Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

502

Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi, 6927 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi, 6927 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 459 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırılacak alan olarak planlıdır. Adı geçen parselin bulunduğu alan ilk kez 07.03.2006 tarihinde Ağaçlandırılacak Alan olarak planlanmıştır.

1. Hukuk Müşavirliği 28.09.2016 tarih, 1764 sayılı yazıları ile söz konusu alan ile ilgili Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2014/491 E. sayılı dosyasıyla tazminat davası açıldığını ve aynı mahkemenin 2015/382 K. ile de davanın aleyhimize sonuçlandığı belirtmiştir. Tapu İstimlak Şube Müdürlüğünün kamulaştırma programında bulunmayan parselin, alınan yerel mahkeme kararı ve tazminat miktarı göz önüne alındığında plan değişikliği ile kısıtlılık halinin kaldırılması talep edilmektedir. Plan müellifi söz konusu parselin civarın karakterine uygun olarak düşük yoğunluklu konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını önermiştir.

Plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 1/25000 ölçekli K35-a4 nazım imar planı paftasında Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerin az yoğun konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 6151,15 Plan İşlem Numaralı) ve 1/5000 ölçekli 32N nazım imar planı paftasında Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerin düşük yoğunluklu konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP- 6611,18 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

503

Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 598 ve 599 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 598 ve 599 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 460 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kamber Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan alanda Güneş Enerji Santrali yapılabilmesi için gerekli nazım imar planının yapılması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-C-06-D nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin enerji üretim dağıtım ve depolama alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-22318 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

504

Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 3884 ada, 10, 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, 3884 ada, 10, 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 461 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Erciyes Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın doğusunda bulunan 30 metre genişliğindeki yol aksının açılabilmesi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilebilmesi amacıyla belediye hizmet alanı, yol ve bağ sayfiye evi alanı olarak planlı yerlerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7-b ve 7-c maddelerine istinaden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-10-a nazım imar planı, 1/1000 ölçekli K34-c-10-a-3-c ve K34-c-10-a-3-d uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin bağ ve sayfiye alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-4032,13 Plan İşlem Numaralı) nazım ve uygulama imar plan tadilatlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

505

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 214, 215 ve 216 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 462 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli kararlarından;

214 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden Cırkalan Mahallesi 3877 ada, 1 parsel ve 5079 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu yeşil alan olarak planlı alanda, OG-AG enerji nakil hatlarının yer altına alınabilmesi amacıyla trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-2382,14 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

215 sayılı kararı ile; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, 5008 ada, 1 parsel ve Beşparmak Mahallesi, 4753 ada, 1 parselin bulunduğu İlköğretim Alanı olarak planlı alanlarda KAKS:0.60 değerinin 0.70 olarak planlanması yönündeki (UİP-5842,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

216 sayılı kararı ile; Oymaağaç Mahallesinde; S.S. Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi yetkililerinin talebi üzerine ticaret alanı olarak planlı 5248 ada, 1 parsel ve bu alanın doğusundaki Sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin arasında 10 metrelik yol planlanması yönündeki (UİP-2292,15 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 214 sayılı kararının oy çokluğu ile kabulünün, 215 ve 216 sayılı kararlarının ise oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 214 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu ile 215 ve 216 sayılı kararlarının kabulüne ise oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

506

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih, 230 ve 231 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 463 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarihli kararlarından;

230 sayılı kararı ile; Kocasinan Belediyesinin Yenidoğan Mahallesi 6722 ada 1, 2, 3 nolu parseller, 3918 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller ile 3919 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no’lu parsellerin bulunduğu alandaki imar planı değişikliğinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ''Diğer kuruluşlarla ilişkiler'' başlıklı 75. Maddesinde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planlarına Dair Esaslar başlıklı 7. bölümün 21. maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli imar planlarının da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi yönündeki talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

231 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.'in talebine istinaden Karpuzatan Mahallesi 3890 ada, 8 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanda trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-2292,17 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih, 230 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün ve 231 sayılı kararının ise oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 230 sayılı kararının kabulüne oy birliği ile 231 sayılı kararının kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

507

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 349, 350, 351, 354, 355, 356 ve 357 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 349, 350, 351, 354, 355, 356 ve 357 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 464 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarihli kararlarından;

349 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS:0,12 ve KAKS:0,24 yapılaşma şartlarına sahip bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerler ve çevresinde yapılaşma şartları TAKS: 0,20 ve KAKS: 0,40 iken 03.08.2009 tarihinde yapılmış olan revizyon planlarıyla TAKS:0,12 ve KAKS:0,24 olarak değiştirilmiştir. Ancak söz konusu taşınmaz üzerinde bu tarihten önce imar uygulaması gerçekleşmiş olup, fiilen yapılaşmaların olduğu tespit edildiğinden bahsi geçen yapılar için ruhsat alınabilmesi amacıyla imar adasının bu kısmındaki yapılaşma şartlarının TAKS: 0,20 ve KAKS: 0,40 olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3057,20 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

350 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Anbar Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3346,9 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN ‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

351 sayılı kararı ile; 19 Mayıs Mahallesinde söz konusu taşınmaz ortaokul alanı olarak planlı olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü talebine istinaden 0,60 olan KAKS değerinin 0,90 olarak değiştirilmesi yönündeki (UİP-3050,40 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

354 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesinde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda sosyal konut projesi yapılacağından, yapılaşma koşullarının Emsal: 1,80, Yençok: 30,50 metre (10 kat) ve her yönden çekme mesafelerinin 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-3034,57 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

355 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesinde söz konusu taşınmazlarda sosyal konut projesi yapılabilmesi ve arazinin topoğrafik yapısından kaynaklı sorunlardan dolayı daha uygun mimari proje üretilebilmesi amacıyla imar adalarının yapılaşma koşullarının Emsal: 1,80, Yençok: 25 metre ve her yönden çekme mesafelerinin 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP-3034,58 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih, 350 sayılı kararının oy çokluğu ile kabulünün, 349, 351, 354 ve 355 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 356 ve 357 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 350 sayılı kararının kabulüne oy çokluğu ile, 349, 351, 354 ve 355 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile, 356 ve 357 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile, karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

508

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ve 388 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih, 382, 383, 384, 385, 386, 387 ve 388 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 465 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarihli kararlarından;

383 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Erenköy Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmı Melikgazi Belediyesinin 02.05.2016 tarih, 177 sayılı kararıyla trafo alanı olarak planlanmış ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftası 06.09.2016 tarihinde askı ilan edilmiştir. Ancak askı ilanı sürecinde yapılan itiraz Belediyesi Meclisince görüşülerek ilgili trafo alanının batı yönünde kaydırılarak yeniden planlanması yönündeki (UİP-3057,17 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN ‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

384 sayılı kararı ile; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebi üzerine Danişmentgazi Mahallesinde pazar yerinin batısındaki yeşil alanın içerisine planlanmış olan trafo alanının kaldırılarak güneyinde yer alan yeşil alan olarak planlı yerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3059,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN ‘ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

385 sayılı kararı ile; Gökkent Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla çok düşük yoğunluklu konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3070,8 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 09.05.2016 tarih, 241 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak Belediye Hizmet alanı olarak planlı yerlerdeki 0,60 olan Emsal değerinin 0,40 olacak şekilde değiştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin oy birliği ile yukarda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

386 sayılı kararı ile; Sakarya Mahallesinde söz konusu taşınmazların kuzeyinde yer alan 25 metre genişliğindeki yolun trafik açısından tehlike arz etmesi sebebiyle imar adasının yeniden planlanması yönündeki (UİP-3052,20 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

388 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda sosyal tesis olarak planlı yere özel sektör tarafından yatırım yapılabilmesine imkan sağlamak için bu alanın özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-3365,32 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2016 tarih, 370 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih, 383 ve 384 sayılı kararlarının oy çokluğu ile kabulünün, 385 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün, 386 ve 388 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 382 ve 387 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 383 ve 384 sayılı kararlarının kabulüne oy çokluğu ile, 385, 386 ve 388 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile, 382 ve 387 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile, karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

509

Talas Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 149 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 149 ve 150 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 466 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarihli kararlarından;

149 sayılı kararı ile; Kamber Mahallesi, 1302, 1303 ve 1433 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla alanın enerji üretim dağıtım ve depolama alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlanması talep edilmektedir. (UİP-1110,125 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.04.2016 tarih, 226 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

150 sayılı kararı ile; Alaybeyli Mahallesi 107 ada 63 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla alanın enerji üretim dağıtım ve depolama alanı ve 20 metre genişliğinde yol olarak planlanması talep edilmektedir. (UİP-1110,123 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 13.05.2016 tarih, 279 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 149 ve 150 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun 149 ve 150 sayılı kararlarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

510

İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 105 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 105 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 467 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Aksubağları Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Güneş Enerji Santrali yapılabilmesi için (UİP-6818,18 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 17.06.2016 tarih, 333 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih, 105 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

511

Felahiye Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Felahiye Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 37 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 468 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesi, Kale Mahallesi 114 ada 1 ve 2 no’lu parseller ile 194 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin bulunduğu alanda Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-7800,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediye Meclisimizin 14.03.2016 tarih, 128 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından;

Felahiye Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 37 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

512

Akkışla Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Akkışla Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 469 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Uğurlu Mahallesindeki, ilgili alanda dini tesis alanı olarak planlı yerin, kültürel tesis alanı, kültürel tesis alanı olarak planlı yerin dini tesis alanı olarak düzenlenerek tekrar planlanması talep edilmektedir. (UİP-11152,5 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.04.2016 tarih, 230 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından Akkışla Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih, 30 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2016

513

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gültepe ve Köşk Mahalleleri içerisinden geçen Tavlusun ve Farabi Caddelerine bağlanan yolların fiilen açılabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Melikgazi İlçesi, Gültepe ve Köşk Mahalleleri içerisinden geçen Tavlusun ve Farabi Caddelerine bağlanan hukuki el atma davalarının da bulunduğu 30 metre genişliğindeki yolların fiilen açılabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.10.2016 tarih ve 470 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gültepe ve Köşk Mahallelerinde Tavlusun ve Farabi Caddelerine bağlanan 30 metre genişliğindeki yolların açılabilmesi için fiilen uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7-c maddesine istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

1/1000 ölçekli 29M-IIIb ve 29N-IVa uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,163 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar plan tadilatının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.