T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

01

Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 1. Maddesinde bulunan, Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda, 1. Hukuk Müşavirliğinin 27.12.2013 tarih ve 418 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesinde, “İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 26 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Denetim Komisyonuna; Venhar PAKIRDAŞI 22 oy, Mustafa AKTAŞ 22 oy ve Mustafa ÇELİK 21 oy alarak seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

02

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 6895 ada, 1 parsel numaralı ve 2995 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 387 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesindeki söz taşınmazların bulunduğu alanlardaki sosyal-kültürel tesis alanı ile ilkokul alanı olarak planlı yerlere, özel sektör tarafından yatırım yapılmasına imkân sağlamak üzere (M) ticaret lejant işaretinin konulmasını ve ilkokul alanının, eğitim tesisleri alanına dönüştürülmesini istemektedir.

Söz konusu alanlardan, sosyal-kültürel tesis alanındaki plan tadilatı talebinin civarın karakterine uygun olmayacağı kanaatine varıldığından ve ilkokul alanındaki plan tadilatı talebinin, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 15.11.2013 tarih ve 87 sayılı inceleme raporu ile olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

03

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi, 10001 ada, 1 parsel, 3150 ada, 1 parsel, 10004 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.01.2014 tarih ve 7 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında, sosyal tesis alanı, meslek lisesi alanı, yeşil alan, (M) ticaret lejant işaretli ilköğretim tesis alanı olarak planlı yerlerin bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeniden düzenlenmesini istemektedir. Tadilat talebi hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 24.12.2013 tarih, 3984577 sayılı yazısı ile olumsuz görüşü bulunduğundan, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

04

Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kocasinan Erkilet Mahallesinde mülkiyeti Melikşah Üniversitesine ait alanda, 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.01.2014 tarih ve 1 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/25000 ölçekli nazım imar planında Öneri Üniversite Alanı olarak planlı; Erkilet Mahallesi, 2 pafta, 581 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2013 tarih,558 sayılı kararı ile orta yoğun gelişme konut alanı ve Eğitim tesisi alanı olarak planlanması, 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri planlama bölgesi Çevre Düzeni planı değişikliği gerektirdiğinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.11.2013 tarih, 17639 sayılı yazısı ile söz konusu plan değişikliğinin uygun bulunarak 1/100000 ölçekli planlara işlendiğini tarafımıza bildirmiştir.

1/100000 ölçekli plan değişikliğine uygun olarak; plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanan söz konusu alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

05

Talas Belediyesinin Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait 8 pafta 5705, 5660 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait 37 pafta, 157 ada, 1 parsellerde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin Reşadiye Mahallesinde mülkiyeti şahıslara ait 8 pafta 5705, 5660 parsel ve mülkiyeti Talas Belediyesine ait 37 pafta, 157 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 388 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesindeki söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda vatandaşların talebi üzerine, Belediyemiz Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 532 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planında, resmi kurum alanı ve ibadet yeri alanı olarak planlı yerlerin, plan tadilatı yapılmadan önceki hali ile yer değişikliği yapılmasını istemektedir. Söz konusu 8 pafta 5705, 5660 parsel numaralı taşınmaz malikinin noter onaylı muvafakatı bulunduğundan tadilat talebinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K35-D-07-C nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan ibadet yeri alanı olarak planlı yerin, resmi kurum alanı olarak, resmi kurum alanı olarak planlı yerin ise ibadet yeri alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

06

Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi 3 numaralı Turizm Gelişim Bölgesinde yapılacak olan otoparkın bedelinin belirlenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi 3 Nolu Turizm Gelişim Bölgesindeki yapıların otopark ihtiyaçları bölgede yer alan ticari ünitenin ve genel otoparkların, bodrum katında yapılacak olan otoparkların yapım işlemlerinin yatırılacak otopark bedelinden karşılanacağından bu bölgedeki otopark bedelinin belirlenmesi talebi hususunda hazırlanan 08.01.2014 tarih ve 4 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 3 nolu Turizm Gelişim Bölgesinde yapılacak turizm tesislerinin otopark ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla plan kararları ile belirlenen ticari ünite ve genel otoparkın altında yapılacak yeraltı otoparklarının ücretlerinin tespit edilmesi hususu incelenmiştir.

Erciyes Dağı Kış Sporları Turizm Merkezine ait 1/25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı sınırları içerisinin, Melikgazi Belediyesi tarafından belirlenen otopark ücreti bölgelerinden 1.Bölge olarak kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca 3 nolu Turizm Gelişim Bölgesi olarak ifade edilen bölgede yapılacak yeraltı otoparklarının yapılması durumunda 1.Bölge ücretlerinin dışında ortaya çıkacak maliyetlere göre turizm tesislerinin oda sayıları nispetinde belirlenecek ücretlerin yatırımcılardan tahsil edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

07

Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi”nin, onaylanması talebi hususunda hazırlanan 08.01.2014 tarih ve 5 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe esas olmak üzere Kent Estetik Kurulu tarafından hazırlanan “Kent Rehberi” ile ilgili incelemeler henüz tamamlanmadığından konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

08

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10079 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi, 10079 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.12.2014 tarih ve 378 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı, kentsel yeşil alan ve askeri alan olarak, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise konut dışı kentsel çalışma alanı, yeşil alan, askeri alan ve 20 metre genişliğinde yol olarak planlıdır. Bahsi geçen taşınmazın tamamının konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliğinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’nin 14. Maddesi gereğince ilgili kurumdan görüş alınmadığı ve aynı yönetmeliğin 27. Maddesi gereği bahsi geçen alandan kaldırılan yol ve yeşil alanın yerine ikame edilecek yeni alanların önerilmediği yönündeki plan müellifi görüşüne istinaden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

09

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 379 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Konaklar Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, ilkokul alanı, park alanı, çocuk bahçesi alanı, enerji nakil hattı, otopark ve yol olarak planlı olup, bahsi geçen alandaki konut adalarının birleştirilerek tek bir konut adası şeklinde planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili bölgede nüfus artışına neden olması, artan nüfusun ihtiyacına göre sosyal donatı alanının olmaması ve yolların kaldırılması ile ulaşım bütünlüğünün bozulması hususundaki plan müellifi görüşüne istinaden ayrıca plan değişikliği önerisinin çevredeki parselleri etkilemesi ve gerekli muvafakatların alınmaması nedeniyle talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

10

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesi 10166 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 390 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında küçük sanayi sitesi, yol, otopark ve park alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alanın yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

11

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 380 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu spor tesisi alanı olarak planlı yerin, parsel malikinin talebine istinaden, spor alanından çıkartılarak konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Yapılmak istenen plan değişikliği talebinin; parsel bazında olması, plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı ve üst ölçek plan kararlarına uymadığı gerekçesiyle reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

12

Hacılar Belediyesinin, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesi, Hacılar ilçesi, Eşmecik Mevkiinde İlave Nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.01.2014 tarih ve 2 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) planlı olup, alt ölçek planlar için gerekli olan kurum görüşleri tamamlanmıştır.1/25000 ölçekli nazım imar planında az yoğunluklu gelişme konut alanı (Bağ- Sayfiye alanı) olarak planlı alanların 1/5000 ölçekli ilave imar planları hazırlanmıştır.

1/5000 ölçekli K34-c-10c, K34-c-13d, K34-c-14a, K34-c-14b, K34-c-14c, K34-c-14d, K34-c-15a, K34-c-15b Nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan sosyal donatı alanları ile birlikte az yoğun konut alanı (Bağ sayfiye alanı) olarak planlanan ilave nazım imar planı hususunda çalışmalar devam ettiğinden; yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

13

Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesinde 225 hektarlık alanda Revizyon Nazım imar planı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Beğendik Mahallesinde 225 hektarlık alanda Revizyon Nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2014 tarih ve 391 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlıdır. Hacılar Belediyesi; bahsi geçen alanda mevcut yapılaşmalar, nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanan uygulama sorunları ve imar planında mülkiyet dikkatte alınmadan planlanması sebebiyle minimun 1000 m² parsel şartının uygulanma sorunları, bağ- bahçe özelliği gösteren bölgeye imar planında standartların 2 katı büyüklüğünde yeşil alan öngörülmesi ve diğer donatı alanlarının yer seçiminden kaynaklanan problemler nedeniyle bahse konu bölgenin imar planın revize edilmesi gerektiğini belirterek; söz konusu alana ilişkin hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı çalışması dikkate alınarak 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarının yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli K34-c-14-a ve K34-c-14-b Nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönündeki revizyon nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

14

Nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Ünpet Turizm Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu itiraz.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Ünpet Turizm Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. Belediyemiz meclisinin 09.09.2013 tarih ve 699 sayılı kararına istinaden hazırlatılarak onaylanmış olan, nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde yapmış olduğu itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 08.11.2014 tarih ve 6 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ünpet Turizm Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Belediyemiz Meclisinin, 09.09.2013 tarih, 699 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapmış olduğu itiraz değerlendirilmiştir. Kayseri 1.İdare Mahkemesi’nin, 2011/420 esas, 2012/1187 nolu kararında; LPG ikmal istasyonunun mevzuatta öngörülen mesafe koşullarını sağlamadığından, düğün salonu ve restoran gibi kullanımlarla bir arada bulunmasının kamu mal ve can güvenliğini ihlal ettiği belirtilmiştir. Bu karar göz önünde bulundurularak, ilçe belediyesinin talebine istinaden yapılan plan değişikliği ile, akaryakıt ve LPG ikmal İstasyonu olarak planlı bulunan yerdeki LPG lejant işareti kaldırılıp, akaryakıt istasyonu olarak planlanmıştır. Mahkemece yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi ile plan müellifi görüşünde de belirtildiği üzere, LPG tankları ile söz konusu alan içerisinde yer alan lokanta ve düğün salonu arasındaki mesafenin emniyet sınırını ihlal ettiği gerekçesi ile itirazın reddi uygun görülmüştür. Ancak; konu ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde herhangi bir değişiklik olması halinde, talebin yeniden değerlendirilebileceği yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

15

Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Şeker Gölü ve Civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker Mahallesinde, Şeker Gölü ve Civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 392 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şeker Fabrikası ve Civarını kapsayan planlama bölgesi 3 bölgeye ayrılmış olup,1. Etapta Şeker Fabrikası ve batısındaki yerleşim alanının 1/5000 ölçekli Nazım imar planı Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2011 tarih, 488 sayılı kararı ile; 2. Etapta Şeker Tepe Evler Mevkii olarak bilinen alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planları Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih, 597 sayılı kararı ile kabul edilerek yeniden planlanmıştır. Kocasinan Belediyesi 3.Etap olarak da Şeker Gölü ve Civarının planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu alanın Belediyemiz Meclisinin 13.02.2012 tarih, 66 sayılı kararı ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 26.02.2010 tarih, 1653 sayılı kararına istinaden 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında II. Derece Doğal Sit Alanı olarak planlandığından; alanın bu kararla planlanmış olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden talebe ilişkin karar almaya gerek olmadığı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

16

Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde, 3226 ada, 58 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesinde, 3226 ada, 58 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 393 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve yeşil alan olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel maliklerinin talebine istinaden; söz konusu parselin ilk planlarındaki durumu gibi imar adasına basarak yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Söz konusu talebin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı gerektirmediğinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

17

Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 10179 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Kazımkarabekir Mahallesi 10179 ada, 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 394 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında bağ ve sayfiye alanı ve yol olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen alanda bağ ve sayfiye alanı olarak planlı yerin, sosyal tesis olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

18

Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesinin, Karpuzatan Mahallesinde, 2335 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 395 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İlkokul Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait söz konusu taşınmaz üzerinde eğitim veren Nuh Mehmet Yamaner İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine; 2012-2013 öğretim yılında İmam Hatip Lisesi olarak hizmet verilmeye başlanan söz konusu alanın ihtiyaca cevap vermediğini belirterek; mevcut okul alanının batısında bulunan ve “oyun alanı ve otopark alanı” olarak planlı, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 7500 m²’lik alanın “Lise alanı” olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

19

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1188 parsel ile 2747 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1188 parsel ile 2747 ada, 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 396 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında dini tesis alanı, konut alanı, ticaret alanı, yeşil alan, yol olarak ve çocuk bahçesi alanı olarak planlı olup, dini tesis alanı ve çocuk bahçesi alanının imar planında yer değiştirilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 30N nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanların çocuk bahçesi alanı ve dini tesis alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

20

Kocasinan Belediyesi, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesi, Muammerbey Mahallesi, 33 pafta, 119 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 397 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında dini tesis alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, mülkiyeti Çukur Cami Vakfına ait olan parseldeki caminin yıkılıp yeniden yapılması düşünüldüğü belirtilerek, caminin çevresi ile birlikte değerlendirilerek mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait mevcut cami alanının batısında bulunan 515 ada, 2, 3, 8, 9, 12, 13 parseller üzerindeki yeşil alanın cami alanına dahil edilerek ibadet yeri olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 29M Nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ibadet yeri olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

21

Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi 180 ada 1 parsel ve 181 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Kıranardı-Fatih Mahallesi 180 ada 1 parsel ve 181 ada 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 398 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, bahsi geçen taşınmazların yoğunluğunun arttırılmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

22

Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 421 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan Melikgazi Belediyesinin, Gesi Fatih Mahallesi, 421 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 381 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi belediyesi, Gesi-Fatih Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin, bölgenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak, özel sektöre yatırım imkanı sağlamak üzere, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli K35-a-23-a nazım imar planı paftasından plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan konut alanı olarak planlı yerin, (M) ticaret lejant işaretli spor tesisi alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

23

Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, 3505 ada, 4, 42, 43, 46 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesinin, Yeşil Mahalle, 3505 ada, 4, 42, 43, 46 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.12.2013 tarih ve 399 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; ilgili alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında enerji nakil hattı, konut alanı ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Yeşil Mahalle'de bulunan parsellerin maliklerinin talebine istinaden; söz konusu alanda fiiliyatta bulunmayan ancak planlara işli olan, Mithatpaşa ve Hilal Mahalleleri sınırları içerisinde de devam eden enerji nakil hattının imar planlarından kaldırılarak alanın yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Plan tadilatı talebi ile ilgili olarak Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'nin 13.11.2013 tarih ve 4881 sayılı görüş yazısında belirtildiği üzere fiiliyatta enerji nakil hattının toplanmış olduğu ve ilgili hattın imar planlarından kaldırılabileceği bildirilmiştir. 1/5000 ölçekli 31L, 31M nazım imar planı paftalarında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerdeki enerji nakil hattının planlardan kaldırılması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

24

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Bahçelievler Mahallesi, 61-77 pafta, 322 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahsa ait Bahçelievler Mahallesi, 61-77 pafta, 322 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 382 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bahçelievler Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı bulunan yerin ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Söz konusu plan değişikliğinin parsel bazında olması nedeniyle talebin plan müellifinin olumsuz görüşü doğrultusunda reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

25

Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan Talas Belediyesinin, mülkiyeti şahıslara ait Reşadiye Mahallesi, 6 pafta, 5570 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 08.01.2014 tarih ve 8 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes Mahallesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talep edilmektedir. Bahsi geçen taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/25.000 ölçekli nazım imar planında çok az yoğun konut alanı olarak planlı olup alt ölçekli imar planları bulunmamaktadır.

Söz konusu ilave nazım imar planı talebi hakkında incelemeler devam ettiğinden konunun yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

26

Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesinde, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan Kocasinan Belediyesinin, Buğdaylı Mahallesinde, 149 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 27.12.2014 tarih ve 400 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebi üzerine; söz konusu parselde fırın yapılabilmesi amacıyla imar adasına ‘M’ lejant işaretinin eklenerek yeniden planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunduğundan, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

27

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 389 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.10.2013 tarih, 811 sayılı kararı ile uygun bulunan Sümer Mahallesinde 1591 ada, 1892 parsel; 1591 ada, 128,131,133ve 134 no’lu parsellerin bulunduğu alanın Sosyal Tesis Alanı, park alanı ve Kentsel Servis Alanı olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği; Belediyemiz Meclisinin 12.04.2013 tarih, 367 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından;

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.09.2013 tarih ve 174 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

28

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 307 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 377 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Köşk Mahallesi’nde, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin, cephesinin doğu yönünde olacak şekilde düzenlenmesi ve güneydeki 10 metrelik çekme mesafesinin 6 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, güneydeki çekme mesafesinin düşürülmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda akaryakıt istasyonuna giriş ve çıkışların düzenlendiği yeni bir öneri planın hazırlatılması uygun görülmüştür. Plan müellifine hazırlatılan yeni öneri plan ile; kuzey istikametinden doğu istikametine bağlanan kavşaktaki giriş kapatılmış olup, akaryakıt istasyonuna giriş-çıkışı da kapsayacak yeni bir yan yol düzenlemesi yapılmıştır. Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.11.2013 tarih, 307 sayılı kararının bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

29

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 08.01.2014 tarih ve 3 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Boğazköprü Mahallesinde üst ölçek plan kararlarına uygun olarak sanayi alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, arıtma tesisi alanı, ağaçlandırılacak alan, akaryakıt istasyonu, ticaret alanı, park alanı ve yol olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon uygulama imar planı talebi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden;

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 212 sayılı kararının yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

30

İncesu Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 89 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 89 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 27.12.2013 tarih ve 401 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Bahçesaray Mahallesi'nde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 nizam TAKS:0,30 ve KAKS:0,60 olarak planlı konut adalarının, herhangi bir yoğunluk artışı olmadan E:0,60 olacak şekilde planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak söz konusu imar adalarının A-3 nizam, TAKS:0,20 ve KAKS:0,60 olacak şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, İncesu Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 89 sayılı kararının bu şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

31

İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 86 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 383 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Garipçe Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere, LPG lejant işareti konulması talebi, belediyemiz Meclisi’nin 13.05.2013 tarih, 396 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisi’nin 02.09.2013 tarih ve 86 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

32

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 343 ve 347 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 343 ve 347 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 384 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisi’nin 02.12.2013 tarihli kararlarından;

343 sayılı kararı ile; Osman Kavuncu Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, (M) ticaret lejant işaretli bahçesiz kütle parselin, eski haline uygun olacak şekilde, (M) ticaret lejant işaretli bahçeli kütle parsel şeklinde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, bahsi geçen kütlenin güney istikametinde 3 metre kadar kaydırılarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varıldığından, talebin bu şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

347 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi’nde, dini tesis alanı olarak planlı alanın doğu ve güney kısmında yer alan yaya yollarının dini tesis alanı içerisine dahil edilerek genişletilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 02.12.2013 tarih, 343 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün, 347 sayılı kararın ise kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.12.2013 tarih, 343 ve 347 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

33

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 385 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarihli kararlarından;

239 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde Sağlık Tesisi Alanı olarak planlı alanın batı yönünde kaydırılarak ticaret alanının doğusuna; ticaret alanı olarak planlı yerin ise M işaretli Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak planlı yerin batısında planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin 12.08.2013 tarih, 618 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

241 sayılı kararı ile; Erkilet Mahallesinde, mülkiyeti Kocasinan Belediyesine ait 863 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanın doğusundaki 20 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 15 metre olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

242 sayılı karı ile, Erkilet Mahallesinde park alanı olarak planlı alanda Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden Trafo yerinin planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği gerektirmediğinden, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı,

243 sayılı kararı ile; Uğurevler Mahallesinde 7365 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu Sosyal Tesis Alanı olarak planlı alanın emsal değerinin 1.2 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği gerektirmediğinden kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 239, 241, 242 ve 243 sayılı kararlarının kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih 239, 241 ve 243 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 242 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

34

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih, 363, 364, 366 ve 367 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 18.12.2013 tarih ve 386 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarihli kararlarından;

363 sayılı kararı ile; Gültepe Mahallesinde, sosyal tesis alanı ve resmi kurum alanı olarak planlı yerlerin, kentsel servis alanı (KSA) ve park alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 12.08.2013 tarih, 612 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

364 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesi ve civarında, yeşil alan olarak planlı yerin; kentsel servis alanı, dini tesis alanı ve yeşil alan, kaptaj alanı olarak planlı yerin ise; yeşil alan olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 08.07.2013 tarih, 545 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

366 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi’nde, park alanı olarak planlı yerin; dini tesis alanı ve park alanı, dini tesis alanı olarak planlı yerin ise; park alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 12.08.2013 tarih, 602 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı,

367 sayılı kararı ile; Anafartalar Mahallesi’nde sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, bölgedeki ihtiyacı karşılamak üzere, 20*35 ebatlarında, K1 ticaret kütlesi olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin, 12.08.2013 tarih, 601 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.12.2013 tarih, 363 ve 364 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile, 366 ve 367 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

35

Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesi ve Kocasinan İlçesi, Örnekevler Mahallesinde sokak isminin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Turan Mahallesinde bulunan Harman 2. Sokak isminin Çilek Sokak olarak, Kocasinan İlçesi, Örnekevler Mahallesi, Ay Sokak isminin Cemal HATTAT sokak ve Temizel Sokak isminin de Elmas HATTAT sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 23.12.2013 tarih ve 55 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi Turan Mahallesinde bulunan Harman 2. Sokak isminin Çilek Sokak olarak, Kocasinan İlçesi, Örnekevler Mahallesi, Ay Sokak isminin Cemal HATTAT sokak ve Temizel Sokak isminin de Elmas HATTAT sokak olarak değiştirilmesi taleplerinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

36

Yeşilhisar Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi ve Pınarbaşı Belediyesinin, Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. de bulunan hisselerinin devredilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi ve Pınarbaşı Belediyesi, Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. de bulunan ve Nominal değerleri 5,00’er TL. olan %0,01’er hisselerinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi talebleri hususunda İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.12.2013 tarih ve 663 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Develi Belediyesi, Tomarza Belediyesi ve Pınarbaşı Belediyesi, Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret A.Ş. de bulunan ve Nominal değerleri 5,00’er TL. olan %0,01’er hisselerinin Belediyemize devredilmesi taleplerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

37

Mardin Valiliğinin ilçe, belde ve köylerinde kullanılmak üzere parke taşı verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesi gereğince, Mardin Valiliğinin ilçe, belde ve köylerinde kullanılmak üzere parke taşı verilmesi talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 24.12.2013 tarih ve 159 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/a maddesi gereğince, Mardin Valiliğinin ilçe, belde ve köylerinde kullanılmak üzere parke taşı verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

38

Huzurevi Engelli Bakım Merkezi hizmet binalarının işletmesinin 30.04.2014 tarihine kadar Belediyemizce yürütülmesi talebinin görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi 1511 Ada 42 Parsel'de bulunan Huzurevi Engelli Bakım Merkezi hizmet binalarının Huzurevi'nin devir işlemleri ve resmi açılış onayı ile ilgili Bakanlıkça yapılan yazışmaların ve yapılacak olan hizmet alımı ihalesi sürecinin zaman alacak olması nedeniyle, söz konusu Huzurevi binasının her türlü giderleri ile işletmesinin 30.04.2014 tarihine kadar Belediyemizce yürütülmesi talebinin görüşülmesi hususunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 27.12.2013 tarih ve 202 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Karpuzatan Mahallesi 1511 Ada 42 Parsel'de bulunan Huzurevi Engelli Bakım Merkezi hizmet binalarının Huzurevi'nin devir işlemleri ve resmi açılış onayı ile ilgili Bakanlıkça yapılan yazışmaların ve yapılacak olan hizmet alımı ihalesi sürecinin zaman alacak olması nedeniyle, söz konusu Huzurevi binasının her türlü giderleri ile işletmesi işinin 5393 Sayılı Kanun 75. maddesinin (a) bendi gereğince 30.04.2014 tarihine kadar Belediyemizce yürütülmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

39

Zabıta Personeline 2014 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Zabıta Personeline 2014 yılında her ay ödenecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi hususunda Zabıta Daire Başkanlığının 31.12.2013 tarih ve 1265 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 27.12.2013 gün ve 28864 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde, “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele, belediye meclisi kararıyla tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktu tutar ödenir.” denilmektedir.

27.12.2013 gün ve 28864 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2014 yılı Mali Bütçe Kanununun (K) cetveline göre, Zabıta Personeli için; nüfusa göre her ay için üst sınır olan 382,00TL’nin fazla çalışma ücreti olarak 2014 yılı içerisinde ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

40

Talas Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2013 tarih ve 679 sayılı kararı ile onanarak ilan edilen Talas İçesi, Talas Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 06.01.2014 tarih ve 20 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2013 tarih ve 679 sayılı kararı ile onanarak ilan edilen Talas İçesi, Talas Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı ilan süresi içerisinde Cengiz AKPARLAR tarafından yapılan itirazın tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

41

3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Talas Bulvarının üniversite çıkışı ile Cemil Baba mezarlığı arasındaki güncel güzergah planının İmar Planına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Talas Bulvarının üniversite çıkışı ile Cemil Baba mezarlığı arasındaki güncel güzergah planının İmar Planına işlenmesi talebinin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 06.01.2014 tarih ve 21 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3. Etap Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında Talas Bulvarının üniversite çıkışı ile Cemil Baba mezarlığı arasındaki kesimde tip kesit değişikliği yapıldığını ve doğrultuda güzergah plan paftalarının yeniden hazırlandığını ayrıca raylı sistem hattının 2+720.00 km’sinden başlayıp Erciyes Üniversitesi Hastane önünden geçen güzergahın iptal edildiğini belirterek güncel güzergah planının İmar Planına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

42

Mülkiyeti Belediyemize ait, Pervane Mahallesi, 507 pafta, 4977 ada, 1 numaralı taşınmazın, Kayseri İl Müftülüğü adına yapılan tahsisin kaldırılması talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında cami alanı olarak belirlenmiş olan, Pervane Mahallesi, 507 pafta, 4977 ada, 1 numaralı taşınmazın, Kayseri İl Müftülüğü adına yapılan tahsisin kaldırılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 31.12.2013 tarih ve 4351 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında cami alanı olarak belirlenmiş olan, Pervane Mahallesi, 507 pafta, 4977 ada, 1 numaralı taşınmazın, Kayseri İl Müftülüğü adına yapılan tahsisin kaldırılması talebinin, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

43

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Sahabiye Medresesinin restorasyon ve kira karşılığında Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi, Ahmet Paşa caddesi üzerinde bulunan Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Sahabiye Medresesinin restorasyon ve kira karşılığında Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 11 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Sahabiye Mahallesi, Ahmet Paşa caddesi üzerinde bulunan Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Sahabiye Medresesinin restorasyon ve kira karşılığında Belediyemize tahsisi hususunda hazırlanacak ön ve kati protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin BEYHAN’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

44

Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine ile ilgili olarak Belediyemiz ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında İmzalanan protokolün onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Barbaros Mahallesi, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampusu içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsisli Elektrik santrali, Buhar Santrali ve Eğitim Yapısı Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine çevrilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak Belediyemiz ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında İmzalanan protokolün onaylanması talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 10 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Barbaros Mahallesi, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampusu içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine tahsisli Elektrik santrali, Buhar Santrali ve Eğitim Yapısı Binalarının Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesine çevrilmesi ve işletilmesi ile ilgili olarak Belediyemiz ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği arasında İmzalanan protokolün onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

45

Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinin içerisindeki sosyal tesisin, Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye tahsisinin yapılması ve bedelinin belirlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Selçuklu Uygarlığı müzesi olarak kullanılmak üzere 18.09.2011 tarihinden itibaren 10 yıllığına kiralanan, Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinin içerisindeki sosyal tesisin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %99' hissesi belediyemize ait olan Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye 18.09.2021 tarihine kadar tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 09.01.2014 tarih ve 51 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Selçuklu Uygarlığı müzesi olarak kullanılmak üzere 18.09.2011 tarihinden itibaren 10 yıllığına kiralanan, Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesinin içerisindeki sosyal tesisin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) fıkrasına istinaden %99' hissesi belediyemize ait olan Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye 18.09.2021 tarihine kadar tahsisin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis bedelinin belirlenmesi talebi hususunda; Meclis Üyeleri Mustafa ÇELİK ve Ahmet HERDEM’in yazılı önergeleri doğrultusunda, söz konusu sosyal tesisin 18.09.2021 tarihine kadar bedelsiz olarak Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye tahsis edilmesi yönündeki önergelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

46

Almanya’nın Münih kentinde 15-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Alman Bilim Müzesi tarafından düzenlenecek olan eğitim programına katılmak üzere personel görevlendirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Almanya’nın Münih kentinde 15-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Alman Bilim Müzesi tarafından düzenlenecek olan eğitim programına katılmak üzere, tüm masraflar AB tarafından karşılanmak üzere Bilim Merkezi Proje Yürütücüsü Nuh MURAT, Proje Yürütücü Yardımcısı Ayhan ÇAKICI ve Proje Uzmanı Mehmet BÜYÜKBAHÇECİ’nin yurtdışı seyahati için izin verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 30.12.2013 tarih ve 670 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Almanya’nın Münih kentinde 15-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Alman Bilim Müzesi tarafından düzenlenecek olan eğitim programına katılmak üzere, tüm masraflar AB tarafından karşılanmak üzere Bilim Merkezi Proje Yürütücüsü Nuh MURAT, Proje Yürütücü Yardımcısı Ayhan ÇAKICI ve Proje Uzmanı Mehmet BÜYÜKBAHÇECİ’nin yurtdışı seyahatine izin verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

47

İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, 2014 ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetveline istinaden, 2014 yılında İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele fazla çalışma ücretinin ödenmesi talebi hususunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığının 07.01.2014 tarih ve 22 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde: 27.12.2013 gün ve 28864 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K cetvelinde, “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele, belediye meclisi kararıyla tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.” denilmektedir.

27.12.2013 gün ve 28864 Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 2014 yılı Mali Bütçe Kanununun (K) cetveline göre, İtfaiye Personeli için nüfusa göre her ay için üst sınır olan 382,00TL’nin 2014 yılı içerisinde fazla çalışma ücreti olarak ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

48

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik kriterlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvel’inin (Memur Kadro İhdası) onaylanması talebi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrası ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvelin (Memur Kadrosu İhdası) onaylanması talebi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 10.01.2014 tarih ve 24 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesinin bir ve ikinci fıkrası ile Mahalli İdare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanzim edilen I Sayılı Cetvelin (Memur Kadrosu İhdası) onaylanmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

49

2014 Mali Yılında belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, 2014 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebi hususunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 26 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24 ve Kamuda Geçici İşçi Çalıştırılmasına ilişkin 5620 Sayılı Kanunun 3. Maddesi uyarınca 2014 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak Geçici (Mevsimlik) İşçilere ait vize cetvelinin onaylanması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

50

Mülkiyeti Belediyemize ait, muhtelif mahallelerde bulunan bazı taşınmazların satışlarının yapılması talebi.

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, muhtelif mahallelerde bulunan bazı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 87 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 4817 ada, 1 parsel numaralı, 13.000,00m² yüzölçümlü, imar planında konut + ticaret alanı olarak planlı, Kavakyazısı Mahallesi (2. Mıntıka) 2888 ada, 4 parsel numaralı, 10.734,46m² yüzölçümlü, imar planında konut + ticaret alanı olarak planlı, Beyazşehir Mahallesi, 3597 ada, 3 parsel numaralı, 2.508,13m² yüzölçümlü, imar planında (M) işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı, 3729 ada, 3 parsel numaralı, 4.523,61m² yüzölçümlü, imar planında (M) işaretli sosyal tesis alanı olarak planlı, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 456 ada, 1 parsel numaralı, 10.731,33m² yüzölçümlü, 457 ada, 1 parsel numaralı, 5.697,61m² yüzölçümlü, 458 ada, 2 parsel numaralı, 880,15m² yüzölçümlü, 460 ada, 2 parsel numaralı, 4.938,91m² yüzölçümlü, 448 ada, 2 parsel numaralı, 2.028,06m² yüzölçümlü, 449 ada, 1 parsel numaralı, 7.349,74m² yüzölçümlü, imar planında konut alanı olarak planlı, 450 ada, 1 parsel numaralı, 7.587,40m² yüzölçümlü, 451 ada, 1 parsel numaralı, 6.953,93m² yüzölçümlü, 452 ada, 1 parsel numaralı, 5.458,87m² yüzölçümlü, 453 ada, 3 parsel numaralı, 1.303,07m² yüzölçümlü, 455 ada, 1 parsel numaralı, 1.659,39m² yüzölçümlü, imar planında konut alanı olarak planlı, Melikgazi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 163 ada, 18 parsel numaralı, 1.688,18m² yüzölçümlü, 164 ada, 11 parsel numaralı, 2.865,86m² yüzölçümlü, imar planında küçük sanayi sitesi olarak planlı taşınmazların, 2886 sayılı kanunun amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

51

Belediyemizde Sözleşmeli personel olarak görev yapan 2 adet personelin 2014 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi.

 

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Kanunun 49’ncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Belediyemizde sözleşmeli personel olarak görev yapan 2 adet personelin 2014 mali yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 13.01.2014 tarih ve 27 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca;

 

S.N.

Sicil

Adı Soyadı

K/D

Kadro Ünvanı

2014 Tavan Ücret

2014 Öd. Net Ücret

1

1149

Fatma Burcu BATUKAN

5

Mimar

2.774,10

1.580,00

2

1150

Tuğçe BARUT

7

Eğitmen

1.704,59

1.480,00

 

Yukarıda adı geçen, kadro karşılığı gösterilerek sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak kişilere, tabloda belirtilen net ücretlerinin 2014 mali yılında ödenmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

52

Turan Mahallesinde bulanan sokaklara isim verilmesi talebi.

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulanan sokaklara isim verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 10.01.2014 tarih ve 21 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan Yunus Bekir Caddesi, no:26 ile 28 kapı numaralı konutların arasındaki bağlantı yoluna Ramazan TAŞTAN isminin verilmesi ve Melikgazi İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan Nergis 2. Sokak isminin, Güngör Sokak’tan sonraki kısmına Yorulmaz Sokak isminin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

53

Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 21, 31, 32, 33, 34, 35 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda,1/25.000 ölçekli NİP değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 21, 31, 32, 33, 34, 35 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda,1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 66 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesi, 11110 ada, 21, 31, 32, 33, 34, 35 ve 37 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda,1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

54

Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 67 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kazım Karabekir Mahallesi, 4757 ada, 62 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

55

Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 69 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar ve Germir Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

56

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 68 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Sakarya mahallesinde 5725 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

57

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesinde Özel proje alanı olarak planlı yerdeki 6087 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılabilmesi için plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesinde Özel proje alanı olarak planlı yerdeki 6087 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılabilmesi için plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 70 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün, Mimarsinan Mahallesinde Özel proje alanı olarak planlı yerdeki 6087 parsel numaralı taşınmazın satışının yapılabilmesi için plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

58

Kocasinan Belediyesinin, Kızık Mahallesinde 5540 ada, 171 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kızık Mahallesinde 5540 ada, 171 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 85 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kızık Mahallesinde 5540 ada, 171 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

59

Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 97 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Güneşli Gömeç Mahallesi, 2843, 2852 ve 2853 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

60

Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 95 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi 6926 ada, 1 ve 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

61

Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, K35-a-21b-4d pafta, 6925 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, K35-a-21b-4d pafta, 6925 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 94 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan İlçesi, Tanpınar Mahallesi, K35-a-21b-4d pafta, 6925 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

62

Kocasinan Belediyesinin talebine istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarında değişiklik yapılması.

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin talebine istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarında değişiklik yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 83 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin talebine istinaden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan notlarında değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

63

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kocasinan İlçesi, Güneşli Kızık mahallesi, 5528 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave NİP yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kocasinan İlçesi, Güneşli Kızık mahallesi, 5528 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 96 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kocasinan İlçesi, Güneşli Kızık mahallesi, 5528 ada, 72 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

64

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 91 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10442 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

65

Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3263 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3263 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 90 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3263 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

66

Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 89 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Şeker mahallesi, 427 pafta, 2797 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

67

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9, 10 ve 11 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9, 10 ve 11 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 98 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 9, 10 ve 11 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

68

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 26, 27, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 26, 27, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 100 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Kocasinan Belediye Meclisinin 09.01.2014 tarih, 26, 27, 28, 29 ve 30 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

69

Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 6, 9, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 6, 9, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 103 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Melikgazi Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 6, 9, 11, 14 ve 15 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

70

Talas Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 2 sayılı, 08.01.2014 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 2 sayılı, 08.01.2014 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 102 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarih, 2 sayılı, 08.01.2014 tarih, 15 ve 16 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

71

İncesu Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 106 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre İncesu Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 12 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

72

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde bulunan, 11466 ada, 21, 22 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde bulunan, 11466 ada, 21, 22 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 104 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesinde bulunan, 11466 ada, 21, 22 ve 26 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

73

Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 11104 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 11104 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 105 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Tavlusun Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 11104 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

74

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde bulunan, 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde bulunan, 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 108 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde bulunan, 2453 ada, 23 ve 24 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

75

Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirler İnşaat Ltd.Şti’nin taleplerine istinaden, Sivas Bulvarından Mimarsinan kavşağına kadar olan yol güzergahında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirler İnşaat Ltd.Şti’nin taleplerine istinaden, Sivas Bulvarından Mimarsinan kavşağına kadar olan yol güzergahında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 107 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirler İnşaat Ltd.Şti’nin taleplerine istinaden, Sivas Bulvarından Mimarsinan kavşağına kadar olan yol güzergahında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

76

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Erkilet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yer alan Su depolarının İmar planlarına işlenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Erkilet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yer alan Su depolarının İmar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 101 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Erkilet ve Yavuz Selim Mahallelerinde yer alan Su depolarının İmar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

77

Melikgazi Belediyesinin, Kılıçarslan Mahallesi, 2242 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kılıçarslan Mahallesi, 2242 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 109 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kılıçarslan Mahallesi, 2242 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

78

Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 110 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Becen Mahallesi, 10343 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2014

 

 

 

 

79

Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 171 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

Meclis üyesi Rıfat YILDIRIM’ın sözlü önerisi ile, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 171 sayılı kararının incelenmesi talep edilmiştir. Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet SAVRUK tarafından konu oylamaya sunularak oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildiğinden talep 79. madde olarak gündeme alınmıştır.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisinin 01.08.2011 tarih ve 171 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.