2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 14.08.2009 GÜNLÜ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 14.08.2009

Karar No : 337

Konusu : Mülkiyeti Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait, 406 pafta, 7143 ada, 1 parsel, 7144 ada,

1 parsel ve 7145 ada, 1 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Başbakanlık Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünün, 1000 kişilik kız yurdu yapılabilmesi için mülkiyeti Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ait 406 pafta, 7143 ada, 1 parsel, 7144 ada, 1 parsel, ve 7145 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 12.08.2009 tarih ve 94’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Başbakanlık Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yatırım proğramına alınan ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından da uygun görülen 1000 kişilik Kız yurdunun yapılabilmesi için imar planlarında Resmi Kurum (yurt), Spor tesisi, park ve Sosyo-Kültürel Tesis alanı olarak planlı yerde plan değişikliği istenmektedir. Söz konusu parsellerin maliki Erciyes Üniversitesi rektörlüğü konu ile ilgili olumlu görüş vermiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesi “v” ve “c” bendine istinaden 1/5000 ölçekli 28N ve 1/1000 ölçekli 28N-IId,28N-IIIa pafta nolu imar planlarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde 2 adet Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (biri yurt alanı olmak üzere), Spor tesisi, Park ve yol planlamasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.