Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

730

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.09.2015 tarih ve 300 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı alanın yeniden düzenlenerek, tescilli dört ayaklı kümbetin koruma alanı sınırı içerisinde kalan konut alanının bir kısmının Kümbetin saçak seviyesini geçmemek şartıyla ticaret alanı olacak şekilde planlanması için nazım imar plan tadilatı yapılması talebinde bulunmuştur. Bahsi geçen alanda yapılmak istenen değişikten konut alanı olarak planlı yerdeki komşu parseller de etkileneceğinden, bu parsel maliklerinin muvafakatlarının alınmasından sonra konunun yeniden Meclisimizce değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,68 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

731

Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18-e maddesi gereğince Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 306 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak, Belediyemiz encümeninin 02.09.2015 tarih, 1524 sayılı kararı ile iş ve işlemlerin yürütülmesi yönünde muvafakat verildiği anlaşıldığından, söz konusu parselde tahsis yapılmasına gerek kalmamıştır.

Talebin gündemden düşürülmesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

732

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 317 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden planı bulunmayan alanın imar planlarının yapılmasını istemektedir. Tadilat talebinin civarı ile birlikte yapılacak ilave revizyon nazım imar planı çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,85 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

733

Yeni Mahalle, 2887 ada, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erciyes Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden, Yeni Mahalle, 2887 ada, 1 ve 22 parseller hariç olmak üzere, aynı bölgede bulunan 2887 ada, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 307 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebine istinaden, söz konusu taşınmazların üniversite alanı dışına çıkartılması talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alan ve civarının konut alan ve yeşil alan olarak planlandığı öneri planla çok sayıda parsel malikinin mağdur olacağı kanaatine varıldığından plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki yeni hazırlanan (NİP-2759,71 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliğinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

734

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.09.2015 tarih ve 301 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında M ticaret lejant işaretli konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek, ticaret+konut alanı (TİCK), yol ve yeşil alan olarak planlanması için nazım imar plan tadilatı yapılması talebinde bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda parsel muvafakatlarının tamamının bulunmadığı anlaşıldığından, muvafakatların tamamlanması halinde konunun yeniden Meclisimizce değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (NİP-2759,78 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

735

Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 318 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, İl Genel Meclisi'nin 02.01.2012 tarih, 3 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu, Lokanta ve Dinlenme Tesisleri olarak planlanmış ve askı-ilanına müteakip yürürlüğe girmiştir. Kocasinan Belediyesi, söz konusu parselin bulunduğu alanda, Karayolları kamulaştırma sınırı değiştiğinden, kamulaştırma sınırına uygun olarak parselin yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 13685 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

736

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, 836 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, mülkiyeti Özbölükler Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ya ait olan, 836 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 308 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı ve akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, LPG satışını gerçekleştirebilmek için akaryakıt istasyonu olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması yönündeki (NİP-2750,7 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

737

Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.09.2015 tarih ve 302 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, 02.07.2015 tarih, 1741 sayılı yazısı ile, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 2909,8 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

738

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 133 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 133 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 319 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uğurevler Mahallesi, 5045 ada,6 parsel ile 4839 ada, 6 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda inat alanı artışı olmaksızın uygulamada kolaylık sağlayacak şekilde blok yapı düzeninde planlanması yönündeki (UİP- 2653,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 133 sayılı kararının oy birliği ile yeniden imar ve bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

739

İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 320 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin, 08.07.2015 tarihli kararlarından;

80 sayılı kararı ile; Karamustafapaşa Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden sosyal tesis alanı içerisinde trafo planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

81 Sayılı Kararı ile; Bahçesaray, Bahçelievler ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde 4 ayrı alanda Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin talebine istinaden trafo planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden tadilat talebinin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 81 sayılı kararına ilişkin hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

740

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.09.2015 tarih ve 303 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İlçesinde Akköy, Kale, Keşlik, Derbentbaşı, Kavak, Buget, Araplı, Doğanlı, Kayadibi, Kuşcu, Çadırkaya ve Yeşilova Mahallelerine ait 12 adet yerleşim alanına ait önerilen köy yerleşik alan haritaları çalışmaları incelenmiştir. Doğanlı, Kavak ve Araplı köylerinde afet planları bulunduğu tespit edilmiş olup, bu alandaki sınırlar afet evleri planlarını dışarıda bırakacak şekilde daraltılmış, Eğriköy, Derbentbaşı, Keşlik, Buget ve Çadırkaya köylerindeki köy yerleşik alan sınırı hatları ise değiştirilerek yeni haritalar hazırlatılmıştır. Söz konusu köy yerleşik alanı haritalarının bu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

741

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ve 10540 ada, 20 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 430 ada, 48 parsel ve 10540 ada, 20 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 286 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların yer aldığı alanda nazım imar plan tadilatı talebinde bulunulmaktadır. Bahsi geçen alan park alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlı olup, Kızıltepe Tümülüsü sit sınırı içerisinde kalmaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.07.2015 tarih, 1656 no’lu kararına istinaden söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda yer alan Kızıltepe Tümülüsü sınırları içerisinde bulunan 10 metrelik yolun sit alanına olumsuz etkisi bulunmasından dolayı ve sit alanı sınırlarında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması talebinde bulunulmaktadır. Kızltepe tümülüsü çevresindeki planlar arası uyumsuzlukların giderilmesi yönündeki çalışmaların devam etmesi sebebiyle Tümülüs çevresi plan değişikliği içerisine dahil edilmemiş olup, yalnızca bahsi geçen tümülüs sınırı düzeltilerek planlara işlenmesi uygun görülmüştür.

1/5000 ölçekli 27N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, 1.derece arkeolojik sit alanı sınırının planlara işlenmesi hususundaki (NİP-2759,80 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

742

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 10267 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi, 10267 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 321 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda trafo alanı olarak planlı yerin, parsel malikinin talebine istinaden bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 27L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan trafo alanı olarak planlı yerin bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,86 plan işlem numaralı) talebin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

743

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan kararlarına uygun olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığı tarafından, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan kararlarına uygun olacak şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 287 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığının talebine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan alanda, 1/25.000 ölçekli nazım imar plan kararlarına uygun olacak şekilde imar planlarının yapılması talebinde bulunmuştur.

Nazım imar planının yapılması talep edilen alan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Ancak plan müellifinin görüşünde de belirttiği üzere, Kayseri ili genelinde sürmekte olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları tamamlandıktan sonra belediyesinin belirlediği sınırlar doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik etüd yaptırılması durumunda yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-14678 plan işlem numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

744

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, 10628 ada, 19 parsel ve 10566 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, 10628 ada, 19 parsel ve 10566 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 288 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği talebinde bulunulmaktadır.

Plan değişikliği yapılmak istenen alan mevcut nazım imar planında, özel ağaçlandırılacak alan ve cami alanı olarak planlıdır. 10628 ada, 19 parsel no’lu taşınmazın maliki tarafından, cami alanı için ruhsat alınabilmesi gerekçesiyle 10566 ada, 1 parselin cami alanına denk gelen kısmının cami alanından çıkartılacak şekilde nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 26N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki (NİP-2759,81 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

745

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10160 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10160 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 289 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesinde, parsel malikinin talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu yeşil alan ve yol olarak planlı yerde cam depolama alanı ve mescit yapılabilmesi için nazım imar plan tadilatı yapılması talebinde bulunmuştur.

Talebinin, kapsamlı bir çalışma yapılarak çevresi ile birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,82 plan işlem numaralı) talebin, oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

746

Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, 10884 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 290 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İnecik Mahallesinde, söz konusu parsel hissedarının talebine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanın mevzi nazım imar planının yapılması talebinde bulunmuştur. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere talebin parsel bazında olması ve çevresiyle beraber yapılacak planlama çalışmalarıyla birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından (NİP- 14680 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin, oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

747

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 1822 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 1822 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 291 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesinde, Mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarının talebine istinaden söz konusu taşınmazın bulunduğu yeşil alan olarak planlı yerin dini tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmuştur. Talebin, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere kaldırılan sosyal ve teknik altyapı alanı yerine yeni alan önerilmediğinden ve hizmet yarı çapında cami alanı bulunduğundan (NİP- 2761,13 plan işlem numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin, oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

748

Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi, 1903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocatepe Mahallesi, 1903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 292 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kocatepe Mahallesinde, söz konusu taşınmaz malikinin talebine istinaden, su deposu alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talebinde bulunmuştur. Talebin, plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere kaldırılan sosyal ve teknik altyapı alanı yerine yeni alan önerilmediğinden (NİP- 2759,83 plan işlem numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin, oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

749

Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi’nde, 3003 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Altınoluk Mahallesi’nde, 3003 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 293 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesinde, söz konusu taşınmaz malikinin talebine istinaden, konut alanı olarak planlı yerin akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlanması talebinde bulunmuştur. Talebin plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere konut bölgesi içerisinde bulunduğu ve civarın karakterine uygun olmayacağı kanaatine varıldığından, (NİP- 2759,84 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

750

Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeşilyurt Mahallesi, 8633 ada, 4 parsel, 8635 ada, 5 parsel, 8660 ada, 1, 2 parsel, 8693 ada, 4 parsel, 8662 ada, 3, 6, 7 parsel ve 8676 ada, 1, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.09.2015 tarih ve 304 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesinde Melikgazi S.S.İldem Toplu Konut Yapı Kooperatifinin talebine istinaden konut alanı olarak planlı yerlerde yoğunluk transferi yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

751

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10506 ada, 38 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 294 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesinde, söz konusu taşınmaz malikinin talebine istinaden bağ ve sayfiye alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin görüşüne istinaden kaldırılan enerji nakil hattının da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmuştur.

1/5000 ölçekli 27N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, Bağ ve sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP- 2759,79 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

752

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan, 11104 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 309 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı'nın talebine istinaden Özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, kolej, fen lisesi, anadolu lisesi, vb. gibi okullar ile bu tesislere ait yurt, yemek salonları, spor salonları, sosyal tesis alanları vb tesisler yapılabilmesi için nazım imar plan tadilatı talebinde bulunmaktadır. Talebe ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

753

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi’nde, 1932 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 322 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarındaki nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

754

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 13.08.2015 tarih ve 295 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda parsel malikinin talebine istinaden spor tesisi alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı veya konut alanı olarak planlanması talebinin, plan müellifi görüşünde de belirttiği üzere kaldırılmak istenilen sosyal ve teknik altyapı alanının yerine yeni bir alan önerilmediği kanaatine varıldığından, (NİP- 2746,10 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu hakkında Meclis üyesi Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üze İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

755

Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi sınırları içerisinde 317 ada, 5 parsel, 318 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Cami Kebir Mahallesi sınırları içerisinde 317 ada, 5 parsel, 318 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 310 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Cami Kebir Mahallesindeki mülkiyeti maliye hazinesine ait, 317 ada, 5 parsel, 318 ada, 1 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım arazisi olarak planlı olup, alt ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Bünyan Belediyesi ilgili alanda bölgenin ihtiyacına yönelik konut alanı planlanması için TOKİ'ye başvurmuştur. Hazırlanıp Belediyemize gönderilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenmiştir. Konut alanı, yeşil alan, ticaret alanı, ibadet alanı ve yol olarak hazırlanan imar planı yakınında daha önceden imar planı olan Cezaevi bulunduğundan bu alan ile birlikte imar planlarının yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda incelenen öneri imar planında sosyal tesis alanı ve eğitim alanı bulunmadığı görülmüştür. Plan müellifi tarafından yeniden değerlendirilen imar planlarına sosyal tesis alanı ile eğitim alanı planlanarak Bünyan Cezaevi İmar Planına ilave edilmiştir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ve ilgili kurum görüşleri bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-B-18A ve K35-B-18D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ibadet alanı, eğitim alanı, gelişme konut alanı, park alanı, sosyal tesis alanı, yol ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-14690 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

756

Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 323 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesi, 10.07.2015 tarih, 5711 sayılı yazısı ile, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 ve 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 4051,9 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

757

Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 123 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 123 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 324 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesi, 05.08.2015 tarih, 6438 sayılı yazısı ile, Sindelhöyük Mahallesi, 123 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli L34b-14d paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı yerin güneş enerji santrali yapılması amacıyla enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4051,8 plan işlem numaralı) nazım imar planı tadilatı talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

758

İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Beylik Mahallesi’nde, 367 ada, 37 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 325 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi Beylik Mahallesinde parsel malikinin talebine istinaden ilave nazım imar planı yapılması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

759

İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 326 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesinde Erciyes Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksek okulu alanı planlanması ile 1. Etap toki girişinden başlayarak meslek yüksek okulu ve 3. Etap toki konutlarını birbirine bağlayacak 24 metre genişliğinde yol planlanması talebi hususundaki çalışmalar devam ettiğinden, konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

760

İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi’nde, 138 ada, 167 ve 171 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerjisi üretim tesis alanı planlanmasına yönelik ilave nazım planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi’nde, 138 ada, 167 ve 171 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerjisi üretim tesis alanı planlanmasına yönelik ilave nazım planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 311 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Garipçe Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerjisi santrali yapılabilmesi için söz konusu alanın nazım imar planının yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli nazım imar planında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-14676 plan işlem numaralı) ilave nazım imar planı talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

761

Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.09.2015 tarih ve 305 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesi, Yenice ve Kuzuoluk Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 14657 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

762

Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi, Akçamaşat Mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 204 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Beyler Mahallesi, Akçamaşat Mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 204 ada, 1 parsel nolu taşınmazın 15675 m²’lik kısmının bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2015 tarih ve 296 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Belediye Hizmet Alanı ve konut alanı olarak planlıdır. Felahiye Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 204 ada, 1 parsel nolu 136448,35 m² taşınmazın ekli krokide işaretli 15675 m²’lik kısmının hizmet binası yapılması amacıyla İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisinin yapıldığı belirtilerek, tahsis amacına uygun olarak imar planında Belediye Hizmet Alanı ve konut alanı olarak 15675 m²’lik kısmının Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 19H ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Belediye Hizmet Alanı ve konut alanı olarak yerin Kamu Hizmet Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 3696,3 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

763

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 142, 144, 150, 151, 152 ve 183 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda mevzii nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 312 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Güzelöz Mahallesinde, güneş enerjisi elektrik üretim santrali kurulmasını sağlamak amacıyla bahse konu parsellerin enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu alana ilişkin kurum görüşü eksik olduğu tespit edildiğinden, talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

764

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih, 149, 151 ve 152 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih, 149, 151 ve 152 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.08.2015 tarih ve 297 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli kararlarında;

149 sayılı kararı ile; Erkilet Dere Mahallesinde park alanı olarak planlı yerde 2 adet, Erkilet Osmangazi mahallesinde park alanı olarak planlı yerde 2 adet trafo binasının imar planına işlenmesi yönündeki (UİP-2292,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşı oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

151 sayılı kararı ile; Ziya Gökalp Mahallesinde 6971 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu sağlık tesisi alanı olarak planlı alanda KAKS:0.60 yapılaşma koşulunun imar planına işlenmesi yönündeki (UİP-6227,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

152 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 2947 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı imar adalarının cephe aldığı yol genişliklerinin planlara işlenmesi yönündeki (UİP-2309,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih, 149 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 151 ve 152 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

765

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2015 tarih, 358, 359, 360, 361, 362 ve 363 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2015 tarih, 358, 359, 360, 361, 362 ve 363 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.09.2015 tarih ve 327 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarihli kararlarından;

358 sayılı kararı ile, Gesi Fatih Mahallesinde E=2 ve Hmax= 30.50 yapılanma şartı bulunan konut alanı olarak planlı yerdeki Hmax=30.50 yapılanma şartının kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,20 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

359 sayılı kararı ile, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi planlanan alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına, askı ilan süresi içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanluğı 2.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, askeri güvenlik bölgesi sınırında tespit edilen kaymanın düzeltilmesi gerekçesi ile itirazda bulunmuştur. Söz konusu uygulama imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3346,4 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

360 sayılı kararı ile, Gesi Cumhuriyet Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'nin talebine istinaden söz konusu alan ve civarının elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,21 plan işlem numaralı) talebin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oyçokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

361 sayılı kararı ile, Mimarsinan Mahallesinde cami alanı olarak planlı yerin, park ve otopark alanı olarak, otopark ve park alanı olarak planlı yerin ise cami alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.03.2015 tarih 292 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3404,8 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

362 sayılı kararı ile, Altınoluk Mahallesinde park alanı olarak planlı yerin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 09.03.2015 tarih 235 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3053,7 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

363 sayılı kararı ile, Altınoluk Mahallesinde cami alanı olarak planlı yerin güneyindeki yeşil alanı da içerisine alacak şekilde büyütülmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 09.03.2015 tarih 236 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3053,8 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.08.2015 tarih, 358, 359, 361, 362 ve 363 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 360 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

766

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 326, 327, 328, 332 ve 333 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 326, 327, 328, 332 ve 333 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 313 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli kararlarından;

326 sayılı kararı ile, Kösk Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda özürlüler rehabilitasyon merkezi ve hastanesi olarak planlı yerin güneyindeki 10 metre genişliğindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3364,6 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

327 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlı imar adasındaki 10 metre olan ön bahçe çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3051,14 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

328 sayılı kararı ile, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasında A-4 yapı nizamlı konut alanı olarak planlı yerin, E=2.21 ve Yençok=46 metre yapılaşma koşulunda konut alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3365,16 plan işlem numaralı) talebin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı,

332 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'nin talebine istinaden söz konusu alan ve civarının elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3057,13 plan işlem numaralı) talebin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oyçokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

333 sayılı kararı ile, Kemeraltı Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.'nin talebine istinaden söz konusu alan ve civarının elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak söz konusu alan Karaimam camii koruma alanında kaldığından talebin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmak üzere, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oyçokluğu ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih, 326 sayılı karına ilişkin hazırlanan komisyon raporu hakkında Meclis 2. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK’un sözlü teklifi ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi ve Hastanesi olarak planlı yerdeki Özürlüler ifadesinin engelliler olarak değiştirilmesi yönündeki teklifinin kabulü ile, 327 ve 328 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 332 ve 333 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

767

Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 314 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 03.08.2015 tarihli kararlarından,

158 sayılı karar ile; Yenidoğan Mahallesindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı alanda bulunan OG trafo ve AG dağıtım panolarının kaldırılarak yine aynı park alanı içerisindeki park alanı ve yaya yolu olarak planlı alanın yeniden düzenlenerek 24 m2 trafo alanı ve park alanı planlanması yönündeki (UİP-1110,69 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN'ın şerh oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

159 sayılı karar ile; Yenidoğan Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal:1.00, Hmax:7.00 metre yapılaşma nizamında ticaret alanı olarak planlı alanın imar planında verilen inşaat alanının değerlendirilemediği, inşaat alanında her hangi bir artış olmadan Emsal:1.00, Yençok:10.00 metre olacak şekilde değiştirilmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (UİP-1110,72 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

162 sayılı karar ile; Harman Mahallesindeki, 99 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile ilgili Talas Belediye Meclisi'nin 03.11.2014 tarih, 211 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin 08.12.2014 tarih, 903 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde imar planında açılan yolun kaldırılması yada bir trafik yoluna bağlanması talebi ile itirazda bulunulmuştur. Bu itiraza yönelik Talas Belediye Meclisi söz konusu yaya yolunun alternatifi olmadığı, konut adasının ortasında bulunan taşınmazın ulaşım imkanının bulunmadığı gerekçesi ile yapılan itirazı reddetmiştir. Komisyonumuz bahsi geçen yolun kaldırılmasını yada planlanan yolun başka bir yola bağlanmasını uygulamada yeni sorunların oluşacağı kanaatiyle uygun bulmamaktadır. Bu kapsamda komisyonumuzca değerlendirilmeye alınan Talas Belediye Meclisi'nin itirazı red kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

163 sayılı karar ile; Tablakaya Mahallesindeki, 987 ada, 7 parsel ve 1127 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, 987 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın güneyi 7 metrelik yaya yolu olarak planlıdır. Söz konusu 7 metrelik yaya yolunun kuzey yönünde kaydırılması yönündeki (UİP-1110,75 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Talas Belediye Meclisi'nin 03.08.2015 tarih, 158 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 159, 162 ve 163 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

768

İncesu Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 73 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 315 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Süksün Mahallesinde konut alanı, yeşil alan, yol ve yaya yolu olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-13029,1 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2015 tarih, 152 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 73 sayılı kararının oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

769

Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Pınarbaşı Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.09.2015 tarih ve 316 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı İlçesi, kent merkezine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla genel bir revizyon yapılması için İller Bankası A.Ş.'ne yetki verilerek hazırlatılmıştır. Söz konusu imar planı revizyonu, müellif Dampo Plan Tic.Ltd.Şti tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Pınarbaşı Belediye Meclisi tarafından uygun bulunarak Belediyemize gönderilen 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı uygunluğu yönünden incelenmektedir.

Söz konusu (UİP-11314,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin oy birliği ile yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

770

Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 4206 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mithatpaşa Mahallesi, 4206 ada, 7 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2015 tarih ve 298 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebi üzerine, söz konusu parsel üzerinde ruhsatlı Akaryakıt ve LPG istasyonu bulunduğu ve fiilen kullanıldığı, ancak parselin kuzey kısmının dar olmasından dolayı servis binası projelendirilemediği belirtilerek, bahsi geçen alanda mülkiyeti kendilerine ait 3796 ada, 2 parsel ve mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7361 ada, 1 ve 2 parsellerin de katılması ile kuzeydeki alanının kullanılabilir duruma getirilmesi, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonunun batı yönünde genişletilmesi için plan değişikliği yapılması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 31 L Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği lejantına uygun olarak Akaryakıt ve Servis istasyonu alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-3311,15 Plan İşlem Numaralı) Nazım imar planı değişikliği talebinin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

771

Kocasinan Belediyesinin, Beydeğirmeni Mahallesi, Yazlak Mevkii, 12 pafta, 451 ve 470 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Beydeğirmeni Mahallesi, Yazlak Mevkii, 12 pafta, 451 ve 470 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.08.2015 tarih ve 299 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin bulunduğu alanda Güneş Enerji Üretim Santrali tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak, Beydeğirmeni Tarım ve Hayvancılık Alanı planlarına ilave olacak şekilde planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K34-a-19c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde DSİ görüşü doğrultusunda Önerkaç deresi ve taşkın sınırı da planlara işlenerek, Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı ve yol planlanması yönündeki (NİP-14692 Plan İşlem Numaralı) Nazım İmar planı değişikliği talebinin oy birliği kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

772

Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan 18.08.2015 tarih ve 16 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığınca yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

773

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan 18.08.2015 tarih ve 17 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

774

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi ve Taksi Durakları Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi ve Taksi Durakları Yönetmeliği hususunda hazırlanan 18.08.2015 tarih ve 18 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi ve Taksi Durakları Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

775

Yeniden hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, yeniden hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği hususunda hazırlanan 18.08.2015 tarih ve 19 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeniden hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

776

Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesinde bulunan Haymana 1. Sokak isminin "BALLIK" Sokak olarak değiştirilmesi ve "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin bir yere verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesinde bulunan Haymana 1. Sokak isminin "BALLIK" Sokak olarak değiştirilmesi ve "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin uygun görülen bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda hazırlanan 18.08.2015 tarih ve 20 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Kocasinan İlçesi Kuşçu Mahallesinde bulunan Haymana 1. Sokak isminin "BALLIK" Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

Melikgazi İlçesi Taceddin Veli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Taceddin Veli Bulvarı ile, Şiremenli Caddesi arasında bulunan 15m. Genişliğindeki isimsiz sokağa "DAVUD-İ KAYSERİ" isminin verilmesi talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi: 14/09/2015

 

No: 777

Konu: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den Kullanacağı Krediye Garanti Vermesi.

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş. den kullanacağı Bünyan, Sarıoğlan (Kayseri) Grup İçmesuyu İnşaatı İşi için 2.500.000.- (İkimilyonbeşyüzbin) TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e yetki verilmesine karar verilmiştir.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

778

İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı bütçesinde bulunan 455.000,00TL ödeneğin, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının harcama kalemlerine aktarma ve ekleme yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı bütçesinde bulunan 455.000,00TL ödeneğin, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının ekli listedeki harcama kalemlerine aktarma ve ekleme yapılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.09.2015 tarih ve 1471 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı bütçesinde bulunan 455.000,00TL ödeneğin, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının ekli listedeki harcama kalemlerine aktarma ve ekleme yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

779

Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki karşılıkları farklılık gösteren, uygulama imar planlarına göre düzeltilmesi gereken, geometrik yapısı düzgün olmayan, yeni açılan veya açılacak bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin düzeltilmesi amacıyla 16 ilçe belediyesi sınırları içerisinde numaralı isim verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki karşılıkları farklılık gösteren, uygulama imar planlarına göre düzeltilmesi gereken, geometrik yapısı düzgün olmayan, yeni açılan veya açılacak bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin düzeltilmesi amacıyla 16 ilçe belediyesi sınırları içerisinde numaralı isim verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 03.09.2015 tarih ve 243 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulusal Adres Veri Tabanı"ndaki karşılıkları farklılık gösteren, uygulama imar planlarına göre düzeltilmesi gereken, geometrik yapısı düzgün olmayan, yeni açılan veya açılacak bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin düzeltilmesi amacıyla 16 ilçe belediyesi sınırları içerisinde numaralı isim verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

780

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği birine yetki verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi, Pervane Mahallesinde bulunan ve halen Orman Bölge Müdürlüğünce kullanılan arsanın Belediyemizce değerlendirilmesi hususunda Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya yetkilendireceği birine yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.09.2015 tarih ve 501 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ilçesi, Pervane Mahallesinde bulunan ve halen Orman Bölge Müdürlüğünce kullanılan arsanın Belediyemizce değerlendirilmesi hususunda Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya yetkilendireceği birine yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

781

Kayseri İli ve ilçelerinde bulunan kültürel varlıkların tüm dünyada kabul gören teknik ve yöntemlerle rölevelerini çıkarmak üzere ilgili kurumlarca protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Kayseri İli ve ilçelerinde bulunan kültürel varlıkların tüm dünyada kabul gören teknik ve yöntemlerle rölevelerini çıkarmak üzere ilgili kurumlarca protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 07.09.2015 tarih ve 64 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İli ve ilçelerinde bulunan kültürel varlıkların tüm dünyada kabul gören teknik ve yöntemlerle rölevelerini çıkarmak üzere ilgili kurumlarca protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

782

2015 yılında sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacak olanlara, kadro ünvanı hizasında gösterilen ücretlerin ödenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca boş kadro karşılığı gösterilerek 2015 yılında belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacak olanlara, kadro ünvanı hizasında gösterilen ücretlerin ödenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 1297 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca boş kadro karşılığı gösterilerek 2015 yılında belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacak olanlara,

S.No

Kadro Ünvanı

2015 Net Tavan Ücret

2015 Net Ödenecek Ücret

1

Mühendis

2.993,38

1.525,00

2

Mimar

2.993,38

1.525,00

3

Şehir Plancısı

2.993,38

1.525,00

4

Tekniker

2.379,53

1.350,00

5

Avukat

2.768,51

1.525,00

Kadro Ünvanı hizasında gösterilen ücretlerin ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

783

Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığının 07.09.2015 tarih ve 165 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Park Bahçeler ve Ağaçlandırmalar Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

784

Hacılar İlçesindeki isimsiz bir yola "HUZUR ÇIKMAZ" Sokağı, "PROF.DR. Burhan KUZU" isminin de herhangi bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Hacılar İlçesindeki isimsiz bir yola "HUZUR ÇIKMAZ" Sokağı, "PROF.DR. Burhan KUZU" isminin de herhangi bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 09.09.2015 tarih ve 250 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesindeki isimsiz yola "HUZUR ÇIKMAZ" Sokağı, "PROF.DR. Burhan KUZU" isminin de herhangi bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

785

Kocasinan ilçesi, Mimarsinan Parkı içerisinde yapımı devam etmekte olan Mimarsinan Katlı Otopark Projesinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi, Mimarsinan Parkı içerisinde yapımı devam etmekte olan Mimarsinan Katlı Otopark Projesinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 2694 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ilçesi, Mimarsinan Parkı içerisinde yapımı devam etmekte olan Mimarsinan Katlı Otopark Projesinin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

786

Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında 201 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında 201 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 2691 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 2. Bölge Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında 201 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

787

Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve Molu Mahalleleri ile Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve Molu Mahalleleri ile Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 2693 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığının, Kocasinan İlçesi, Boğazköprü ve Molu Mahalleleri ile Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Boğazköprü Lojistik Merkezi kapsamında nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

788

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Tablakaya Mahallesi, 1287 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Tablakaya Mahallesi, 1287 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 2690 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Tablakaya Mahallesi, 1287 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

789

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Reşadiye Mahallesi, 8 pafta, 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Reşadiye Mahallesi, 8 pafta, 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 2688 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Reşadiye Mahallesi, 8 pafta, 1251 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

790

Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 2687 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde 349 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

791

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararı ile onaylanan Pınarbaşı İlçesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararı ile onaylanan Pınarbaşı İlçesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 2689 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.07.2015 tarih, 555 sayılı kararı ile onaylanan Pınarbaşı İlçesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan muhtelif itirazların incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

792

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 2692 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 168, 169 ve 170 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

793

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2728 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, 3276 ada, 137, 138, 139, 143 ve 144 no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

794

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, ibadet yeri planlanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, ibadet yeri olarak planlanması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2726 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, dosya ekinde belirtilmiş alanlardan birinin ibadet yeri olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

795

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ait, 10097 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ait, 10097 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2725 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıslara ait, 10097 ada, 9 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

796

Melikgazi Belediyesi, İsa Ağa Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kültür Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan 7504 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, İsa Ağa Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kültür Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan 7504 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2724 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, İsa Ağa Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kültür Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan 7504 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

797

Melikgazi Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde, 8954 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin,Yeniköy Mahallesi’nde, 8954 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2723 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi İlçesi, Yeniköy Mahallesi’nde, 8954 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

798

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2722 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, 10456 ada, 27 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

799

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 7573 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 7573 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2721 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi, 7573 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

800

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2720 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

801

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde kadastro parsellerinin konumundan dolayı imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde kadastro parsellerinin konumundan dolayı imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2719 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde kadastro parsellerinin konumundan dolayı imar uygulaması yapılamadığı gerekçesiyle onama sınırı içerisine alınan alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

802

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2718 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi, 382 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

803

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2717 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

804

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2716 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

805

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 393 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 393 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2715 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 393 ada, 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

806

Hacıkılınç Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 809 ada, 109 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 809 ada, 109 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2735 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Hacıkılınç Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 809 ada, 109 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

807

Yahyalı Belediyesinin, Dikme Mahallesi, 150 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Dikme Mahallesi, 150 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2733 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Dikme Mahallesi, 150 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

808

Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2734 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesinin, Yukarı Mahalle, 108 ada, 81 ve 82 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

809

Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1189, 1833, 1834 ve 1835 adaların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1189, 1833, 1834 ve 1835 adaların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2732 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, İbrahimağa Mahallesi, 1189, 1833, 1834 ve 1835 adaların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

810

Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 24 ada, 296 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 24 ada, 296 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2713 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde 24 ada, 296 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

811

Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 170 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 170 sayılı kararını incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2731 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 170 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

812

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2730 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 212 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

813

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı 1.Etap sınırları içerisinde imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 126 sayılı meclis kararı doğrultusunda çalışmaları devam etmekte olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı 1.Etap sınırları içerisinde imar planı değişikliği yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 27219 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2015 tarih ve 126 sayılı meclis kararı doğrultusunda çalışmaları devam etmekte olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı 1.Etap sınırları içerisinde imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

814

Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2727 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, Güzelöz Mahallesi, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

815

Özvatan Belediyesinin, Yukarı Boğaziçi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait 17 pafta, 379 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 86. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Yukarı Boğaziçi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait 17 pafta, 379 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2736 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan Belediyesinin, Yukarı Boğaziçi Mahallesinde, mülkiyeti Belediyesine ait 17 pafta, 379 ada, 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

816

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 370, 371, 372, 373, 375 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 370, 371, 372, 373, 375 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2714 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366, 370, 371, 372, 373, 375 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

817

Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 88. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 2737 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2015

818

Bosna Hersek’in Mostar Kentinde incelemelerde bulunmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ, Basın Danışmanı Osman YALÇIN ve Müfettiş Mustafa YALÇIN’ın görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin Bilgilendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 89. maddesinde bulunan, 07-13 Eylül 2015 tarihleri arasında kardeş şehrimiz olan Bosna Hersek’in Mostar Kentinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanda görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ, Basın Danışmanı Osman YALÇIN ve Müfettiş Mustafa YALÇIN Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 26.08.2015 tarih ve 2015\\1504 sayılı kararına istinaden görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin Bilgilendirilmesi hususunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 14.09.2015 tarih ve 147 sayılı yazıları okundu

07-13 Eylül 2015 tarihleri arasında kardeş şehrimiz olan Bosna Hersek’in Mostar Kentinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanda görüşme ve incelemelerde bulunmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih ÖZGÖNCÜ, Basın Danışmanı Osman YALÇIN ve Müfettiş Mustafa YALÇIN Meclis toplantı halinde olmadığından, Encümen’in 26.08.2015 tarih ve 2015\\1504 sayılı kararına istinaden görevlendirilmelerine ilişkin Meclisin Bilgilendirilmiştir.