2010 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.06.2010 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 260

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mah. 6087 ve 6088 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 110 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, S.S. Anadolu Engelliler Kenti Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden, bahsi geçen alanın ilave nazım imar planının yapılmasını istemektedir.

Yapılmak istenen ilave nazım imar planı ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 261

Konusu : Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde Mülkiyeti şahsa ait,70 pafta, 384 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 70 pafta, 384 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.05.2010 tarih ve 102 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesinde konut alanı planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporuna konu olan söz konusu plan tadilatı talebinin, İmar Bayındırlık Komisyonu Başkanı A.Serdar ALTINTUĞ’un sözlü önerisi doğrultusunda reddinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 262

Konusu : Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar ve Güzelköy Mahallelerinin

ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi belediyesinin, Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar ve Güzelköy Mahallelerinin ITRF koordinat sisteminde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 111 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayabağ, Yeşilyurt, Bağpınar ve Güzelköy mahallelerinin bulunduğu alanda yapılmak istenen nazım imar planlarına dair çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 263

Konusu : İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde

nazım imar plan tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesinde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 112 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesinde, mülkiyeti hazineye ait park alanı olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi talebi hususunda, Milli Emlak Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunduğundan, plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 264

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesi, Mülkiyeti şahsa ait, 579 ada, 1 parsel ve Mülkiyeti

Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesi, mülkiyeti şahsa ait, 579 ada, 1 parsel ve Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.05.2010 tarih ve 104 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Kuzey Mahallesinde, parsel malikinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, mülkiyeti belediyeye ait, konut alanı olarak planlı yerin park alanı, mülkiyeti şahsa ait park alanı olarak planlı yerin ise konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın parseli yeşil alan olarak planlıyken almış olduğu tespit edildiğinden, herhangi bir mağduriyet olmadığı kanaatine varılmış olup, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 265

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 167 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Kötügöller Mevkii, 207 pafta, 167 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.05.2010 tarih ve 103 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan nazım imar planında konut alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Belediyemiz meclisinin 08.02.2010 tarih, 55 sayılı kararı ile bahsi geçen alanda nazım imar plan değişikliği yapılarak Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur. Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.04.2010 tarih 409 sayılı yazısı ile gönderilen 24.03.2010 tarih 1667 sayılı kurul kararında tüm tescili yapıların planlara işlenerek değerlendirilmek üzere yeniden gönderilmesi istenmiştir.

1/5000 ölçekli 31L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, söz konusu kurul kararı gereğince tüm tescilli yapılar işlenerek yeniden düzenlenen nazım imar plan tadilatının onanmak üzere Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 266

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık Mevkii, 613 nolu parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık Mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 114 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli planlarda mutlak tarım alanı olarak planlı olup, Belediyemiz Meclisinin 13.07.2009 tarih 246 sayılı kararı ile 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında Tavuk Gübresi Toplama Merkezi yapılmak üzere Tarımsal Sanayi Alanı olarak planlanmış, Çevre ve Orman Bakanlığınca da uygun görülmüştür. Bahsi geçen plan değişikliğinin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi istenmektedir.

1/25.000 ölçekli K35-a4 ve 1/5000 ölçekli K35-a-16d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Tarımsal Sanayi Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 267

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında revizyon NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında revizyon nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 115 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Eğribucak-Altınoluk Mahallelerinin bulunduğu alan ve civarında, tarım alanı olarak planlı yerlerin, ITRF koordinat sisteminde revizyon nazım imar planının yapılmasını istemektedir.

Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli sosyal donatı alanları da ayrılarak bu alanın tamamı, bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca bu alanın kuzeydoğusunda bulunan spor tesisi ve yeşil alan olarak planlı yerde yapılacak olan plan değişikliğinin de revizyon imar planı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından söz konusu alan planlama sınırı içerisine dahil edilmiştir.

1/5000 ölçekli K34c-09b, K34c-10a ve K34-c-05-d nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yapılan revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 268

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 1932 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 116 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında, imar adalarının yeniden düzenlenmesini istemektedir.

Tadilat talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 269

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 157 pafta, 542 ada, 89 ve 98 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 157 pafta, 542 ada, 89 ve 98 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 117 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı veya turizm tesis alanı olarak planlanmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere tadilatın ada bazında yapılması gerektiği ve parsel maliklerinin muvaffakatı bulunmadığı gerekçesiyle tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 270

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahallelerinde NİP.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahalleleri, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 121 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih ve Mimarsinan-Bahçelievler Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında ilave nazım imar planının yapılmasını istemektedir. Konu ile ilgili incelemeler henüz tamamlanmadığından, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 271

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parselde NİP değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Konaklar Mahallesi, 6059 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 122 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında, belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, Başbakanlık Bölge Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden, hizmet binası yapılması amacıyla resmi kurum alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Konu ile ilgili incelemeler henüz tamamlanmadığından, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 272

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 78 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 113 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesinde söz konusu parsellerin bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi (KSS) alanı olarak planlı yerlerin, ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 12.10.2009 tarih, 393 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 78 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 273

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 05.04.2010 tarih ve 80 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.05.2010 tarih ve 106 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pervane mahallesinde, resmi kurum alanı, dini tesis alanı ve meslek okulu alanı olarak planlı yerde, dini tesisi alanı ile meslek okulu alanı arasındaki ada ayırma çizgisinin uygulamada oluşabilecek sorunların önlenebilmesi amacıyla tescile uygun olarak düzenlenmesi, dini tesis alanı ile Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürlüğü arasındaki fiili durumda yer alan yaya yolunun imar planına işlenmesi ayrıca dini tesis alanının küçülmesinden dolayı emsal değerinin 0.60dan 0.80 e çıkarılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.04.2010 tarih 80 sayılı kararının plan açıklama raporunda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 274

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.05.2010 tarih, 109 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.05.2010 tarih, 109 ve 110 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.05.2010 tarih ve 107 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.05.2010 tarihli kararlarından,

109 sayılı kararı ile, Uğurevler Mahallesinin bulunduğu alanda mahkeme kararına uygun olarak 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planın yapılması talebinin, Belediyemiz Meclisinin 08.02.2010 tarih, 51 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığı, ancak alanın güneydoğusundaki iki kütlenin civarın karakterine uygun olarak planlanmadığı anlaşıldığından bu iki kütlenin yeniden düzenlenmesi kaydıyla değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

110 sayılı kararı ile, Cırkalan Mahallesinde, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı alanda sehven konulduğu anlaşılan yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılması talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.05.2010 tarih 109 ve 110 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 275

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 98, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 98, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.05.2010 tarih ve 108 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarihli kararlarından,

98 sayılı kararı ile, Sümer mahallesinde, ilköğretim alanı olarak planlı alanda, anaokulu yaptırılacağı ancak yapı yaklaşma sınırı içine sığmadığı belirtilerek yapı yaklaşma sınırının yeniden düzenlenmesi talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile, Hacısaki mevkiinde, ticaret alanı olarak planlı alanın fiili durumuna uygun olarak plana işlenmesi talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

101 sayılı kararı ile, Erkilet yerleşiminde A-3 yapı nizamında konut alanı olarak planlı alanın, yerleşik alan dokusu ve kent siluetinin bozulmaması amacıyla A-2 yapı nizamlı TAKS=0.15 KAKS=0.30 yapılaşma şartında olacak şeklinde planlanması talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı belirtildiğinnden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.05.2010 tarih 98, 99 ve 101 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 276

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 108, 113 ve 116 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 108, 113 ve 116 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 20.05.2010 tarih ve 105 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarihli kararlarından;

108 sayılı kararıyla, Harman mahallesinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “IV” Lejantı ile gösterilen bağ sayfiye alanı planlı konut alanında minimum parsel büyüklüğü 1000m2 olup uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla minimum parsel büyüklüğünün 750m2 olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, söz konusu talepteki plan onama sınırının, parselin bulunduğu adanın tamamını içine alacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

113 sayılı kararıyla, Talas Yukarı mahallede, 2004 yılında yapılan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı revizyonu ile oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla 1996 yılında onanan koruma amaçlı imar planındaki durumuna uygun olarak yaya yolunun yeniden planlanması talebi Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.02.2010 tarih, 1662 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı,

116 sayılı kararıyla, Ali dağı eteği mevkinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “IV” Lejantı ile gösterilen bağ sayfiye alanı planlı konut alanında minimum parsel büyüklüğü 1000m2 olup uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla minimum parsel büyüklüğünün 750m2 olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 108, 113 ve 116 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 277

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112 ve 113 sayılı

kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.05.2010 tarih ve 109 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarihli kararlarından;

104 sayılı kararıyla, 19 Mayıs Mahallesinde, mülkiyeti belediyeye ait park alanı olarak planlı yere trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

105 sayılı kararıyla, Nurihas Mahallesinde, (M) ticaret lejant işaretli eğitim tesisleri alanı ve konut alanı planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 15.01.2010 tarih, 39 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

107 sayılı kararıyla, Mimarsinan-Fatih mahallesinde yer alan önlemli alanlar (ÖA) ve uygun olmayan alanlar(UOA) olarak planlı yerlerde yapılmak istenen, plan değişikliği talebi, belediyemiz meclisinin 11.01.2010 tarih, 11 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

108 sayılı kararıyla, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesinde, imar adasının, Devlet Su İşleri’ (DSİ)’nin görüşüne istinaden küçültülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

110 sayılı kararıyla, Çorakçılar Mahallesinde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait alanda uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, söz konusu yerde bulunan trafonun, güneyinde bulunan park alanına kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

112 sayılı kararıyla, Esenyurt Mahallesinde, KAKS=0.6 olarak planlı , (M) ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanının emsal değerinin, KAKS = 1,8 olacak şekilde değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

113 sayılı kararıyla, Köşk Mahallesinde, söz konusu kadastro parselinin bulunduğu (M) ticaret lejant işaretli, sağlık tesis alanı olarak planlı yerin, İl Sağlık Müdürlüğü görüşü doğrultusunda ticaret alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 08.02.2010, 46 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih, 104, 105, 107, 108, 110, 112 sayılı kararlarına ilişkin İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oy birliği ile, 113 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun ise kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 278

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 36 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 118 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, 03.05.2010 tarih ve 36 sayılı kararıyla Süksün Mahallesi ve civarında yapılan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 279

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 37 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 119 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih, 44 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediyesinin, 03.05.2010 tarih ve 37 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 280

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin, 03.05.2010 tarih ve 38 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.06.2010 tarih ve 120 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih, 44 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediyesinin, 03.05.2010 tarih ve 38 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 281

Konusu : Av.Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Salih ZENGİNER, Melikgazi İlçesi, Karadere Bağları mevkiinde cadde ve sokak isim çalışması olduğundan, burada oluşturulacak olan caddelerden birine Av. Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2010 tarih ve 08 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu bölgede farklı bir isim çalışması yapılacağından Av. Orhan BEDESTANİ isminin verilmesi talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 282

Konusu : Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesinde Cadde ve Sokak isim değişikliği yapılması.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Vekse Mahallesi Muhtarı Mehmet ÖZKAN, Mahallelerinde mevcut bulunan sekiz adet cadde ve sokak isimlerinin, kendisinin belirlemiş olduğu isimlerle değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.05.2010 tarih ve 04 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Vekse Mahallesinde bulunan sekiz adet Cadde ve Sokak isimlerinin değiştirilmesine gerek olmadığından talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği karar verildi.

 

Top. Tarihi : 16.04.2010

Karar No : 283

Konusu : Suluova Belediyesi ile Belediyemizin kardeşşehir olması talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Suluova Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında Kültürel, Sosyal, Ekonomik ve Ticari alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kardeşşehir ilişkisi kurulması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.05.2010 tarih ve 05 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin ( p) bendi gereğince, Suluova ile Kayseri şehrimizin kardeşşehir olma talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 284

Konusu : Pakistan’ın Sialkot şehrindeki iki Caddeye verilecek iki ismin belirlenmesi ve Allam Muhammed İkbal

isminin Kayseri’de ana caddelerden birine verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Pakistan’ın Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Kayseri’deki temasları sırasında kardeş şehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehrindeki iki Caddeye isim verilmek üzere, Kayseri’ye mâl olmuş iki şahsın isminin belirlenmesi, ayrıca Kayseri’de belirlenecek ana caddelerden birine Pakistan’ın milli şairi Allama Muhammed İkbal’in isminin verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 25.05.2010 tarih ve 09 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pakistan Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif’in, Kayseri’deki temasları sırasında kardeş şehir ilişkisi tesis edilmesi öngörülen, Pakistan’ın Sialkot şehrindeki iki Caddeye Kayseri’ye mâl olmuş isimlerden; Mimar Sinan ve Erciyes isminin verilmesinin uygun olacağı, ayrıca Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi ve Yeni Mahalle sınırları içindeki 11. Caddeyi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ikiye böldüğünden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki 11. Cadde isminin, Pakistan’ın Milli Şairi A. Muhammed İkbal isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 285

Konusu : Ş.Jan. Kıdemli Yüzbaşı Levent ÇETİNKAYA isminin, yeni açılan cadde, sokak veya uygun

görülen bir yere verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Seçkin ÇETİNKAYA’nın kardeşi, 18 Nisan 2010 tarihinde şehit düşen Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent ÇETİNKAYA isminin, yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.05.2010 tarih ve 06 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi Erciyes evler Mahallesinde bulunan Otuz Ağustos Bulvarı Güney Sokağını ikiye böldüğünden, bu caddenin 18. Cadde ile 30 Ağustos Bulvarı arasında kalan kısmına, Şht.J.Kd.Yzb. Levent ÇETİNKAYA isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun, Şehit Yüzbaşı Levent ÇETİNKAYA şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 286

Konusu : Zincidereli İsmail HAKKI (Durusu) isminin yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen

bir yere verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Halit ERKİLETLİOĞLU ve Mustafa İLHAN’ın, Bandırma Vapurunun kaptanı, Zincidereli İsmail HAKKI (Durusu) isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak veya uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 18.05.2010 tarih ve 07 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde bir parkta Zincidereli İsmail HAKKI (Durusu) ismi olduğundan dolayı aynı ismin başka bir yere verilmesinin uygun olmadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 287

Konusu : Büyükşehir Belediye Meclisinin 2010 yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılacaksa hangi

ayda yapılacağının belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisinin 2010 yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılacaksa hangi ayda yapılacağının belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliğinin 01.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/254 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisinin 2010 yılında tatil yapıp yapmayacağı hususunda Meclis Üyesi Ahmet HERDEM’in sözlü teklifi ile meclisimizin tatil yapmamasını teklif etmiştir. Teklif doğrultusunda meclisimizin 2010 yılında tatil yapmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 288

Konusu : Doğal gazlı çalışan araçlardan %5 olarak alınan durak katkı payının 1 yıl süre ile alınmaması talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Belediyemiz denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinde kullanılan toplu taşıma biletlerinden, Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca %5 oranında durak katkı payı olarak kesinti yapılmaktadır. Mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte, bundan sonra doğalgazlı araç alacak, araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmaması talebinin görüşülmesi bulunduğundan Makine İkmal ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 01.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/10–925 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz denetiminde çalışan AB plakalı Özel Halk Otobüslerinde kullanılan toplu taşıma biletlerinden, Özel Halk Otobüsleri Toplu Taşıma Sözleşmesinin 15. maddesi uyarınca %5 oranında durak katkı payı olarak kesinti yapılmaktadır. Doğalgazlı olarak çalışan araçların çevre dostu olması, hava kirliliğini azaltıcı yakıt kullanması, hava kalitesinin arttırılmasına yardımcı olmasından dolayı, Doğal gazlı yakıtla çalışacak araçlara yönelimi teşvik etmek amacı ile mevcut doğalgazlı araçlarla birlikte, bundan sonra doğalgazlı araç alacak, araç sahiplerinin istihkaklarından %5’lik durak katkı payının 10.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile alınmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 289

Konusu : Kadir Has Kongre merkezi civarında çeşitli imalatların yapılmasına izin verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kadir Has Kongre merkezi civarında bulunan ve Estetik kurulca tesbit edilen yapıların görüntülerinin verdiği çevre kirliliğinin önlenmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14’ncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen imalatların Belediyemizce yapılmasına izin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.11.755.07/930 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kadir Has Kongre merkezi civarında bulunan ve Estetik kurulca tesbit edilen yapıların görüntülerinin verdiği çevre kirliliğinin önlenmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14’ncü maddesinin (a) fıkrası, (İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.) gereğince ilgili imalatların Belediyemizce yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 290

Konusu : Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan 55 araçlık otoparkın tahsisi ve süresinin belirlenmesi

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan 55 araçlık otoparkın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %96 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Spor Etkinlikleri Tur.İnş. San.ve Tic. A.Ş.’ne, tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 24.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.12-231 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde bulunan 55 araçlık otoparkın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %96 hissesi Belediyemize ait olan, Kayseri Spor Etkinlikleri Tur.İnş. San.ve Tic. A.Şti.’ne, tahsis edilmesi ve tahsis bedelinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Talep hakkında Meclis üyeleri Ömer DENGİZ ve Çiğdem YAĞCIOĞLU’nun yazılı teklifleri doğrultusunda söz konusu otoparkın 10 yıllığına 10.000.00TL (yıllık 1.000.00TL) bedelle Kayseri Spor Etkinlikleri Tur.İnş. San.ve Tic. A.Ş.’ne, tahsis edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 291

Konusu : Hisarcık Mevkii, 41 pafta, 5357 parsel üzerinde yapılacak Olan dükkanların kira karşılığı yaptırılması

için Belediyemiz encümenine yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mevkii, 41 pafta, 5357 parsel üzerinde gelişigüzel halde yapılı olan barakaların kaldırılarak, yapılan yeni proje kapsamında, düzenli ve uyum içerisinde yapılacak olan dükkânların, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, 10 (on) yıllığına kira karşılığı yaptırılması için Belediyemiz encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 31.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/247 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Hisarcık Mevkii, 41 pafta, 5357 parsel üzerinde gelişigüzel halde yapılı olan barakaların kaldırılarak, yapılan yeni proje kapsamında, düzenli ve uyum içerisinde yapılacak olan dükkânların, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, 10 (on) yıllığına kira karşılığı yaptırılması için, Belediyemiz encümenine yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 292

Konusu : Hakkari Valiliğine 10 adet oyun gurubu verilmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Hakkari Valiliğinin, İllerinde kullanılmak üzere 10 adet dış mekan oyun gurubunun verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Park ve Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının 28.05.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/162 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hakkari Valiliğine, İllerinde kullanılmak üzere 10 adet dış mekan oyun gurubunun verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 293

Konusu : Melikgazi İlçesindeki Kentsel Sit alanlarında koruma amaçlı revizyon imar planları hk.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesindeki Kentsel Sit alanlarında mevcut imar planlarına göre uygulama yapılarak geçmiş değerleri yaşamanın mümkün olmadığı anlaşıldığından, bölgeye ait olarak hazırlanan koruma amaçlı revizyon imar planlarının açıklama raporları ile beraber incelenerek onanmak üzere, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulana sunulması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1191/1515 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesindeki Kentsel Sit alanlarında mevcut imar planlarına göre uygulama yapılarak geçmiş değerleri yaşamanın mümkün olmadığı anlaşıldığından, bölgeye ait olarak hazırlanan koruma amaçlı revizyon imar planlarının açıklama raporları ile beraber incelenerek onanmak üzere, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulana sunulması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 294

Konusu : Hayır sahibi Akkadın BAYSA’nın yapacağı şartlı bağışın kabulü.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Hayır sahibi Akkadın BAYSA, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan Kalemkırdı Caminin uygun bir cephesine “ Bu camii H.Abdullah İNİŞ tarafından taşınmıştır.” İfadesinin yazılması karşılığında Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi, 472 pafta, 6566 ada, 1 parsel üzerinde yapılı olan binanın zemin katında bulunan 1 nolu daireyi Belediyemize bağışlama talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 10.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.32-40/278 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hayır sahibi Akkadın BAYSA, Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi, 472 pafta, 6566 ada, 1 parsel üzerinde yapılı olan binanın zemin katında bulunan 1 nolu daireyi Belediyemize bağış yapması karşılığında, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan Kalemkırdı Caminin uygun bir cephesine “ Bu camii H.Abdullah İNİŞ tarafından taşınmıştır.” İfadesinin yazılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 295

Konusu : Şaban SELVİTOP’un Belçikada eğitimlere katılmak üzere görevlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Bilgi Teknolojileri Şubesinde Bilgisayar Mühendisi olarak görev yapan Şaban SELVİTOP’un 02-16 Ağustos tarihleri arasında, Brüksel/Belçika’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında verilecek olan eğitimlere katılmak üzere görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 10.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.35-12/307 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilgi Teknolojileri Şubesinde Bilgisayar Mühendisi olarak görev yapan Şaban SELVİTOP’un 02-16 Ağustos tarihleri arasında, Brüksel/Belçika’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında verilecek olan eğitimlere katılmak üzere görevlendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 296

Konusu : Seyit Ahmet OKUR ve Ali ÇELEBİ’nin yurtdışına görevlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, İspanya-Barselona (Tarragona) kentinde 15-18 Haziran tarihleri arasında Kayseri Civarı Elektrik T.A.Ş tarafından, yapılacak olan teknik inceleme gezisine Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi, ayrıca Dilsan Enerji LTD. ŞTİ. Tarafından İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Belediyemize yönelik olarak 21-25 Haziran tarihleri arasında Almanya-Duseldorf ve Hannover kentlerinde yapılacak olan programına katılmak üzere Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR’un ve Zabıta Dairesi Başkanı Ali ÇELEBİ’nin görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.19-01/531 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İspanya-Barselona (Tarragona) kentinde 15-18 Haziran tarihleri arasında Kayseri Civarı Elektrik T.A.Ş tarafından, yapılacak olan teknik inceleme gezisine Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR’un görevlendirilmesi, ayrıca Dilsan Enerji LTD. ŞTİ. Tarafından İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Belediyemize yönelik olarak 21-25 Haziran tarihleri arasında Almanya-Duseldorf ve Hannover kentlerinde yapılacak olan programına katılmak üzere Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Seyit Ahmet OKUR’un ve Zabıta Dairesi Başkanı Ali ÇELEBİ’nin görevlendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 297

Konusu : Talas, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Doç.Dr.Murat ŞEN ve Dr. Oktay KARACALAR’ın, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-247/1251 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Doç.Dr.Murat ŞEN ve Dr. Oktay KARACALAR’ın, Talas İlçesi, Harman Mahallesi, Mezarlık Sokak isminin, Saray Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 298

Konusu : İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan

birisine verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Aytun BAYSAL’ın, İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan birisine verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-24-274/1416 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aytun BAYSAL’ın, İstiklal Savaşı Şehidi, Süvari Yüzbaşı Halil isminin yeni açılan cadde veya sokaklardan birisine verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 299

Konusu : İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-702/986 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Kayaaltı Mevkii ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 300

Konusu : İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazda NİP.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-697/993 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Vali İhsan Aras Mahallesi, 425 ada, 316 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K34-d-14-c nazım imar plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 301

Konusu : Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 145 sayılı kararında yapılan yanlışlığın düzeltilmesi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 145 sayılı kararı ile, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10 ve 15 parseller ile 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılmıştır. Meclis kararında geçen, Kocasinan Belediyesinin talep yazısında sehven belirttiği 84 parsel nosunun 846 olarak tavzih edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1189/1517 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 145 sayılı kararı ile, Pervane Mahallesi, 148 pafta, 924 ada, 10 ve 15 parseller ile 1611 ada, 84 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılmıştır. Meclis kararında geçen, Kocasinan Belediyesinin talep yazısında sehven belirttiği 84 parsel nosunun 846 olarak tavzih edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 302

Konusu : Belediyemiz uygulama imar planı lejantının 2. maddesinin yeniden düzenlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediyemiz uygulama imar planı lejantının 2. maddesine göre bazı yapılar hariç kent bütününde yapılacak tüm yapılarda çatı yapılması zorunluluğu belirtilmiş olup, teknolojik gelişmelere göre estetik görünümlü yapılar oluşturmak amacı ile yeniden düzenlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1190/1516 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz uygulama imar planı lejantının 2. maddesine göre bazı yapılar hariç kent bütününde yapılacak tüm yapılarda çatı yapılması zorunluluğu belirtilmiş olup, teknolojik gelişmelere göre estetik görünümlü yapılar oluşturmak amacı ile yeniden düzenlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 303

Konusu : Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına yapılan itirazın görüşülmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Talas İlçesi, Şakşak mevkiinde, Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1188/1514 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi Şakşak mevkiinde Belediyemiz meclisinin 16.04.2010 tarih ve 195 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 304

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1218 ada, 49 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1218 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1070/1386 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1218 ada, 49 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 305

Konusu : İncesu İlçesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebinin görüşülmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-708/983 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Cumhuriyet bulvarı üzerinde 1/5000 ölçekli K34-d-15-a ve K34-d-14-b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 306

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1214 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1069/1387 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan mevkii 210 pafta, 1214 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 307

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1328 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1328 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1000/1322 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 1591 ada, 1328 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 308

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni Mahalle, K-34-b-12d pafta 109 ada, 30 nolu parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni Mahalle, K-34-b-12d pafta 109 ada, 30 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1001/1321 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Mahzemin Yeni Mahalle, K-34-b-12d pafta 109 ada, 30 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 309

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1183/1503 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 128 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 310

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 131, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 131, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1195/1518 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 131, 137 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 311

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 13 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1196/1519 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 13 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 312

Konusu : Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 12 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1194/1520 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Hacılar Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 313

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1170/1493 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.06.2010 tarih, 111 ve 113 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 314

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 ve 136 sayılı

kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1209/1532 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.06.2010 tarih, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 ve 136 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 315

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 11.06.2010 tarih, 153 ve 154 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 11.06.2010 tarih, 153 ve 154 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1214/1536 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 11.06.2010 tarih, 153 ve 154 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 316

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii, 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada

128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.13-E-25-1208/1531 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Pervane mevkii 853 ada, 3799 parsel ile, Kavakyazısı mevkii 853 ada 128, 129, 236, 250, 251 ve 252 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 317

Konusu : M. Akif YAVUZ ve Halit TAŞYAPAN’ın yurtdışı seyahatleri hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Almanya’nın en büyük fidan üreticilerinden Bruns firmasında incelemelerde bulunmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Akif YAVUZ ile Park Bahçeler Dairesi Başkanı Halit TAŞYAPAN’ın, Belediye Encümeninin 12.05.2010 tarih 19-379 sayılı kararı ile, 13-15 Mayıs 2010 tarihleri arasında yurtdışına yapılan seyahat hakkında meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 01.06.2010 tarih ve M.38.0.KBB.0.23/1652 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Almanya’nın en büyük fidan üreticilerinden Bruns firmasında incelemelerde bulunmak üzere Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Akif YAVUZ ile Park Bahçeler Dairesi Başkanı Halit TAŞYAPAN’ın, Belediye Encümeninin 12.05.2010 tarih 19-379 sayılı kararı ile 13-15 Mayıs 2010 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesine ilişkin Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 318

Konusu : 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile uyumlu hale getirilmesi.

 

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya KARAYOL’un sözlü talebi ile; Belediyelerinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 59. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Korunacak alan (TNKA) Y: 429 745 – 430 240 X: 4 277 890 – 4 278 555 koordinatları arasında kalan alan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında konut alanı olarak planlıdır. Planlama hiyerarşisi içerisinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların üst ölçek planları ile de uyumlu olması İmar Kanununda da belirtilmiştir. Uygulamada ortaya çıkan bu aksaklığın düzeltilmesi için gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 319

Konusu : Aytekin KAHRAMAN ve Hayri NAZİKSOY’un yurtdışı seyahatleri hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis Üyeleri Ömer DENGİZ ve Çiğdem YAĞCIOĞLU’nun yazılı talebi ile; İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un 07-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Almanya’nın Leibzig kentine görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebi, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 60. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY’un Belediye Encümeninin 02.06.2010 tarih 22-437 sayılı kararı ile 07-11 Haziran 2010 tarihleri arasında Almanya’nın Leibzig kentine görevlendirilmelerine ilişkin Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 320

Konusu : Şehit Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis Üyesi M.Cahit CINGI’nın sözlü talebi ile; Gazze’ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 61. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gazze’ye yardım götürürken Mavi Marmara gemisinde Şehit olan Furkan DOĞAN isminin Kayseri’de uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 321

Konusu : “Naylon Poşete Hayır” kampanyasının başlatılması talebi.

 

Meclis Üyesi Şaban SOLMAZ’ın yazılı talebi ile; Doğadan bin yılda yok olabilen poşet kullanımının önüne geçilmesi ve mümkün olduğu kadar az kullanılmasını temin için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Naylon Poşete Hayır” kampanyasının başlatılması talebi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 62. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Doğadan bin yılda yok olabilen poşet kullanımının önüne geçilmesi ve mümkün olduğu kadar az kullanılmasını temin için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde “Naylon Poşete Hayır” kampanyası başlatılması hususunda tavsiye kararı alınmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.06.2010

Karar No : 322

Konusu : Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının borçları hakkında verilen önergenin görüşülmesi.

 

Meclis Üyesi Şaban SOLMAZ’ın yazılı talebi ile; Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının hazine garantili borçları da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı borçlarının toplamı, bu borçların önümüzdeki yıllar itibari ile ödeme programı hakkında soru önergesi verilmesi üzerine, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 63. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesi gereğince; Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının hazine garantili borçları da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı borçlarının toplamının ne kadar olduğu, bu borçların önümüzdeki yıllar itibari ile ödeme programının nasıl olduğuna dair verilen yazılı soru önergesinin reddine oyçokluğu ile karar verildi.