2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.01.2011 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

2

1

 

55

Mevcut toptancı halinin uygun bir yere taşınması yönünde plan değişikliği yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlant sınırları içerisindeki, Kocasinan İlçesi sınırları içinde bulunan mevcut toptancı halinin, 5957 sayılı kanun gereği uygun bir yere taşınması yönündeki plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.01.2012 tarih ve 2’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; şehrin merkezinde yer alan söz konusu toptancı halinin altyapıya ve trafiğe yük getiren bir durum oluşturduğu, ayrıca 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanuna göre gerekli tesis, laboratuar ve depolar mevcut hal alanında karşılanamadığından bu alanın uygun bir yere taşınması gerektiğinden plan değişikliği talep edilmektedir.

Plan müellifi tarafından Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve Tanpınar Mevkii, 6926 ada, 2 parselde planlı turizm tesis alanı olarak planlı alanın ulaşım bağlantıları ve civarın karakterine de uygun olarak toptancı hali olarak düzenlenmesi,

Mevcut hal alanı olarak planlı yerin de civarın karakterine uygun olarak sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması önerilmektedir. Plan çalışmaları esnasında söz konusu tadilat ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği de yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

1/25000 ölçekli K35-A4 nazım imar planı, 1/5.000 ölçekli 32N nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 32N-IIIa, 32N-IIId uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde turizm tesis alanı ve park olarak planlı yerin, toptancı hali ve park alanı olarak planlanmasının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7/c ve 7/t maddelerine istinaden;

1/25000 ölçekli K35-D1 nazım imar planında Toptan Ticaret Alanı ve 1/5.000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında hal alanı ve otopark olarak planlı yerin ise 1/25000 ölçekli planlarda gelişme konut alanı, 1/5000 ölçekli planlarda ise konut alanı, ilköğretim alanı, ticaret alanı, park, otopark ve yol olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

2

1

 

56

Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazın İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazın incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi, Uğurevler Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazın İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Fatma ÇÖPLÜ, İrfan METİN, Hatun METİN ve Cemal METİN tarafından yapılan itirazın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.01.2012 tarih ve 3’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 3220 ada, 32 ve 33 parsel nolu taşınmaz mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında İlköğretim Alanı, Belediyemiz meclisinin 14.11.2011 tarih, 721 sayılı kararı ile yapılan Uğurevler revizyon nazım imar planında ise yeşil alan ve az bir kısmı ticaret alanı olarak planlıdır.

Yukarıda adı geçen parsel malikleri parsellerinin yeşil alan olarak planlanmasının kendilerini mağdur ettiğini belirterek, parsellerinin konut alanı olarak planlanması için askı ilan süresi içerisinde plana itiraz etmişlerdir.

İtirazın plan müellifi görüşüne istinaden reddinin uygun olacağı, Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın, kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

2

1

 

57

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 7, 9, 10 ve 12 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.01.2012 tarih ve 4’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarihli kararlarından;

10 sayılı kararı ile; Erkilet yerleşiminde, S.S.Erciyes Küçük Sanayi Sitesi kooperatifinin talebi üzerine Kentsel Servis Alanı olarak planlı alanda kat içi yükseklik değerinin (tesisat galerileri dahil) 4.50 metreden 5.00 metreye çıkarılması yönündeki 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 04.01.2012 tarih, 10 sayılı kararının yukarıdaki ifade eklenerek kabulünün, 7, 9 ve 12 sayılı karalarının ise yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.01.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

1

2

1

 

58

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 11.01.2012 tarih ve 5’nolu İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarihli kararlarından;

23 sayılı kararı ile; Selçuklu Mahallesinde, topoğrafik yapıdan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla ticaret alanı olarak planlı yerin yeşil alan, otopark ve yeşil alan olarak planlı yerlerin ise ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.10.2011 tarih, 701 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı,

24 sayılı kararı ile, Erenköy Mahallesinde, askeri alan, yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.10.2011 tarih, 698 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.01.2012 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.