2008 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.11.2008 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 14.11.2008

Karar No : 518

Konusu : Şeker Mahallesi, 3 pafta, 45 ada, 25 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği, İl sağlık Müdürlüğünün 13.10.2008 tarih, 2290 sayılı yazıları ile, Kocasinan İlçesi mülkiyeti hazineye ait, Şeker Mahallesi, 3 pafta, 45 ada, 25 parsel ile 4071 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.11.2008 tarih ve 2’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Sağlık Müdürlüğünün talebine istinaden Şeker Mahallesinde Yeni Terminal Alanını Kuzey Çevre Yoluna bağlayan 40 metrelik yolun batısında, 3 pafta, 45 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, Sağlık Kampus Alanı (İhtisas Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Merkezleri, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Ticari Yapılar, Kongre Merkezi ve bu alanların gerektirdiği teknik altyapı tesisleri) yapılabilmesi için bu alanın yeniden düzenlenerek, Kentsel Servis Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak planlanması istenmektedir.

1/50.000 ölçekli K34-B Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli K34-B3 ve 1/5000 ölçekli K34-B-24-D Nazım İmar Planı Paftalarında Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Kentsel Servis Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak planlanması yönündeki İmar Planı Değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlananİmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.11.2008

Karar No : 519

Konusu : Kocasinan ilçesi, Karpuzatan Mevkii, 245 pafta, 1511 ada, 27 parselde 1/5000 ve 1/1000

ölçekli uygulama imar planlarının yapılması.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi, Karpuzatan Mevkii, 245 pafta, 1511 ada, 27 parselde yer alan atölye alanının güney batı kısmında CNG (SDG) (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ikmal istasyonu ve CNG (SDG) Dönüşüm alanı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.11.2008 tarih ve 3’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Karpuzatan Mevkiinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-c ve 7-p maddelerine istinaden Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin Belediye ve Halk Otobüslerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sanayi Alanı ve CNG (SDG) Sıkıştırılmış Doğal Gaz Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 31L Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 31L-Ib Uygulama İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Belediye Hizmet Alanı olarak planlı yerin Sanayi Alanı ve CNG (SDG) Sıkıştırılmış Doğal Gaz Alanı olarak planlanması yönündeki Nazım ve Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.11.2008

Karar No : 520

Konusu : S.S Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifi tarafından, nazım imar

planına yapılan itirazın görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, S.S Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifinin; Belediyemiz Meclisinin 08.09.2008 tarih ve 389 sayılı kararına istinaden yapılan nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.11.2008 tarih ve 4’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Daha önceki planlarda Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak planlı iken Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanan 21 ada, 1 parselin bulunduğu alanın, yeniden Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak planlanması için Belediyemiz ilan panosunda askı ilan edilen Nazım İmar Planına itiraz edilmiştir.

1/5000 ölçekli K34b-23c ve K34b-23d Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi, ayrıca bu alanda bulunan mevcuttaki Botaş Doğalgaz Boru Hattının da planlara işlenmesi yönündeki Nazım İmar Planı değişikliğinin yapılması ve itirazın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.11.2008

Karar No : 521

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105, 106 ve 107 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 105, 106 ve 107 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.11.2008 tarih ve 5’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarihli kararlarından,

105 sayılı kararı ile; Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ve civarında yapılan 1/1000 ölçekli revizyon Uygulama imar planlarının incelenmesi henüz tamamlanmadığından konunun incelemeler bittikten sonra görüşülmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış olup, meclis kararının yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

106 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde, Ahmet Eskiyapan İlköğretim Okulunun ada kenarının mülkiyete uygun olarak yeniden planlanması konusu 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

107 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde, Ticaret Alanı ve M Ticaret Lejant işaretli Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 13.10.2008 tarih, 443 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.11.2008 tarih, 106 sayılı kararının kabulüne oybirliği ile, 105 ve 107 sayılı kararlarının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.