Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

2

1

 

630

Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık Meydanı’nda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.09.2012 tarih ve 250 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Hisarcık Meydanı ve çevresini kapsayan kentsel tasarım projesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Bahsi geçen alan imar planında konut alanı, ticaret alanı, dini tesis alanı, resmi kurum alanı, yol ve yeşil alan olarak planlı olup, meydan ve çevresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan projenin imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu alandaki öneri plan değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilerek, imar planında Turizm Tesis Alanı olarak planlanması önerilen alan Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmiştir.

1/5000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, dini tesis alanı, yeşil alan, yol ve otopark alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan nazım imar planı tadilatı talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü önerisi ile konunun yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

2

1

 

631

Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi’ndeki onama sınırı içine alınan kentsel sit alanının Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planlarının görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b, 7/c ve 7/o maddeleri ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmelik hükümlerine istinaden, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi’ndeki kentsel sit alanının, 1/5000 ölçekli K34-c-05-c nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli K34-c-05c-2d, K34c-05c-1c, K34c-05c-1b ve K34c-05c-4b uygulama imar planı paftalarında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planlarının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 12.09.2012 tarih ve 251 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde, kentsel sit alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planı, Kayseri 2.İdare Mahkemesinin 20.12.2011 tarih, 2011/94 E. sayılı kararındaki yürütmenin durdurulması hükmüne istinaden yeniden hazırlatılarak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur. Kayseri 2.İdare Mahkemesinin daha sonraki 17.05.2012 tarih, 2012/538 K. Sayılı kararında imar planlarının iptaline hükmedilmiştir. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 14.08.2012 tarih, 329 sayılı kararında Belediyemiz tarafından hazırlatılan yeni plan kararlarının mahkeme kararına aykırılık oluşturmadığını belirtilerek bahsi geçen imar planlarının uygun olduğuna karar vermiştir.

1/5000 ölçekli K34c-05c nazım imar planı paftasında ve 1/1000 ölçekli K34c-05c-2d, K34c-05c-1c, K34c-05c-1b ve K34c-05c-4b uygulama imar planı paftalarında teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki revizyon koruma amaçlı imar planlarının uygun olduğu kanaatine varıldığından söz konusu imar planlarının Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

2

1

 

632

Kocasinan Belediyesi’nin Sümer Mah. muhtelif parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin Sümer Mahallesi, 3344 ada 1 parsel, 3345 ada 1 parsel, 3346 ada 1 parsel, 3347 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 12.09.2012 tarih ve 254 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 3345 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ilkokul alanı, 3345 ada, 1 parsel meslek lisesi alanı, 3346 ada, 1 parsel lise alanı, 3347 ada, 1 parsel ortaokul alanı, 3347 ada 2 parsel ise sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Sümer Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Sümer Anadolu lisesinin faaliyet gösterdiği alan içerisinde, yeni yapıların yapılabilmesi, mevcut eğitim yapılarının daha işlevsel hale gelebilmesi için alandaki mevcut yapı ve fiili yolların dikkate alındığı, eğitim kampüs alanının yeniden düzenlenmesi yönünde plan değişikliği talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onma sınırı içerisine alınan yerin, Ortaöğretim Tesis alanı, İlköğretim Tesis alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, park alanı ve yol olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

2

1

 

633

Melikgazi Belediyesi’nin Yeşilyurt Mahallesi’nde, imar planlarına lejant işareti konulması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin S.S. Kayseri İnşaat Malzemeleri Satıcıları Toplu İşyeri Kooperatifinin talebine istinaden, Yeşilyurt Mahallesi’nde, imar planlarına lejant işareti konulması talebi hususunda hazırlanan 12.09.2012 tarih ve 255 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, küçük sanayi sitesi (KSS) alanı olarak planlı yerdeki, bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bir lejant işareti geliştirilmesi talebi incelenmiş olup, konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygulamasını açıklayıcı plan notu olduğundan Belediyesince değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu duruma istinaden, konunun öncelikle ilgili ilçe meclisinde görüşülerek karara bağlanması gerekliliği göz önünde bulundurularak, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

2

1

 

634

Melikgazi Belediyesi’nin Esenyurt Mah.11398 ada, 3 parsel, 3084 ada, 1 parsel ve 3085 ada, 1, 2 parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Esenyurt Mahallesi, 11398 ada, 3 parsel, 3084 ada, 1 parsel ve 3085 ada, 1, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan 12.09.2012 tarih ve 256 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esenyurt Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında, yeşil alan ve çocuk oyun alanı olarak planlı yerlerin bir kısmının, sosyal amaçlı hizmetlere yönelik kullanımların bulunabileceği, belediyesince yapılarak işletilmek üzere, sosyal tesis alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 28M nazım imar planında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alına yerin, çocuk oyun alanı, yeşil alan ve sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin, plan müellifinin hazırlamış olduğu açıklama raporu da göz önünde bulundurularak, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

2

1

 

635

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.09.2012 tarih ve 252 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarihli kararlarından;

185 sayılı karar ile; Şeker mahallesinde 7093 ada, 11 ve 19 no’lu parseller üzerinde bulunan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.03.2012 tarih, 204 sayılı kararı ile Şeker höyüğünün planlara 1. Derecede Arkeolojik sit alanı olarak işlenmesi ve çevresindeki kentsel servis alanı, konut alanı, yol ve yeşil alanın yeniden düzenlenerek Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmak üzere kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Belediyemiz Meclisinin 18.05.2012 tarih, 372 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı, ancak “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik”in 8. Maddesi gereğince yeniden Kurula sunulmasına gerek olmadığı kanaatine varıldığından, kararın bu haliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

191 sayılı kararı, Yenidoğan Mahallesinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanın konut alanı, ticaret alanı, Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, Belediyemiz Meclisinin 09.07.2012 tarih, 473 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 185 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün, 191 sayılı kararının kabulünün ve 186, 187, 188, 189, 190 sayılı kararlarının ise yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih 185, 186, 187, 188, 189 ve 190 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 191 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

14.09.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

9

2

1

 

636

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 219 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 219 ve 220 sayılı kararlarının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. maddesine göre incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.09.2012 tarih ve 253 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarihli kararlarından;

219 sayılı kararı ile; Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasında uyumsuzluk bulunması nedeniyle imar plan değişikliği talep edilmektedir.

Söz konusu alan 1/5000 ölçekli imar planında konut alanı ve yeşil alan olarak, 1/1000 ölçekli imar planında içerisinde ticaret ünitesi bulunan park alanı olarak planlı olup, alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve içerisinde ticaret ünitesi bulunan park alanı olarak planlanması talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olduğundan, Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.09.2012 tarih ve 219 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı,

220 sayılı kararı ile; Melikgazi İlçesi, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 230, 231, 232, 287, 290, 291 ve 292 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı olup, alanın E=0.10 , Hmax: 5.95 metre ve minimum ifraz şartı 5000 m2 olan Kentsel Servis Alanı, park alanı ve dini tesis alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alandan kaldırılan yeşil alan yerine alanın doğusunda bulunan kaptaj alanı su kaynaklarına zarar vermeden kullanılmak üzere yeşil alan olarak planlanmıştır. Ayrıca imar adasının güneyindeki 70 metre genişliğindeki yol, çevresindeki yollarla bütünlüğünün sağlanması amacıyla 50 metreye, imar adasının batısındaki 40 metre genişliğindeki yol ise 30 metreye düşürülmektedir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin 06.09.2012 tarih ve 220 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanıp, kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın Kentsel Servis Alanlarında ifraz işleminin ada bütününde veya en az 10.000 m2 olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.09.2012 tarih, 219 ve 220 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.