgili Belediye Başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak Bağlama kütüklerine iç su araçlarını kaydettirmeleri gerektiği; İlimiz sınırları içinde bulunan iç suların adları (Bahçecik ve Yamula Baraj gölleri) ile bu iç sularda Bağlama kütüğünü tutmakta yetkilendirilecek Belediye Başkanlıklarının belirlenmesi talebi hususunda, Meclis üyesi Ahmet HERDEM ile Metin Mermer KAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda, Gemi bağlama kütüklerinin her İlçenin kendi sınırları içerisinde bulunan Belediyesince tutulmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

738

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden 40.000.000,00TL ödeneğin tenzil edilerek, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’ nın Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kalemine aktarılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden 40.000.000,00TL ödeneğin tenzil edilerek, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’nın Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kalemine aktarılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 13.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/27 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden 40.000.000,00TL ödeneğin tenzil edilerek, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’nın Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kalemine aktarılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

739

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Serdar ALTUNTUĞ, Kemalettin TEKİNSOY, Oktay DURUKAN’ın görevlendirilmesine ilişkin Meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Fransa’nın Strasbourg şehrindeki “Miras ve Toplu Taşıma” konulu uluslararası konferansa katılmak ve Avusturya ile Almanya’da incelemelerde bulunmak üzere, 10–15 Ekim 2011 tarihleri arasında belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyesi Serdar ALTUNTUĞ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN’ın, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 05.10.2011 tarih, 41–948 sayılı kararına istinaden görevlendirilmeleri ile belirtilen tarihler arasında yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclisimizin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 27.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/229 sayılı yazıları okundu.

Fransa’nın Strasbourg şehrindeki “Miras ve Toplu Taşıma” konulu uluslararası konferansa katılmak ve Avusturya ile Almanya’da incelemelerde bulunmak üzere, 10–15 Ekim 2011 tarihleri arasında belediyemizi temsilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyesi Serdar ALTUNTUĞ, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay DURUKAN’ın, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 05.10.2011 tarih, 41–948 sayılı kararına istinaden görevlendirilmeleri ile belirtilen tarihler arasında yapılan inceleme ve temaslar hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

740

KCETAŞ ile GMR Infrastructure (UK) Limitet Şirketi arasında işbirliği çerçeve sözleşmesinin onaylanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi ile GMR Infrastructure (UK) Limitet Şirketi arasında “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, tarafların önceden kapsamını belirlediği ve yine önceden, müştereken hareket etme konusunda karşılıklı yazılı irade bayanında bulunduğu, sermaye arayışı içinde olan sadece fikir aşamasındaki kömür, doğalgaz, su, rüzgar, güneş veya diğer enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi tesisleri kurma ve işletme ve toptan elektrik ticareti faaliyetlerini ve/veya Türkiye devletinin halen sahibi olduğu ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından işletilmekte olan elektrik üretimi varlıklarının özelleştirme ihalelerine katılma ve teklif vermeyi birlikte gerçekleştirme iş ve işlemlerini” kapsayan işbirliği çerçeve sözleşmesi imzalanacaktır. Sözü edilen sözleşmenin 14. maddesinin son fıkrası hükmüne göre sözleşmenin yürürlüğe girmesi için KCETAŞ’ın büyük ortağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına tabi olacağından, Sözleşmenin onayı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 01.11.2011 tarih ve M.38.0. KBB.0.28.20/912 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi ile GMR Infrastructure (UK) Limitet Şirketi arasında “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, tarafların önceden kapsamını belirlediği ve yine önceden, müştereken hareket etme konusunda karşılıklı yazılı irade bayanında bulunduğu, sermaye arayışı içinde olan sadece fikir aşamasındaki kömür, doğalgaz, su, rüzgar, güneş veya diğer enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi tesisleri kurma ve işletme ve toptan elektrik ticareti faaliyetlerini ve/veya Türkiye devletinin halen sahibi olduğu ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından işletilmekte olan elektrik üretimi varlıklarının özelleştirme ihalelerine katılma ve teklif vermeyi birlikte gerçekleştirme iş ve işlemlerini” kapsayan işbirliği çerçeve sözleşmesi imzalanacaktır. Sözü edilen sözleşmenin 14. maddesinin son fıkrası hükmüne göre sözleşmenin yürürlüğe girmesi için KCETAŞ’ın büyük ortağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin onayına tabi olacağından, söz konusu Sözleşmenin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

741

Erciyes Dağı Master Planı kapsamında mevcut giriş bölgesine yapılan sağlık merkezinin Sağlık Bakanlığına tahsisi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Master Planı kapsamında mevcut giriş bölgesine yapılan sağlık merkezinin hizmet verebilmesi için Sağlık Bakanlığı adına tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’nın 27.10.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.32/698 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Master Planı kapsamında mevcut giriş bölgesine yapılan sağlık merkezinin hizmet verebilmesi için Sağlık Bakanlığı adına tahsisinin yapılması talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis Üyeleri Ahmet HERDEM ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda; Erciyes Dağı Master Planı kapsamında mevcut giriş bölgesine yapılan sağlık merkezinin 10 yıllığına, bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

742

Yeraltı çarsında bulunan 115 adet tam, 15 adet hisseli dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Mülkiyeti hazineye ait olup, yer altı çarsında bulunan 115 adet tam, 15 adet hisseli olmak üzere toplam 130 adet dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/488 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti hazineye ait olup, yer altı çarsında bulunan 115 adet tam, 15 adet hisseli olmak üzere toplam 130 adet dükkanın 10 yıllığına Belediyemiz tarafından kiralanması ve kiralama işleminden sonra intifa hakkı Belediyemize geçecek olan bu dükkanların 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. Maddesi gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

743

Anbar mevkiinde bulunan Kamyon ve Tır garajının kiraya verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Anbar mevkiinde bulunan Kamyon ve Tır garajının 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/487 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Anbar mevkiinde bulunan Kamyon ve Tır garajının 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

744

Erciyes Kayak Merkezinde bulunan Kafeterya-1 ve Kafeterya-2’nin Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic.A.Ş.’ye tahsisinin yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Erciyes Kayak Merkezinde mevcut giriş bölgesinde bulunan Kafeterya-1 ve Kafeterya-2’nin 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e fıkrasına istinaden %99,9 hissesi Belediyemize ait olan Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic.A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/499 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Kayak Merkezinde mevcut giriş bölgesinde bulunan Kafeterya-1 ve Kafeterya-2’nin Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic.A.Ş.’ye tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis Üyeleri Ahmet HERDEM ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda; Erciyes Kayak Merkezinde mevcut giriş bölgesinde bulunan Kafeterya-1 ve Kafeterya-2’nin 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e fıkrasına istinaden %99,9 hissesi Belediyemize ait olan Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor Tesisleri San.Tic.A.Ş.’ye toplam 1.000,00TL karşılığında 10 yıllığına, tahsisinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

745

Talas Merkezdeki Spor Kompleksinin, çoğunluk hissesi belediyemize ait olan Spor A.Ş.’ye tahsisi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Belediyemiz adına tahsisli; Talas, Merkez, 1338 ada, 1 parsel, 8.101.42 m2 yüzölçümlü taşınmaz, üzerindeki tesisin Spor Kompleksinin, Eğitim ve Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SPOR AŞ) ye sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı’nın 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/936 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5126 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesinde “Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti veya tasarrufundaki harfiyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe otopark ve çay bahçelerini işletebilir. Yada bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşların %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere… 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir” hükmüne yer verildiğinden;

Talas, Merkez, 1338 ada, 1 parsel, 8.101.42 m2 yüzölçümlü taşınmaz, üzerindeki tesisin Spor Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere, Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SPOR AŞ) ye sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talep edilmiştir.

Konu hakkında Meclis Üyeleri Ahmet HERDEM ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı önergeleri doğrultusunda; Belediyemiz adına tahsisli; Talas, Merkez, 1338 ada, 1 parsel, 8.101.42 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki tesisin Spor Kompleksinin, Eğitim ve Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere çoğunluk hissesi belediyemize ait Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SPOR AŞ) ye 10 yıllığına, bedelsiz olarak tahsisinin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

746

“YAPAY TIRMANMA BAHÇESİ” başlıklı proje için Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’a imza yetkisi verilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, “TR72-11-KÖA-01 referans no’lu ORAN Kalkınma ajansı TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ mali destek programı kapsamında “YAPAY TIRMANMA BAHÇESİ” başlıklı proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’IN Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 11.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/626 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “TR72-11-KÖA-01 referans no’lu ORAN Kalkınma ajansı TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ mali destek programı kapsamında “YAPAY TIRMANMA BAHÇESİ” başlıklı proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ adına Genel Sekreter Mustafa YALÇIN’IN Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

747

Talas Belediyesinin 1.500.000,00TL Ek Bütçe talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince Talas Belediyesinin 1.500.000,00TL Ek Bütçe talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 02.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/34 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince Talas Belediyesinin 1.500.000,00TL Ek Bütçe talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

748

Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı Sokak isminin, Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı Sokak isminin Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-397-3838 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Kirazlı Sokak isminin Paşabağları Sokağı olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

749

Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon NİP yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1922-3839 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Hasandağı mevkiinde 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

750

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesinde K35-a-14c-4a pafta, 188 ada, 12 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesinde K35-a-14c-4a pafta, 188 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1402-2683 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesinde K35-a-14c-4a pafta, 188 ada, 12 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

751

Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yer altı şehrinin imar planlarına işlenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yeraltı şehrinin imar planlarına işlenerek çevresini de içine alacak şekilde nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2156-4363 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Erciyes-Gülistanevler Mahallesinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yeraltı şehrinin imar planlarına işlenerek çevresini de içine alacak şekilde nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

752

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 62 pafta, 72 ada, 6 ve 7 parselde NİP değişikliği.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 62 pafta, 72 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2157-4364 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesinde, 62 pafta, 72 ada, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

753

Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti vakfa ait, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel ve 206 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsellerde NİP değişikliği.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti vakfa ait, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel ve 206 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2155-4362 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesinde, mülkiyeti vakfa ait, 77 pafta, 205 ada, 2 parsel ve 206 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

754

Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parselde NİP talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2016-4028 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Başakpınar Mahallesi, Kılıçkaya mevkii, 3 pafta, 1565 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

755

Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2154-4361 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 240 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

756

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2172-4396 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 195, 196 ve 197 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

757

Kocasinan Şeker Mahallesi, 471 pafta, 4827, 4828, 4829,4830,4831,4832 nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Hurdacılar toplu işyeri yapı kooperatifine ait, şeker mahallesi,471 pafta,4827,4828 4829,4830,4831,4832 nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2188-4416 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti S.S. Hurdacılar toplu işyeri yapı kooperatifine ait, şeker mahallesi,471 pafta,4827,4828 4829,4830,4831,4832 nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

758

Kocasinan Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 9,13 ve 19 nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi 427 pafta, 2797 ada, 9,13 ve 19 nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2180-4406 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi 427 pafta, 2797 ada, 9,13 ve 19 nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

759

Kocasinan Cırgalan mahallesi 3 pafta, 1016 nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi 3 pafta, 1016 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2188-4416 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan mahallesi 3 pafta, 1016 nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1 /5000 ölçekli ilave nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

760

Karpuzatan deresinin sarımsaklı deresine birleştiği yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan deresinin sarımsaklı deresine birleştiği yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2186-4414 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan deresinin sarımsaklı deresine birleştiği yerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

761

Belsin Bölgesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Belsin Bölgesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2181-4407 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belsin Bölgesindeki yağmursuyu dereleri üzerinde yapılaşmaların olması nedeniyle, yağışlı havalarda bazı cadde ve sokaklara su birikintilerinden dolayı girilemediğini, kanalizasyon şebekesine kapasitesi üzerinde yükleme yapıldığı için meskenleri su bastığını belirtilerek bu problemlerin çözümü için DSİ’nin tespit ettiği ve yakın tarihte de yapım ihalesine çıkılacak olan Belsin-Anbar yağmursuyu tahliye kanalının Oymaağaç yoluna bağlanması yönünde plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

762

Pervane Mahallesi, 150 pafta, 947 ada, 2 parsel ve 4222 ada nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane Mahallesi, 150 pafta, 947 ada, 2 parsel ve 4222 ada nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2187-4415 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane Mahallesi, 150 pafta, 947 ada, 2 parsel ve 4222 ada nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

763

İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi 704 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi 704 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2174-4397 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi 704 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

764

Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 48 sayılı kararının incelemesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 48 sayılı kararının incelemesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2192-4417 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2011 tarih ve 48 sayılı kararının incelemesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

765

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283, 284, 287 sayılı kararlarının incelemesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283, 284, 287 sayılı kararlarının incelemesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-2177-4384 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 278, 280, 281, 283, 284, 287 sayılı kararlarının incelemesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

766

Milli Olimpiyat Komitesi ve Avrupa Olimpiyat Komitesi nezdinde hertürlü yazışma ve anlaşmayı imzalamak üzere yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Türk Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Avrupa Olimpiyat Komitesi’ne yapılan müracaat neticesinde 2017 yılı Avrupa Gençlik Kış Olimpiyat Festivali’ni (EYOWF) yapmak üzere Kayseri’ nin adaylığı kabul edilmiş bulunmaktadır. Adaylığımız süresince adı geçen Festival’in şehrimizde yapılmasıyla ilgili olarak Milli Olimpiyat Komitesi ve Avrupa Olimpiyat Komitesi nezdinde her türlü yazışma ve anlaşmayı imzalamak; bu Festival organizasyonu için gerekli alt ve üstyapıyı tesis etmek, Festival kapsamında gerekli olan spor dallarının yapılması için gerekecek salon ve pistleri inşa etmek, gelecek misafirlerin ağırlanması için gerekecek organizasyonu ve tanıtımı sağlamakla alakalı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya belirleyeceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/941 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türk Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Avrupa Olimpiyat Komitesi’ne yapılan müracaat neticesinde 2017 yılı Avrupa Gençlik Kış Olimpiyat Festivali’ni (EYOWF) yapmak üzere Kayseri’ nin adaylığı kabul edilmiş bulunmaktadır. Adaylığımız süresince adı geçen Festival’in şehrimizde yapılmasıyla ilgili olarak Milli Olimpiyat Komitesi ve Avrupa Olimpiyat Komitesi nezdinde her türlü yazışma ve anlaşmayı imzalamak; bu Festival organizasyonu için gerekli alt ve üstyapıyı tesis etmek, Festival kapsamında gerekli olan spor dallarının yapılması için gerekecek salon ve pistleri inşa etmek, gelecek misafirlerin ağırlanması için gerekecek organizasyonu ve tanıtımı sağlamakla alakalı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Mehmet ÖZHASEKİ veya belirleyeceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.11.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

11

1

1

 

767

Mimarsinan Toki bölgesinde bulunan, 1633 ada, 2 parsel numaralı, 2000 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki tesisin BEF’e tahsisi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Belediyemiz adına tahsisli: Mimarsinan Toki bölgesinde bulunan, 1633 ada, 2 parsel numaralı, 2000 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki tesisin, Kreş ve sosyal tesis olarak düzenlenmek ve kullanılmak üzere, çoğunluk hissesi belediyemize ait Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor tesisleri San.Tic.A.Ş. (BEF)’e sosyal tesis olarak tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 14.11.2011 tarih ve M.38.0.KBB.0.28-20/940 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5126 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesinde “Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti veya tasarrufundaki harfiyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe otopark ve çay bahçelerini işletebilir. Yada bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşların %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere… 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir” hükmüne yer verildiğinden;

Belediyemiz adına tahsisli: Mimarsinan Toki bölgesinde bulunan, 1633 ada, 2 parsel numaralı, 2000 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki tesisin, Kreş ve sosyal tesis olarak düzenlenmek ve kullanılmak üzere, çoğunluk hissesi belediyemize ait Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal ve Spor tesisleri San.Tic.A.Ş. (BEF)’e sosyal tesis olarak kullanımı hususunda, Meclis üyeleri Ahmet HERDEM ve Metin MERMERKAYA’nın yazılı teklifleri doğrultusunda, sözkonusu yerin 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.