2011 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.10.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

696

Belediyemizin 2012 Mali Yılı Performans Program teklifinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince, hazırlanan Belediyemizin 2012 Mali Yılı Performans Programı teklifinin görüşülmesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 8’nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2012 Mali Yılı Performans Programı Teklifinin harcama birimlerince belirlenen ve stratejik planlamada yer alan 35 adet Stratejik Amaç, 75 adet performans hedefi bulunmakta olup, bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için Destek Hizmetleri Bütçeside dahil olmak üzere;

2012 Mali yılı için 515.000.000,00 TL

2013 Mali yılı için 515.000.000,00 TL

2014 Mali Yılı için 470.000.000,00 TL kaynak tahsisi öngörülmüştür.

Bu hususta hazırlanan Performans Programının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile 2012 Mali yılı performans programının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

697

Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih ve 488 sayılı kararına Şaban SOLMAZ tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih ve 488 sayılı kararına istinaden, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesi, Şeker Fabrikası ve civarında yapılan Revizyon Nazım İmar Planına askı ilan süresi içerisinde Şaban SOLMAZ tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 305’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu meclis kararı ile planlanan alanın, tarım toprağı niteliğindeki alanların kentsel kullanıma açılmasının kamu yararına aykırı olduğu gerekçesi ile itiraz olmuştur.

Planlama alanı üst ölçek plan kararları ile kentin gelişme alanı olarak belirlenmiş, kentsel çalışma alanları arasına kalan bir bölge olup, fiili olarak tarım toprağı özelliğini yitirmiş olduğundan ve 1975 yılında sanayi olarak planlandığı tespit edildiğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

698

Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan mevcut tel örgü sınırının belirlenen hatta çekilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole istinaden, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde bulunan mevcut tel örgü sınırının belirlenen hatta çekilmesi için nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 306’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erenköy Mahallesinde, askeri alan olarak planlı yerlerdeki tel örgü sınırının belirlenen hatta çekilerek gerekli yerlerdeki nazım imar plan değişikliğinin yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29M, 28M ve 28N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin resmi kurum alanı, askeri alan, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

699

Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Terminal alanı olarak planlı alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Terminal alanı olarak planlı alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 307’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Terminal alanı olarak planlı olup, terminal alanının işlevselliğini arttırmak amacıyla bazı düzenlemeler yapılması istenmektedir.

1/1000 ölçekli 30J-2b, 30K-1a, 31J-3c, 31J-4d Uygulama İmar Planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Terminal Alanı olarak planlı yerin, Terminal Kompleksi Alanı (Özel) E:0.60 olarak planlanması ve imar planı notlarında değişiklik yapılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin plan açıklama raporu ile birlikte 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi gereğince kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

700

Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3361 ada, 1 parselde NİP değişiklik talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Cumhuriyet Başsavcılığının, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3361 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar palını değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 304’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Üniversite Alanı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ise Eğitim Tesisleri Alanı olarak planlıdır. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün görüşleri ile Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına tahsis edilen alanın, 5018 sayılı kanunun 47 inci maddesi gereğince tahsis amacına uygun olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30M Nazım İmar Planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Üniversite Alanı olarak planlı yerin, Resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

701

Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde NİP tadilatı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selçuklu Mahallesi, 4495 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 308’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında plan tadilatı talebi, daha önce meclisimizce görüşülerek, 12.09.2011 tarih ve 614 sayılı karar alınmıştır. Melikgazi Belediyesinin önerisine istinaden, yapılan plan değişikliği ile yeşil alan olarak planlı yerler ticaret alanı, ticaret alanı olarak planlı yer ise yeşil alan olarak planlanmıştır. Ancak kesin paftaların inceleme safhasında kuzeyde ticaret alanı olarak planlanan yerin, sehven yanlış yerde önerildiği tespit edildiğinden, ilgili ilçe belediyesi tarafından yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 28L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan ve konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı, ticaret alanı olarak planlı yerin de yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulü ve belediyemiz meclisinin almış olduğu 12.09.2011 tarih ve 614 sayılı kararının iptalinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

702

Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 322, 323, 324 parseller ile 1554 ada, 1019 parselde NİP değişikliği talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Sağlık Bakanlığı, Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hacısaki Mahallesi, 1029 ada, 194, 198, 303, 322, 323, 324 parseller ile 1554 ada, 1019 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 309’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin bulunduğu alan imar planlarında Hastane Alanı olarak planlı olup, fiili olarak da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunan alanın Kentsel Servis Alanı (Sağlık Tesisi Alanı, Sağlık Kampüsü Alanı) olarak planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili Belediyemiz Meclisi tarafından 10.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile karar alınmış olup, aynı karar doğrultusunda talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

703

Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 233, 234 ve 235 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 310’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 05.10.2011 tarih ve 233 sayılı karı ile; Tablakaya Mahallesinde, Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2011/301 sayılı kararı ile İmar Kanununun 18.Madde uygulamasının ve bu uygulamaya dayanak oluşturan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali yönündeki kararı doğrultusunda yeni bir çalışma yapılarak, bahsi geçen alanın etrafını da kapsayacak şekilde üst ölçekli planlar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan planda ada kenar çizgileri, tescilli parseller dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca yaya yolları ve taşıt yollarında plan tekniklerine uygun olacak şekilde yol dengelemesi yapılmıştır. Önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih, 533 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Talas Belediye Meclisinin 03.10.2011 tarih, 222, 227, 228, 229 sayılı kararları ile 05.10.2011 tarih, 232, 234 ve 235 sayılı kararlarının yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin, 05.10.2011 tarih ve 233 sayılı kararının ise kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.10.2011

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2011

10

2

1

 

704

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.10.2011 tarih ve 311’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarından;

191 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesinde Resmi Kurum Alanlarının (Adliye sarayı, Vergi Dairesi) otopark ihtiyacı dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, Belediyemiz Meclisinin 15.07.2011 tarih, 534 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından Revizyon Uygulama İmar Planı olarak kabulünün uygun olacağı,

192 sayılı kararı ile; Erkilet Kavşağı ve civarında Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında imar planı değişikliği yapılması hususundaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, incelemeler devam ettiğinden yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

193 sayılı kararı ile; Taşhan yerleşiminde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tasarrufunda kullanılacak alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 491 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli Taşhan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

194 sayılı kararı ile; Yenidoğan mahallesinde, Matbaacılar sitesi civarında mülkiyetten kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla cami alanı ile park alanının yer değiştirmesi yönündeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 490 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.10.2011 tarih, 191, 192, 193 ve 194 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.