2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.09.2009 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT

KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 338 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, Birleşim No : 1

405 pafta, 3984 ada, 1 parselde NİP. Oturum No : 1

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.08.2009 tarih ve 97 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akaryakıt İstasyonu alanı olarak planlı mülkiyeti Oto Alım Satıcılar Akaryakıt, Gıda, İnşaat, Ticaret A.Ş. adına kayıtlı söz konusu taşınmazın yine mülkiyeti kendilerine ait 405 pafta,3992 ada, 1 parsel ile birleştirilerek Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması istenen yerde, yönetmeliklerde belirtilen şehir içinde 1 km mesafede başka bir Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 339 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Birleşim No : 1

Fatih Sultan Mehmet Bulvarında NİP. Oturum No : 1

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak bilinen alanda imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.08.2009 tarih ve 98 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak bilinen alanda, imar planlarında 40 metre genişliğinde planlı olan yolun, fiili duruma uygun şekilde 30 metre olarak nazım imar planına işlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28J Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 40 metre genişliğindeki yolun 30 metre olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 340 Toplantı No : 8

Konusu : Talas Belediyesinin mülkiyeti hazineye ait, Birleşim No : 1

26 ada, 9 parsel ve mülkiyeti Belediyelerine ait, Oturum No : 1

26 ada, 56 parsel ile, 26 ada, 59 parselde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin mülkiyeti hazineye ait, 26 ada, 9 parsel ve mülkiyeti Belediyelerine ait, 26 ada, 56 parsel ile, 26 ada, 59 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d–01-c ve K35-d–06-b nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.08.2009 tarih ve 95 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesindeki ticaret alanı planlı yerin yeşil alan, konut alanı ve yeşil alan planlı yerlerin ise ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d–01-c ve K35-d–06-b Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 341 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, Birleşim No : 1

K34-b-21c pafta, 149 ada, 109 nolu parsellerde NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Boğazköprü Mahallesi, K34-b-21c pafta, 149 ada, 109 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30-31H nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.08.2009 tarih ve 99 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı alanı olarak planlı söz konusu taşınmazın 1988 yılında Süksün Belediyesinden alınan ruhsata istinaden Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

Konu ile ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü tarafından, bu alanın Kocasinan Belediyesi Molu Köyü sınırları içinde kaldığından dolayı, Süksün Belediyesinden alınan ruhsatın bir geçerliliğinin olmadığı belirtilmiştir.

Bahse konu alanda daha önce kazanılmış bir hak olmadığı ve bölgede yeni bir Akaryakıt istasyonu alanı ihtiyacı da bulunmadığı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 342 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Birleşim No : 1

827 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 827 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32 L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.08.2009 tarih ve 100 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait, Ticaret alanı olarak planlı söz konusu parselin bölgenin ihtiyacından dolayı Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 32 L Nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde Ticaret alanı olarak planlı yerin Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 343 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, Birleşim No : 1

Billur Mevkiinde 186 pafta, 451 ada, 26, 62, Oturum No : 1

63, 67, 68 ve 69 parsellerde NİP.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi, Billur Mevkiinde 186 pafta, 451 ada, 26, 62, 63, 67, 68 ve 69 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 26.08.2009 tarih ve 101 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Erenköy Mahallesi, Billur Mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda ilköğretim tesisleri alanı, konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerlerin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla yeniden planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 27M, 27N ve 28N Nazım İmar Planı Paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı, yeşil alan, İlköğretim tesisleri alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 344 Toplantı No : 8

Konusu : Mülkiyeti Gülsan Gıdaya ait, Şeker Mahallesi, Birleşim No : 1

427 pafta, 2797 ada, 18 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Gülsan Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.’ye ait, Şeker Mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 18 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J ve 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.09.2009 tarih ve 104 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şeker mahallesinde, söz konusu alan mevcut nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı olup, bahsi geçen parsel üzerinde alışveriş merkezi inşaatı yapmayı planladıkları belirtilerek bu alanın kentsel servis alanı olarak planlanması istenmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 345 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi, Birleşim No : 1

146 pafta, 1593 ada, 2958 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan Osman Kavuncu Mahallesi, 146 pafta, 1593 ada, 2958 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.09.2009 tarih ve 105 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osman Kavuncu mahallesinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, turizm tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, turizm tesis alanı olarak planlanmasını, bu alanın güneybatısındaki konut alanı olarak planlı yerlerin ise yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 29L Nazım İmar Planı Paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, turizm tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 346 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2009 tarih, Birleşim No : 1

157 sayılı kararının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 157 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.09.2009 tarih ve 102 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesinde konut alanı ve yol olarak planlı imar adalarının site şeklinde yapılaşmaya imkân sağlamak üzere yeniden planlanması talebine ilişkin çalışmalar devam ettiğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih, 157 sayılı kararının bir sonraki meclis gündeminde değerlendirilmek üzere yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 347 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, Birleşim No : 1

172 ve 174 sayılı kararlarının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 172 ve 174 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.09.2009 tarih ve 103 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarihli kararlarından,

172 sayılı kararı ile; Çaybağları mevkiinde TAKS=0.20 ve KAKS=0.40 olarak planlı bağ ve sayfiye alanlarının, TAKS=0.12 ve KAKS=0.24 olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 10.09.2007 tarih, 386 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

174 sayılı kararı ile; Danacılar mevkiinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla akaryakıt ve lpg ikmal istasyonu alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı yerin yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 172 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 174 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 348 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, Birleşim No : 1

97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 97, 98 ve 99 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 02.09.2009 tarih ve 106 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.08.2009 tarihli meclis kararlarından,

97 sayılı kararı ile, Mimarsinan kavşağının kuzeyinde bulunan alanın üst ölçek (1/25000 ve 1/5000) planlama kararlarına uygun olarak gelişme konut alanı, küçük sanayi sitesi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, sosyal donatı alanları, yol ve yeşil alan olarak planlanması talebi, söz konusu talep ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

98 sayılı kararı ile, Alagöz köyünde söz konusu kadastro parsellerin bulunduğu alanda fiilen tavuk çiftlikleri olduğu belirtilerek bu alanın konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 09.02.2009 tarih 59 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile, Argıncık Kötügöller mevkiinde konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı alanda uygulamada karşılaşılacak sorunların giderilmesi amacıyla söz konusu alanın yeniden planlanması istenmektedir. Bahsi geçen talep ile ilgili incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih 98 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 97 ve 99 sayılı kararının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere komisyona havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 349 Toplantı No : 8

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 07.08.2009 tarih, Birleşim No : 1

144 sayılı kararının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 07.08.2009 tarih ve 144 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 19.08.2009 tarih ve 96 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yenidoğan Mahallesindeki, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı yerin batı kısmının ticaret alanı, doğu kısmının ise akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 15.05.2009 tarih, 200 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Talas Belediye Meclisinin, 07.08.2009 tarih, 144 sayılı kararının Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin, 07.08.2009 tarih, 144 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 350 Toplantı No : 8

Konusu : Melikşah isimli ve 78 tanıtım numaralı Sokak isminin Birleşim No : 1

Seyrantepe Sokak olarak Değiştirilmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Melikşah Sokak sakinlerinin, Melikşah isimli ve 78 tanıtım numaralı Sokak isminin, Seyrantepe Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.08.2009 tarih ve 07 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Melikgazi İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi Melikşah Sokak sakinlerinin, Melikşah isimli ve 78 tanıtım numaralı Sokak isminin, Seyrantepe Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 351 Toplantı No : 8

Konusu : Selçuklu Mahallesinde buluna Zübeyir Caddesi Birleşim No : 1

İsminin Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak Oturum No : 1

Değiştirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan Zübeyir Caddesi isminin, Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.08.2009 tarih ve 08 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Melikgazi İlçesi, Selçuklu Mahallesinde bulunan Zübeyir Caddesi isminin, Ahmet Ayşe İNCİ Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı hususunda hazırlanan komisyon raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 352 Toplantı No : 8

Konusu : İnecik Mahallesinde bulunan, Deliçay Sokak isminin Birleşim No : 1

Beğendikönü Caddesi olarak değiştirilmesi. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesinde bulunan, Deliçay Sokak isminin, Beğendikönü Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.08.2009 tarih ve 09 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 31.07.2006 tarihli Resmi gazetenin 26245 Sayısında, Adres ve Numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesinde bulunan, Deliçay Sokak isminin, Beğendikönü Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 353 Toplantı No : 8

Konusu : Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Birleşim No : 1

üzerinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Tevfik KAYHAN’ın, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yeni açılan sokağa isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.08.2009 tarih ve 10 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yeni açılan yerin Sokak vasfında olmadığından, bu yere Paşa Sok isminin verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 354 Toplantı No : 8

Konusu : Muhsin YAZICIOĞLU isminin park, Bahçe, cadde Birleşim No : 1

veya uygun görülen yerlere verilmesi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Alperen Ocakları Kültür Derneği Kayseri İl Başkanlığının, TBMM Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin, park, Bahçe, cadde veya uygun görülen yerlere verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 21.08.2009 tarih ve 11 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Terminalden Kuzey Çevre yoluna bağlanan yolun ismi bulunmadığından bu yere, TBMM Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin YAZICIOĞLU isminin, verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 355 Toplantı No : 8

Konusu : Belediyemizce yapılacak olan otoparktaki, Birleşim No : 1

toplam 353 adet dükkanın kiraya verilmesi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi Hunat mahallesi 52 ada, 35 pafta, 6–7–8–11–12–13–67–82–88 parselde Belediyemizce yapılacak olan otoparktaki, toplam 353 adet dükkânın ayrı ayrı veya toplu olarak, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 31.08.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12–501 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi Hunat mahallesi 52 ada, 35 pafta, 6–7–8–11–12–13–67–82–88 parselde Belediyemizce yapılacak olan otoparktaki 137 adeti bodrum kat, 216 adeti zemin kat olmak üzere, toplam 353 adet dükkânın ayrı ayrı veya toplu olarak, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ve 2886 Sayılı Kanunun 64. maddesine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 356 Toplantı No : 8

Konusu : Almanya gezisi ile ilgili Meclisin bilgilendirmesi. Birleşim No : 1

Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Almanya’nın Freiburg kentinde İtfaiye aracı alımı kapsamında, araçların şartname gereği geçici kabulünü yapmak ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere, 26-29.08.2009 tarihleri arasında, Meclis toplantı halinde olmadığından, Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY, İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet KOÇ’un Encümenin 19.08.2009 tarih ve 33-652 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 02.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/2157 sayılı yazıları okundu.

Almanya’nın Freiburg kentinde İtfaiye aracı alımı kapsamında, araçların şartname gereği geçici kabulünü yapmak ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere, 26-29.08.2009 tarihleri arasında Meclis toplantı halinde olmadığından, Genel Sekreter Yardımcısı Hayri NAZİKSOY, İtfaiye Dairesi Başkanı Aytekin KAHRAMAN ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet KOÇ’un Encümenin 19.08.2009 tarih ve 33-652 sayılı kararı ile görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 357 Toplantı No : 8

Konusu : Karadere Mevkiinde açılacak olan Cadde veya Birleşim No : 1

Sokağa Av. Orhan BEDASTANİ isminin verilmesi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Karadere Mevkiinde açılacak olan Cadde veya Sokağa Av. Orhan BEDASTANİ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.13-E-24-424-1964 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Karadere Mevkiinde açılacak olan Cadde veya Sokağa Av. Orhan BEDASTANİ isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 358 Toplantı No : 8

Konusu : Ahmet ÖZDERİCİ isminin Verilmesi talebi. Birleşim No : 1

Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kuran-ı Kerim ve İslami İlimlere Hizmet Vakfının, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3663 ada, 1 parsel nolu taşınmazda bulunan Camiinin Kuzeyinden geçen Caddeye Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.13-E-24-442-2093 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kuran-ı Kerim ve İslami İlimlere Hizmet Vakfının, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi, 3663 ada, 1 parsel nolu taşınmazda bulunan Camiinin Kuzeyinden geçen Caddeye Ahmet ÖZDERİCİ isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 359 Toplantı No : 8

Konusu : Türkiye Basketbol Federasyonu ile Belediyemiz Birleşim No : 1

arasında yapılacak olan protokolün imzalanması için Oturum No : 1

Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki

verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 16. Dünya Basketbol Şampiyonasında Kayseri’de oynanacak maçlarda Kadir Has Spor Salonunun kullanımına ilişkin olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ile Belediyemiz arasında protokol hazırlanması ve imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 09.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/360 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 20.08.2010 – 03.09.2010 tarihleri arasında Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 16. Dünya Basketbol Şampiyonasında Kayseri’de oynanacak maçlarda Kadir Has Spor Salonunun kullanımına ilişkin olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ile Belediyemiz arasında protokol hazırlanması ve imzalanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 360 Toplantı No : 8

Konusu : Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İmam-Hatip ve Birleşim No : 1

İlahiyat Yardım Tedrisat derneği ile Belediyemiz Oturum No : 1

arasında yapılacak protokolün imzalanması için Belediye

Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Yardım Tedrisat derneğine ait, Köşkdağı mahallesi ve Çay mahallesinde bulunan taşınmazların imar plan tadilatları ile takas işlemlerinin yapılması ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Erciyes Üniversitesine tahsisli bulunan Mithatpaşa Mahallesindeki taşınmazlar üzerinden tahsisin kaldırılması konularında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/2016-2257 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Yardım Tedrisat derneğine ait, Köşkdağı mahallesi, Çay mahallesinde bulunan taşınmazların imar plan tadilatları ile takas işlemlerinin yapılması ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Erciyes Üniversitesine tahsisli bulunan Mithatpaşa Mahallesindeki taşınmazlar üzerinden tahsisin kaldırılması konularında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 362 Toplantı No : 8

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Erkilet Mahallesi, 4 pafta, Birleşim No : 1

8732 parsel numaralı taşınmazın satışı. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Erkilet Mahallesi, 4 pafta, 8732 parsel numaralı, 788.789.99m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-23/579-2208 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Erkilet Mahallesi, 4 pafta, 8732 parsel numaralı, 788.789.99m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun Amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 361 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Birleşim No : 1

İmar Yönetmeliğinin 49/7 fıkrasının değiştirilmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 49/7 fıkrasının değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/1812-2125 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 49/7 fıkrasının değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 363 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait Birleşim No : 1

Kavakyazısı Mahallesi, 2317 ada, 5 parselde Oturum No : 1

Plan tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2317 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 30M-IIIb imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/1707-2021 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Hazineye ait, Kocasinan İlçesi, Kavakyazısı Mahallesi, 2317 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli 30M-IIIb imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 364 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesinin Gesi-Kuzey Mahallesinde Birleşim No : 1

yapılan nazım imar plan değişikliğinin Oturum No : 1

yeniden yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin Gesi-Kuzey Mahallesinde yapılan nazım imar plan değişikliğinin yeniden yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/1389-1669 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin Gesi-Kuzey Mahallesinde yapılan nazım imar plan değişikliğinin yeniden yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 365 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih ve Birleşim No : 1

184, 186, 187, 188, 189 ve 191 sayılı Oturum No : 1

kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih, 184, 186, 187, 188, 189 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1877–2209 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih, 184, 186, 187, 188, 189 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 366 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih ve Birleşim No : 1

111, 112, 113, ve 114 sayılı kararlarının incelenmesi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih, 111, 112, 113, ve 114 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1868–2205 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 07.09.2009 tarih, 111, 112, 113, ve 114 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 367 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.09.2009 tarih ve Birleşim No : 1

128, 129, 130, 131, 132 ve 133 sayılı Oturum No : 1

kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.09.2009 tarih, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1993–2233 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 10.09.2009 tarih, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 368 Toplantı No : 8

Konusu : Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih ve Birleşim No : 1

127, 128, 129, 130 ve 07.08.2009 tarih, 146 sayılı Oturum No : 1

kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 127, 128, 129, 130 ve 07.08.2009 tarih, 146 sayılı kararlarının incelenmesi talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1611–1946 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2009 tarih, 127, 128, 129, 130 ve 07.08.2009 tarih, 146 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 369 Toplantı No : 8

Konusu : Gömeç mevkii, 3 pafta, 2644 parsel nolu taşınmazda Birleşim No : 1

1/5000 ölçekli K35-a-19-a nazım imar plan tadilat talebi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Gömeç mevkii, 3 pafta, 2644 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-19-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/1998-2244 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Gömeç mevkii, 3 pafta, 2644 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-a-19-a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 370 Toplantı No : 8

Konusu : Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazda Birleşim No : 1

1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi. Oturum No : 1

 

 

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/2000-2247 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin Kavakyazısı mevkii, 3192 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 371 Toplantı No : 8

Konusu : Mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Birleşim No : 1

Vakfına ait, Kötügöller-Korubaşı Mevkii, Oturum No : 1

188 pafta, 1053 ada, 22 parselde NİP.

 

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfına ait, Kötügöller-Korubaşı Mevkii, 188 pafta, 1053 ada, 22 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/1996-2246 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfına ait, Kötügöller-Korubaşı Mevkii, 188 pafta, 1053 ada, 22 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 372 Toplantı No : 8

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, Birleşim No : 1

3197 ada, 1 parsel nolu taşınmazda NİP. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 3197 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/1999-2245 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kavakyazısı Mahallesi, 3197 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 373 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, Birleşim No : 1

1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazda NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/2009-2249 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 29M nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 374 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde, Birleşim No : 1

579 ada, 1 parsel ve 589 ada, 1 parsellerde NİP. Oturum No : 1

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde, Mülkiyeti şahıslara ait, 579 ada, 1 parsel ile mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35A-23-B nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/2011-2251 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Kuzey Mahallesinde, Mülkiyeti şahıslara ait, 579 ada, 1 parsel ile mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait, 589 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35A-23-B nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 375 Toplantı No : 8

Konusu : Şehir stadyumunun otopark alanına ilaveten 50.000m2 Birleşim No : 1

bir alanın otopark alanı olarak düzenlenmesi talebi. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 2008 yılı içerisinde yapımı tamamlanan ve kullanıma sunulan Şehir stadyumunun otopark alanının yeterli olmadığı gerekçesi ile, bu otoparklara ilaveten yaklaşık 50.000m2’lik bir alanın otopark alanı olarak düzenlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/2017-2258 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 2008 yılı içerisinde yapımı tamamlanan ve kullanıma sunulan Şehir stadyumunun otopark alanının yeterli olmadığı gerekçesi ile, bu otoparklara ilaveten yaklaşık 50.000m2’lik bir alanın otopark alanı olarak düzenlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 376 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, Birleşim No : 1

104 ada, 1 parsel ve 133 ada, 11 parselde Oturum No : 1

Mevzi nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 104 ada, 1 parsel ve 133 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35A-18-B ve K35-A19-A mevzii nazım imar plan yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/2010-2250 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi, 104 ada, 1 parsel ve 133 ada, 11 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35A-18-B ve K35-A19-A mevzii nazım imar plan yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 377 Toplantı No : 8

Konusu : Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi, Birleşim No : 1

11(32) pafta, 127 ada, 1 parsel ve 107 ada, 1 parsel ve Oturum No : 1

3 pafta, 1675 parsel nolu taşınmazlarda NİP.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesindeki, 11(32) pafta, 127 ada, 1 parsel ve 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ile, 3 pafta, 1675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-08-c, K35-d-13-b, K35-d-13-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/1991-2232 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesindeki, 11(32) pafta, 127 ada, 1 parsel ve 107 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ile, 3 pafta, 1675 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-08-c, K35-d-13-b, K35-d-13-a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 378 Toplantı No : 8

Konusu : Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, Birleşim No : 1

2 pafta, 149 ada, 20 parselde NİP. Oturum No : 1

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25/1992-2219 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Hazineye ait, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli, Kiçiköy Mahallesi, 2 pafta, 149 ada, 20 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-07a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 14.09.2009 Toplantı Yılı : 2009

Karar No : 379 Toplantı No : 8

Konusu : Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, 6873 ve 6879 Birleşim No : 1

ada numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP. Oturum No : 1

 

Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi 6873 ve 6879 ada numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, Meclis 1. Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 42. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi 6873 ve 6879 ada numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.