2006 YILININ 14.08.2006 GÜNLÜ 8.TOPLANTININ 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : 344

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince, 31.12.2006 tarihine kadar Belediyemizce uygulanacak Ticari Minibüs reklam tarifesinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 18.07.2006 tarih ve 21 nolu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

2006 Yılı Kabul

Teklif (YTL) Edilen (YTL)

a- Ticari Minibüs Dış Yüzey Tam Giydirme yıllık ücreti 400 400

b- Ticari Minibüs Dış Yüzey Şerit yıllık ücreti 200 200

(%40’a tekabül eden Miktar)

5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (f) fıkrası gereğince, yukarda belirtilen tarifenin 31.12.2006 tarihine kadar uygulanmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 345

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 09.06.2006 tarih ve 92 ve 93 sayılı kararlarının talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 149 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

92 sayılı karar ile, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait taşınmazlarda yer alan 2 adet Akaryakıt ve İkmal İstasyonu planlı alana LPG Lejant İşareti konulması talebi, Belediyemiz meclisinin 13.03.2006 tarih, 92 sayılı kararına ait 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin uygun olacağı,

93 sayılı karar ile, Melikgazi Mahallesinde bulunan Okul Alanında Spor Salonu yapılması amacıyla çekme mesafelerinin düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin 09.06.2006 tarih, 92 ve 93 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 346

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesi, 403 pafta, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405 nolu adaların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32 O Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 150 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

1/5000 ölçekli 32 O Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanın Ticaret Alanı olarak planlanması talebi, yukarıda ifade edilen yapılanma şartlarına uygun olmak koşuluyla Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak planlanmasının Kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 347

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Cırkalan mevkii, 489 pafta, 3689 ada, 1 parsel, 443 pafta, 3597 ada, 1 ve 2 parsel, 403 pafta, 3578 ada, 1 parsel, 443 pafta, 3603 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 32K Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 151 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

1/5000 ölçekli 32 O Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Sosyal Tesis Alanı olarak plan yerin, Ticaret Alanı, Dini Tesis Alanı olarak planlı yerin, Sosyal Tesis Alanı, Yeşil Alan olarak planlı yerin, Dini Tesis Alanı ve Ticaret Alanı olarak planlı yerinde Yeşil Alan olarak planlanan Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 348

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Erkilet mevkii, 72-77 pafta, 415 ada, 3 parsel maliki Nurettin BİLGİN’in askı ilan süresinde Erkilet civarındaki Nazım imar planlarına yaptığı itiraz talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 152 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Nurettin BİLGİN’e ait, 415 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan, 176 sayılı meclis kararımız ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlı iken yoğunluk artışı yapılmamak koşulu ile Ticaret Alanı olarak planmış olup, yapılan tadilat ile söz konusu parselde herhangi bir yoğunluk azalması yapılmadığından, itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 349

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Erkilet Belediyesi, Tepe Mahallesi, 18 pafta, 2071 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 34L Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 153 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

1/5000 ölçekli 34L Nazım imar plan paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Konut Alanı, Park ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin, M Ticaret Lejant İşaretli Eğitim Tesisleri Alanı ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlanan Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 350

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, 1 pafta, 27 ada, 384 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 154 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Nazım imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin konusu olduğundan, talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ile gündemin 38. maddesinin birleştirilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 351

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erciyes Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 18 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 155 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erciyes Belediye Meclisinin, 03.07.2006 tarih, 18 sayılı kararı ile 7 metrelik Yaya Yolunun güney istikamete kaydırılması talebi Nazım imar plan tadilatı gerektirmemektedir. Ancak söz konusu tadilat ile yol aksının sürekliliği sağlanmadığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR NO : 352

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Hacılar Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 156 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu. Melikgazi Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait, Kayadibi Mevkii, 298 pafta, 6427 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu, düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlı yerin, Akaryakıt ve LPG Bakım ve ikmal istasyonu alanı olarak planlanması istenmektedir.

Hacılar Belediye Meclisinin 03.07.2006 tarih, 30 sayılı kararı ile daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına kamulaştırılan imar planında Konut Alanı olarak planlı yerin Okul Alanı, olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin, 14.04.2006 tarih, 171 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Hacılar Belediye Meclisinin, 03.07.2006 tarih, 30 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 353

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş Dağıtım Lisansı kapsamında yapmış olduğu dağıtım şebekesi üzerinde imal edilmiş olan, doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinin işlenmesi için Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 157 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş Dağıtım Lisansı kapsamında, doğalgaz dağıtım şebekesi ve tesislerinin imar planlarına işlenmesini istemektedir.

Söz konusu talebe ilişkin plan müellifimiz, her ne kadar 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planlarını hazırlamışsa da, bahsi geçen hattın Nazım imar planlarına işlenmesine gerek olmadığı ve konunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında çözülebileceği düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 354

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş Dağıtım Lisansı kapsamında yapmış olduğu dağıtım şebekesi üzerinde imal edilmiş olan, doğalgaz dağıtım hatları ve tesislerinin işlenmesi için Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 19.07.2006 tarih ve 158 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediyesi, HSV Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş Dağıtım Lisansı kapsamında, doğalgaz dağıtım şebekesi ve tesislerinin imar planlarına işlenmesini istemektedir.

Söz konusu talebe ilişkin plan müellifimiz, her ne kadar 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planlarını hazırlamışsa da, bahsi geçen hattın Nazım imar planlarına işlenmesine gerek olmadığı ve konunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında çözülebileceği düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 355

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Yavuzlar Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli 30L Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 27.07.2006 tarih ve 159 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediyesi, Yavuzlar, Yunusemre ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde faaliyet gösteren, S.S. Komşu Kent Konut Yapı Kooperatifi talebine istinaden Nazım imar planında Sosyal Tesis Alanı olarak planlı alana Özel Sektör tarafından yatırım yapılabilmesi için (M) Ticaret Lejant İşaretinin konulması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 30 L Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınarı içerisine alınan Sosyal Tesis Alanı olarak planlı yerin, (M) Ticaret Lejant İşaretli Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenen Nazım imar plan tadilat talebinin kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 356

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Mimarsinan Belediyesi, ilave+revizyon nazım imar plan talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 27.07.2006 tarih ve 160 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mimarsinan Belediyesi, K35-A-22B ve K35-A-22C Nazım imar planı paftalarında 107,27 hektar alanda öneri ilave Nazım imar planı ve aynı paftalarda 174,23 hektarlık alanda ise Revizyon Nazım imar planı yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli Nazım imar planlarında yapılmak istenen İlave ve Revizyon planların, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım imar planları yürürlüğe girdikten sonra değerlendirilmesi uygun olacağı düşünüldüğünden, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 357

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi, Fidan Caddesi civarında, 1/5000 ölçekli K35-d-06b Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 27.07.2006 tarih ve 161 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait Harman mahallesi, Fidan Caddesinde Konut Alanı olarak planlı alanın Kreş Alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli K35d-06b Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, Konut Alanı olarak planlı yerin Kreş Alanı olarak düzenlenmesi yönündeki Nazım imar plan tadilatı talebinin, Kreş Alanına Özel Sektör tarafından da yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) Ticaret Lejant İşareti konulması ve 1/1000 ölçekli planlar yapılırken Kreş alanının batı istikametinde büyütülerek asgari standart ölçüsüne uygun olarak planlanması koşuluyla talebin yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 358

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Çay Bağları mevkiinde 1/5000 ölçekli 27 N ve 28 N Nazım imar plan tadilat talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 02.08.2006 tarih, 162 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediyesi, Çay Bağları mevkiinde TAKS= 0,20 ve KAKS=0,40 olan ve onama sınırı içerisine alınan Konut Alanlarının, Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak TAKS=0,12 ve KAKS=0,24 şeklinde planlanmasını istemektedir.

Yapılmak istenen tadilat ile çok parçalı ve birbiri ile uyumsuz yapılar oluşabileceği düşünüldüğündün, parça parça farklı yoğunluklar oluşmaması ve plan bütünlüğünün sağlanması için, onama sınırının bölgedeki TAKS=0,20 ve KAKS=0,40 olan tüm adaları içerisine alacak şekilde planlanmasını ve onama sınırının, planlama alanının kuzey batısındaki askeri alana kadar genişletilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 27 N ve 28 N Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan TAKS=0,20 ve KAKS=0,40 olarak planlı yerlerin TAKS=0,12 ve KAKS=0,24 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Nazım imar plan tadilatı talebinin, yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu üzerinde söz alan Meclis üyesi Hamdi ELOĞLU’unun önergesinde, bu alan 1/25000 ölçekli Nazım imar planında bulunan TAKS=0,12 ve KAKS=0,24 olarak görünüyor, bu planlar yürürlüğe girdiğinde bölgede hazırlanacak revizyon Nazım İmar Planında da TAKS=0,12 ve KAKS=0,24 olarak düzenlenmesi yönündeki önerisinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO : 359

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, İl Özel İdaresi, Büyükbürüngüz Kasabası, Sulama Kooperatif sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup olmadığının belirlenmesi talebi hususunda yeniden hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 02.08.2006 tarih, 163 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kayseri İl Özel İdaresi, Büyükbürüngüz Belediyesi Sulama Kooperatif Sahasının Tarım Alanı olarak ayrılmasının ve sulamaya açılmasının uygun olup, olmadığının bildirilmesini istemekte olup, söz konusu alana ilişkin Büyükbürüngüz Belediyesi, 30.06.2006 tarih, 255 sayılı yazısı ile bahsi geçen alandaki parsellerin bir kısmının sulama sahası dışarısında bırakılmasını istesede İl Özel İdaresi 02.08.2006 tarih, 2745 sayılı yazılarıyla söz konusu alanın yaklaşık %65’inin sulama sahası dışarısında bırakılması istendiğinden, bu hali ile Kooperatifin ekonomik olmayacağını belirterek sulama sahası projesinin önerildiği şekliyle yapılmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Büyükbürüngüz Belediyesi Sulama Kooperatif Sahasının Tarım Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun gündemden çekilerek yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 360

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Argıncık Mahallesi, 4193 parsel nolu taşınmaz ile mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 45 pafta, 4910 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31 N Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 02.08.2006 tarih, 164 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Kocasinan Belediyesi, Argıncık Mahallesinde, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerin fiili duruma uygun olarak İl Müftülüğünün görüşünü de alarak, Cami Alanı olarak planlanmasını, bu alanın kuzey batısındaki Kültürel Tesis Alanı olarak planlı alanın batısının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasını ve Kültürel Tesis Alanına Özel Sektör tarafından da yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere M Ticaret Lejant İşaretinin konulmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 31 N Nazım imar planı taftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, açıklama raporunda ifade edildiği şekliyle; Dini Tesis Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanması, ayrıca Kültürel Tesis Alanı olarak planlı alana da M Ticaret Lejant İşaretinin konulması yönündeki Nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı, şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR NO : 361

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Erkilet Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 28 sayılı, 05.07.2006 tarih ve 34 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 02.08.2006 tarih, 165 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Erkilet Belediye Meclisinin;

03.07.2006 tarih, 28 sayılı kararı ile, 12 m’lik Taşıt Yolu istikametinin, imar uygulamalarını kolaylaştırmak amacı ile yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

05.07.2006 tarih, 34 sayılı kararı ile

-1 Akaryakıt İstasyonu alanı ve Ticaret alanı planlaması talebi, Belediyemiz meclisinin 08.05.2006 tarih, 176 sayılı kararı ile yapılan Nazım imar planına istinaden hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Nazım imar planlarına askı ilan süresi içerisinde itiraz olmuş ve itiraz belediyemiz meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildiğinden, planlar henüz yürürlüğe girmemiştir. Talebin Erkilet Belediye meclisince, itiraz sonuçlandıktan sonra incelenmek üzere yeniden Belediyemize gönderilmesi uygun olacağından talebin reddinin uygun olacağı,

-2 General Emir Erkilet Mahallesinde, Konut Alanı olarak planlı yerin Kuran Kursu yapılmak üzere Sosyal Tesis Alanı planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 08.05.2006 tarih, 177 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı ancak, söz konusu alanın asgari standart ölçülerine uymadığı tespit edildiğinden, batı istikametinde genişletilerek standartlara uygun hale getirilmesi, Hmax ifadesinin kaldırılması ve emsalin0,06 olarak planlara işlenmesi uygun görüldüğünden, talebin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

-3 Hasbağ mevkiinde Camızağıl ve Esat Deresi güzergahının dere olarak planlara işlenmesi talebi, Belediyemiz meclisinin 08.05.2006 tarih, 179 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin uygun olacağı,

Erkilet Belediye meclisinin, 03.07.2006 tarih, 28 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, 05.07.2006 tarih, 34 sayılı kararının ise yukarıda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 362

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 96, 97, 99 ve 101 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 02.08.2006 tarih, 166 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Melikgazi Belediye Meclisinin 03.07.2006 tarihli meclis kararlarından;

96 sayılı kararı ile, mülkiyeti Vakıflara ait Demirciyazısı mevkiindeki Konut Alanı olarak planlı yere M Ticaret Lejant İşareti konulması talebi, Belediyemiz meclisinin, 13.03.2006 tarih 91 sayılı kararına istinaden onanan Nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin uygun olacağı,

97 sayılı kararı ile Köşkdağı mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kadastro parseli şahıs mülkiyetindeki imar adalarına bastığından, imar uygulamasını mümkün kılacak şekilde mülkiyetten kurtarılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile Aşağı Merkep Meydanı, Karakaya Mevkiinde, Bağ ve Sayfiye Evi Alanı olarak planlı yerin Dini Tesis Alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 14.04.2006 tarih, 169 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin uygun olacağı,

101 sayılı kararı ile İnecik mevkiinde, DSİ Taşkın Koruma Kanalı sınırı ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi talebi, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, talebin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye meclisinin, 03.07.2006 tarih, 96, 97, 99 ve 101 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR NO : 363

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Akyazı Mahallesinde 314 ada, 1 parsel, 313 ada, 2-3 parsel ve mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait, 18 pafta, 2650 parsel ve 313 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 26L Nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunulduğundan, buna dair; 02.08.2006 tarih, 167 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Hacılar Belediyesi, Akyazı Mahallesinde, imar planında Konut Alanı, Yeşil Alan ve Yol olarak planlı alanların Küçük sanayi esnafları ve DSİ Genel Müdürlüğü’nün taleplerine istinaden, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Konut Alanı, Yeşil Alan, Yol ve Dere olarak planlanmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli 26 L Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, açıklama raporunda ifade edildiği şekliyle Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Konut Alanı, Yeşil Alan, Yol ve Dere olarak düzenlenen Nazım imar plan tadilatı talebinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 364

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Gezi Yolu Sokak isminin Türk Ocağı Caddesi olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 24.07.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0.11/2379 sayılı yazıları okundu.

Türk Ocakları Kayseri Şubesi tarafından verilen dilekçede, Gezi Yolu Sokak isminin Türk Ocağı Caddesi olarak değiştirilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 365

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 100 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-1479-1166 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 03.07.2006 tarih ve 100 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

KARAR NO : 366

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, Gediris Mevkii, 139 pafta, 438 ada, 62 parsel ile, 139 pafta, 438 ada, 14 parsel nolu taşınmazlar civarında 1/5000 ölçekli 27 M ve 28 M Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-1680-1275 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi, Gediris Mevkii, 139 pafta, 438 ada, 62 parsel ile, 139 pafta, 438 ada, 14 parsel nolu taşınmazlar civarında 1/5000 ölçekli 27 M ve 28 M Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 367

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Becen Mevkii, 157 pafta, 542 ada, 124 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli 27 M Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-1679-1276 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Becen Mevkii, 157 pafta, 542 ada, 124 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli 27 M Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 368

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi, Karadere Mahallesi, Merdivenli Mevkiinde, 370 pafta, 544 ada, 49 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli 27 M Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-1681-1274 sayılı yazıları okundu.

Melikgazi Belediyesi, Karadere Mahallesi, Merdivenli Mevkiinde, 370 pafta, 544 ada, 49 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli 27 M Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 369

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Erciyes Belediyesi, 30 pafta, 5869 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-07c Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-1428-1122 sayılı yazıları okundu.

Erciyes Belediyesi, 30 pafta, 5869 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-07c Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 370

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kuruköprü Belediyesinin 1/5000 ölçekli K35-d-09-b Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, Nazım imar planı talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.08.2006 tarih ve M.38.0. KBB.0-13-E-25-1701-1304 sayılı yazıları okundu.

Kuruköprü Belediyesinin 1/5000 ölçekli K35-d-09-b Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, Nazım imar planı tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 371

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kıranardı Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Fatih Mahallesi, 3 pafta, 669 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve mülkiyeti Kıranardı Belediyesine ait, 114 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-11b Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-1423-1120 sayılı yazıları okundu.

Kıranardı Belediyesi, mülkiyeti şahıslara ait, Fatih Mahallesi, 3 pafta, 669 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve mülkiyeti Kıranardı Belediyesine ait, 114 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35-d-11b Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 372

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Belediyemizde mevcut bulunan Memur ve Sürekli İşçi Kadrolarının yayınlanan esaslar doğrultusunda düzenlenen Memur Kadro İhdası Cetveli, Boş Memur Boş Kadro Unvan Değişikliği Cetveli, Memur Dolu Kadro Unvan Değişikliği Cetveli ve Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 07.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/951 sayılı yazıları okundu.

Bakanlar Kurulunun 2005/9809 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar uyarınca, Belediyemizde mevcut bulunan, Memur ve Sürekli İşçi Kadrolarının yayınlanan esaslar doğrultusunda düzenlenen I Sayılı Cetvel (Memur Kadro İhdası), II Sayılı Cetvel Boş Memur Boş Kadro Unvan Değişikliği, III Sayılı Cetvel (Memur Dolu Kadro Unvan Değişikliği) ve VI Sayılı (Sürekli İşçi Kadro Değişikliği) Cetvelinin onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 373

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden tanzim edilen Teşkilat Şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın 07.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-71/952 sayılı yazıları okundu.

Bakanlar Kurulunun 2005/9809 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara uygun olarak belediyemizdeki memur kadroların yeniden oluşturulması ve bu oluşum sonucu 5216 Sayılı Kanunun 21. maddesine istinaden Norm Kadroya uygun olarak yeniden tanzim edilen Teşkilat Şemasının onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 374

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi, Hastane Caddesi isminin Hayati İNCEKUL isminin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen Daire Başkanlığı’nın 01.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-11/2656 sayılı yazıları okundu.

İncesu Belediyesi, Hastane Caddesi isminin Hayati İNCEKUL isminin verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 375

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediyesi, Özel Servis Uygunluk Harcı Makine İkmal Daire Başkanlığınca Çalışma Ruhsat Harcı Zabıta Müdürlüğünce ayrı ayrı tahsil edildiğinden tek kalemde Çalışma Ruhsat Harcının Zabıta Müdürlüğünce tahsil edilmesi için Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin 10. Maddesinin değiştirilmesi bulunduğundan, buna dair; Makine İkmal Daire Başkanlığı’nın 08.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-31/1-1170 sayılı yazıları okundu.

11.10.2004 tarih ve 153 karar nolu meclis kararı ile çıkarılan Özel Servis araçları Yönetmeliğinin 10.maddesineistinaden, Makina İkmal Daire Başkanlığı tarafından tahsil edilen Özel Servis Uygunluk Harcı ile, 14/a maddesine istinaden, Zabıta Müdürlüğü tarafından tahsil edilen Özel Servis Araçları Çalışma Ruhsat Harcının tahsili işlemleri servisçi esnafına mükerrer işlem sıkıntısına neden olmaktadır. Anılan yönetmelik maddelerinin değiştirilerek Zabıta Müdürlüğü tarafından iki harcın tek kalemde çalışma ruhsatı harcı adı altında tahsil edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 376

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Yeni Stadyum inşası dolayısı ile 5393 Sayılı Kanunun 68/a.d.e ve f Fıkraları hükümleri çerçevesinde 100.000.000 YTL’sine kadar kredi kullanılması hususunda borçlanmaya izin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Fen Daire Başkanlığı’nın 10.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-11/2689 sayılı yazıları okundu.

Kanlıyurt mevki 1253 ada 6, 210, 594 parsel, 291-443 pafta, 6290 ada, 2 parsel,1253 ada 113,178, 677 parsel, 3516 ada 1 parsel, 3517 ada, 1 parsel, 291-443 pafta, 3517 ada, 2 parselde yapılacak olan yeni stadyum inşası dolayısı ile 5393 Sayılı Kanunun 68/ a.d.e. ve f fıkraları hükümleri çerçevesinde 100.000.000 YTL ‘sine kadar kredi kullanılması hususunda Belediye Kanununun 18/d maddesi gereğince, borçlanmaya izin verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 377

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 24–30 Temmuz 2006 tarihleri arasında Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İnşaatı yapım işi kapsamında kullanılacak Rayları teknik incelemelerde bulunmak üzere; Avusturya ve Polonya ülkelerine yapılan seyahat hakkında meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan, buna dair; Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 11.08.2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-14/195 sayılı yazıları okundu.

24–30 Temmuz 2006 tarihleri arasında, Avusturya ve Polonya ülkelerine, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İnşaatı yapım işi kapsamında kullanılacak Rayları teknik incelemelerde bulunmak amacıyla; Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin TEKİNSOY ve Ulaşım Daire Başkanı Arif EMECEN, Encümen’in 19/07/2006 tarih ve 29-542 sayılı kararı ile görevlendirildiği hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

KARAR NO : 378

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar Daire Başkanlığı’nın 14/08/2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E25-1724-1316 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 109 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 379

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 ve 70 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar Daire Başkanlığı’nın 14/08/2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-13-E-25-1733-1330 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin almış olduğu 07.08.2006 tarih ve 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 ve 70 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 380

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Başakpınar Belediyesi, 31 pafta, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; İmar Daire Başkanlığı’nın 14/08/2006 tarih ve M.38.0.KBB.0-E-25-1689-1279 sayılı yazıları okundu.

Yapılan ve müzakere oylama neticesinde; Başakpınar Belediyesi, 31 pafta, 172 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.