Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

2

1

 

512

Ahievran Mah. K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adalarında NİP tadilatı değişikliği yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Ahievran Mahallesi, K35-a-22-d-2-c pafta, 3053 ada, 1 parsel, 2930, 2931, 2932, 2933 numaralı imar adaları ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.07.2012 tarih ve 199 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan, söz konusu alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Konut Alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi bu alanın Kumarlı Parkı ve çevresinde, Kayseri kentine hizmet edecek, turizm potansiyeli yüksek ve ciddi yatırımlar ile Disneyland Türü eğlence merkezi projesi gerçekleştirilecek alanın mücavirinde bulunduğunu belirterek, sağlıklı ve düzenli yapılaşmanın gerçekleşmesi amacıyla planlama yapılmasını talep etmektedir.

 

Yapılan plan çalışmaları kapsamında, mevcuttaki gecekondulaşmanın kaldırılması amacıyla, mülkiyet yapısı da dikkate alınarak talep edilen alanın genişletilerek planlanması uygun görülmüştür.

 

1/5000 ölçekli 31O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan konut alanı, yeşil alan, ağaçlandırılacak alan, resmi kurum alanı, küçük sanayi alanı, ilköğretim alanı, ibadet yeri, yol, otopark ve yeşil alan olarak planlı yerin, konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, ilköğretim alanı, ibadet yeri, yol, otopark ve yeşil alan olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

2

1

 

513

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait alanda N.İ.P. değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet yerleşiminde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.07.2012 tarih ve 200 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Şehir Parkı, Hıdırellez Tepesi Arkeolojik Sit Alanı ve 20 m’lik yol olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Ali Dağı’nda bulunan telsiz rölesinin, Polis sorumluluk alanının tümüne yeterli gelmediğinden, telsiz muhaberesinin net ve kuvvetli yapılabilmesi için ikinci bir telsiz rölesinin kurulması gerektiği, yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde bahsi geçen alanın uygun olduğunu belirterek, telsiz röle istasyonu kurulabilmesi amacıyla Hazine adına tescili ve İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisi için bu alanın Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

 

1/5000 ölçekli 34K nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerde, telsiz röle istasyonunun belirlenen ölçülerde, Resmi Kurum Alanı olarak planlara işlenmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

2

1

 

514

Mülkiyeti Hazineye ait, Hacıkılınç Mahallesi, 2858 ada, 5 parselde 1/5000 ölçekli N.İ.P. değişikliği.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, mülkiyeti Hazineye ait, Hacıkılınç Mahallesi, 2858 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 11.07.2012 tarih ve 201 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Askeri Alan olarak planlı olup, Kocasinan Belediyesi, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden Milli Savunma Bakanlığı söz konusu taşınmaza ihtiyaçlarının kalmadığını belirtmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığına olan tahsisinin kaldırıldığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) adına tahsisi yapılacağından Askeri Alan olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

 

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Askeri Alan olarak planlı yerin Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

2

1

 

515

Baldöktü mahallesi, 255 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği.

 

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Baldöktü Mahallesi, 255 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi hususunda hazırlanan 11.07.2012 tarih ve 203 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, Baldöktü Mahallesi, 255 ada, 22 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alandaki kuran kursunun imar planlarından kaldırılmasını talep etmektedir.

 

Söz konusu taşınmaz nazım imar planında sosyal ve kültürel tesis alanı olarak, uygulama imar planında ise kuran kursu alanı olarak planlıdır. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı, Kültür Yolu Master Planı projesi kapsamında, alanda oluşturulacak meydanın içerisinde kalması ve çevresindeki tescilli tarihi eserlerin bulunduğu dokuda görüntü kirliliği oluşturması sebebiyle kuran kursunun imar planından kaldırılmasını istemektedir.

 

1/5000 ölçekli 29M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin çevresi ile birlikte meydan ve dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı tadilatının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.07.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

7

2

1

 

516

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 175, 176, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararları.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 05.07.2012 tarih, 175, 176, 177, 178, 179 ve 180 sayılı kararlarını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.07.2012 tarih ve 202 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

 

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.07.2012 tarihli kararlarından;

 

175 sayılı kararı ile; Osmanlı Mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı ve akaryakıt-LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 12.03.2012 tarih, 141 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanının, 30 metre genişliğindeki yola cephesi olan kısmındaki çekme mesafesinin 5 metreden 8 metreye, güneyindeki çekme mesafesinin ise 5 metreden 10 metreye çıkartılması; ticaret alanının, 30 metre genişliğindeki yola cephesi olan kısmındaki ve güneyindeki çekme mesafelerinin 5 metreden 8 metreye çıkartılarak meclis kararının bu şekilde değiştirilerek kabulünün, Cengiz AKPARLAR’ın ret oyuna karşılık, uygun olacağı,

 

176 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesinde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı iki ayrı yere trafo alanı planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık, talebin kabulünün uygun olacağı,

 

177 sayılı kararı ile: Gesi-Fatih ve Gesi-Cumhuriyet Mahallelerinde, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla, planlama alanı sınırı içerisindeki alanların inşaat alanı artışı olmadan yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

 

178 sayılı kararı ile; 19 Mayıs Mahallesinde, ortaokul alanı, konut alanı, yeşil alan, otopark alanı ve yol olarak planlı yerlerin, yeniden düzenlenmesi talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun incelenmek üzere, yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

 

179 sayılı karar ile; Karacaoğlu Mahallesinde, fiilen sur kalıntılarının bulunduğu alan ve civarının yeniden düzenlenmesi talebi hususundaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından, konunun incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

 

180 sayılı karar ile; Konaklar Mahallesinde, ortaöğretim tesisi alanı olarak planlı yere, özel sektör tarafından da yatırım yapılmasına imkan sağlamak üzere (M) ticaret lejant işareti konulması talebi, belediyemiz meclisinin, 09.04.2012 tarih, 220 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

 

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.07.2012 tarih, 175, 176 ve 180 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile 177, 178 ve 179 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.