2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.07.2009 GÜNLÜ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 245

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Cırgalan Mahallesi, pafta, 3579 ada, 6 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Cırgalan Mahallesi, 403 pafta, 3579 ada, 6 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 63 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı olup, LPG’li taşıtlarında faydalanabilmesi için bu alanın akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı olarak planlanması talebi, konu hakkında incelemeler devam ettiğinden yeniden görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 246

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi, Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselde NİP.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Hasanarpa Mah. Bozdanlık mevkii, 613 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 64 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan üst ölçekli planlarda (1/50000 ve 1/25000) Mutlak Tarım Alanı olarak planlı olup, KAYÇEV Kayseri Çevre Teknolojisi Hayvancılık Gübre Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin talebine istinaden çevredeki tavuk atıklarının toplanarak değerlendirilmesi için İl Tarım Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda bu alanda mevzii imar planı değişikliği yapılması istenmektedir.

KAYÇEV Kayseri Çevre Teknolojisi Hayvancılık Gübre Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin talebi komisyonumuzca incelenmiş olup, bahsi geçen bölge ve civarında bulunan atıkların çevredeki tarım arazilerine zarar vereceğinden, ayrıca İl Tarım Müdürlüğünün görüşünde de ifade edildiği üzere bu alanın kuru marjinal tarım alanı olması nedeniyle tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun olduğu belirtildiğinden, söz konusu alanda çevredeki tavuk atıklarının toplanarak değerlendirilmesine ve işlemden geçirilmesi için tesislerin yapılmasına yönelik kullanımına uygun olarak ve belirtilen parselde 5000 m2 inşaat alanı şartına uyulması kaydıyla gereken planlarda plan değişikliğinin yapılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 247

Konusu : Kocasinan Belediyesi, Sümer Mahallesi, 115 pafta, 620 adadaki muhtelif parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi 115 pafta, 620 ada, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30L nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 65 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sümer mahallesinde, konut alanı olarak planlı yerin bölgenin ticari yapılanma ihtiyacını karşılamak amacıyla akaryakıt istasyonu alanı olarak planlanması talebi Şehircilik ilkelerine uygun olmadığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 248

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye meclisinin 04.05.2009 tarih, 60 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 66 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2009 tarih 60 sayılı kararı ile, Cırkalan mahallesinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğüne ait akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işaretinin konulması talebi, Belediyemiz Meclisinin 15.12.2008 tarih 560 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.05.2009 tarih 60 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 249

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mülkiyeti sahsa ait, mah. 3790 ada, 1 parsel NİP.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Bölgesinde, mülkiyeti şahsa ait, 3790 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 67 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Bölgesinde, mülkiyeti şahsa ait söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alanda konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere, ada bazında değil de parsel bazında sahsa rant getiren bir değişiklik yapıldığı ve ada içindeki diğer parsel maliklerinin muvaffakatı bulunmadığı anlaşıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 250

Konusu : Gesi-Fatih Mahallesinde 167 ada, 3 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi-Fatih Mahallesinde mülkiyeti şahsa ait, 167 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 68 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesinde, mülkiyeti şahsa ait söz konusu kadastro parselinin bulunduğu, konut alanı olarak planlı yerin ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Plan müellifi görüşünde de ifade edildiği üzere sadece tek bir parselin ticaret alanına dönüştürülmesinin o parsel sahibine rant getireceği, bunun da aynı ada içerisinde yer alan parsellere karşı bir haksızlığa neden olacağı, ayrıca tadilatın plan bütünlüğünü bozacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 251

Konusu : Anbar Mahallesinde, 280 parsel nolu taşınmazın alan ve civarında NİP.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mah. mülkiyeti şahsa ait, 280 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ölçekli K34-b3, K34-b4 ve 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 69 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesinde söz konusu kadastro parselinin bulunduğu alan ve civarında konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanmasını istemektedir. Plan değişikliği yapılmak istenen alanda, sadece tek bir parsele ilişkin muvaffakat bulunduğu anlaşıldığından, plan değişikliği istenen diğer adalardaki parsel maliklerinin muvaffakatları da tamamlandıktan sonra konunun yeniden meclisimize sunulmasının uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 252

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Çaybağları Mevkii, 127 pafta, 454 ada, 3 ve 34 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 70 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çaybağları mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında, 2.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nın görüşü de alınarak, bağ ve sayfiye evi alanı, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı, yeşil alan ve yol planlanması talep edilmektedir.

1/25000 ölçekli K35-d1 ve 1/5000 ölçekli 28N nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, bağ ve sayfiye evi alanı, (M) ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 253

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mevkii, 54 ada, 1160 parsel, 6031 ada, 1 ve 2 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Keykubat Mevkii, Selimiye Mahallesinde, mülkiyeti İMTAŞ İnş. Makine San. ve Tic. AŞ. Adına kayıtlı, 54 ada, 1160 parsel, 6031 ada, 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30J ve 30K nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 71 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Keykubat mevkiinde söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alanda, Kentsel Servis Alanı (KSA), ticaret, otopark, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin, yeniden düzenlenmesini istemektedir.

1/5000 ölçekli 30J ve 30K nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ticaret alanı, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 254

Konusu : Kacasinan Belediyesinin, Esentepe Mahallesi, 2 pafta, 70 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Mülkiyeti S.S. Tekstilciler Toplu İşyeri Kooperatifine ait, Esentepe Mahallesi, 2 pafta, 70 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31N nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve 72 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan mevcut nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı, Ticaret alanı, Resmi Kurum alanı, Park alanı ve yol olarak planlı olup, S.S. Tekstilciler Toplu İşyeri Kooperatifinin talebi üzerine Ticaret alanı, Resmi Kurum alanı ve Park alanı olarak planlı kısım için plan değişikliği talep edilmektedir.

Bahsi geçen alana ilişkin 1/5000 ölçekli 31N öneri nazım imar planı plan müellifimiz tarafından hazırlansa da S.S. Tekstilciler Toplu İşyeri Kooperatifinin talebine uygun olarak hazırlanmadığı belirtilmiştir. S.S. Tekstilciler Toplu İşyeri Kooperatifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planında Resmi Kurum alanı ve Park alanı olarak planlı yerin Ticaret alanı, Ticaret alanı olarak planlı yerin park alanı olarak planlanması istenmektedir. Söz konusu plan değişikliğinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi gereğince ‘‘İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir’’ şeklinde ifade edildiğinden, iptal edilen Resmi Kurum alanının yerine hizmet ettiği bölge içerisinde eşdeğer büyüklükte yeni bir alan önerilmediğinden, talebin reddinin uygun olacağı, yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 255

Konusu : Kocasinan Belediye meclisinin 01.06.2009 tarih, 73,74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi.

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 73, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.06.2009 tarih ve 60 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarihli meclis kararlarından;

73 sayılı kararı ile, Yenidoğan Mahallesinde, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı yerde Kayseri Kömürcüler ve Katı Yakıt Satıcıları Derneğinin talebi üzerine Belediye Odun Kömürcüler Satış Alanı olarak bilinen yerde K1, h=5.75 yapılaşma koşulunun, K2, h(saçak seviyesi yükseklik)=8m, hmax=(çatı dahil)9.50m yapılaşma koşulunda olacak şekilde yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

74 sayılı kararı ile, Gömeç Mahallesinde, üst ölçekli planlarda (1/50000 ve 1/25000) Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı (OBH) olarak planlı alanın bir kısmının resmi kurum alanı (Sığınmacı Kabul Tarama ve Barınma Merkezi Alanı) olarak planlanması talebi, Belediyemiz meclisinin 15.12.2008 tarih 559 sayılı kararına istinaden onanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

75 sayılı kararı ile, Sümer Mahallesinde, Küçük Sanayi Sitesi alanı ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlı alanda uygulamada karşılaşılacak sorunların giderilmesi amacıyla ada ayırma çizgisinin mülkiyete uygun olarak yeniden planlanması talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin, 01.06.2009 tarih 73, 74 ve 75 sayılı kararlarlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 256

Konusu : Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel de NİP.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d–07-a nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.06.2009 tarih ve 62 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan mevcut nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı olup, M ticaret lejant işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması istenmektedir. Bahsi geçen bölgede Talas belediyesi tarafından yürütülen revizyon çalışmaları bulunduğundan, konunun bu düzenlemeler ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin reddi yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 257

Konusu : Milli Savunma Bakanlığının, bazı bölgelerin Askeri alan olarak planlara işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih, 434 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde bazı bölgelerin Askeri alan olarak ayrılmadığı belirtilerek, bu alanların 1/25.000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi talebihususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 17.06.2009 tarih ve 61 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığının talebi üzerine, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2008 tarih 434 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinde Çaybağları, Köşkdağı ve Zincidere bölgelerinde bulunan bazı alanların askeri alan olarak ayrılmadığı belirtilerek, bu alanların 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi istenmektedir.

Plan müellifinin görüşünde ifade edildiği üzere, Köşkdağı bölgesinde askeri alan olarak işlenmesi talep edilen kısmından mevcut imar planında bölgenin önemli ulaşım bağlantısını sağlayan 50m’lik ana ulaşım aksı geçtiğinden Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, devamlılığı olan yolların daraltılamadığı ve iptal edilemediği belirtildiğinden, sürekliliği olan 50m’lik yolun belli kısmının iptal edildiği ve devamlılığı bozulduğu kanaatine varıldığından, talebin reddinin uygun olacağı,

Söz konusu Çaybağları ve Zincidere bölgesindeki 1/25000 ölçekli K35-d1, K34-c2 ve K35-d4 Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki düzenlemenin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 258

Konusu : Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bölgesi, 1075 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan yapı ve müştemilatın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına devredilmesi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bölgesi, 1075 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapı ve müştemilatın Belediyemiz tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına devredilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.23-2-379-1552 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında Kayseri Şehir Stadyumu yapımı için yapılan 22.07.2005 tarihli sözleşme ve 03.11.2008 tarihi ile 23.12.2008 tarihli ek sözleşmelere istinaden tanzim olunan 06.02.2009-06.03.2009 ve 17.03.2009 tarihli teslim tutanakları gereği Belediyemizce taahhüt edilen toplam 9 adet imalatın 9 adedinin de tamamlandığı, ancak Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bölgesi, 1075 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın çim yüzeyli futbol sahasının tahsisi yapılmadığından, Maliye Hazinesi ve Melikgazi Belediyesinden ilgili kuruluşa tahsisinin yaptırılması taahhüt edilmiştir.

İmar planında Spor Alanı olarak belirlenmiş ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adında kayıtlı Mimarsinan Mahallesi, 1075 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapı ve müştemilat eski Mimarsinan Belde Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. 5747 sayılı kanun gereği bu beldeler mahalle olarak Melikgazi Belediyesine bağlandığından, tesislerin tasarrufu adı geçen Belediyeye geçmiştir. Melikgazi Belediye Meclisinin 01.06.2009 tarih, 144 sayılı kararı ile taşınmaz üzerinde bulunan tesislerin, Belediyemize tahsisi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına devredilmesine muvafakat edilmiştir.

Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Bölgesi Mimarsinan Mahallesi, 1075 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan yapı ve müştemilatın Belediyemiz tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına devredilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 259

Konusu : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 24.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0/1906 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 260

Konusu : Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 03.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1–920 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 261

Konusu : Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda Projesi Almanya’nın Duisburg şehrine Personel Görevlendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, “Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda Projesi” kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli 7 personelin, Almanya’nın Duisburg şehrine görevlendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İtfaiye Dairesi Başkanlığının 17.06.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.17/1477 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; “Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda Projesi” kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli personellerden; Şükrü EROL, Ahmet UZUNHİSARCIKLI, Aynur OKCU, Hakan KORUDİBİ, Ali BAYER, Mehmet ÜNAL ve Hüseyin Seyit BULUT’un 30 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Duisburg şehrine görevlendirilmelerine ve adı geçen personelin giderlerinin AB fonundan karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 262

Konusu : Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın Ücret tarifesi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Sosyal ve Kültürel faaliyetlere yardımcı olmak üzere, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması kaydıyla mücavir alan içerisinde görevlendirilecek araçlar için alınacak ücretlerin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.31/1-919 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sosyal ve Kültürel faaliyetlere yardımcı olmak üzere, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması kaydıyla mücavir alan içerisinde görevlendirilecek araçlar için alınacak ücretlerin belirlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 263

Konusu : Yeniden düzenlenen teşkilat şemasının Onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının onaylanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71– 683 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 21. maddesine istinaden yeniden düzenlenen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 264

Konusu : Vezirhanı Projesinin %10’nun Belediyemizce Karşılanması.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Cami-i Kebir Mahallesinde bulunan 6 pafta, 1510 ada, 127 parselde kayıtlı Vezirhanı’nın, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore ettirilmek üzere hazırlanacak olan restorasyon projelerinin %10’luk kısmının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin (o) bendine istinaden Belediyemizce karşılanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 07.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71– 683 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunan ve tapunun 6 pafta, 1510 ada, 127 parselinde kayıtlı Vezirhanı Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.07.1976 tarih ve 75 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore ettirilmek üzere 2009 yılı içerisinde restorasyon projeleri hazırlanacağı ilgi yazı ile ifade edilerek, hazırlanacak olan restorasyon projelerinin %10’nun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi’nin (o) bendine istinaden Belediyemizce karşılanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 265

Konusu : Rüçhan Hakkı.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kayseri İmar ve İnşaat Tic. A.Ş.’nin sermaye artırımından dolayı rüçhan hakkını kulanmayan şirket ortaklarından, Kayseri Ekmekcilik Sos. ve Spor Tesis İşl. A.Ş., Pınarbaşı Belediyesi, Develi Belediyesi, Yeşilhisar Belediyesi ve Tomarza Belediyesi tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kendi adına kullanması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 07.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.28/181 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ortağı bulunduğumuz Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş’nin sermayesini 50.000TL’den 3.000.000TL’ye çıkarılmasına Meclisimizin 11.05.2009 tarih ve 162 sayılarıyla karar verilmiş ve artırılan sermayeden dolayı rüçhan hakkı kullanılmıştır.

İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. 30.06.2009 tarih ve 2009–9-48 sayılı yazılarında; Kayseri Ekmekçilik Sos. ve Spor Tesis. İşlt. A.Ş., Pınarbaşı Belediyesi, Develi Belediyesi, Yeşilhisar Belediyesi ve Tomarza Belediyesinin Rüçhan haklarını kullanamayacaklarını belirttiklerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin diğer beş ortağın kullanamayacağı rüçhan haklarını kendi adına kullanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 266

Konusu : İncesu Belediyesinin, mülkiyeti İpek A.Ş. adına kayıtlı 126 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, mülkiyeti İpek A.Ş. adına kayıtlı 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli K34-c-01 d nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1385–1676 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, mülkiyeti İpek A.Ş. adına kayıtlı 126 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/500 ölçekli K34-c-01 d nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 267

Konusu : İncesu Belediyesinin, Sultansazı mahallesi Yavaş mevkii, 279 ada, 77 ve 78 parsellerde NİP.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Sultansazı mahallesi Yavaş mevkii, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/884–1168 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Sultansazı mahallesi Yavaş mevkii, 279 ada, 77 ve 78 parsellerin bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 268

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1292-1577 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 454 pafta, 4037 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 269

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2843, 2852 ve 2853 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1357-1646 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Gömeç Mahallesi, 3 pafta, 2843, 2852 ve 2853 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 270

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1291-1578 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yıldızevler Mahallesi, 405 pafta, 3984 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 271

Konusu : Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesi, 210 pafta, 1221 ada, 14 ve 16 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kaytaş Tavukculuk San. ve Tic A.Ş.’ye ait, Karpuzatan mahallesi, 210 pafta, 1221 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1358-1647 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, mülkiyeti Kaytaş Tavukculuk San. ve Tic A.Ş.’ye ait, Karpuzatan mahallesi, 210 pafta, 1221 ada, 14 ve 16 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31L nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 272

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında NİP.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak bilinen alanda imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1381-1660 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı olarak bilinen alanda imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 273

Konusu : Talas Belediyesinin, Başakpınar Mahallesi, Eşme mevkii, 13 pafta, 2422 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti Ünlüler Turizm Ticaret Ltd.Şti.’ne ait, Başakpınar Mahallesi, Eşme mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-09-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1378-1662 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti Ünlüler Turizm Ticaret Ltd.Şti.’ne ait, Başakpınar Mahallesi, Eşme mevkii, 13 pafta, 2422 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-09-a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 274

Konusu : Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahallesi ve Harman Mahallesinde NİP.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 23 pafta, 24 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-07-a ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1377-1661 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait, Kiçiköy Mahallesi, 62 pafta, 220 ada, 1 parsel ve mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 23 pafta, 24 ada, 24 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda, 1/5000 ölçekli K35-d-07-a ve K35-d-06-b nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 275

Konusu : Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi pafta, 398 ada, 1 parsel ve 70 pafta, 414 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, mülkiyeti Talas Eğitim Gençliğine Yardım Derneği adına kayıtlı, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 398 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 70 pafta, 414 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d ve K35-d-07-a nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1379-1663 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, mülkiyeti Talas Eğitim Gençliğine Yardım Derneği adına kayıtlı, Yenidoğan Mahallesi, 70 pafta, 398 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait, 70 pafta, 414 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanlarda 1/5000 ölçekli K35-d-02-d ve K35-d-07-a nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 276

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda NİP.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1294-1575 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, 1053 adanın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 277

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bağpınar Mahallesi, 1 pafta, 1562, 1563 ve 1564 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 1562, 1563 ve 1564 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1344-1636 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Gesi Bağpınar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti şahıslara ait, 1 pafta, 1562, 1563 ve 1564 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 278

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 512 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 512 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1345-1637 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, 30 Ağustos Mahallesi, 512 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31J nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 279

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1356–1651 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih ve 91 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 280

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 06.07.2009 tarih, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156 ve 157 sayılı

kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1372–1656 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.07.2009 tarih, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156 ve 157 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 281

Konusu : Eskişehir Mevkiinde açılan yolların İmar planlarına uyumunun sağlanması hususnda NİP tadilatı.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, Fen Dairesi Başkanlığının, Eskişehir Mevkiinde açılan Beştepeler Hacılar Eğribucak bağlantı yollarının imar planları ile uyumunun sağlanması için 1/5000 ölçekli 28L ve 29L nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1360-1654 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fen Dairesi Başkanlığının, Eskişehir Mevkiinde açılan Beştepeler Hacılar Eğribucak bağlantı yollarının imar planları ile uyumunun sağlanması için 1/5000 ölçekli 28L ve 29L nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 282

Konusu : Kocasinan Belediyesinin arsa takası talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması nedeniyle Belediyemize ait Sümer Mahallesinde bulunan hisseler ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Yenidoğan Mahallesinde bulunan hisselerin karşılıklı takas edilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.23/409-1657 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince, Sümer Mahallesi, 4044 ada, 1 nolu parsel, 4046 ada, 1 nolu parsel, 4040 ada, 1 nolu parsel, 4047 ada, 2 nolu parsel, 3848 ada, 2 nolu parsel, 3849 ada, 1 nolu parsel, 4045 ada, 2 nolu parsel, 4047 ada, 1 nolu parselin bulunduğu bölgede 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması nedeniyle söz konusu parsellerde Büyükşehir Belediyesi adına hisseler oluştuğu, imar uygulamasının kolaylaşması için, Büyükşehir Belediyesine ait, Sümer Mahallesi, 4044 ada, 1 nolu parseldeki 516/2400 hisse(1.015.38 m2), 4046 ada, 1 nolu parseldeki 316/2400 hisse (440.88 m2), 4040 ada, 1 nolu parseldeki 83/2400 hisse (288.22 m2), 4047 ada, 2 nolu parseldeki 243/2400 hisse (322.15 m2), 3848 ada, 2 nolu parseldeki 15/2400 hisse ( 25.62 m2), 3849 ada, 1 nolu parseldeki 134/2400 hisse (166.45 m2), 4045 ada, 2 nolu parseldeki 36/2400 hisse (49.58 m2), 4047 ada, 1 nolu parseldeki 124/2400 hisseleri (161.61 m2) ile mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait Yenidoğan Mahallesi 9 pafta, 132 ada, 1 nolu parseldeki 99/100 hissenin (2.178.00 m2) karşılıklı takas edilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 283

Konusu : Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesindeki Kalemkırdı Caminin taşınması ile ilgili imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Kalemkırdı Caminin taşınması ile ilgili İmar Planı tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1353-1644 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Kalemkırdı Camii’nin taşınması ile ilgili Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2009 tarih, 1415 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 284

Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, muhtelif parsellerde Uygulama

imar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi 35, pafta, 52 ada, 6, 7, 8, 11, 12 ,13, 66, 76, 82, 84, 88 parseller ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 35 pafta, 52 ada, 67 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/1352-1643 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi 35, pafta, 52 ada, 6, 7, 8, 11, 12 ,13, 66, 76, 82, 84, 88 parseller ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 35 pafta, 52 ada, 67 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 285

Konusu : İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde, heyelan afeti konut yapılmak üzere arsa tahsisi.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İlimiz, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde 18.01.1996 tarihinde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen ailelere konut yapmak üzere 28.05.1997 tarihinde yerseçim protokolü düzenlenen 29.09.1997 gün ve 13906 sayı ile onaylanan Süksün Mahallesi, Kepez mevkii, 250 ada 1 parsel nolu mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ilgi yazı ekinde yer seçim haritası gönderilen taşınmazın 7269 sayılı Afetler Kanununun “Madde 21- (değişik: 2/7/1968 -1051/1 md.) afet bölgesi içinde ve dışında imar ve iskan alanları içindeki taşınmaz mallardan Hazineye, Özel İdareye, Belediyeye, Köy Tüzel Kişiliğine veya katma bütçeli dairelere ait olanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye, Özel İdare ve Belediyeye ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur. “hükmü gereğince 20.000.00 m²’lik kısmının Bakanlıkları adına tahsisinin, 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince gerekli işlemlerin başlatılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.23-2/373-1516 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İlimiz, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde 18.01.1996 tarihinde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle hak sahibi kabul edilen ailelere konut yapmak üzere 28.05.1997 tarihinde yerseçim protokolü düzenlenen 29.09.1997 gün ve 13906 sayı ile onaylanan Süksün Mahallesi, Kepez mevkii, 250 ada 1 parsel nolu mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait ilgi yazı ekinde yer seçim haritası gönderilen taşınmazın 7269 sayılı Afetler Kanununun “Madde 21- (değişik: 2/7/1968 -1051/1 md.) afet bölgesi içinde ve dışında imar ve iskan alanları içindeki taşınmaz mallardan Hazineye, Özel İdareye, Belediyeye, Köy Tüzel Kişiliğine veya katma bütçeli dairelere ait olanlardan (Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmaz malları ile Hazineye, Özel İdare ve Belediyeye ait taşınmaz mallardan bir kamu hizmetine tahsis edilenler hariç) ihtiyaca tekabül eden miktarı, İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine bedelsiz olarak bu işe tahsis ve temlik olunur. “hükmü gereğince 20.000.00 m²’lik kısmının Bakanlıkları adına tahsisinin, 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 286

Konusu : Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesindeki Kalemkırdı Camii’nin taşınması.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta 52 ada, 67 parselde kayıtlı tescilli Kalemkırdı Camii’nin imar planında, çok katlı otopark alanına ve yola isabet etmesinden dolayı Cami’nin, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Melikgazi İlçesi İsaağa mahallesi 42 pafta, 597 ada, 3 nolu parsel üzerine taşınmasına karar verilmiş olup, söz konusu Kalemkırdı Camii’nin projelerini, taşınması ve mülkiyet konularında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 08.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/596 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Melikgazi İlçesi, Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta 52 ada, 67 parselde kayıtlı tescilli Kalemkırdı Camii’nin imar planında, çok katlı otopark alanına ve yola isabet etmesinden dolayı Cami’nin, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Melikgazi İlçesi İsaağa mahallesi 42 pafta, 597 ada, 3 nolu parsel üzerine taşınmasına karar verilmiş olup, söz konusu Kalemkırdı Camii’nin projelerini, taşınması ve mülkiyet konularında protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 287

Konusu : Kadir Has Şehir Stadyumu ve Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksinin bakımı ve tadilatının

yapılması.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kadir Has Şehir Stadyumu ve Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Kayseri büyükşehir belediye Başkanlığı arasında 29.07.2005 tarihinde düzenlenen söyleşme ile yapımı tamamlanmış olup, 06.03.2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel müdürlüğüne devredilmiştir. Kadir Has Şehir Stadyumu ve Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi projesi kapsamında düşünülmeyip daha sonra kullanım amaçlı ihtiyaç gösteren Stadyum cephesinin aydınlatılması, köşelerine giydirme cephe kaplaması ve VIP salonunda düzenleme yapılması ile Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor kompleksi tribün ilavesi, bu tesislerin yoğun kullanımından kaynaklanan bakım ve tadilatlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 7. maddesinin (n) fıkrası gereğince bu işlerin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Yapı Kontrol Daire Başkanlığının 09.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.32.40/597 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kadir Has Şehir Stadyumu ve Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Kayseri büyükşehir belediye Başkanlığı arasında 29.07.2005 tarihinde düzenlenen söyleşme ile yapımı tamamlanmış olup, 06.03.2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel müdürlüğüne devredilmiştir. Kadir Has Şehir Stadyumu ve Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi projesi kapsamında düşünülmeyip daha sonra kullanım amaçlı ihtiyaç gösteren Stadyum cephesinin aydınlatılması, köşelerine giydirme cephe kaplaması ve VIP salonunda düzenleme yapılması ile Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor kompleksi tribün ilavesi, bu tesislerin yoğun kullanımından kaynaklanan bakım ve tadilatlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 7. maddesinin (n) fıkrası gereğince bu işlerin yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 288

Konusu : Erciyes Dağı Turizm Master planı kapsamında, yapay kar yapımında kullanılmak üzere su temini.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Erciyes Dağı Turizm Master planı kapsamında, yapay kar yapımında kullanılmak üzere ihtiyacımız olan su miktarının Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğüne ait olan Tekir Göletinden alınması için, Belediyemiz ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol metnini imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 09.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.35/398 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Turizm Master planı kapsamında, yapay kar yapımında kullanılmak üzere ihtiyacımız olan su miktarının Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğüne ait olan Tekir Göletinden alınması için, Belediyemiz ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol metnini imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 289

Konusu : Özürlü ve Refakatçı kartı kullanıcılarının Özel Halk Otobüslerinden de ücretsiz Yararlandırılması.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Belediye otobüslerinden serbest, Özel Halk Otobüslerinden indirimli olarak faydalanan Özürlü ve Refakatçı kontaksız kart kullanıcılarının, Özel Halk Otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılmasının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 10.07.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/715 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye otobüslerinden serbest, Özel Halk Otobüslerinden indirimli olarak faydalanan Özürlü ve Refakatçı kontaksız kart kullanıcılarının, Minibüslerin kaldırılması, Özel Halk otobüslerinin artması, Belediye otobüs servislerinin azalması sonucu, Özürlü ve Refakatçı kartı kullanıcılarının Özel Halk Otobüslerinden de ücretsiz yararlandırılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.07.2009 GÜNLÜ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLERİ

 

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 290

Konusu : Beştepeler Hacılar Eğribucak bağlantı yollarının İmar Planlarına İşlenmesi.

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Fen Dairesi Başkanlığının, Eskişehir Mevkiinde açılan Beştepeler Hacılar Eğribucak bağlantı yollarının imar planları ile uyumunun sağlanması için 1/5000 ölçekli 28L ve 29L nazım imar plan tadilatı talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2009 tarih ve 73 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Eskişehir mevkiinde Ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerdeki fiilen açık olan yolların Nazım imar planına işlenmesi istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28L ve 29L Nazım İmar Planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Ağaçlandırılacak Alan olarak planlı yerlerin yol olarak planlanması yönündeki Nazım İmar Plan tadilatı talebinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 291

Konusu : Kalemkırdı Camii’nin taşınması.

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Kalpaklıoğlu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Kalemkırdı Camii’nin taşınması ile ilgili Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2009 tarih, 1415 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2009 tarih ve 74 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi 35 pafta, 52 ada, 67 parselde bulunan Kalemkırdı Camii’nin imar planlarında Katlı Otopark alanı olarak planlı alanda kalmasından dolayı, söz konusu kurul kararına istinaden bu alandan Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi ilçesi İsa Ağa Mahallesi, 42 pafta, 597 ada,3 parsele taşınması ve taşınacağı parsel içinde uygun bir alanın da Cami alanı olarak planlanması istenmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi “o” ve “c” bendine istinaden 1/5000 ölçekli 29M ve 1/1000 ölçekli 29M-IIIa imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde İbadet yeri (cami) alanı planlamasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.07.2009

Karar No : 292

Konusu : Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta, 52 ada, 6, 7 ,8 , 11, 12,13, 66, 76, 82, 84, 88 parseller Uygulama İmar plan tadilatı.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi Kalpaklıoğlu Mahallesi, 35 pafta, 52 ada, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 66, 76, 82, 84, 88 parseller ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait 35 pafta , 52 ada, 67 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 13.07.2009 tarih ve 75 nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsellerin 1/1000 ölçekli planlarda Katlı Otopark Alanı (K3) üç katlı olarak planlı olup, civarın otopark ihtiyacının artması sebebiyle hazırlanan otopark projesi ile, bu alanın yeniden düzenlenerek katlı otopark (K5) beş katlı olarak planlanması uygun görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi “l” ve “c” bendine istinaden 1/1000 ölçekli 29M-Ic uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde yeniden düzenlenen Katlı Otopark (K5) alanı planlamasının uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.