T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S İ

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

870

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Talas Belediyesi, Başakpınar-Yıldıztepe Mah. Taşlıkbaşı Mevkii’nde bulunan muhtelif parsellerde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Başakpınar- Yıldıztepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Taşlıkbaşı Mevkii 7 pafta, 2306, 2308, 2319 parseller ile mera vasıflı 3264 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında kalmakta olan; K35-D2 pafta numaralı 1/25000 ölçekli nazım imar planında ‘diğer tarım ve tarım dışı alanlar’ olarak planlı alanlarda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.12.2012 tarih ve 351 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu talebin 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır.

Bahsi geçen planlara ilişkin kurum görüşleri tamamlanmış olup imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 07.12.2012 tarihinde onaylanmıştır. 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yer, öneri planda çok az yoğunluklu konut alanı olarak planlanmış olup bu plana uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılmıştır.

1/25.000 ölçekli K35-D-2 nazım imar planı paftası ile 1/5000 ölçekli K35-D-09-D ve K35-D-08-C nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında diğer tarım alanı olarak planlı yerin konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmayan alanın ise 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının yapılması yönündeki 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının Cengiz AKPARLAR'ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

871

Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesi T2 ve T3 Özel Proje Alanı’ndaki turizm tesislerine ilişkin imar plan değişikliği, plan notları ve mimari projelerin incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kayseri Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesi olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise T2 ve T3 Özel Proje Alanı olarak planlı bulunan alanda, Belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilen Turizm Tesislerine ilişkin yatırımcıların imar plan değişikliği, plan notları ve mimari projelerin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.12.2012 tarih ve 352 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Develi Kapısı Ana Kayak Giriş Bölgesine ait, 1/5000 ölçekli nazım imar planında T2 ve T3 Özel Proje Alanı olarak planlı bulunan alanda yapılacak Turizm Tesislerine ve ortak kullanım alanlarına ilişkin yapılan toplantılar sonucunda, daha nitelikli bir turizm bölgesinin oluşturulabilmesi amacıyla imar planları, plan notları ile mimari projeler hakkında değişiklikler yapılması talep edilmiştir. Söz konusu taleplere ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ile plan açıklama raporu ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinde yapılan değişiklikler aşağıda ifade edilmiştir.

T2 Turizm Gelişim Bölgesi;

1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında turizm tesis alanı olarak planlı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinde (K-4) olarak sembolize edilen alanda 25 metre olan çekme mesafeleri 10 metreye düşürülmüştür.

1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında Günübirlik tesis alanı olarak planlı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinde (G-1) olarak ifade edilen alan, geniş bir meydan oluşturmak amacıyla kuzeye kaydırılmıştır.

1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında sosyal-kültürel tesis alanı ile günübirlik tesis alanı olarak planlı ve 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinde (S) ile (G-4) olarak sembolize edilen alanların yeri değiştirilerek planlanmıştır.

T3 Turizm Gelişim Bölgesi;

1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planındaki Turizm Tesis alanı olarak planlı alanlarda yapılacak yapının kot alacağı yönün belirlenmesi amacıyla cephe işareti konulmuştur.

1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında ticaret alanı ile güneyde yer alan otopark alanı olarak planlı alanlarda yer altı otoparkı önerilmiştir.

1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinde, turizm tesislerinin otopark girişleri kaldırılarak, ticaret alanının altında yer altı otoparkı ve girişi belirlenmiştir.

1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinde bodrum kat sınırları belirlenmiştir.

1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinde (I-b) olarak sembolize edilen kütlenin şekli değiştirilmeden yönü değiştirilmiştir. (II-b) ve (II-c) kütleleri kuzey batı yönünde kaydırılmıştır. Ayrıca (IV-e) ve (IV-f) kütlelerinin yönü yola paralel olacak şekilde değiştirilmiştir.

1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı açıklama raporunda yapılan değişiklikler teknik rapor olarak komisyonumuza sunulmuştur.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında, plan müellifleri tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanan, Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliğinin, 1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesi ve teknik raporu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

872

Talas Belediye Meclisi’nin, 06.11.2012 tarih ve 191 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 06.11.2012 tarih ve 191 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.12.2012 tarih ve 353 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başakpınar-Yıldıztepe Mahallesindeki, Kayseri-Malatya yolunun kuzeyinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan alanın E=0.60 eğitim tesisleri kampüs alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 15.06.2012 tarih, 447 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 12.12.2012 tarih, 36910 sayılı yazısında, yapılmak istenen derslik sayısının E:0.60 ile karşılanamayacağını belirttiğinden, Emsal değerinin 1.00 olarak planlamasını istemektedir. Komisyonumuz talebin bu haliyle kabulünün uygun olacağı kanaatine varmıştır.

Talas Belediyesi Meclisi'nin 06.11.2012 tarih, 191 sayılı kararının yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

873

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve 244 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.12.2012 tarih ve 354 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarihli kararlarından;

244 sayılı kararı ile; İstasyon Mahallesinde, Kara Kuvvetleri 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı’nın bulunduğu alan ve çevresinin, ayrıca Anatamir girişinden DSİ kavşağına kadar uzanan yol hattının mülkiyet verileri ve fiili durum dikkate alınarak yeniden planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih, 517 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 03.12.2012 tarih, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ve 244 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

874

Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi’nde yer alan, Toptan Ticaret (Hal) Alanının mevcut yolla bağlantısı için kavşak düzenlemesiyle ilgili nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi’nde yer alan, imar planında Toptan Ticaret (Hal) Alanı olarak planlı alanın mevcut yolla bağlantısının sağlanabilmesi için alanda kavşak düzenlemesini içeren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.12.2012 tarih ve 355 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi’nde imar planında Toptan Ticaret (Hal) Alanı olarak planlı alanın mevcut yolla bağlantısını sağlamak amacıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talep edilmektedir.

Söz konusu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 15 metre ve 10 metre genişliğinde yol ve park alanı olarak planlı olup, söz konusu yolların hal alanı ile bağlantısını sağlamak amacıyla hazırlanan öneri kavşak düzenlemesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7c ve 7t maddelerine istinaden imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 32N nazım imar planı paftasında ve 1/1000 ölçekli 32N-IIIa, 32N-IVb ve 32N-IVc uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın 15 metre ve 10 metre genişliklerinde yol ve kavşak olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

875

İncesu Belediyesinin, Garipçe Mahallesi, Çinkom bölgesinde mülkiyeti S.S. Hurdacılar Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait olan 102 ada 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Garipçe Mahallesi, Çinkom bölgesinde mülkiyeti S.S. Hurdacılar Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait olan 102 ada’da 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.12.2012 tarih ve 356 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesinde mülkiyeti SS. Hurdacılar Sitesi Toplu İşyeri Yapı kooperatifine ait, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sanayi alanı olarak planlı yerde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla imar adasını güneybatı ve kuzeydoğu yönünde bölecek olan 22 metrelik taşıt yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli K34-d-05-c nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sanayi alanı olarak planlı yerin bir kısmının 22 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

876

Melikgazi Belediyesi, İnecik Mahallesi, 1459 ada, 19 parsel (yeni 10836 ada, 16 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, İnecik Mahallesi, 1459 ada, 19 parsel (yeni 10836 ada, 16 parsel) numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.12.2012 tarih ve 357 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talep edilmektedir. Bahsi geçen taşınmaz mevcut nazım imar planında düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı olup, alanın bir kısmının dini tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 27K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan konut alanının bir kısmının dini tesis alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan, İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

877

Anadolu Otogalericiler Sitesi’nin çevresinde ve içerisinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Otogalericiler Sitesi’nin çevresinde ve içerisinde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi hususunda hazırlanan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 12.12.2012 tarih ve 20 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin çevresinde ve içerisinde bulunan cadde ve sokaklardan; gelen talebe göre:

1- Oto Galericiler Sitesinin içindeki sokaklara Oto Galericiler Sitesi Kümeevler yerine;

Otogalericiler 1. Sokak

Otogalericiler 2. Sokak

Otogalericiler 3. Sokak

Otogalericiler 4. Sokak

Otogalericiler 5. Sokak

Otogalericiler 6. Sokak

Otogalericiler 7. Sokak

Otogalericiler 8. Sokak isimlerinin verilmesi,

2- Kuzeyde bulunan Oto Galericiler Caddesi isminin talep edildiği yol imar planlarına uygun bir şekilde açılması durumunda talebin tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

878

Şırnakta Şehit olan Ahmet İNCİ isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Şırnakta Şehit olan Ahmet İNCİ isminin Kayseri’de yeni açılan cadde, sokak gibi uygun görülen bir yere verilmesi talebi hususunda, hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 12.12.2012 tarih ve 21 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Şırnakta Şehit olan Ahmet İNCİ isminin Esentepe Mahallesinde bulunan Olimpik yüzme havuzunun doğusundaki, İmar Planına göre 310 metre uzunluğunda olan isimsiz yola “Şehit Ahmet İNCİ Sokak” isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.12.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

12

2

1

 

879

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 44. Sokak isminin “Mehmet CANTÜRK Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 44. Sokak isminin “Mehmet CANTÜRK Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 12.12.2012 tarih ve 22 numaralı raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 44. Sokağı, Ihlamur Caddesi ikiye böldüğü ve fiiliyatta iki ayrı 44. Sokak bulunması nedeniyle, 44. Sokağın güneyinde kalan kısmına “Mehmet CANTÜRK Sokağı” isminin verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.