Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

 

14.08.2015

720

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 268 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 276 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Becen Mahallesinde cami alanı olarak planlı yerin park alanı, park alanı olarak planlı yerin ise cami alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2015 tarih, 137 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3051,12 plan işlem numaralı) Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.06.2015 tarih, 268 sayılı kararının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.06.2015 tarih, 268 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

721

Kocasinan Belediyesinin, “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 277 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, Sivas Caddesi üzerinde, Harikalar Diyarı Rekreasyon alanının karşısında, çoğunlukla konut ve ticaret alanı olarak kullanılan ve yapıların ekonomik ömrünü tamamlamasından dolayı “Riskli Alan” ilan edilen 50,87 ha’lık bir alandır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22.06.2015 tarih, 10381 sayılı yazısı ile; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” un 6. Madde 12. Fıkrasındaki “ Bakanlık, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ’ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkilidir.” hükmüne istinaden Riskli alan ilan edilen 50,87 ha’lık alanda; her tür ölçekte harita, imar planı, imar uygulaması, tasarım projelerini hazırlama, inceleme ve onaylama yetkisini Kayseri Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğuna bırakmıştır.

Kocasinan Belediyesi, Riskli Alan olarak ilan edilen alanda mekansal ve ekonomik yapının güçlendirilmesi, mevcut ve gelecekteki kullanıcılar için kaliteli, konforlu ve olası afet risklerine karşı hazırlıklı yapılar üretilmesi, sağlıklı mekansal çevre ve buna bağlı olarak gelişen sosyal yaşam alanlarının hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirterek; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki devrine istinaden 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasını talep etmektedir.

1/25000 ölçekli K35-a4 ve 1/5000 ölçekli 31O ve ITRF koordinatlı K35-a-22d nazım imar planı paftalarında, 1/1000 ölçekli 31O-Ib, 31O-Ic, 31O-IIa, 31O-IId, 31O-IIIa, 31O-IVb, ITRF koordinatlı K35-a-22d-3b, K35-b-22d-3a, K35-a-22d-2d, K35-a-22d-2a, K35-a-22d-2c, K35-a-22d-2b uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ve Kentsel Dönüşüm Alanı ilan edilen alanın (NİP-6611,9 Plan İşlem Numaralı) nazım ve uygulama imar planlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

722

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararına istinaden yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararına istinaden askı-ilan edilen nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 278 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi ve Konaklar Mahallelerinde konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan, ibadet alanı ve yol planlanması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde kaptaj alanı olarak planlı yerin, kentsel yeşil alan olarak planlanması gerekçesiyle Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü itirazda bulunmuştur. Söz konusu alanda yapılan değişiklikle kullanım olarak bir farklılık göstermediği dikkate alındığında hazinenin herhangi bir hak kaybına uğramayacağı kanaatine varıldığından itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

723

REA Elektrik Üretim Ticaret ve San. Ltd Şti’nin, Zincirli tepe Mevkiinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, REA Elektrik Üretim Ticaret ve San. Ltd Şti’nin, Zincirli tepe Mevkiinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 279 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda EPDK'nın 21.04.2011 tarih ve EÜ3519-7/2158 sayılı lisansı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis'inin 12.01.2015 tarih ve 26 sayılı kararına istinaden hazırlanıp onanan rüzgar enerji santralinin, mevcut lisans sahası içerisinde bulunan türbinlerin yerlerinin ve adedinin düzenlenerek yeniden planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli L34c-24a, L34c-24d, L34c-24c ve L34c-25d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan enerji depolama alanı, teknik altyapı alanı ve yol olarak planlı yerin, türbin sayısı ve yerlerinin yeniden düzenlenerek planlanması yönünde hazırlanan (NİP- 2909,11 plan işlem numaralı) nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

724

Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi, 1096 ada, 8, 10 ve 14 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Çiğili Mahallesi, 1096 ada, 8, 10 ve 14 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 280 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Yahyalı Belediyesi, parsel maliklerinin talebi üzerine, konut alanı olarak planlı yerin, ibadet alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli L34c-13d nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, ibadet alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan (NİP-2909,9 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

725

Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahallelerinde rüzgar enerji santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 281 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan İl Genel Meclis'inin 06.02.2012 tarih ve 20 sayılı kararına istinaden onanan Aksu RES projesi kapsamında kalmakta olup, Aksu Temiz Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından, EPDK'nın 20.03.2014 tarih ve 4921-8 sayılı kurul kararı ile mevcut lisans sahası içerisinde 4 adet ilave türbin eklenerek planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli L35d-21c, L35d-22d, M35a-01a ve M35a-01b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan enerji depolama alanı ve yol olarak planlı yere 4 adet türbin ilave edilerek yeniden planlanması yönünde hazırlanan (NİP-2909,10 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

726

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 165 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 282 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yunus Emre Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen alanın Belediye Hizmet Alanı, konut alanı, konut+ticaret (TİCK) ve yol olarak planlanması yönündeki ( UİP- 2309,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 17.04.2015 tarih, 389 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır.

Söz konusu alanda; Konut alanı olarak planlanan alanın Yençok=53.00 m, konut+ticaret alanı (TİCK) olarak planlanan alanın Yençok=55.00 m olması uygun görülmüştür. Ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Kentsel Tasarım Projesi ile birlikte hazırlanması uygun görüldüğünden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.08.2015 tarih ve 165 sayılı kararının yukarıda açıklandığı şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

727

Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 283 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisi'nin 03.08.2015 tarih, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarından;

160 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Üniversite Sosyal tesis alanı olarak planlı alanın, E:1.80, Yençok:39.50 metre yapı nizamında ticaret kullanımı %30 olan TİCK alanı (Ticaret- Konut Alanı), park alanı ve yaya yolu olarak, söz konusu alanın doğusundaki yaya yolu ve park alanı olarak planlı alanın, E:0.50, Yençok:7.50 metre yapılaşma nizamında akaryakıt ve servis istasyonu, park alanı ile trafo alanı olarak, 394 ve 402 parsellerin bulunduğu bölgenin ise park alanı ve E:0.60 yapılaşma nizamında sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 13.04.2015 tarih, 313 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. Söz konusu tadilattaki trafo alanı planlaması talebinin Muzaffer ERCAN tarafından uygun görülmediği belirtilmiştir. (UİP-1110,74 plan işlem numaralı) talebin geldiği şekli ile kabulünün uygun olacağı,

161 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi'nde bulunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı yerin, E:0.70, Yençok:10.00 metre yapılaşma nizamında ticaret alanı planlanması talebi değerlendirilmiş olup, TAKS:0.50 ifadesinin eklenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Belediyemiz Meclisinin, 09.03.2015 tarih, 222 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan,(UİP-1110,73 plan işlem numaralı)1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebinin TAKS:0.50 ifadesinin eklendiği şekliyle değiştirilerek oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli kararlarından, 160 sayılı kararın geldiği şekli ile kabulünün, 161 sayılı kararın değiştirilerek kabulünün,158, 159, 162 ve 163 sayılı kararlarının ise konular hakkındaki çalışmalar devam ettiğinden tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Belediye Meclisinin, 03.08.2015 tarih, 158, 159, 160, 161, 162 ve 163 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

728

Özvatan Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Özvatan Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih, 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 284 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Özvatan Belediyesi, Kermelik Mahallesinde mülkiyeti belediyesine ait olan 118 ada, 472 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, Kermelik mahallesi yerleşim alanı olarak TAKS=0.20 ve KAKS=0.40 yapılaşma koşullarında A-2 gelişme konut alanı, cami alanı, ticaret alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki, ( UİP- 7916,3 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi, Belediyemiz Meclisinin 13.04.2015 tarih, 306 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından;

Özvatan Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 40 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Özvatan Belediye Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 40 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.08.2015

729

Develi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Develi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.08.2015 tarih ve 285 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi İlçesi, Gazi Mahallesi 4 pafta, 647, 4018 ve 4300 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında depolama alanı olarak planlı yerde inşaat alanı değiştirilmeden, Hmax:6.50 metre olan yükseklik değerinin, tarımsal amaçlı depolama yapılmak üzere Yençok:36 metre olacak şekilde belirlendiği (UİP-12537,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Develi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 47 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.