T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.06.2013

 

 

 

 

522

Talas Mahallesi Harami Mevkii, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi Harami Mevkii, 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.06.2013 tarih ve 189 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi üyesi Kıyasi KAYA'nın sözlü önergesi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Talas Mahallesi, mülkiyeti şahsa ait 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin Belediyemiz Meclisi'nin 10.06.2013 tarih, 474 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konu ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.06.2013

 

 

 

 

523

Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel ile 86 pafta, 461 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Talas Belediye'sine ait, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan alan ve yine Talas Mahallesi’nde 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.06.2013 tarih ve 182 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, takas işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, Talas Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlı bulunan 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan yeşil alanın bir kısmının konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu talep ile kaldırılan yeşil alanın aynı bölgede karşılanması gerektiğinden Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarih, 521 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konunun birlikte değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bahsi geçen talep ile eksilen yeşil alanın Talas Mahallesindeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı bulunan 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandan karşılanması istenmiştir.

Belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasında eksilen yeşil alan, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malikinin muvafakat ettiği alanda karşılanmıştır.

1/5000 ölçekli K35-D-07-A ve K35-D-02-D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan belediye hizmet alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı ve yeşil alan olarak, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.06.2013

 

 

 

 

524

İncesu İlçesi, Bedir Bağları Mevkii’nde, nazım imar plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Bedir Bağları mevkiinde, TEİAŞ(Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü) ve DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nün görüşlerine istinaden, enerji nakil hattı güzergahının ve dere yataklarının nazım imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.06.2013 tarih ve 183 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Bedir Bağları mevkiinde, TEİAŞ’ın (Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü) görüşüne istinaden enerji nakil hattının, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden ise, dere yatağı güzergahlarının nazım imar planına işlenmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki, enerji nakil hattının(ENH) ve dere yatağı güzergahlarının nazım imar planına işlenmesi talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.06.2013

 

 

 

 

525

Yeşilyurt Mahallesi civarında 1/25.000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Yeşilyurt Mahallesi civarında 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi hususunda hazırlanan 12.06.2013 tarih ve 184 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilyurt Mahallesi’nin bir kısmında 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu alan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında; konut dışı kentsel çalışma alanı(KDKÇA) ve küçük sanayi sitesi(KSS) alanı olarak, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında; sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlıdır. Konut alanı olarak planlı yerde, ilgili belediyesi tarafından dönüşüm çalışmaları da yapıldığı dikkate alındığında, üst ölçekli plan kararlarının alt ölçekli plan kararlarına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

1/25.000 ölçekli K34-a4 nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.06.2013

 

 

 

 

526

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2013 tarih ve 217 sayılı kararına yapılan itirazların görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2013 tarih ve 217 sayılı kararına istinaden onanarak ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 12.06.2013 tarih ve 185 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Germir Mahallesi’nde, 11266 ada, 1 parselin bulunduğu alanda, Belediyemiz Meclisinin 11.03.2013 tarih, 217 sayılı kararına istinaden yapılan plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiştir. Plan müellifinin konu ile ilgili görüşü de dikkate alınarak, itiraz talebinin reddinin, Cengiz AKPARLAR’ın şerhine karşılık uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.06.2013

 

 

 

 

527

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 136, 137, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.06.2013 tarih ve 186 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarihli kararlarından;

136 sayılı kararı ile; Oymaağaç Mahallesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, yol, yeşil alan ve kanal olarak planlı alanda Sarımsaklı Suyu ana tahliye kanalı ve Kuzey Çevre yolu bağlantı hattı geçmekte olduğundan bu alanın yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 11.02.2013 tarih, 131 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

137 sayılı kararı ile; Kötügöller Mevkiinde çocuk bahçesi olarak planlı alanda, Şeker ve Cırkalan Mahallelerinde park alanı olarak planlı alanda Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden trafo alanının planlara işlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden Cengiz Akparlar’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

138 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, park ve yol olarak planlı alanın Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Resmi Kurum Alanı park ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 11.03.2013 tarih, 225 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

139 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesinde Ticaret Alanı olarak planlı alanda 22.03.2013 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven yapılaşma şartının yazılmadığı tespit edildiğinden; KAKS: 0.50 yapılaşma şartının plana işlenmesi ile birlikte alanın güzeyindeki çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 136, 138 ve 139 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 137 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.06.2013

 

 

 

 

528

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.06.2013 tarih ve 187 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarihli kararlarından;

195 sayılı kararı ile; Danişmentgazi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu kreş(anaokulu) olarak planlı alana, (M) ticaret lejant işareti konulması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 11.02.2013 tarih, 125 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

196 sayılı kararı ile; Altınoluk Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu, konut alanı olarak planlı yerin kuzeydoğu kısmına fırın yapılabilmesi amacıyla ticaret alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 11.02.2013 tarih, 128 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

197 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi’nde, ilave uygulama imar planı yapılarak, sosyal donatı alanları ile birlikte bağ-sayfiye evi alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 14.01.2013 tarih, 2 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

198 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesi’nde, mesleki ve teknik öğretim alanı olarak planlı yerin doğusundaki, 30 metrelik çekme mesafesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

199 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Fatih Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerde, KASKİ’nin içme suyu temin tesisi bulunduğundan söz konusu alanın su deposu alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 11.03.2013 tarih, 213 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

200 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.03.2013 tarih, 280 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

201 sayılı kararı ile; Muhtelif Mahallelerdeki semt pazarlarının imar planlarına işlenmesi talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.06.2013 tarih, 199 ve 201 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 195, 196, 197, 198 ve 200 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.06.2013

 

 

 

 

529

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 5465 ada, 1 numaralı (eski 2974 ada, 9 parsel) parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 302-305 pafta, 5465 ada, 1 numaralı (eski 2974 ada, 9 parsel) parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.06.2013 tarih ve 188 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planında ise sağlık tesisi alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “M” lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Özel Dünyagöz Kayseri Hastanesinin başvurusu üzerine yapılan incelemede; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2008 tarih, 3 sayılı kararı ile “M” lejant işaretli sağlık tesisi alanı olarak planlanan bu alanın; Vergi Dairesi ve Adliye Sarayı gibi resmi kurumların otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih, 534 sayılı kararı ile onanan revizyon nazım imar planında sağlık tesisinde bulunan “M” işaretinin sehven kaldırıldığının tespit edildiğini belirterek, planlar arasındaki söz konusu uyuşmazlığın giderilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı alana, sehven kaldırıldığı anlaşılan M ticaret lejant işaretinin işlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.