Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

522

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2015 tarih ve 235 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Konaklar Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların yer aldığı konut alanı, ilköğretim alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olan yerlerin site şeklinde yapılaşmaya uygun hale getirilmesi için yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, konut alanı, okul alanı, cami, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,62 plan işlem numaralı) talebin, emsal artışı olmayacak şekilde oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

523

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 187, 195, ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 187, 195 ve 203 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 23.06.2015 tarih ve 228 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, 04.05.2015 tarihli kararlarından,

187 sayılı kararı ile; Esenyurt Mahallesi’nde, kutulu sistemde A-3 yapılanma şartına haiz olan iki ayrı konut adasında, daha uygulanabilir projeler ortaya çıkması gerekçesiyle, kat sayısını belirten 3 ifadesinin kaldırılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP- 3034,17 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı,

195 sayılı kararı ile; Germir Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı yerdeki E=1.00 yapılanma şartının E=1.20 olarak planlanması talebinin, doğusunda yapılmakta olan revizyon imar planları sonuçlandıktan sonra değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3070,3 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı,

203 sayılı kararı ile; Gesi-Fatih Mahallesi’nde, 25*13 ebatlarında K2 ve 15*20 ebatlarında K1 ticaret alanı olarak planlı olan alanda, topoğrafik yapıya uygun olacak şekilde, 25*13 ebatlarında K1 ve 15*20 ebatlarında K2 olacak şekilde değiştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak yerinde yapılan incelemeler sonucunda, (UİP-3421,15 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle oy birliği ile ilgili ilçe belediyesine iadesinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 187, 195 ve 203 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

524

Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 110 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 110 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 216 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tablakaya Mahallesindeki, 1378 ada, 11 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal:1.50, Hmax:21.50 metre yapılaşma nizamında konut alanı olarak planlı olup, Emsal:1.50, Hmax:32.50 metre olarak plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Talas Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 09.02.2015 tarih, 166 sayılı kararında anılan parselin civarı ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı yönündeki kararına göre söz konusu bölgede fiilen yapılı imar adaları ve ruhsat durumlarını dikkate alarak yeniden bir değerlendirme yapmıştır. Bahsi geçen alan ve civarında E:1.50, Yençok:45.50 metre yapı nizamı olacak şekilde plan değişikliği yapılması talep edilmektedir.

Komisyonumuz Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 53 sayılı kararına istinaden Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 11.05.2015 tarih, 392 sayılı kararın bu tür uygulamalar için bir ilke kararı olduğu kanaatiyle konunun bu kapsamda incelenmesini uygun bularak yeni bir öneri plan hazırlamasını istemiştir. Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 392 sayılı kararı ve plan açıklama raporunda belirtilen hususlara göre yapılan çalışma incelenmiştir. 1380 nolu imar adasında hiç bir yapılaşma ve yapı ruhsatı almış yapı olmadığı için onama sınırı dışında bırakılmıştır. 981 ve 1377 nolu imar adalarında ise adanın tamamında ruhsat işlemleri tamamlandığından kapsam dışında bırakılmıştır. 1376, 1378 ve 1379 nolu imar adalarında ise yapı ruhsatı durumuna göre Yençok yükseklikleri yeniden belirlenmiştir. 1376 ada, Yençok: 39.20 metre, 1378 ada, Yençok: 36.50 metre, 1379 ada, Yençok: 33.70 metre olarak plan değişikliği yapılmıştır.

Bahsi geçen (UİP-1110,60 Plan İşlem Numaralı) talep 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110 sayılı kararının oybirliği ile yukarıda ifade edildiği şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih, 110 sayılı karına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

525

Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, Yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Şeker Mahallesinde, transit bir yol oluşturması amacıyla yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.06.2015 tarih ve 229 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanda; Anbar Mahallesini Bölge Hastanesinin güneyinden geçerek Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına bağlayan 20 metre genişliğindeki yol ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını Mithatpaşa Mahallesine bağlayan 20 metre genişliğindeki yolun devamlılığının sağlanması; transit bir yol oluşturması amacıyla yol ve kavşak düzenlemesi yapılması için imar planı düzenlemesi yapılması talep edilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/c ve 7/f maddelerine istinaden; 1/5000 ölçekli imar koordinatlı 31K, ITRF koordinatlı K34-b-24d nazım imar planı paftalarında ve 1/1000 ölçekli imar koordinatlı 31K-IVa, 31K-IVb, ITRF koordinatlı K34-b-24d-3a ve K34-b-24d-4b uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, yol ve kavşak düzenlemelerine ilişkin (NİP- 2061,3 Plan İşlem Numaralı) nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

526

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazının görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 845 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz malikinin başvurusuna istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 141 sayılı kararı ile onanarak askı ilan edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazın görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 11.06.2015 tarih ve 209 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tavlusun Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda yapılmış olan plan değişikliğine, parsel maliki tarafından yapılmış olan itiraz değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliğinin parsel malikinin talebine istinaden yapıldığı tespit edildiğinden itirazın oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

527

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 11138 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi’nde mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 11138 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, parsel malikinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.06.2015 tarih ve 210 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Tavlusun Mahallesi’nde, parsel malikinin talebine istinaden, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında, seyrek yoğunluklu konut alanı (40 kişi/ha), 1/5000 ölçekli nazım imar planında, çok az yoğun konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda, Talas İlçesi ve Melikgazi İlçesi imar planları arasındaki yol genişliğinin farklılığından kaynaklanan uyumsuzlukların giderilmesi ve üst ölçek planlara uygun olacak şekilde yoğunluk kararlarının düzenlenmesi talep edilmektedir. Plan müellifi yapılmak istenen plan değişikliğine dair yaptığı inceleme sonucunda; talebin şu an devam etmekte olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, bu haliyle yapılması uygun olmadığından, (NİP-2759,66 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

528

Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kocasinan İlçesi, Güneşli Gömeç Mahallesinde, 2889 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.06.2015 tarih ve 226 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında OBH (Tarım ve Hayvancılık Alanı) olarak planlı olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan besi ahırlarının yerleşim alanlarından uzaklaştırılması ve belli bir alanda istihdam sağlanması amacı ile bahsi geçen parselin bulunduğu bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılarak küçük besiciler sitesi alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Ayrıca söz konusu alanının güney bölümünde Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 30.04.2015 tarih, 1534 sayılı kararı ile tescil edilen 2 adet 1. Derece arkeolojik sit alanın da 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi istenmektedir.

1/25.000 ölçekli K35-a3, 1/5000 ölçekli K35-a-14-c, K35-a-14-d, K35-a-19-a, K35-a-19-b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan; 1/25.000 ölçekli nazım imar planında OBH (Tarım ve Hayvancılık Alanı) olarak planı alan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterimi doğrultusunda Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, bir kısmı da 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin;

Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanan kısmın yapım süreci devam eden 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yer seçimi olarak yeniden değerlendirilmesi kanaatine varıldığından reddinin ve I.Derece Arkeolojik sit alanının 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. (NİP- 5750,2 Plan İşlem numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin, yukarıda açıklandığı şekli ile Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

529

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Furkan DOĞAN mezarlığının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Furkan DOĞAN mezarlığının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.06.2015 tarih ve 232 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Furkan DOĞAN mezarlığının bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı talebinde bulunmaktadır. Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alan ve yeşil alan olarak planlı olup, alanın tamamının mezarlık alanı olarak planlanması ve kaldırılan yeşil alanın Furkan DOĞAN mezarlığının kuzey-batısında bulunan belediye hizmet alanının bir kısmında planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-D-07-C ve K35-D-07-D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ağaçlandırılacak alan ve yeşil alan olarak planlı yerin, mezarlık alanı olarak planlanması, kaldırılan yeşil alanın ise bölgenin kuzey-batısında bulunan belediye hizmet alanının bir kısmında planlanması yönündeki (NİP-2819,3 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

530

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde, 904 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde, 904 ada, 1, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 217 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden Mevlana Mahallesi’ndeki 1/5000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun gelişme konut alanı olarak planlı alanın ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ''IV'' lejant işaretli ayrık nizam 2 kat, TAKS:0.12, KAKS:0.24 yapılaşma koşullarında bağ-sayfiye konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen yerin, E=1.00, Yençok=10.00 metre olacak şekilde ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü dikkate alınarak, bölgede yeni bir ticaret alanına ihtiyaç duyulmadığı ve yapılmak istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2780,36 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

531

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde, 495 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde, 495 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 218 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden Kiçiköy Mahallesi’ndeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğun gelişme konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Hmax=10.00 metre ve ''R'' lejant işaretli konut alanı olarak planlı olup, ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü dikkate alınarak, bölgede yeni bir ticaret alanına ihtiyaç duyulmadığı ve yapılmak istenen plan değişikliğinin plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2780,35 Plan İşlem Numaralı) tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

532

İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 133 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.06.2015 tarih ve 227 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu akaryakıt istasyonu olarak planlı olan alanda, LPG satışının da yapılabilmesi için, gerekli nazım imar plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Yeni yapılan düzenleme ile akaryakıt istasyonlarında; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG oto gaz istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilmektedir. Ancak uygun görülmeyen kullanımların plan notları ile çıkarılacağı veya eklenebileceği bakanlık görüşü olarak belirtilmiştir. Bu nedenle ilgili alanda akaryakıt ve servis istasyonu yanında (*) işareti ile belirlenen yapılaşma kriterlerini de sağlamak kaydıyla, LPG otogaz istasyonu da yapılması uygun görülmüştür. (NİP-4894,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

533

Sarıoğlan Belediyesinin, Karaözü Mahallesinde, 281 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Karaözü Mahallesinde, mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait 281 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 219 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında terminal alanı olarak planlıdır. Sarıoğlan Belediyesi, Sarıoğlan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın talebi üzerine, söz konusu taşınmaz üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal konut evleri yapmak istediklerini belirterek, mevcut imar planında terminal alanı olarak planı alanın konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli J35-c-09b Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin konut alanı ve otopark alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-4871,5 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

534

Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde belediye hizmet alanı olarak planlı 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmında kalan yol olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde belediye hizmet alanı olarak planlı 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmındaki J36-d-24-d3-d pafta, Y:514540-514580 X:4318850-4318880 koordinatları arasında kalan yol olarak planlı yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 220 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla Belediyesi, Yeni Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı 119 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın kuzey kısmındaki yol (otopark girişi) olarak planlı yerin, belediye hizmet alanına dahil edilmesini talep etmektedir. Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü'nün 02.06.2015 tarih, 354882 sayılı yazısında mevcut kanalın korunarak kanalın şev üzerinden itibaren kanal boyunca 5 metrelik servis yolunun bırakılması kaydıyla plan değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığı ifade edilmektedir.

1/5000 ölçekli J36-d-24-d nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, 20 metre genişliğindeki yoldan otopark bağlantısını sağlamak için 7 metre genişliğindeki yaya yolunun, 12 metre genişliğinde yol olarak planlanması ve belediye hizmet alanının kuzeyindeki yol olarak planlı yerin, belediye hizmet alanına dahil edilmesi yönündeki ( NİP-3853,3 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

535

Yeşilhisar Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesine ait, Kılcan Mevkii, 701 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, mülkiyeti maliye hazinesine ait, Kılcan Mevkii, 701 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.06.2015 tarih ve 211 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan alanda, Yeşilhisar Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın taleplerine istinaden nazım imar planında konut alanı olarak planlı alanda, hizmet binası ve tesisleri ile lojman yapılacağından, askeri alan olarak planlanmasını istemektedir. (NİP-2772,5 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

536

Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231, 235, 236 ve 237 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 231, 235, 236 ve 237 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.07.2015 tarih ve 236 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarihli kararlarından;

231 sayılı kararı ile; Melikgazi İlçesinde, muhtelif mahallelerde, konut alanı olarak planlı olan yerlerdeki emsal değeri, çekme mesafesi ve azami yükseklik bilgisi notunun imar adalarına işlenmesi talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3364,4 plan işlem numaralı, UİP-3034,19 plan işlem numaralı, UİP-3050,13 plan işlem numaralı ve UİP-3365,8 plan işlem numaralı) taleplerin yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

235 sayılı kararı ile; Melikgazi Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda (M) ticaret lejant işaretli 24*75 ölçülerinde, 7 katlı kütle nizam konut alanının, toplam inşaat alanında artış olmadan K7 ifadesinin kaldırılarak Yençok=55 metre yapılanma şartının konulması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden. (UİP-3365,6 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

236 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi’nde, konut alanı olarak planlı olan yerdeki imar adasında emsal değeri, çekme mesafesi ve azami yükseklik bilgisi notunun imar adalarına işlenmesi talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından, (UİP-3364,3 plan işlem numaralı) talebin yeniden incelenmek üzere oy birliği ile İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

237 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerde ifraz işlemi yapılırken kadastro müdürlüğünce ark tespit edildiğinden, arkın imar adası dışında bırakılması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden. (UİP-3051,11 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.06.2015 tarihli kararlarından, 231, 235, 236 ve 237 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

 

13.07.2015

537

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 09.06.2015 tarih ve 208 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 04.06.2015 tarihli kararlarından;

267 sayılı kararı ile; Köşk Mahallesi’nde Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş.’nin talebine istinaden bölgedeki elektrik ihtiyacının daha düzenli şekilde karşılanabilmesi için yeşil alan olarak planlı yerin trafo olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3364,5 plan işlem numaralı) talebin, Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabulünün uygun olacağı,

268 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi’nde, yeşil alan ve cami alanı olarak planlı yerlerin yer değiştirmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 09.02.2015 tarih, 137 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3051,12 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

269 sayılı kararı ile; Osmanlı-Karacaoğlu Mahalleleri’nde cami alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin yeniden düzenlenerek yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin ise genişletilerek cami alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 09.02.2015 tarih, 140 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3034,20 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

270 sayılı kararı ile; Esenyurt Mahallesi’nde bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin, güneybatısının özel sosyal tesis alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 12.01.2015 tarih, 5 sayılı kararına istinaden onanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak özel sosyal tesis alanının güneybatısındaki 5 metre olan çekme mesafesinin 10 metre olması ve bu alana Yençok=12.00 yapılaşma şartının eklenerek, (UİP-3034,20 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

271 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesi’nde, sağlık tesis alanının kuzey yönünde küçültülmesi ve bu alanın batısındaki yeşil alan olarak planlı yerin ise, özel yurt alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin, 12.01.2015 tarih, 4 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak özel yurt alanı olarak planlanacak olan alanın E=0,60 yapılanma şartının E=1 olarak düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3365,11 plan işlem numaralı) talebin bu şekliyle oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

272 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesi’nde, park alanı, konut alanı ve yaya yolu olarak planlı olan yerlerin, uygun ve daha yaşanabilir mimari projeler üretilebilmesi için yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin,09.03.2015 tarih, 231 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak konut adasındaki Yençok=53,50 değerinin, Yençok=43,00 metre olacak şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, (UİP-3034,22 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

273 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesi’nde, Melikgazi Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 177 sayılı kararına istinaden onanan ve askı ilan edilen uygulama imar planına Büyükşehir Belediye Meclis kararında ve plan açıklama raporunda belirtilmiş olan 13 kat ifadesine, inşaat alanında artış olmaksızın mimari projesine uygun olarak Yençok=46,50 olarak yapılabilmesi gerekçesiyle itiraz edilmiştir. (UİP-3034,13 plan işlem numaralı) değişiklik talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

274 sayılı kararı ile; Esenyurt, Nurihas, Battalgazi, Karacaoğlu, Küçükali, Çorakçılar, Hürriyet, Aydınlıkevler, Kılıçaslan ve Alpaslan Mahalleleri’nde 700 m² asgari parsel şartını yerine getiren imar parsellerinde kutulu sisteme göre yapı nizamı uygulanması ve imar çapının buna göre düzenlenmesi yönündeki ilke kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

275 sayılı kararı ile, Sakarya, Kocatepe, Tınaztepe, Anafartalar, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve Selimiye Mahalleleri’nde toplu konut alanı olarak belirtilmiş olan yerlerin, toplu konut alanından çıkarıldıktan sonra, “yapılaşma olmayan bahçeli kütle parsellerde Yençok=55 metre olacak şekilde projelendirme yapılabilir” şeklinde ilke kararı alınması talebinin, söz konusu alanın toplu konut sınırından çıkarılmasının kabulünün, “yapılaşma olmayan bahçeli kütle parsellerde Yençok=55 metre olacak şekilde projelendirme yapılabilir” ifadesinin ise konunun ilke kararıyla çözülmesinin uygun olmayacağı, plan değişikliği ile çözülmesi uygun olacağından bu kısmının ilke kararından çıkarılmasının oy birliği ile uygun olacağı,

276 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, konut alanı, cami alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olan yerlerin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve daha düzenli mimari projeler üretilebilmesi amacıyla, Belediyemiz Meclisinin, 13.03.2015 tarih, 289 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3343,2 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

277 sayılı kararı ile; Küçükali Mahallesi’nde, konut alanı, cami alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı olan yerlerin uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve daha düzenli mimari projeler üretilebilmesi amacıyla, Belediyemiz Meclisinin, 13.03.2015 tarih, 290 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3034,23 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.06.2015 tarih, 267 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, Komisyon Başkanı A. Tahir GÜL’ün sözlü önerisi ile 268 sayılı kararının yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi yönündeki teklifinin kabulüne, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ve 277 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

538

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 101, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 101, 103 ve 104 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 221 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarihli kararlarından;

101 sayılı kararı ile; Kavakyazısı Mahallesi 853 ada, 3188 ve 3189 parsel No’lu taşınmazların bulunduğu Kız İmam-Hatip Lisesi alanı olarak planlı alanda KAKS:0.60 değerinin KAKS:0.90 olara planlanması yönündeki (UİP- 11301,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

103 sayılı kararı ile; Mithatpaşa Mahallesi 1218 ada, 58 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Lise alanı olarak planlı alanın kuzeyinde bulunan 12 metre genişliğindeki yoldan servis almasını sağlayacak şekilde kadastro sınırları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve 60 metre olan çekme mesafesinin 20 metre olarak planlanması yönündeki (UİP- 8730,6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

104 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi 326 ada, 1 parsel ve 8583 ada, 40 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda konut adalarının arasında planlı 10 metre genişliğinde yolun mevcut durum ve kadastro dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yönündeki (UİP- 2654,4 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih, 101, 103 ve 104 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonunu raporu hakkında Komisyon Başkanı A. Tahir GÜL’ün sözlü önerisi ile komisyon raporunda geçen; (1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı) İfadelerinin, (1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı) şeklinde değiştirilmesi yönündeki teklifinin kabulü ile komisyon raporunun bu şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

539

Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.06.2015 tarih ve 212 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar İlçesi, Beğendik Mahallesi’nde, resmi kurum alanı, yeşil alan, bağ-sayfiye evi alanı ve yol olarak planlı olan yerlerin, yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin, 09.02.2015 tarih, 132 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-4912,5 plan işlem numaralı) Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih, 44 sayılı kararının Mustafa AKPINAR ve Muzaffer ERCAN’IN red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Hacılar Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarih ve 44 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

540

Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.07.2015 tarih ve 237 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 520 ada, 111 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda güneş enerji santrali planlanması talebi, Belediyemiz Meclis'inin 16.05.2015 tarih ve 123 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-4138,4 plan işlem numaralı) Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 41 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

541

Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 02.07.2015 tarih ve 238 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi İlçesi, Harman ve Mustafa Asım Köksal Mahallelerinde bulunan alanın düzenlenerek yeniden planlanması talebi, Belediyemiz Meclis'inin 08.12.2015 tarih ve 895 sayılı kararına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-4138,5 plan işlem numaralı) Develi Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 42 sayılı kararının oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

542

Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 2925 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, mevzi nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Ağırnas Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 2925 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, mevzi nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.06.2015 tarih ve 213 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Ağırnas Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında yol ve tarım arazisi olarak planlıdır. Ağırnas Mahallesi’nin belediye statüsünde olduğu dönemde, Ağırnas Belediye Meclisinin 10.02.1995 tarih, 1995/1-15 sayılı kararı ile söz konusu alanda akaryakıt istasyonu projesi tasdik edildiği, ancak alınmış olan karara istinaden herhangi bir planlama çalışması yapılmamış olduğundan ruhsat alınamadığı belirtilmekte olup, Ağırnas Belediye Meclisinin almış olduğu karara istinaden alanın akaryakıt istasyonu olarak planlara işlenmesi talep edilmektedir. Plan müellifimiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda, akaryakıt istasyonu olarak planlanması istenen 2925 parsel ile mevcut planlarda akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak işlenmiş başka bir parsel arasında 1 km’den az bir mesafe olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu talep, iki akaryakıt tesisi arasında bulunması gereken asgari mesafeyi sağlamamasından dolayı (NİP-13048 plan işlem numaralı) talebin plan müellifinin de olumsuz görüşü dikkate alınarak oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

543

Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 10863 ada, 60 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesinde, mülkiyeti şahıs adına kayıtlı, 10863 ada, 60 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.06.2015 tarih ve 214 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, İnecik Mahallesi’nde, 1/5000 ve 1/1.000 ölçekli imar planları bulunmayan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında, ağaçlandırılacak alan olarak planlı olan söz konusu alanda parsel maliki tarafından ilave nazım imar planı yapılması talebinde bulunulmuştur. Parsel maliki lokanta açabilmek amacıyla bu alanda gerekli düzenlemenin yapılmasını istemektedir. Plan müellifimiz tarafından yapılan inceleme sonucunda, alanda yapılmak istenen imar planı talebinin, parsel bazında olması ve imar planı yapım ilke ve esaslarına aykırı olması sebebiyle uygun görülmemiştir. (NİP-13051,1 plan işlem numaralı) talebin plan müellifinin olumsuz görüşü de dikkate alınarak oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

544

Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahallede, 7091 ada, 1 parsel, 7101 ada, 1 parsel, 6766 ada, 2 parsel, 1466 ada, 1 parsel, 2862 ada, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101 ve 102 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yeni Mahallede, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ve şahıslar adına kayıtlı, 7091 ada, 1 parsel, 7101 ada, 1 parsel, 6766 ada, 2 parsel, 1466 ada, 1 parsel, 2862 ada, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101 ve 102 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.06.2015 tarih ve 215 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeni Mahalle’de, mevcut imar planlarında, konut alanı ve yol olarak planlı olan söz konusu alanda, sağlıklı bir parselasyon planı yapılabilmesi gerekçesiyle, parsel maliklerinden ikisi tarafından alanın yeniden düzenlenmesi talebinde bulunulmaktadır. Talep ile ilgili hazırlatılmış olan öneri planda, parselasyon planının daha sağlıklı yapılabilmesi için 15 metrelik yolun güney yönünde kaydırılması önerilmiştir. Ancak plan müellifimiz tarafından yapılan inceleme sonucunda, bahse konu talep, planlama alanı dahilindeki parsel maliklerinin tamamının muvafakatlarının olmaması ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle uygun görülmemiştir. (NİP-2759,67 plan işlem numaralı) talebin plan müellifinin de olumsuz görüşü dikkate alınarak oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

545

Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı T/1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı T/1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2015 tarih ve 239 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi’nde, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı resmi kurum alanı olarak planlı yerde, öğrenci yurdu yapmak amacıyla, bu alanın sosyal tesis alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda, özel yatırımcıya imkan sağlamak amacıyla talep edilen sosyal tesis alanına “özel” ifadesinin konulmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 29N nazım imar plan paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı olan yerin, özel sosyal tesis alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,69 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

546

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti şahıs ve Melikgazi Belediyesi adına kayıtlı, 594 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2015 tarih ve 240 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,68 plan işlem numaralı) talep ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

547

Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesi’nde, mülkiyeti İtimat Güvenlik Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı, 3099 ada, 13 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kemeraltı Mahallesinde, mülkiyeti İtimat Güvenlik Hizmetleri A.Ş. adına kayıtlı, 3099 ada, 13 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 23.06.2015 tarih ve 230 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Kemeraltı Mahallesi’nde, mevcut 1/5.000 ölçekli nazım imar planında, merkezi iş alanı (MİA) olarak planlı olan alan, tarihi yapı (Gubaroğlu Camii) koruma etki alanında kalmaktadır. İlgili taşınmaz malikinin talebine istinaden, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.03.2015 tarih, 1477 sayılı kararı dikkate alınarak plan değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz nazım imar planında merkezi iş alanında kalmaktadır. Merkezi iş alanları yönetim, turizm, sosyal, kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılan ve kentin merkezinde kalan bölgelerdir. Taşınmazın olduğu alan tek başına TİCK olarak kullanılması teknik olarak uygun görülmemektedir. Çalışmanın parsel bazında değil, bölge bazında ele alınarak revizyona gidilmesi uygun olacağı kanaatine varıldığından, (NİP-2759,65 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

548

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 197 ada, 2 parsel, 785 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi 197 ada, 2 parsel, 785 ada, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2015 tarih ve 241 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu yeşil alan ve konut alanı olarak planlı olan yerin bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin, ticaret alanı, konut alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olacak şekilde planlanması yönündeki (NİP-2761,9 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

549

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6434 ada, 1 parsel ile 108 ada, 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesi, 6434 ada, 1 parsel ile 108 ada, 1, 2, 3, 4 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 222 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı ve 20 metre genişliğinde yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, taşınmaz maliklerinin talebi üzerine, söz konusu parseller üzerinde fiilen ticari aktivitelerin yapıldığını belirtilerek, konut alanı olarak planlı yerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Ancak plan müellifi tarafından Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterimi doğrultusunda bahsi geçen alandaki mevcut yapılaşmaya uygun olacak şekilde Depolama Alanı olarak planlanmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin Depolama Alanı olarak planlanması yönündeki ( NİP- 2238,3 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

550

Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, K-34-b-08-a4 pafta, 8125 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 711 parsel No’lu taşınmazların (eski, 18 pafta,2920, 2923, 2930 parsel no’lu taşınmazlar) bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Emmiler Çeçharman Mevkii, K-34-b-08-a4 pafta, 8125 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 711 parsel No’lu taşınmazların (eski, 18 pafta,2920, 2923, 2930 parsel no’lu taşınmazlar) bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.06.2015 tarih ve 231 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Turizm Tesis Alanı ve Günübirlik Tesis Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi S.S. Mali Müşavirler Konut Yapı Kooperatifleri yetkililerinin talebine istinaden bu bölgenin tamamının imara açılmasının uzun zaman alacağını belirterek, üst ölçek plan kararlarına göre jeolojik etüt ve halihazırı yapılan söz konusu parsellerin bulunduğu alanın planlarının yapılmasını talep etmektedir. Konu ile ilgili DSİ XII. Bölge Müdürlüğü ve Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ.’nin görüşleri bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K34-b-08a, K34-b-08d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin sosyal tesis alanı, ibadet alanı, ticaret alanı, seyrek yoğunluklu (bağ-bahçe nizamında) gelişme konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-6151,7 Plan İşlem Numaralı) nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

551

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 142 ada, 37 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 223 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kiçiköy Mahallesindeki, 142 ada, 37 parsel nolu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğun ve orta yoğun konut alanı olarak planlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise kısmen A-7, Taks:0.30, Kaks:2.10 ile kısmen Emsal:1.50, Hmax:15.50 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazın tamamının A-7, Taks:0.30, Kaks:2.10 olarak planlanması talebi tetkik ve incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Söz konusu talebin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.madde 5/a bendine göre imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde; Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılması gerektiğini belirtir hükmüne istinaden ve talebin parsel bazında olması plan bütünlüğünü bozacağından, (NİP-2780,37 Plan İşlem Numaralı) talebin plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

552

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 30 pafta, 254, 255, 256 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 30 pafta, 254, 255, 256 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda vatandaşın talebine istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 16.06.2015 tarih ve 225 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesindeki, parsel malikinin talebine istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve yol olarak planlı yerin yoğunluk değerinin arttırılmasını talep etmektedir.

Söz konusu plan değişikliği talebi hakkında, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26.madde 5/a bendinde "İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır." denildiğinden, bahsi geçen talebin parsel bazında olması nedeniyle taşınmazların civarı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmış olup, plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda, (NİP-2780,34 Plan İşlem Numaralı) talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

553

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 463 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 463 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.06.2015 tarih ve 233 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mevlana Mahallesindeki, 463 ada, 1 parsel nolu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise 25,5x21 metre ebatlarında K15 kütle parsel olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın mülkiyeti şahsa ait olup fiilen park olarak kullanılmaktadır. 463 ada, 1 parselin fiili duruma uygun olarak kuzeyindeki alanı da içine alacak şekilde yeşil alan olarak planlanması istenmektedir. Bahsi geçen taşınmazın yaklaşık 1000 metre güney doğusunda, mülkiyeti Talas Belediyesinden park ve yola terkini yapılan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında yeşil alan olarak planlı yerin 22x27 metre ebatlarında K15 kütle parsel olarak planlanması talep edilmektedir. Ayrıca bu alanın kuzeyindeki 12 metrelik yolun kuzey yönüne kaydırılması istenmiştir.

1/5000 ölçekli K35-D-07-A ve K35-D-02-D nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan 12 metrelik yolun kuzeye kaydırılarak, konut alanı planlı yerin yeşil alan, yeşil alan olarak planlı yerin ise konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2780,38 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

554

Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde, X: 4.245.000-4.245.800 ve Y: 419.850-420.200 koordinatları arasında kalan alanda 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 02.07.2015 tarih ve 242 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi’nde, mevcut imar planlarında meskun ve gelişme konut alanı, orta öğretim alanı, ilk öğretim alanı, ağaçlandırılacak alan, park, yol ve yaya yolu olarak planlı olan yerde revizyon nazım imar planı yapılması talebinde bulunmaktadır. Yeşilhisar Belediye Meclisinin 17.03.1988 tarih, 9 sayılı kararıyla onanmış olan imar planında besihane alanı olarak planlanmış olan alanın bu plan kararlarına uygun olacak şekilde parselasyon planı yapılarak özel mülkiyete satışı yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda mevcut besihanenin konut alanları içerisinde kalmasından dolayı çevreye olumsuz etkiler oluşturmaya başlamış olup, başka bir alanda yeni bir besihane alanı planlanmıştır. Ancak yeni besihane alanının planlanması ile mevcut besihane alanının bulunduğu bölgeden kaldırılması sırasında yukarda belirtilen koordinatlar arasındaki parsellerin dikkate alınmaması uygulamada sorunlarla karşılaşılmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu sorunların giderilmesi gerekçesiyle, özel mülkiyete konu olan parsellerin dikkate alınarak söz konusu bölgenin yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli L34-a-17-b nazım imar planı paftasında, onama sınırı içerisine alınan yerlerin, sosyal donatı alanlarıyla birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,6 plan işlem numaralı) revizyon nazım imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

555

Pınarbaşı Belediyesinin, Pınarbaşı İlçesine ait 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Pınarbaşı Belediyesinin, Pınarbaşı İlçesine ait 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının yapılması talebi hususunda hazırlanan 30.06.2015 tarih ve 234 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Pınarbaşı Belediyesi, Pınarbaşı Belediye Meclisi'nin 03.10.1995 tarih, 5/1 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 2005 yılında sayısallaştırılan ancak meclis kararı ile onaylanmayan plan verileri dikkate alınarak, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının revize edilmesi için İller Bankası A.Ş.'ne yetki vermiştir. Söz konusu plan revizyonu Dampo Plan Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan kararlarına uygun olarak yaklaşık 1100 hektarlık bir alanda 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı yapılmıştır. Bahsi geçen 1/5000 ölçekli ilave+revizyon nazım imar planında, 2005-2014 yılları arasındaki plan değişiklikleri plana işlenmiş olup, tescilli imar parselleri planlamada gözetilmiştir. Pınarbaşı İlçesi 2014 yılı merkez nüfusu 10780 kişidir. 2030 yılı için projeksiyon nüfusu 20.000 kişi olarak kabul edilmiş olup, ilçenin 2030 yılından sonra da gelişmesini sürdüreceği beklentisi ile planlanan alan nüfusu 26173 kişidir. Söz konusu plan 14.06.2014 tarih, 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K36-c-03a, K36-c-03b, K36-c-03c, K36-c-03d, K36-c-04a, K36-c-04b, K36-c-04d, K36-c-08a, K36-c-08b nazım imar planı paftalarında teknik gereklere göre hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan (NİP-13052 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

556

Erkilet yerleşimi, 3669 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Erkilet yerleşimi, 3669 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 15.06.2015 tarih ve 224 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 57 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesi 3669 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda İlköğretim Alanı, yol, yeşil alan, ağaçlandırılacak alan, konut alanı olarak planlı alanda tescilli General Emir İlköğretim Alanında yer alan parselde kadastro sınırları ile imar durumu arasındaki uyumsuzluğun düzeltilmesi yönündeki ( UİP- 2692, 6 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.05.2015 tarih, 1590 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 57 sayılı kararının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

557

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Mimarsinan parkı içerisinde bulunan ve halen inşaatı devam eden otoparkın, 2. bodrum katının otopark olarak 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Mimarsinan parkı içerisinde bulunan ve halen inşaatı devam eden otoparkın, 2. bodrum katının otopark olarak 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 24.06.2015 tarih ve 354 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Mimarsinan parkı içerisinde bulunan ve halen inşaatı devam eden otoparkın, 2. bodrum katının otopark olarak 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

558

8 adet Raylı Sistem Aracının Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye devredilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İşletmeciliği sürekliliği ile sürdürülebilirliğinin temini kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği, 31.12.2016 tarihine kadar kiralanan 8 adet Raylı Sistem Aracının (Tramvay) raylı sistem taşımacılığı kapsamında kullanılmak üzere %98’i Belediyemize ait, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye devredilmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 22.06.2015 tarih ve 772 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi İşletmeciliği sürekliliği ile sürdürülebilirliğinin temini kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği, 31.12.2016 tarihine kadar kiralanan 8 adet Raylı Sistem Aracının (Tramvay) raylı sistem taşımacılığı kapsamında kullanılmak üzere %98’i Belediyemize ait, Kayseri Ulaşım Turizm İnş. Taah. Proje. Müş. Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş’ye bedelsiz olarak devredilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

559

12. Hava Üst Komutanlığı içerisindeki moral motivasyon merkezlerinin ortak işbirliği çerçevesinde tadilatların Belediyemiz tarafından yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 12. Hava Üst Komutanlığı içerisindeki moral motivasyon merkezlerinin ortak işbirliği çerçevesinde, Er ve Erbaşların moral ve motivasyon seviyelerinin en üst düzeyde tutulması için tadilatların Belediyemiz tarafından yapımına Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden izin verilmesi talebi hususunda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının 18.06.2015 tarih ve 605 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 12. Hava Üst Komutanlığı içerisindeki moral motivasyon merkezlerinin ortak işbirliği çerçevesinde, Er ve Erbaşların moral ve motivasyon seviyelerinin en üst düzeyde tutulması için tadilatların Belediyemiz tarafından yapımına Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden izin verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

560

KASKİ Genel Müdürlüğünce 2015 yılında uygulanmak üzere yeniden düzenlenen su ücretlerinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, KASKİ Genel Müdürlüğünce 2015 yılında uygulanmak üzere yeniden düzenlenen su ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususunda Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2015 tarih ve 2025 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; KASKİ Genel Müdürlüğünce 2015 yılında uygulanmak üzere yeniden düzenlenen su ücretlerinin belirlenmesi hususunda ekte sunulan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, Rapor hakkında Meclis üyeleri Mehmet BÜYÜKBAŞ, Mehmet SAVRUK ve Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın yazılı önergesi doğrultusunda, Komisyon raporunda Hisarcık, Hacılar, Kıranardı, Gesi ve Mimarsinan eski yerleşim yerlerinin, Bütçe Komisyon raporunda belirlenen (B) tarifesi kapsamına alınması yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

561

San Francisco şehrin de yapılan toplantıya katılan Ayhan ÇAKICI’nın görevlendirilmesi hakkında meclisin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, 06-11 Haziran 2015 tarihlerinde bilim merkezimiz sergilerinin üretim kontrolü ve sevkiyat onayı ile ilgili Amerika birleşik devletlerinin San Francisco şehrin de yapılan toplantıya katılan Ayhan ÇAKICI görevlendirilmesine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 24.06.2015 tarih ve 353 sayılı yazıları okundu.

Encümenin 03.06.20015 tarih ve 2015/972 sayılı kararı ile, 06-11 Haziran 2015 tarihlerinde bilim merkezimiz sergilerinin üretim kontrolü ve sevkiyat onayı ile ilgili Amerika birleşik devletlerinin San Francisco şehrin de yapılan toplantıya katılan Ayhan ÇAKICI’nın görevlendirilmesine ilişkin meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

562

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Yeniden düzenlenen görev ve çalışma yönetmenliğinin incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmenliğinin incelenmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 19.06.2015 tarih ve 1009 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmenliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

563

İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 380 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

564

Prof.Dr.Kutlu EMRE isminin bir cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, "Prof.Dr.Kutlu EMRE" isminin cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 08.07.2015 tarih ve 206 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; "Prof.Dr.Kutlu EMRE" isminin cadde, sokak, meydan veya bulvara verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

565

Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde bulunan numaralı sokak isimlerinin değiştirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde bulunan numaralı sokaklara önerilen isimlerin verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 210 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mahallesinde bulunan numaralı sokaklara önerilen isimlerin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

566

Huzurevi işletmesinin 2015 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesi için ek süre verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talebi ile Huzurevi binasının, Bakanlığa devir işlemlerinin tamamlanması için 31.12.2015 tarihine kadar ek süre verilmesi talebi hususunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.07.2015 tarih ve 328 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait iken, engelli ve yaşlı hizmetlerinde kullanılmak üzere 16.12.2013 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devri gerçekleştirilen ilimiz Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi 1511 Ada 42 Parsel'de bulunan Huzurevi Engelli Bakım Merkezi hizmet binalarının 15 gün içerisinde devralınması için 18.12.2013 ve 190/17392 sayılı yazı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Ancak; Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün 29.04.2014 tarih ve 935 sayılı yazıları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2014 yılı yatırım proğramında Kayseri Huzurevinin yer almadığı ve bu nedenle gerekli ödeneğin bulunmadığı belirtilmiştir.

İlgili Bakanlık huzurevi ile ilgili çalışmaları devam etmekte olduğundan sözkonusu Huzurevinin işletiminin 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesini talep etmiş, Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 306 sayılı kararıyla 2014 yılı sonuna kadar Belediyemizce işletilmesine karar verilmiştir. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 02.12.2014 tarih 428 sayılı yazı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne sözkonusu taşınmazların ne zaman devralınacağının bildirilmesi istenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ekte sunulan 04.12.2014 tarih ve 2960 sayılı cevabi yazıları ile sözkonusu Huzurevi binasının 01.07.2015 tarihi itibariyle müdürlükleri tarafından işletilmek üzere devralınacağı bildirilmiştir.

Ancak; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 08.06.2015 tarih ve 1902 sayılı yazıları ile, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce söz konusu binaların devir alınması ile ilgili çalışmaların devam etmesi nedeniyle Huzurevi işletmesinin devrinin belirtilen tarihe kadar tamamlanamayacağı, bu nedenle Bakanlıkla yapılan çalışmalar sonuçlanıncaya kadar devir işlemlerinin ertelenmesini talep etmektedirler.

5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin (a) bendi gereğince Huzurevi işletmeciliğinin yukarıda belirtilen talepler doğrultusunda 2015 yılı sonuna kadar Belediyemizce yürütülmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

567

“Kayseri Lisesi, Milli Mücadele, Müze Olacak” başlıklı proje için imza yetkisi verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, ORAN Kalkınma Ajansı “2015 yılı Kültür ve Türizm Mali Destek Proğramı”na Bölgenin turizm alt yapısının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Kayseri Lisesi, Milli Mücadele, Müze Olacak” başlıklı projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK adına Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kılınması talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 08.07.2015 tarih ve 396 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “TR72/15/TRZN2/0028 referans no’lu ORAN Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Kültür Ve Turizm Mali Destek Programı kapsamında “Kayseri Lisesi, Milli Mücadele, Müze Olacak” başlıklı proje için Projeyi uygulama kararının alındığı Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yetkili yönetim organının kararı istenilmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alındığı ve bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK adına Genel Sekreter Hüseyin BEYHAN’ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni temsil/ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

568

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 1 adet Teleskopik Bomlu Kamyon aracı alınması talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden 1 adet Teleskopik Bomlu Kamyon aracı alınması talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 08.07.2015 tarih ve 907 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere, 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 5393 Sayılı Kanunun 85. maddesine istinaden 1 adet Teleskopik Bomlu Kamyon aracının diğer araç alımları ile birlikte değerlendirilmek üzere gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

569

Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18-e maddesi gereğince Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 2039 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Keykubat Mahallesi, 2407 ada, 5 parsel numaralı, 9.592,20m² yüzölçümlü, imar planında ''ortaokul'' olarak planlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18-e maddesi gereğince Eğitim ve Öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

570

Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2077 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Eğribucak Mahallesinde 10284 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

571

Yeni Mahalle, 2887 ada, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erciyes Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden, Yeni Mahalle, 2887 ada, 1 ve 22 parseller hariç olmak üzere, aynı bölgede bulunan 2887 ada, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2079 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erciyes Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın talebine istinaden, Yeni Mahalle, 2887 ada, 1 ve 22 parseller hariç olmak üzere, aynı bölgede bulunan 2887 ada, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 parsel, 2888 ada 1, 2 parsel ve 2868 adada 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

572

Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesinde 11388 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesinde 11388 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2056 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esenyurt Mahallesinde 11388 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

573

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda parsel maliklerinden bir tanesi tarafından bu alanda plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda parsel maliklerinden bir tanesi tarafından bu alanda plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2058 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 5538 ada, 6 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda parsel maliklerinden bir tanesi tarafından bu alanda plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

574

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 10513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 10513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2057 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesinde 10513 ada, 25 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

575

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 806 ada, 1 ve 14 parsel nolu taşınmazların doğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 806 ada, 1 ve 14 parsel nolu taşınmazların doğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2054 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi, 806 ada, 1 ve 14 parsel nolu taşınmazların doğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

576

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesinde 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesinde 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2050 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesinde 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

577

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde 1346 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde 1346 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2051 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesinde 1346 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

578

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 616 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 616 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2052 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 616 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

579

Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 3993 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 3993 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2053 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osmanlı Mahallesi, 3993 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

580

Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2049 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mahallesi, 5921 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 5922 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

581

Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2061 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Çavuşağa Mahallesi, K35-a-15-a-4c pafta, 1344 no'lu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

582

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi'nin kuzey sınırındaki kanal kenarında ve 7502 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi'nin kuzey sınırındaki kanal kenarında ve 7502 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2062 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesi'nin kuzey sınırındaki kanal kenarında ve 7502 ada, 1 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

583

Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi'nde, Kuzey Çevreyolu Horsana bağlantı yoluna erişimin sağlandığı yol ile 3266 ada, 27 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi'nde, Kuzey Çevreyolu Horsana bağlantı yoluna erişimin sağlandığı yol ile 3266 ada, 27 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2068 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Tanpınar Mahallesi'nde, Kuzey Çevreyolu Horsana bağlantı yoluna erişimin sağlandığı yol ile 3266 ada, 27 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

584

Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi'nin kuzey sınırında, Ihlamur Yolu üzerindeki alan ile 7263 ada, 10 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi'nin kuzey sınırında, Ortayol Projesinin bir bölümünü oluşturan Ihlamur Yolu üzerindeki alan ile 7263 ada, 10 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2069 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yakut Mahallesi'nin kuzey sınırında, Ortayol Projesinin bir bölümünü oluşturan Ihlamur Yolu üzerindeki alan ile 7263 ada, 10 parsel no'lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

585

Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, 5466 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, 5466 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2070 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Oruçreis Mahallesi, 5466 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

586

Yahyalı Belediyesinin, İsmet Mahallesi’nde, 624 ada, 49, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 80, 81 ve 84 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, İsmet Mahallesi’nde, 624 ada, 49, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 80, 81 ve 84 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2081 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, İsmet Mahallesi’nde, 624 ada, 49, 57, 59, 62, 63, 68, 70, 71, 72, 73, 80, 81 ve 84 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

587

Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahalleleri’nde, mülkiyeti Ventis Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye ait parsellerde NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahalleleri’nde, mülkiyeti Ventis Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye ait, 131 ada, 24 ve 25 parsel, 146 ada, 6 parsel, ve 148 ada, 61, 62, 63, 64, 91, 146, 147 ve 150 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2080 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Dikme ve Karaköy Mahalleleri’nde, mülkiyeti Ventis Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye ait, 131 ada, 24 ve 25 parsel, 146 ada, 6 parsel, ve 148 ada, 61, 62, 63, 64, 91, 146, 147 ve 150 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

588

İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, 836 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, mülkiyeti Özbölükler Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ya ait olan, 836 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2078 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Saraycık Mahallesi’nde, mülkiyeti Özbölükler Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ya ait olan, 836 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

589

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2059 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi, 6154 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

590

Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 1274 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 1274 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 2035 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesi, 1274 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

591

Belediyemiz meclisinin 09.03.2015 tarih ve 216 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içinde yapılan itiraz.

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Şeker Akaryakıt Nakliyat Gıda Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda belediyemiz meclisinin 09.03.2015 tarih ve 216 sayılı kararına istinaden uygun görülerek hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 2036 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şeker Akaryakıt Nakliyat Gıda Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, 129 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda belediyemiz meclisinin 09.03.2015 tarih ve 216 sayılı kararına istinaden uygun görülerek hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

592

Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2067 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, Camikebir Mahallesi, 232 ada, 16 ve 17 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

593

Erciyes Petrol. Ltd. Şti.nin, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 255 ada, 399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Erciyes Petrol. Ltd. Şti.nin, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 255 ada, 399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 2038 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Petrol. Ltd. Şti.nin, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 255 ada, 399 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

594

Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 115 ada, 3 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.nin, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 115 ada, 3 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 2034 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.nin, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali kurulması amacıyla Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 115 ada, 3 ve 42 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

595

Kocasinan Belediyesinin, “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2073 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi, Ahievran Mahallesinde, Bakanlar Kurulu’nun 24.11.2014 tarih, 2014/7031 sayılı kararına istinaden 24.12.2014 tarih, 29216 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan” ilan edilen alanda imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

596

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 123, 124, 128, 129, 130, 131 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 123, 124, 128, 129, 130, 131 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2071 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 123, 124, 128, 129, 130, 131 ve 133 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

597

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 281, 284, 285, 286, 287, 293, 295, 296 ve 297 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 281, 284, 285, 286, 287, 293, 295, 296 ve 297 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2072 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 281, 284, 285, 286, 287, 293, 295, 296 ve 297 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

598

Talas Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2065 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih, 138 ve 139 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

599

Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2066 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 42 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

600

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2060 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 03.06.2015 tarih ve 40 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

601

Akkışla Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akkışla Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2063 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akkışla Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

602

Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 46 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 46 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2064 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Tomarza Belediye Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 46 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

603

İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.07.2015 tarih ve 2055 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 59 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

604

İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.07.2015 tarih ve 2037 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarih ve 60 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

605

İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 79 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 79 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2075 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 79 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

606

İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2076 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

607

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 86. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2074 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.07.2015 tarih ve 68 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

608

İncesu Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi.

 

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2085 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 52 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

609

Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, 835 ada, 1 parsel, 312 ada, 1 parsel ve 8729 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 88. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, 835 ada, 1 parsel, 312 ada, 1 parsel ve 8729 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 2084 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, 835 ada, 1 parsel, 312 ada, 1 parsel ve 8729 ada, 1 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

610

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 89. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 925 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

611

Harun KARAKAYA’nın, Çek Cumhuriyeti’nin Praha kentinde yapılacak olan Raylı Sistemlerle ilgili bogi dayanım sistemlerinin yerinde incelenmesi için görevlendirilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 90. maddesinde bulunan, 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Makine Y.Müh.Harun KARAKAYA’nın, Çek Cumhuriyeti’nin Praha kentinde yapılacak olan Raylı Sistemlerle ilgili bogi dayanım sistemlerinin yerinde incelenmesi için görevlendirilmesi talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 13.07.2015 tarih ve 926 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kent İçi Raylı Sistemi Hattının ihtiyacı olan 30 adet ilave kent içi raylı taşıma sistem aracı mal alım işi sözleşmesi kapsamında alınacak olan raylı taşıma sistemi araçlarının alt bileşenlerinden olan bogi dayanım sistemlerinin yerinde incelenmesi testleri 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Praha kentinde yapılacak olan inceleme gezisine Makine Y.Müh.Harun KARAKAYA’nın görevlendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2015

612

Yahyalı Belediyesine tahsis edilen Soğuk Hava Deposu ve Elma Kalibrasyon Tesisinin tahsis süresinin uzatılması talebi.

 

 

 

Meclis Üyeleri Esat ÖZTÜRK, Mehmet KEÇİBAŞ ve Ramazan YAPICI’nın yazılı önergesi ile, Yahyalı’da bulunan Soğuk Hava Deposu ve Elma Kalibrasyon Tesisinin tahsis süresinin uzatılması talebi üzerine, konu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden, talep 91. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Soğuk Hava Deposu ve Elma Kalibrasyon Tesisi Belediyemiz Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 337 Sayılı Kararı ile üç yıllığına bedelsiz Yahyalı Belediyesine tahsis edilmiştir.

Bu yerin tahsis süresi hususunda Meclis Üyeleri Esat ÖZTÜRK, Mehmet KEÇİBAŞ ve Ramazan YAPICI’nın yazılı önergeleri doğrultusunda Yahyalı Belediyesine aynı şartlarda tahsis süresinin 10 yıl uzatılma talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.