Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1045

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3288 ada, 6, 114, 64, 67 ve 61 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 445 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, orta öğretim tesisi alanı ve sosyal tesis alanı olarak planlı yerlere özel yatırımcıya imkan sağlanması amacıyla her iki alana da (Ö) lejant işaretinin koyularak özel sosyal tesis alanı ve özel eğitim alanı olacak şekilde planlanmasını istemektedir. Yapılmak istenen plan değişikliği için gerekli olan ilgili kurum görüşü alınamadığından, söz konusu talebin ilgili kurumun uygun görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi kanaatine varıldığından, (NİP- 2759,94 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1046

Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Hisarcık Bahçelievler Mahallesi, 11228 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 446 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi’nde, mevcut nazım imar planında bir kısmı turizm tesis alanı, bir kısmı plansız alanda bulunan yerde, söz konusu taşınmaz malikinin talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılarak, plansız alanın turizm tesis alanı olacak şekilde planlanmasını istemektedir.

Yapılan incelemeler sonucunda plan yapılması istenen alanın halihazır haritasının ve jeolojik etüd raporunun olmadığı anlaşıldığından, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 21.maddesinin, 1.bendinde yer alan, “İmar planları, varsa kadastral durum işlenmiş, en son halihazır haritalar üzerine çizilir.” ve 6.bendinde yer alan, “Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar planları hazırlanamaz.” hükümleri göz önünde bulundurularak, ilave nazım imar planı yapılması talep edilen yerin halihazır haritası ve jeolojik etüd raporu tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere, (NİP-9198,3 plan işlem numaralı) talebin, oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1047

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, 4615 ada, 8, 9 ve 11 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 447 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı ve yol olarak planlı olan, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın yeniden düzenlenerek bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu alanda mahkeme tarafından iptal edilen planlamaya dönüş yapılması istendiğinden (NİP-2759,96 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1048

Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih, 366 ve 376 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 448 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarihli kararlarından;

366 sayılı kararı ile; 30 Ağustos Mahallesi’nde, devlet lojmanlarının bulunduğu alanda, Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden devlet lojmanı alanı olarak planlı yerin ticaret alanı ve otopark alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 686 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3050,16 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

376 sayılı kararı ile; Esentepe Mahallesi’nde, A-4 yapı nizamlı imar adasında, ada bütününde uygulama birliğinin sağlanabilmesi için, çekme mesafesi, emsal değerinin yeniden düzenlenmesi ve azami yükseklik bilgisi notunun eklenmesi talebi 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Söz konusu imar adasındaki E=2,17 ve Yençok=33,50 ifadesinin, Melikgazi Belediyesinin, 16.11.2015 tarih, 6812 sayılı yazısı göz önünde bulundurularak, E=2,17 ve Yençok=42,50 olmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3052,13 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 366 sayılı kararının kabulünün, 376 sayılı kararının ise değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1049

Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih ve 178 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 07.09.2015 tarih ve 178 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 449 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 178 sayılı kararı ile, Mevlana, Harman ve Başakpınar-Yıldıztepe Mahallelerinde belirlenen alanlarda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapılması planlandığı belirtilmiş olup, söz konusu alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulanmak üzere Talas Belediyesine yetki verilmesi talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1050

Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Melikgazi Mahallesi’nde, 8397 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 450 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu turizm tesis alanı olarak planlı olan yerin, ticaret+konut (TİCK) alanı olarak planlanmasını istemektedir. Söz konusu plan değişikliği ile ilgili yapılan ilk incelemeler sonucu, nüfusun ihtiyacı olan gerekli sosyal ve teknik altyapı alanları önerilmediğinden plan müellifi olumsuz görüş beyan etmiştir. Ancak plan bütünlüğü açısından konu yeniden değerlendirildiğinde, plan değişikliği yapılmak istenen bölgenin genel arazi kullanım kararlarının konut ağırlıklı olmasından dolayı, hem konut alanlarına hizmet etmesi, hem de çevresinin planlama kararlarına uyum sağlaması açısından, ticaret+konut alanı olacak şekilde planlanması talebi uygun görüldüğünden, plan müellifi talep ile ilgili bir öneri plan hazırlamıştır.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan turizm tesis alanı olarak planlı olan yerin, ticaret+konut(TİCK) alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,99 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1051

Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 187 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 187 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 435 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 05.10.2015 tarihli kararlarından,

187 sayılı karar ile; Yukarı Mahalledeki, 216 ada, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında IV lejant işaretli bağ-bahçe alanı olarak planlı olup, imar adasının güney batı köşesinin yola doğru genişletilmesi talep edilmektedir. Söz konusu alanda yerinde yapılan incelemeler sonucunda yapılmak istenen değişikliğin uygun olmadığı kanaatine varıldığından (UİP-1110,81 Plan İşlem Numaralı) talebin oy birliği ile iadesinin uygun olacağı,

191 sayılı karar ile; Bahçelievler Mahallesindeki, 22 ada, 50, 51, 52, 55, 56 ve 57 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50, Hmax: 15.50 metre yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, konut adasının yüksekliğinin Yençok:33.50 metre olarak planlanması talep edilmiştir. Bu kapsamda Talas Belediye Meclisi söz konusu parsellerin bulunduğu 22 ada ile çevresindeki 442 ada ve 976 adanın inşaat alanlarında her hangi bir artışa gidilmeden yükseklik değerinin Yençok: 33.50 metre olarak planlanması yönünde karar almıştır.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (UİP-1110,77 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisi'nin 05.10.2015 tarih, 187 sayılı kararın iadesinin, 191 sayılı kararın ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1052

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 421, 426 ve 437 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 413, 421, 426 ve 437 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 453 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2015 tarihli kararlarından;

413 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, Boğazköprü mevkiinde, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 sayılı kararına istinaden yapılmış olan lojistik merkezi olarak planlanan yerin güneydoğu yönünde genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3346,7 plan işlem numaralı) talebin, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

421 sayılı kararı ile; Nurihas Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu konut adasında, eski yönetmeliğe göre yapılmış olan binalar bulunduğundan, mevcut ruhsatlı yapıların yapı yaklaşma mesafeleri dikkate alınarak, bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alana 5 metrelik çekme mesafesinin konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak plan açıklama raporuna “Söz konusu alandaki yapılanma şartları, E=2.00 ve Yençok=30,50 metre olacaktır. Plan onama sınırı içerisinde her yönden 5 metre çekme mesafesi belirlenecektir. Kat yüksekliği en fazla Z+9 şeklinde yapılaşacaktır. Planlama alanı içerisindeki parseller ifraz edilemez.” ifadelerinin eklenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3034,27plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

426 sayılı kararı ile; Esenyurt Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, imar adasının diğer kısımlarında Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğine göre yapılan binalar bulunduğundan, bahsi geçen taşınmazların her cephesinden 5 metre çekme mesafesi konulması talebi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3034,28 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

437 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesi’nde, bahçeli kütle parsellerin bulunduğu üç ayrı imar adasında, inşaat alanları artışı olmaması kaydıyla, emsal ve Yençok değerlerinin belirlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir.

6921 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu imar adasındaki, iki adet 20*50 ebatlarında, 7 katlı bahçeli kütle parsel olarak planlı yerin, E=2,55 ve Yençok=47,95 metre ve tüm cephelerden 10 metre çekme mesafesi verilerek yeniden düzenlenmesi talebine, TAKS=0,35 değerinin eklenmesi uygun görülmüştür.

3042 ada, 4 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu imar adasındaki, 10 katlı bahçeli kütle parsel olarak planlı yerin, E=1,63 ve Yençok=47,95 ve tüm cephelerden 10 metre çekme mesafesi verilerek yeniden düzenlenmesi talebine, TAKS=0,25 değerinin eklenmesi uygun görülmüştür.

3488 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu imar adasındaki, üç adet 20*50 ebatlarında, 7 katlı bahçeli kütle parsel olarak planlı yerin, E=1,64 ve Yençok=47,95 metre ve tüm cephelerden 10 metre çekme mesafesi verilerek yeniden düzenlenmesi talebine, TAKS=0,25 ifadesinin eklenmesi ve “Söz konusu alanda, asma kat toplamı 750 m²’yi geçemez.” ifadesinin plan notu şeklinde açıklama raporuna eklenmesi uygun görülmüştür.

(UİP-3365,18 plan işlem numaralı) talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.10.2015 tarih, 413 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün, 421 ve 437 sayılı kararlarının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün, 426 sayılı kararının ise oy birliği ile yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1053

Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 463 ve 464 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin, 08.10.2015 tarih, 463 ve 464 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 451 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarihli kararlarından;

463 sayılı kararı ile; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde, A-4 nizam konut alanı olarak planlı olan yerin, inşaat alanında artış olmaksızın, imar adasında çekme mesafelerinin düzenlenerek azami yükseklik bilgisi notunun eklenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Söz konusu imar adasında herhangi bir yapılaşma bulunmamasına rağmen, bu alanın kuzeydoğusunda bulunan 7208 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu imar adasındaki yapılar dikkate alınarak plan değişikliği talep edilmektedir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6.maddesinde yer alan kriterler dikkate alınarak, söz konusu iki konut adasının noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi olduğundan, (UİP-3365,20 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı

464 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu 7 katlı bahçeli kütle parsel şeklinde planlı alanın, Yençok=47,50 ve 22*35 ebatlarında bahçesiz kütle parsel olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterimlerinde bahçesiz kütle şeklinde bir gösterim bulunmadığından, bahsi geçen alanın güney kısmındaki 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metre olacak şekilde bahçeli parsel şeklinde düzenlenmesi uygun görülmüştür. (UİP-3034,30 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih, 463 sayılı kararın oy birliği ile kabulü, 464 sayılı kararın ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1054

Akkışla Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Akkışla Belediye Meclisinin 06.11.2015 tarih ve 29 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 436 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Mahallede 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı olup, bu alanın kuzeyindeki yola terkin edilen alanın belediye hizmet alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Belediyemiz Meclisi'nin 13.07.2015 tarih, 534 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlan (UİP-11152,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Akkışla Belediye Meclisi'nin 06.11.2015 tarih, 29 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1055

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 83 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 454 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Gazibeyli Mahallesi, 299 ada, 100 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-4 yapı nizamında konut alanı olarak planlı olup, bahsi geçen alanın öğrenci yurdu yapmak amacıyla E:1,20 Yençok: 15,50 yapılaşma şartlarında özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (UİP 7406,7 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz meclis'inin 09.03.2015 tarih ve 220 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Söz konusu talep ile ilgili 15,50 olan yapı yüksekliğinin, çevrenin karakterine uygun olmak kaydıyla Yençok:12,50 olacak şekilde planlanması kanaatine varılmıştır.

Yahyalı Belediye Meclis'inin 05.10.2015 tarih, 83 sayılı kararının yukarıda belirtildiği şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1056

Develi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 63 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 427 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeni Mahalle, 1150 ada, 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1,20 ve Yençok:13.00 yapılaşma şartlarında konut alanı olarak planlı olup, bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanın yapı yoğunluğu sabit kalmak şartıyla Yençok:19.00 olacak şekilde düzenlenmesi yönünde hazırlanan (UİP 4138,8 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın kat adedi artışlarında bina cepheleri arasında sağlanacak asgari mesafeler sağlandığında, yapı adası içerisindeki bazı parsellere yapı yapılamayacağı tespit edilmiştir.

Develi Belediye Meclis'inin 05.10.2015 tarih, 63 sayılı kararının oy birliği ile iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1057

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 473, 474, 475, 476 ve 479 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 473, 474, 475, 476 ve 479 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.11.2015 tarih ve 419 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2015 tarihli kararlarından;

473 sayılı kararı ile; Mimarsinan Mahallesi’nde, E=1.8 yapılanma şartı bulunan konut adasına, imar adası içerisinde plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için, Yençok=45.50 yapılanma şartının konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3404,11 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

474 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesi’nde, 23*27,5 ebatlarında, 12 katlı bahçeli kütle parselin, imar adası içerisinde plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için, Yençok=45,50 ve İA=7590 m² ifadelerinin konularak, kütlenin güney istikametinde kaydırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, imar adasındaki İA=7590 m² ifadesinin sadece plan açıklama raporunda yazmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3421,30 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

475 sayılı kararı ile; Hisarcık Mahallesi’nde, söz konusu imar adaları içerisinde, tescili yapılan parseller dikkate alınarak 7 metre genişliğindeki yaya yolunun tescile uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3055,6 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

476 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlı olan yerin, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, kendi kadastro sınırı içinde kalacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3346,8 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

479 sayılı kararı ile; Mimarsinan Mahallesi’nde, TAKS=0,40 ve KAKS=2, A-5 yapılanma şartı bulunan konut adasının, ada içerisinde plan bütünlüğünün sağlanabilmesi için, E=2 ve Yençok=45,50 olacak şekilde düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3404,12 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.11.2015 tarih, 473, 475, 476 ve 479 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 474 sayılı kararının ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1058

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 222, 223 ve 224 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 222, 223 ve 224 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 428 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarihli kararlarından;

222 sayılı kararı ile; Talatpaşa Mahallesinde, 4450 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Resmi Kurum Alanı olarak planlı alanın Küçük Sanayi Alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-2834,8 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 08.06.2015 tarih, 474 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

223 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi 4753 ada, 1 parselin bulunduğu İlköğretim alanı olarak planlı yerde 30 metre olan çekme mesafesinin 10 metre olarak planlanması yönündeki (UİP-2309,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

224 sayılı kararı ile; Erkilet General Emir Mahallesinde yeşil alan olarak planlı yerde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden trafo binasının planlara işlenmesi yönündeki (UİP-2654,12 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 222 ve 224 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 223 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1059

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 233 sayılı kararının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 233 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 429 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tanpınar Mahallesi'nde Kuzey Çevreyolu bağlantısını sağlayan yol geçişinde hizmet vermek amacıyla, Akaryakıt ve Servis İstasyonu ihtiyacı doğrultusunda; Yeşil Alan olarak planlı alanda, mevcut yol da dikkate alınarak Akaryakıt ve Servis İstasyonu planlanması, bu alandan kaldırılan yeşil alanın da Konut Alanı olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 3266 ada, 27 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda planlanması yönündeki (UİP-3942,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 10.08.2015 tarih, 630 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih, 233 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1060

Bünyan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 437 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesi, Büyüktuzhisar Mahallesi'nde konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Mülga Büyüktuzhisar Belediye Başkanlığı'nın başvurusu sonucu TOKİ' tarafından Tarım-Köy projesi yapıldığını belirtmiş ve Tarım-Köy projesi kapsamında hazırlanan imar planları ile Büyüktuzhisar imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilerek planların yeniden düzenlenmesini talep etmiştir. Bu kapsamda Büyüktuzhisar 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile TOKİ imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilebilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hazırlanmış olup, Belediyemiz Meclisi'nin 11.05.2015 tarih, 410 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan (UİP-15371,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Bünyan Belediye Meclisi'nin 05.10.2015 tarih, 57 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1061

Bünyan Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Bünyan Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 62 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 438 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bayramlı Mahallesindeki, 142 ada, 17, 18, 19 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanı, 142 ada, 20 parsel numaralı taşınmaz ise resmi kurum alanı olarak planlıdır. 142 ada, 20 parsel numaralı taşınmazın büyük bir kısmının ticaret alanına dahil edilmesi istenmektedir. Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 394 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan (UİP-15387,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Bünyan Belediye Meclisi'nin 09.10.2015 tarih, 62 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1062

İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 97 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 455 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, ortaöğretim alanı olarak planlı olan alanın doğusundaki ve batısındaki fiili durumda taşıtların kullandığı, 10 metre genişliğindeki iki ayrı yaya yolunun 7 metre olacak şekilde düzenlenerek taşıt trafiğine kapatılması talebi ve 60 ada, 6 parsel no’lu taşınmaz malikinin A-4 nizam konut alanı olarak planlı olan yerde emsal artışı yapılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinde, “Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.” hükmü dikkate alınarak, fiiliyatta taşıt yolu olarak kullanılan 10 metrelik yolların daraltılması uygun görülmemiştir. Ayrıca bahsi geçen konut adasındaki yoğunluk artışı sonucu ortaya çıkacak olan nüfusa karşılık gerekli sosyal ve teknik altyapı alanları önerilmediğinden uygun görülmemiştir. İncesu Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih, 97 sayılı kararına ilişkin (UİP-6718,12 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile İlçe Belediyesine iadesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1063

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 81 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Yahyalı Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 81 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 430 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlyaslı Mahallesi, 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın soğuk hava deposu yapılmak amacıyla depolama alanı olarak yönünde hazırlanan (UİP 7406,8 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz meclis'inin 17.04.2015 tarih ve 386 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Söz konusu talep ile ilgili taşınmazın güney cephesinde 10m olarak planlı bulunan yapı yaklaşma mesafesinin 20m olması ve Yençok:serbest olan yapı yüksekliği ifadesinin ise kaldırılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Yahyalı Belediye Meclis'inin 05.10.2015 tarih ve 81 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1064

Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.11.2015 tarih ve 420 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aşağı Mahalle’de akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı yerde, doğu yönündeki 20 metrelik ön bahçe mesafesinin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla 5 metre olarak düzenlenmesi yönündeki (UİP- 4912,6 plan işlem numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Bahsi geçen talebe ilişkin dosya muhteviyatında yer alan mimari projeye uygun olacak şekilde çekme mesafesinin 6 metre olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, Hacılar Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 59 sayılı kararının oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1065

Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 208, 209, 210 ve 211 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih, 208, 209, 210 ve 211 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 439 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 02.11.2015 tarihli kararlarından;

208 sayılı kararı ile; Tablakaya Mahallesindeki, elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için Y1: 462101.662, X1: 4284160.973, Y2: 462104.431, X2: 4284159.819, Y3: 462101.352, X3: 4284152.435, Y4: 462098.583, X4: 4284153.589 koordinatları arasında kalan trafo binası planlanması talep edilmektedir. Söz konusu alan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında park alanı olarak planlı olup, (UİP-5451,13 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere Mustafa AKPINAR'ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

209 Sayılı Karar ile; Mevlana Mahallesindeki, 1304 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal:0.70, Hmax:7 metre yapılaşma nizamında ticaret alanı olarak planlı olup, bahsi geçen alanda asma katlı yapı yapabilmek için Yençok:8.95 metre yapı yüksekliği belirlenmesi istenmektedir. Söz konusu talebe yönelik Talas Belediye Meclisi, plan müellifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 26. maddesine göre plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile örtüşmemesi gerekçesi ile talebi reddetmiştir. Komisyonumuz bahsi geçen yükseklik değerinin arttırılması talebinin uygun olmayacağı kanaatine varmış olup, Talas Belediye Meclisi'nin red kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

210 Sayılı Karar ile; Kiçiköy Mahallesindeki, 656 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50, Hmax: 15.50 metre yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, konut adasının yüksekliğinin Yençok:39.50 metre olarak planlanması talep edilmiştir. Bu kapsamda Talas Belediye Meclisi söz konusu parsellerin bulunduğu imar adasında herhangi bir inşaat alanı artışına gidilmeden yükseklik değerinin Yençok: 39.50 metre olarak planlanması yönünde karar almıştır.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (UİP-1110,86 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

211 Sayılı Karar ile; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki 1656 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS:0.30, KAKS:0.60 olan A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı, çocuk bahçesi ve yol olarak planlı olup, taşınmaz üzerindeki 10 metre ve 7 metre genişliğindeki yolların kaldırılması talep edilmektedir. Bahsi geçen talep Talas Belediye Meclisi tarafından plan müellifinin olumsuz görüşüne istinaden reddedilmiş olup, Komisyonumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde, ilgili talebin şehircilik esasları ve planlama ilkelerine aykırı olacağı kanaatine vardığından, (UİP-1110,85 Plan İşlem Numaralı) talebe ilişkin Talas Belediye Meclisi'nin red kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

 

Talas Belediye Meclisi'nin 02.11.2015 tarih ve 208 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 209, 210 ve 211 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1066

İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 456 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Beylik Mahallesi’nde, aynı şahsa ait olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, uygulamanın kolaylaştırılabilmesi için, doğu-batı istikametindeki 10 metre genişliğindeki taşıt yolunun, kuzey-güney istikametine alınması yönündeki , (UİP-6718,11 plan işlem numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. İncesu Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih, 86 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1067

Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 440 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aziziye Enerji, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesindeki, 113 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması için 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılmasını talep etmektedir. Talep edilen alanın kuzeyinde Belediyemiz Meclisinin 10.08.2015 tarih, 641 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilave edilerek hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı incelenmiştir. Talep dosyası incelendiğinde, halihazır harita, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ilgili kurum görüşlerinin eksiksiz bulunduğu görülmüştür.

1/5000 ölçekli K36C-06A, K36C-06D nazım imar planı paftalarında teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP- 13707,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1068

Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi, Sakar Mevkiinde, 4110 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesi, Sakar Mevkiinde, 4110 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2015 tarih ve 421 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi, Sakar mevkiinde, bağ-sayfiye evi alanı ve yeşil alan olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu yerde, parsel malikinin talebine istinaden, mescit yapılmak üzere ibadet alanı planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-14-b nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan bağ-sayfiye evi alanı ve yeşil alan olarak planlı olan yerin, bağ-sayfiye evi alanı, yeşil alan ve ibadet alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4032,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1069

Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 18 pafta, 9903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Akyazı Mahallesi, 18 pafta, 9903 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2015 tarih ve 422 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Akyazı Mahallesi’nde, sosyal tesis alanı olarak planlı olan yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.01.2015 tarih, 24 sayılı kararıyla birlikte, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı olan yer, kuran kursu yapılmak üzere sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak planlanmış olup, nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı ilan süresi içerisinde, civardaki vatandaşların görüşleri doğrultusunda parsel maliki tarafından itiraz ederek talebinden vazgeçtiğini belirtmiştir. Hacılar Belediye Meclisi itirazı uygun bularak, alanın eski haline getirilmesine karar vermiştir. Söz konusu husus nazım imar plan değişikliği gerektirdiğinden, öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği önerisi hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli K34-c-10-d nazım imar planı paftasından, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, sosyal tesis alanı olarak planlı olan yerin, konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki, (NİP-4032,6 plan işlem numaralı) talebin Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1070

Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Gülbayır Mahallesi, 2885 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2015 tarih ve 423 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Gülbayır Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu imar planları bulunmayan alanda, güneş enerji santrali planlanması talebinde bulunmaktadır. İlgili kurumlardan alınmış olan görüşler doğrultusunda bahsi geçen alan, enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmıştır. Ancak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün görüşüne ekinde belirtilen jeotermal kaynak arama ruhsatı alanı içerisinde bulunan kısmın planlama sınırı dışında bırakılacak şekilde planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli L34-a-03-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-16413 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı Ahmet Tahir GÜL’ün sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1071

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, konut alanı ve yol olarak planlı olan alanda plan yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde, mevcut uygulama imar planında, konut alanı ve yol olarak planlı olan alanda, bölgenin ticaret alanı ihtiyacının karşılanabilmesi için, söz konusu mahalle sınırları içerisinde bulunan Komando Caddesine cepheli konut alanlarının inşaat alanı artışı olmaksızın ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 457 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı olan yerlerin, bölgenin ihtiyacı olduğu gerekçesiyle, ticaret+konut (TİCK) alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,101 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1072

Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, 74 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, 74 ada, 32 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 458 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2015 tarih, 1710 sayılı kararına istinaden, tescil ve koruma alan sınırının imar planına işlenmesi istenmektedir. Yapılan plan değişikliği ile, tescilli iki binanın bulunduğu alan yeşil alan olarak, mevcut nazım imar planında MİA alanı olarak planlı olan yerler ise ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanması yönündeki öneri plan incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 1/5000 gösteriminde koruma alan sınırı ve tescilli bina gösterimi bulunmadığından, sadece tescilli binaların denk geldiği kısmın yeşil alan olarak planlanması uygun görülmüş ve plan müellifine yeni bir öneri plan hazırlatılmıştır.

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan MİA olarak planlı olan yerin, yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,102 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1073

Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 4959 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 4959 ada, 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2015 tarih ve 424 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden yeşil alan ve yol olarak planlı yerde, yeşil alan olarak planlı bulunan kısmın konut alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılamasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesi dikkate alınarak, kaldırılacak park alanı yerine aynı bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir yeşil alan önerilmediğinden, (NİP-2759,103 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1074

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, 558 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 459 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Şirintepe Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın yer aldığı, akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlı olan yerin bir kısmının ticaret alanı olarak planlanması talebi yönündeki (NİP-2761,16 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere oy birliği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1075

Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi’nde, 133 ada, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, Şeker Fabrikasının talebine istinaden, ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Bağpınar Mahallesi’nde, mülkiyeti Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ait olan, 133 ada, 8 ve 10 parsellerin bulunduğu alanda, Şeker Fabrikasının talebine istinaden, ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 460 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Bağpınar Mahallesi’nde, Kayseri Şeker Fabrikasının talebine istinaden, mülkiyeti kendilerine ait olan imar planları bulunmayan alanda lisanslı depo tesisi yapılabilmesi için ilave nazım imar planının yapılması talebinde bulunmaktadır. Ancak depo tesisi kurulması planlanan 133 ada, 8 parsel no’lu taşınmaz, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.11.2007 gün, 967 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma alanı belirlenen Gömeç İstasyon binasının koruma alanında kalmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-a-18-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, depolama alanı olacak şekilde ilave nazım imar planının yapılması yönündeki (NİP-5750,3 plan işlem numaralı) talebin, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1076

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7159 ada, 1 parsel ve 8424 ada, 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi’nde, 7159 ada, 1 parsel ve 8424 ada, 2 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2015 tarih ve 425 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Becen Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda yeşil alan olarak planlı yerin, fiili duruma uygun olacak şekilde ibadet alanı olarak, bu alanın güneybatısında ibadet alanı olarak planlı olan yerin ise bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 27M nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ibadet alanı ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2771,10 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1077

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892, 1607 ada, 931 ve 3296 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 461 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü)'nün Sümer Mahallesi 1591 ada, 1892 parsele ilişkin olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, Kayseri 1. İdare Mahkemesi'nin 2013/765 Esas sayılı dosya ile açmış oldukları iptal davasında, 20.05.2014 tarihinde, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu planların iptal edilmesi üzerine eski planlar yürürlüğe girmediğinden adı geçen taşınmazların bulunduğu alan plansız alan olarak kalmıştır.

Plansız kalan alan 2 çalışma bölgesine ayrılmış olup, 2. Etap olarak Sümer Mahallesi, 1591 ada, 1892 parsel nolu taşınmazın plansız alan durumundan kurtarılması için bu alanda imar planı değişikliği yapılması gerekmektedir. Mahkeme kararı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün itirazları göz önüne alındığında; yeşil alan ve spor tesisi alanı olarak planlı 1591 ada, 1892 nolu parselin sosyal tesisleri alanı ve yeşil alan olarak, kaldırılan spor tesisi alanının ise mülkiyeti maliye hazinesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında oyun alanı olarak planlı 1607 ada, 931 parsel ile 1607 ada, 3296 parselin bulunduğu alanda planlanması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1078

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 6189 ada, 116 ve 198 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 6189 ada, 116 ve 198 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 431 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Tarım Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; yaklaşık 32 ha büyüklüğündeki söz konusu alanda, öncelikle Halıcılar Sitesi olmak üzere çeşitli esnaf gruplarına hizmet edebilecek esnafın ihtiyaçlarına cevap verebilen bir Sanayi Sitesinin ve site içinde İbadet Yeri, Yönetim Merkezi, Sosyal Tesis, Ticaret Alanı, Otopark Alanları ve Yeşil Alanlar planlanması amacı ile imar planlarının yapılmasını talep etmektedir. Söz konusu nazım imar plan değişikliği talebi incelenmiş; kurum görüşlerinin ve jeolojik etütlerin tamamlandığı görülmüştür. İmar planı teklifi 1/100.000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği yönünden incelenmiş; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11.01.2015 tarih, 305.02/ 433 sayılı yazısına istinaden 1/50000 ölçekli Kayseri İl Bütünü Çevre Düzeni Planı kapsamında değerlendirilmesi kanaatine varılmıştır.

Plan Müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 1/25000 ölçekli K35-a4 nazım imar planı paftasında Diğer Tarım Alanı olarak planlı yerin Küçük Sanayi Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6151,12 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin; 1/5000 ölçekli 32N nazım imar planı paftasında plansız bulunan alanın sosyal donatı alanları ile birlikte Küçük Sanayi Alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-6611,10 Plan İşlem Numaralı) ilave nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1079

Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahalle sınırları içerisinde 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.12.2015 tarih ve 452 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas İlçesi, Başakpınar Mahallesindeki mülkiyeti maliye hazinesine ait 4746 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında eğitim tesisleri kampüs alanı olarak planlı olup, S.S. Mermerciler ve Taş İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, bu alanın küçük sanayi sitesi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-6151,11 Plan İşlem Numaralı) 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile (NİP-16371,1 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1080

Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahalle sınırları içerisinde 902 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Tablakaya Mahalle sınırları içerisinde 902 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 441 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tablakaya Mahallesindeki, mülkiyeti şahıslara ait 902 parsel numaralı taşınmaz, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yol olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise IV lejant işaretli bahçeli konut alanı, park ve yol olarak planlıdır. Taşınmaz hissedarı civarın yapılaşma koşullarına göre parselinin emsal değerinin arttırılmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,48 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1081

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1042 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahalle sınırları içerisinde 1042 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 442 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, mülkiyeti şahıslara ait 1042 parsel numaralı taşınmaz, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve yol olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise IV lejant işaretli bahçeli konut alanı ve yol olarak planlıdır. Taşınmaz hissedarları civarın yapılaşma koşullarına göre parselinin emsal değerinin arttırılmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda (NİP-2780,47 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1082

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 443 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Taşınmaz maliki söz konusu alanın 03.07.1996 yılında yapılan plan değişikliğinde konut alanı olarak planlı iken sosyal tesis alanına dönüştürüldüğünü ve bu işlem sırasında kendisinden herhangi bir muvafakat alınmadığını belirterek oluşan mağduriyetin giderilmesi için alanın, önceki gibi konut alanı olarak planlanmasını istemektedir.

Söz konusu sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanması talebi Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, ilgili alanın parsel malikinin muvafakatı alınmadan sosyal tesis alanı olarak planlanması sonucu vatandaş mağduriyeti oluştuğu kanaatine varılmıştır. Sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, parselin bulunduğu ada bütününe uygun olarak konut alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP- 2780,46 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1083

Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 3. Mıntıka Mahallesi 202 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 432 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlı bulunmaktadır. Tomarza Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın güneyinden geçen yolun kadastro sınırına uygun olarak kuzey yönünde kaydırılarak yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 4050,7 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1084

Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi 2252 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Harman Mahallesi 2252 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 433 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan nazım imar planında akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlıdır. Develi Belediyesi parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen alanda LPG satışı yapmak için planlarda belirtilmesini talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak planlı yere LPG satışı yapılabilmesi amacıyla plan notu eklenmesi yönünde hazırlanan (NİP- 4051,11 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1085

Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yüzevler Mahallesi 301 ada, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 462 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazların bulunduğu alan mevcut nazım imar planında, konut alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlıdır. Develi Belediyesi parsel maliklerinin talebine istinaden, bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alan ve civarının düğün salonu, konferans salonu, lokanta ve eğlence merkezi yapılması amacıyla özel sosyal tesis alanı olarak planlanması talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP- 4051,12 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1086

Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Çukuryurt Mahallesi 141 ada, 117 ve 119 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 434 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmamaktadır. Develi Belediyesi, Çukuryurt köy yerleşim alanının faaliyete geçen Gümüşören baraj gölü altında kalması sebebiyle bahsi geçen taşınmazların bulunduğu alanın konut alanı, ibadet alanı ve yeşil alan olarak planlanmasını talep etmektedir. Bahsi geçen talep ile ilgili taşınmazların şahıs mülkiyetinde olması ve kamusal bir talep niteliği taşımadığı kanaatine varıldığından (NİP- 4051,13 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, Komisyon Başkanı Ahmet Tahir GÜL’ün sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1087

İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 137 ada, 89 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Bahçesaray Mahallesi’nde, 137 ada, 89 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.11.2015 tarih ve 426 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu, ticaret alanı, bağ-sayfiye evi alanı, ibadet alanı, tarımsal niteliği korunacak alan (TNKA) ve yol olarak planlı yerdeki, doğu-batı güzergahındaki 15 metre genişliğindeki yolun kaldırılmasını istemektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26.maddesinde yer alan “İmar plan değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” hükmü gereği plan müellifinin görüşü de dikkate alınarak, (NİP-16417,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1088

İncesu Belediyesinin, Aksubağları, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde üç ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Aksubağları, Saraycık ve Örenşehir Mahallelerinde üç ayrı alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 463 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Aksubağları, Saraycık ve Örenşehir Mahalleleri’nde mülkiyeti maliye hazinesine ait olan üç ayrı alanda, TOKİ tarafından yapılacak olan toplu konut uygulaması için nazım imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmaktadır.

Yapılan incelemeler sonucunda, Aksubağları ilave-revizyon nazım imar planında, az yoğun konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, sosyal tesis alanı, otopark alanı ve yol olarak planlı ve bir kısmı da plansız olan bölgenin, TOKİ tarafından yapılması düşünülen toplu konut uygulaması için yeniden düzenlenerek, konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, sosyal tesis alanı, eğitim tesis alanı, otopark alanı ve yol olarak planlanmıştır. Üst ölçek plan kararlarına uygun olarak hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli K34-d-14-d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınır içerisine alınan (NİP-16420,1 plan işlem numaralı) Aksubağları ilave-revizyon nazım imar planının oy birliği ile kabulünün, (NİP-16418,2 plan işlem numaralı) Örenşehir nazım imar plan değişikliği ve (NİP-16419,1 plan işlem numaralı) Saraycık nazım imar plan değişikliği talepleriyle ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1089

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, 1445 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi’nde, 1445 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 464 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlı söz konusu taşınmazın bulunduğu yerin, LPG+CNG alanı olarak planlanmasını istemektedir. Bahsi geçen taşınmazın kuzeydoğusundaki akaryakıt istasyonuna, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2015 tarih, 532 sayılı kararıyla (*) işareti koyularak, LPG satışı yapabilme hakkı tanındığından, aynı yol güzergahı boyunca iki LPG satış istasyonu arasında en az 1 km mesafe olmalı şartını sağlamadığından, (NİP-16418,1 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1090

Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, Kılcan mevkiinde, revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi, Kılcan mevkiinde, gelişme konut alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı, park alanı, ağaçlandırılacak alan, su kanalı ve yol olarak planlı olan alanda revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 04.12.2015 tarih ve 465 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi, Kılcan mevkiinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden, talep edilen yol güzergahı nazım imar planına işlenerek, söz konusu alan ve civarı yeniden düzenlenmiştir.

1/5000 ölçekli L34-a-17-c ve L34-a-17-b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, yol, ağaçlandırılacak alan, konut alanı, sağlık tesis alanı, yeşil alan ve resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,9 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1091

Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde çevre düzenleme gösterimi uygulamasına ait yönetmelik hükümlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Talas İlçesi Harman Mah. Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı planında günü birlik kullanım tesisi ve konaklama tesisi alanı olarak planlı yerin çevre düzenleme gösterimi uygulamasına ait yönetmelik hükümlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 444 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki, günübirlik tesisi alanı ve konaklama tesisi alanına ait 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı, 18.07.2002 tarih, 3101 sayılı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararına istinaden yapılmıştır. Ancak Talas Belediyesi, daha sonraki bir dönemde söz konusu günübirlik ve konaklama tesisi olarak planlı yerlerin bulunduğu bölgede yer altı şehri ortaya çıkarıldığını belirterek, bölgenin afete maruz bölge, arkeolojik sit alanı, II.derece doğal sit alanı ve kentsel park alanı olarak planlı olması nedeniyle topoğrafik yapının dikkate alınarak civarın karakterine uygun olacak şekilde plan kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2780,45 Plan İşlem Numaralı) talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1092

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili tahsis talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi talebi hususunda hazırlanan 11.11.2015 tarih ve 30 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıoğlan İlçesi, Şenyurt Mahallesi, 562 ada, 2 parsel numaralı, 1.332,71m² yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis talebi ve Sarıoğlan Belediye Başkanlığı'nın misafirhane olarak kullanılması amacı ile Belediyelerine tahsis edilmesi konusunun yeniden incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1093

Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere muhtelif gıda yardımı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Türk Kızılayı Genel Başkanlığı'nın, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalar nedeniyle, yaşanan olaylardan etkilenen, ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere muhtelif gıda yardımı yapılması talebi hususunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 01.12.2015 tarih ve 539 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Türk Kızılayı Genel Başkanlığı'nın, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalar nedeniyle, yaşanan olaylardan etkilenen, ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere muhtelif gıda yardımı yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1094

Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilen 1.155 araçlık parkmetre işletmeciliği ile ilgili tahsis bedelinin 50.000,00-TL’ye düşürülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Belediye Meclisimizin 12.01.2015 tarih, 41 sayılı kararı ile Mahalli İdareler Seçimlerine kadar beher yıllığının %10 artırılarak, ilk yıl için aylık 110.000,00-TL ücretle Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş.’ye tahsis edilen 1.155 araçlık parkmetre işletmeciliği ile ilgili işletim maliyetindeki artış ile diğer faaliyet konularında daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğundan, tahsis bedelinin 50.000,00-TL’ye düşürülmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 23.11.2015 tarih ve 1814 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 1.155 araçlık parkmetre işletmeciliği, yapılan tahsis sonucu %99,72 hissesi Belediyemize ait Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş. tarafından çalıştırılmaktadır.

Belediye Meclisimizin 12.01.2015 tarih, 41 sayılı kararı ile 1.155 araçlık parkmetre işletmeciliği ile ilgili Mahalli İdareler Seçimlerine kadar beher yıllığının %10 artırılarak, ilk yıl için aylık 110.000,00-TL tahsis ücreti alınmasına karar verilmiştir. Kayseri İmar ve İnş.Tic.A.Ş. 12.11.2015 tarihli dilekçelerinde, işletim maliyetindeki artış ile diğer faaliyet konularında daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğundan, tahsis bedelinin 50.000,00-TL’ye düşürülmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1095

İller Bankası, Ulusal Bankalar veya Uluslararası Finans Kurumlarından kredi alınabilmesi ve Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesine istinaden 80.000.000,00TL İller Bankası, Ulusal Bankalar veya Uluslararası Finans Kurumlarından kredi alınabilmesi ve Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 1931 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesine istinaden 80.000.000,00TL İller Bankası, Ulusal Bankalar veya Uluslararası Finans Kurumlarından kredi alınabilmesi ve Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi veya kişilere yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1096

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ile işbirliği yapmak üzere hazırlanacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Belediyemizce yapımı düşünülen Doğal Ürünler Hobi Bahçelerinin kuruluşu, tasarımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ile işbirliği yapmak üzere hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 08.12.2015 tarih ve 636 sayılı yazıları okundu

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizce yapımı düşünülen Doğal Ürünler Hobi Bahçelerinin kuruluşu, tasarımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ile işbirliği yapmak üzere hazırlanacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1097

Melikgazi İlçesinde muhtelif cadde ve sokak isimlerinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Erciyes Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasının arkasında bulunan sokağa "PROF.DR. AZİZ SANCAR" ın adının verilmesi, Melikgazi İlçesi, Kıranardı Fatih Mahallesinde isimsiz yola "ALMAZ" Sokak isminin verilmesi ve Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 2755. sokak isminin "NİYAZİ ALTIN" olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09.12.2015 tarih ve 326 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasının arkasında bulunan sokağa "PROF.DR. AZİZ SANCAR"ın adının verilmesi, Melikgazi İlçesi, Kıranardı Fatih Mahallesinde isimsiz yola "ALMAZ" Sokak isminin verilmesi ve Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 2755. sokak isminin "NİYAZİ ALTIN" olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1098

Kocasinan ve Talas İlçelerinde muhtelif cadde ve sokak isimlerinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Saraybosna Mahallesi, Bahadır sokak isminin "UZKÜLEKCİ" Sokak olarak değiştirilmesi ve Harman Mahallesi, Komando Caddesine Kumluk sokak tarafından giren bağlantı yoluna "DAİMOĞLU ÇIKMAZI" Sokak olarak isim verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 10.12.2015 tarih ve 327 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Saraybosna Mahallesi, Bahadır sokak isminin "UZKÜLEKCİ" Sokak olarak değiştirilmesi ve Harman Mahallesi, Komando Caddesine Kumluk sokak tarafından giren bağlantı yoluna "DAİMOĞLU ÇIKMAZI" Sokak olarak isim verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1099

2016 yılı gelir tarifesinde değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisince, 27.11.2015 tarih, 1028 nolu kararı ile kabul edilen 2016 yılı Gelir tarifesinin “10-Belediye otobüsleri ile ilgili hizmetler” maddesinde bulunan nottaki “Ancak; 40 km’den sonrasına araç tahsisi yapılamaz” ibaresinin kaldırılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 07.12.2015 tarih ve 1967 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisince, 27.11.2015 tarih, 1028 nolu kararı ile kabul edilen 2016 yılı gelir tarifesinin ’10-Belediye otobüsleri ile ilgili hizmetler’ maddesinde bulunan notta “Ancak; 40 km’den sonrasına araç tahsisi yapılamaz” ibaresi bulunmaktadır.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 02.12.2015 tarih, 2308 sayılı yazısı ile 6360 sayılı Kanunla mücavir alanlarımızın il mülki sınırına kadar genişlemesi münasebetiyle “Ancak; 40 km’den sonrasına araç tahsisi yapılamaz” ibaresinin 2016 yılı gelir tarifesinden kaldırılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1100

Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkımızın kullanımı hakkında karar ittihazı talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesini 20.000.000,00-TL artırmasından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 19.200.000,00-TL’nin %25’i olan 4.800.000,00-TL’nin tescil tarihinden önce 15 gün içerisinde, kalan kısmının da 24 ay içerisinde ödenmesi hususunda karar ittihazı talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 08.12.2015 tarih ve 644 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesini 20.000.000,00-TL artırmasından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 19.200.000,00-TL’nin %25’i olan 4.800.000,00-TL’nin tescil tarihinden önce 15 gün içerisinde, kalan kısmının da 24 ay içerisinde ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1101

Yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebi hususunda, İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 1697 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 21. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına göre tanzim edilen teşkilat şemasının ekteki şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1102

2016 Mali Yılında belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 2016 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 1698 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici İşçi Çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3. Maddesi uyarınca 2016 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait ekte sunulan vize cetvelinin onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1103

I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin onaylanması talebi hususunda, İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 1699 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I sayılı (Memur Kadro İhdası) cetvelinin ekteki şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1104

Toplu İş Sözleşmesi yapılması hususunda yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan personele (Kaski dahil), iki yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi yapılması hususunda yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya görevlendirileceği bir kişiye yetki verilmesi talebi hususunda, İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 1700 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili memur Sendikası Bem-Bir-Sen üyeleri ile (Kaski dahil) T.C Anayasasının 5892 Sayılı Kanunun 6. maddesi ile değişik 53. fıkrasına istinaden iki yıl süreli Toplu iş sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili sendika ile karşılıklı sözleşme yapılıp imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK’e veya görevlendirileceği bir kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1105

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesinin (f) bendinde değişiklik yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesinin (f) bendinde değişiklik yapılması talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 2454 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesinin (f) bendinde "UKOME'nin 14.10.2007 Tarih ve 2007/10-18 Sayılı kararlarına istinaden sisteme ilk defa katılacak işleticilerin yeni getirecekleri araçlar en fazla 5 yaş ve daha yeni orjinal doğalgaz yakıtlı araçlar olmak zorundadır." İbaresi bulunmaktadır.

Gerek 0-5 yaş arası ikinci el doğalgazlı araç bulmakta yaşanan sıkıntılar gerekse doğalgazlı araçların fiyat, bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek olması nedeni ile yönetmeliğin 18. Maddesinin (f) bendinin "UKOME'nin 14.10.2007 Tarih ve 2007/10-18 Sayılı kararlarlarına istinaden Sisteme ilk defa katılacak işleticilerin yeni getirecekleri araçlar 0-5 yaş arası orjinal doğalgazlı veya Euro-6 motorlu dizel yakıtlı araçlar olmak zorundadır" şeklinde değiştirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1106

Kayseri Lisesinin içerisinde bulunan sosyal tesislerin KAY-TUR A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, İntifa hakkı Belediyemize ait tarihi Kayseri Lisesinin içerisinde bulunan sosyal tesislerin, hissesinin %88,26’sı Belediyemize ait KAY-TUR A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 09.12.2015 tarih ve 1988 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İntifa hakkı Belediyemize ait tarihi Kayseri Lisesinin içerisinde bulunan sosyal tesislerin, hissesinin %88,26’sı Belediyemize ait KAY-TUR A.Ş. adına tahsis yapılmasını düşünülmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 26. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrası gereğince, bahsi geçen bağımsız bölümlerin, KAY-TUR A.Ş. adına tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talep edilmektedir.

Talep hususunda Meclis Üyesi Özkan ALTUN’un yazılı önerisi ile, Kayseri Lisesinin içerisinde bulunan sosyal tesislerin 5 yıllığına 1.000,00TL bedelle KAY-TUR A.Ş.'ye tahsis edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1107

Felahiye Belediyesine 2015 yılı için 1.200.000 TL Ek bütçe verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin 2015 yılı için 1.200.000 TL Ek bütçe verilmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 1990 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesinin 2015 yılı kesinleşmiş bütçesi 3.950.000 TL olup 2015 Yılı Kasım ayı sonu harcaması 2.285.146,09 TL gerçekleşmiştir. Felahiye Belediyesine 2015 yılı için 1.200.000 TL Ek bütçe verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1108

Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortakları tarafından kullanılmayan 400.000,00-TL. olan rüçhan hakkının kullanılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortakları tarafından kullanılmayan 400.000,00-TL. olan rüçhan hakkının tarafımızdan kullanılıp kullanılmayacağı hususunda karar ittihazı talebi hususunda, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 646 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini 20.000.000,00 (Yirmimilyon).-TL artırmasından dolayı bazı ortaklarının rüçhan hakkını kullanmayacağını belirtmiştir. Ulaşım A.Ş.’nin ortakları tarafından kullanılmayan 400.000,00-TL. olan rüçhan hakkının tarafımızdan kullanılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1109

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait 8901 ada, 5 parsel nolu taşınmazın güneyinde 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, 26.11.2015 tarih, 2384 sayılı yazısı ile, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait 8901 ada, 5 parsel nolu taşınmazın güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3950 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Sivas İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı, 26.11.2015 tarih, 2384 sayılı yazısı ile, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde mülkiyeti Belediyemize ait 8901 ada, 5 parsel nolu taşınmazın güneyinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1110

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 496, 498, 499, 500, 503, 504 ve 505 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 496, 498, 499, 500, 503, 504 ve 505 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3964 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 496, 498, 499, 500, 503, 504 ve 505 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1111

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, 7843 ada, 1 parselin planlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, 7843 ada, 1 parselde yer alan cami alanının karşısında bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan yerde, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda pazar yeri olarak planlanması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3959 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, 7843 ada, 1 parselde yer alan cami alanının karşısında bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları bulunmayan yerde, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda pazar yeri olarak planlanması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1112

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi’ndeki taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi’nde 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 5923 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller ve 10962 ada,1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3958 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi’nde 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 5923 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller ve 10962 ada,1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1113

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi’nde 10284 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi’nde 10284 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3957 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesi’nde 10284 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1114

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Hacılar-Erciyes yolu proje çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Karayolları Genel Müdürlüğünün, Hacılar-Erciyes yolu proje çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3960 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Karayolları Genel Müdürlüğünün, Hacılar-Erciyes yolu proje çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan güzergah hattının planlara işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1115

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi 162 ada, 1 parsel, 163 ada, 1 parsel ile Mimarsinan Mahallesi 8760 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi 162 ada, 1 parsel, 163 ada, 1 parsel ile Mimarsinan Mahallesi 8760 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3955 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Mahallesi 162 ada, 1 parsel, 163 ada, 1 parsel ile Mimarsinan Mahallesi 8760 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1116

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5726 ada, 1 parsel ve 5725 ada, 23 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5726 ada, 1 parsel ve 5725 ada, 23 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3961 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi 5726 ada, 1 parsel ve 5725 ada, 23 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1117

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde 10474 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde 10474 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3956 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi’nde 10474 ada, 2 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1118

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 8 pafta, 1110 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 8 pafta, 1110 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3953 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi 8 pafta, 1110 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1119

Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 79-85 pafta, 1340 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 79-85 pafta, 1340 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3951 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 79-85 pafta, 1340 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1120

Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3952 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin, Yeni Mahalle sınırları içerisinde 271 ada, 25 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1121

Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3954 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Bünyan Belediye Meclisinin 02.11.2015 tarih ve 65 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1122

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3962 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1123

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3963 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 50 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1124

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3965 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 56 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1125

Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4004 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1126

Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 259 ve 263 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 259 ve 263 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3984 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 259 ve 263 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1127

Melikgazi Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ve 543 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ve 543 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3994 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 ve 543 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1128

Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3993 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 07.12.2015 tarih, 217, 218 ve 219 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1129

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3989 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.12.2015 tarih ve 87 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1130

Develi Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 86. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4010 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 73 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1131

Yahyalı Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4013 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 58 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1132

Yahyalı Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 88. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4015 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 10.12.2015 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1133

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11076 ada, 7 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 89. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11076 ada, 7 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3985 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi 11076 ada, 7 ve 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1134

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 90. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3979 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde revizyon nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1135

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 121 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 91. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 121 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3980 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 121 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1136

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 92. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3987 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1137

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde 2415 ada, 37 ve 40 parsel ile 2411 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 93. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 2415 ada, 37 ve 40 parsel ile 2411 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4005 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesinde mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 2415 ada, 37 ve 40 parsel ile 2411 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1138

Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi’nde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 94. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç duyulması sebebiyle nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3991 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm uygulamasına ihtiyaç duyulması sebebiyle nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1139

Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 11412 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 95. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 11412 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3990 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gökkent Mahallesinde 11412 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1140

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, 11104 ada, 8 parselin bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 96. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 11104 ada, 8 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4000 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait olan, 11104 ada, 8 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1141

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, 3973 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 97. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, Karacaoğlu Mahallesi, 3973 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4003 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan, Karacaoğlu Mahallesi, 3973 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1142

Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 98. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda revizyon nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4002 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, muhtelif parsellerin bulunduğu alanda mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları arasında uyumsuzluklar bulunduğu ve bu uygulamada sorunlarla karşılaşıldığı gerekçesi ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında revizyon yapılarak yeniden düzenlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1143

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 402 pafta, 2387 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 99. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 402 pafta, 2387 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4014 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 402 pafta, 2387 ada, 10 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1144

Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 7273 ada, 1 parsel ile 6332 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 100. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 7273 ada, 1 parsel ile 6332 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3986 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Cırkalan Mahallesi 7273 ada, 1 parsel ile 6332 ada, 9 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1145

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi 432 pafta, 3170 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 101. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi 432 pafta, 3170 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4001 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi 432 pafta, 3170 ada, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1146

Kocasinan Belediyesinin, Eskiömerler Mahallesi 101 ada, 277 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 102. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Eskiömerler Mahallesi 101 ada, 277 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3997 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Eskiömerler Mahallesi 101 ada, 277 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1147

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 103. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3998 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1148

Talas Belediyesinin, Süleymanlı Mahallesindeki mülkiyeti Talas Belediyesine ait 2683 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 104. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Süleymanlı Mahallesindeki mülkiyeti Talas Belediyesine ait 2683 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3999 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Süleymanlı Mahallesindeki mülkiyeti Talas Belediyesine ait 2683 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1149

Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 105. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3992 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1150

Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 121 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 106. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 121 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4011sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Sindelhöyük Mahallesi, 121 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1151

Develi Belediyesinin, Yeni Mahallede bulunan taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 107. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4008 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Yeni Mahalle, 1135 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1152

Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi’nde taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 108. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4006 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi, 513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1153

İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 109. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3988 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Sultansazı Mahallesi, 281 ada, 24 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1154

Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 110. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3995 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, İçmece Mahallesi’nde ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1155

Tomarza Belediyesinin, 2.mıntıka Mahallesi, 19 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 111. maddesinde bulunan, Tomarza Belediyesinin, 2.mıntıka Mahallesi, 19 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 4007 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tomarza Belediyesinin, 2.mıntıka Mahallesi, 19 ada, 71 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1156

Özvatan Belediyesinin, 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 112. maddesinde bulunan, Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3981 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan Belediyesinin, Özvatan Felahiye İl Yolu Km:35+750-37-960 arası kesim ile Özvatan İl Yolu Km:34-340-35+845 arası kesimde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1157

Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Alamettin Mahallesi, 151 ada, 56 ve 80 parsel ile 162 ada, 108 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 113. maddesinde bulunan Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Alamettin Mahallesi, 151 ada, 56 ve 80 parsel ile 162 ada, 108 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3982 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan Belediyesinin, Sarıoğlan İlçesi, Alamettin Mahallesi, 151 ada, 56 ve 80 parsel ile 162 ada, 108 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1158

Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi, 171 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 114. maddesinde bulunan Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi, 171 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.12.2015 tarih ve 3983 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Karpuzsekisi Mahallesi, 171 ada, 33 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2015

1159

Ayşe ÖNDER ve Mehmet EVEREKLİ’nin ataması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 115. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal bulunan Daire Başkanlıklarından; Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığına Ayşe ÖNDER’in, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına da Mehmet EVEREKLİ’nin atandıklarına dair Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 11.12.2015 tarih ve 1701 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan Daire Başkanlıklarından; Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığına Ayşe ÖNDER’in, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına da Mehmet EVEREKLİ’nin atandıklarına dair Meclis bilgilendirilmiştir.