Top. Tarihi : 13.04.2015

Karar No : 294

Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2014 yılına ait 1 yıllık faaliyet

raporunun tasdik edilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2014 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun tasdik edilmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.04.2015 tarih ve 643 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2014 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

295

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2014 Mali yılına ait Hesap, İş ve İşlemleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2014 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerini Denetimleri hususunda hazırlanan 31.03.2015 tarih ve 2 numaralı Denetim Komisyon Raporu okundu.

Belediyemizin 2013 Mali Yılına ait, Hesap, İş ve İşlemlerini ilişkin ekte sunulduğu şekli ile hazırlanan Denetim komisyon raporu, 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

296

B.Şehir Belediye Belediye Encümenine üye Seçiminin yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 24.03.2015 tarih ve 429 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; Yapılan gizli oylama neticesinde, 63 üyenin katılımıyla, 48’er oy alan Metin MERMERKAYA, Mehmet KEÇİBAŞ, Mehmet SAVRUK, Zekeriye ERGÜNEŞ ve Mehmet BÜYÜKBAŞ’ın 1 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2015

Karar No : 297

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 24.03.2015 tarih ve 432 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; Seçime ilişkin Meclis üyesi Mehmet SAVRUK’un vermiş olduğu önergede komisyon üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık yapılması önergesi doğrultusunda yapılan açık oylamada 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna; Hakan MAHİROĞLU, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Ahmet Serdar ALTUNTUĞ, Mustafa GENGEÇ, Ahmet Tahir GÜL, Halil BÜYÜKNALBANT, Arif BALKAYA, Muzaffer ERCAN ve Mustafa AKPINAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2015

Karar No : 298

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 24.03.2015 tarih ve 430 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: Seçime ilişkin Meclis üyesi Mehmet SAVRUK’un vermiş olduğu önergede komisyon üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık yapılması önergesi doğrultusunda yapılan açık oylamada 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna; Mehmet BÜYÜKBAŞ, Levent BÜYÜKKEÇECİ, Özkan ALTUN, Mustafa İNCEOK, İlyas EMRE, Mustafa TEMUR, Ramazan YAPICI, A. Osman YILDIZ ve Osman KOÇ’un seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2015

Karar No : 299

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye Seçiminin yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 24.03.2015 tarih ve 434 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: Seçime ilişkin Meclis üyesi Mehmet SAVRUK’un vermiş olduğu önergede komisyon üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık yapılması önergesi doğrultusunda yapılan açık oylamada 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna; Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Murat KALEM, Ömer ÖZUZUN, Cemal ACER, Tuncay ŞAHİN, Mustafa AKBULUT, Ayşe SEYHAN, Necati ERAVŞAR ve F.Meltem MARAŞLIOĞLU’nun seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2015

Karar No : 300

Konusu : Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması hususunda 1.Hukuk Müşavirliği’nin 24.03.2015 tarih ve 431 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: Seçime ilişkin Meclis üyesi Mehmet SAVRUK’un vermiş olduğu önergede komisyon üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık yapılması önergesi doğrultusunda yapılan açık oylamada 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ulaşım Komisyonuna; Mustafa GENGEÇ, Mesut MUCUK, Osman TURAN, H. Ahmet DOĞAN, Oğuzhan BERK, Kamuran TEMİR, Ömer ÖZUZUN, Mustafa SAVAŞ ve Hikmet ŞAHİN’in seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2015

Karar No : 301

Konusu : Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebi hususunda 1. Hukuk Müşavirliği’nin 24.03.2013 tarih ve 433 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: Seçime ilişkin Meclis üyesi Mehmet SAVRUK’un vermiş olduğu önergede komisyon üyelerinin 1 yıllığına seçilmelerine ve oylamanın açık yapılması önergesi doğrultusunda yapılan açık oylamada 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Mehmet Seyhan KALKAN, Ahmet BİLİCİ, Mehmet ÖZOĞUL, Suna ÇAKIR, Hüseyin EKER, Ahmet BOSTANCI, Mustafa AKBULUT, Hayri SOLAK ve Mustafa GÖKTAŞ’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

302

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mevlana Mahallesinde mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 1673 ada, 1 parsel ve 1637 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 124 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesin'de, mülkiyeti Talas Belediyesine ait taşınmazların bulunduğu alandaki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında resmi kurum alanı olarak planlı yerin sağlık tesisi alanı, aynı bölgedeki sağlık tesisi alanı olarak planlı yerin ise akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak planlanmasını talep etmektedir. Sağlık tesisi alanının yer değişikliği ile ilgili Kayseri Sağlık İl Müdürlüğü'nün uygun görüşü bulunmaktadır. Ayrıca resmi kurum alanı olarak planlı alanın sağlık tesisi alanı olarak planlanması hususunda Talas Kaymakamlığı'nın olumlu görüşü bulunmaktadır.

Bahsi geçen (NİP-2780,23 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi, Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Kuralları Standardı Tebliğinin 1.12.6 maddesinde belirtilen ''İstasyonun zemini düzgün olmalı, araç giriş-çıkışı için gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve aydınlatma yapılmış olmalıdır.'' ifadesine istinaden ve yerinde yapılan teknik analizler sonucunda değerlendirilmiştir. Akaryakıt istasyonu olarak planlanmak istenen alana 25 metre genişliğindeki yoldan yapılacak girişte 2 ile 3 metre arasında kot farkı bulunması (yolun akaryakıt istasyonuna girişte yukarıda kalması) ve aynı şekilde akaryakıt istasyonundan 25 metrelik yola çıkışta 2 ile 3 metre arasında kot farkının bulunması (yolun akaryakıt istasyonundan çıkışta aşağıda kalması) emniyet açısından sorun oluşturacağından ve alanın mevcut kavşağa bitişik olmasından dolayı talebin Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR'ın kabul oyuna karşın oy çokluğu ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

303

Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 302 pafta, 3077 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.04.2015 tarih ve 137 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlıdır. Parsel maliki Kocasinan Belediyesine başvurarak, söz konusu parsel mücavirinde Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih, 97 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih, 690 sayılı kararlarına istinaden onanan plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine ve mülkiyet hakkının ihlali yönüyle yasalara aykırı olduğunu belirterek, eski plandaki yeşil alanın korunması talebinde bulunmuştur.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

304

Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, 7799 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.03.2015 tarih ve 118 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Gültepe Mahallesi’nde, 7799 adada bulunan cami alanının daha işlevsel kullanılabilmesi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla bu alanın, güneyindeki 15 metrelik yolu içine alacak şekilde genişletilmesi yönündeki (NİP-2759,51 plan işlem numaralı) talebin, alanda yeni sorunları beraberinde getireceği kanaatine varıldığından oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

305

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesinde, mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 394 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile yol ve park olarak terkin edilen alanın bulunduğu yerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 125 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında pazar alanı olarak planlı yerin, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Söz konusu alanda kapalı pazar yapılmak üzere ticaret alanı planlanması talep edilmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan pazar alanı olarak planlı yerin, yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanması talebi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, ticaret alanı olarak planlanması istenen yerin kapalı pazar alanı olarak planlanmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Pazar alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması talebinin değiştirilerek yeşil alan ve kapalı pazar alanı olarak planlanması hususunda hazırlanan (NİP-2780,27 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliğinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

306

Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait, Kermelik Mahallesinde, J35-c-21-a pafta, 118 ada, 472 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 126 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Özvatan Belediyesi, mülkiyeti Belediyesine ait olan söz konusu parselin bulunduğu alanda ilgili kurumların Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş., Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, BOTAŞ, Özvatan Kaymakamlığı, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü uygun görüşleri doğrultusunda ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporunu hazırlatarak, bu alanın Kermelik Mahallesi yerleşim alanı olarak sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı olarak planlanması yönünde nazım imar planı yapılmasını istemektedir.

Bahsi geçen alan 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında tarım alanı olarak planlıdır. 1/100000 ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı plan hükümleri 7.16 maddesinde “Bu plan kapsamında düzenlemesi yapılmış kentsel yerleşik alanlar, kentsel gelişme alanları ve diğer kentsel arazi kullanım türlerinin sınırları, onaylı planlar, mevcut yapılaşmalar, ölçeğin gerektirdiği düzeyde elde edilecek kurumsal veriler, doğal, yapay ve yasal eşikler doğrultusunda, kentsel nüfus kabulleri aşılmayacak şekilde, bakanlığın uygun görüşü alınarak, 1/25.000 alt ölçekli çevre düzeni planları yapılması durumunda değiştirilebilir.” denilmektedir. ÇDP plan hükümlerine istinaden öncelikli olarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi gerektiğinden, bahsi geçen alanın 1/25.000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmadan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılıp yapılmayacağı yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş sorulmuştur. Ancak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesinde “(1) Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır. (2) Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.” hükmüne istinaden kurum görüşü belirtilen süre içerisinde tarafımıza ulaşmadığından olumlu kabul edilmiştir.

1/5000 ölçekli J35-d-25-b ve J35-c-21-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin ilgili kurumların uygun görüşleri doğrultusunda Kermelik Mahallesi yerleşim alanı olarak az yoğun konut alanı, ibadet alanı, yeşil alan, ticaret alanı ve yol olarak planlanması yönündeki (NİP-9397 Plan İşlem Numaralı ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

307

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 53 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 53 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.04.2015 tarih ve 138 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 53 sayılı kararına ilişkin çalışmalar henüz tamamlanmadığından konunun yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

308

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 680 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde Feyzullah IŞIK ve Mestaş Metal Endüstri San. Ve Tic. A. Ş.’nin yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 680 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına, askı ilan süresi içerisinde Feyzullah IŞIK ve Mestaş Metal Endüstri San. Ve Tic. A. Ş.’nin yaptığı itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan 01.04.2015 tarih ve 133 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına yapılan itirazlar incelenmiştir.

2828 parsel nolu taşınmaz maliki, plan onama sınırı içerisinde benzinlik olarak yıllarca hizmet veren alanlarının imar planında korunmasını ve alanlarının Akaryakıt istasyonu olarak planlanması talebinin, bu alanın hiçbir zaman imar planlarında akaryakıt istasyonu olarak planlanmadığı gerekçesi ile reddinin uygun olacağı,

680 parsel nolu taşınmaz maliki, söz konusu taşınmazın civarındaki yapılaşmalara uygun olarak konut olacak şekilde planlanması talebinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alana ilişkin ilgili kurum görüşü de alınarak resmi kurum alanı olarak planlı yerin, civarın plan karakterine göre yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli 31O nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan resmi kurum alanı olarak planlı yerin konut alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,54 Plan İşlem Numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR’ın şerhine karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı, 2828 parsel malikinin talebinin ise oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun,Hakan MAHİROĞLU’nun sözlü teklifi ile yukarıda bahsedilen 680 nolu parselin sehven yanlış yazıldığı gerekçesiyle bu alana 6326 ada, 8 parselin yazılarak, talebin bu şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

309

Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10545 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Erenköy Mahallesi 10545 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.03.2015 tarih ve 119 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, bağ-sayfiye evi alanı ve yol olarak planlı yerin, mevcut yapılaşmalar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli 27N nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin yol ve bağ-sayfiye evi alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,52 plan işlem numaralı) nazım imar plan tadilatı talebinin oy birliği kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

310

Mimarsinan Mahallesi 1764 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1764 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.03.2015 tarih ve 120 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda, parsel hissedarının talebine istinaden resmi kurum alanı olarak planlı yerin, ticaret alanı olarak planlanmasını istemektedir. Ancak alanın çevresinde yapılan incelemeler sonucunda, bu alanda yeni bir ticaret alanına ihtiyaç olmadığı kanaatine varıldığından (NİP-2761,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

311

Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait olan, 705 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait olan, 705 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 127 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesi, Kılcan Mahallesi’nde, mülkiyeti Yeşilhisar Belediyesine ait Niğde-Adana karayolu üzerinde bulunan, resmi kurum alanı olarak planlı yerin, ilçenin ekonomisine katkı sağlanması amacıyla, ticaret alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli L34-a-17-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin, ticaret alanı olarak planlanması yönündeki (NİP-2772,2 plan işlem numaralı) nazım imar plan değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

312

Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Erciyes -Reşadiye Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 01.04.2015 tarih ve 134 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes-Reşadiye Mahallesinde, Talas Belediye Meclisi'nin 04.08.2014 tarih, 143 sayılı kararına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.09.2014 tarih, 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin mevcut durumla uyumsuzluklar oluşturduğu belirtilerek uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talep edilmiştir. Erciyes Mahallesi ile Mimarsinan organize sanayi kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metrelik yolun kuzeyindeki kamulaştırma sınırı içerisinde yeşil alan olarak planlı yerin fiili duruma göre konut alanı olarak planlanması, ayrıca söz konusu yolun güneyinde fiili duruma göre yol ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek yol, yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden (NİP-2819,2 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

313

Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait 388 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait 388 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 128 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Yenidoğan Mahallesindeki, sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı alanın bir kısmının bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ticaret+konut (TİCK) olarak, bir kısmının akaryakıt ve servis istasyonu olarak, bir kısmının ise yeşil alan olarak planlanmasını talep etmiştir. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 20.03.2015 tarih ve 4871 sayılı yazısı ile mülkiyeti Erciyes Üniversitesi'ne ait 394 ve 402 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde kaldırılan sosyal donatılar için ilave imar planı yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Söz konusu sosyal tesis ve yeşil alan olarak planlı yerin, ticaret+konut (TİCK) alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, yeşil alan olarak planlanması talebi değerlendirilmiştir. Kaldırılan sosyal tesis alanının yerine, Talas Belediyesi Erciyes Üniversitesinden muvafakat alarak, tadilat yapılmak istenen bölgenin kuzeyinde mülkiyeti Erciyes Üniversitesine ait 394 ve 402 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde sosyal tesis alanı, yeşil alan ve yol planlanması şeklinde önceki taleplerine ilave yeni öneri plan sunmuştur. 394 ve 402 parsel nolu taşınmazlar Erciyes Üniversitesi sınırları içerisinde kalmakta olup, bu alandaki planlamanın üniversite alanından çıkarılarak 1/25.000 ölçekli nazım imar planında da gösterilmesi gerekmektedir.

(NİP-6151,6 Plan İşlem Numaralı) 1/25.000 ölçekli K35-D numaralı nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan üniversite alanı olarak planlı yerin sosyal tesis alanı olarak planlanması hususundaki 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı,

Ayrıca (NİP-2780,29 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli K35-D-02D, K35-D-01C nazım imar planı paftasında teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan sosyal tesis alanı ve yeşil alan olarak planlı yerin, ticaret+konut (TİCK) alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, yeşil alan olarak planlanması hususundaki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile kaldırılan sosyal tesisi alanına eşdeğer alanın kuzeyinde üniversite alanından çıkarılan alanın sosyal tesis alanı, yeşil alan ve yol olarak planlanması hususundaki ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planının oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

314

Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahalle sınırları içerisinde 220 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Kiçiköy Mahalle sınırları içerisinde 220 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 129 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesindeki, 1/5000 ölçekli nazım imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, 1996 yılında yapılan plan değişikliğinde konut alanı olarak planlı iken sosyal tesis alanına dönüştürüldüğü, bu işlem sırasında parsel malikinden herhangi bir muvafakat alınmadığı, tadilatın idarece yapıldığı belirtilmiş ve oluşan mağduriyetin giderilmesi için alanın, önceki gibi konut alanı olarak planlanmasını talep etmiştir.

Söz konusu sosyal tesis alanı olarak planlı alanın, konut alanı olarak planlanması talebinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesine istinaden kaldırılan sosyal tesis alanına eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden, (NİP- 2780,30 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebinin ileride yapılacak olan Talas Belediyesi Revizyon Planları kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varıldığından oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

315

Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 1153 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde 1153 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.03.2015 tarih ve 121 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden, Yukarı Mahalle'de, ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerin, konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, 26.maddesinin, 3-b bendinde kaldırılan teknik altyapı alanının yerine aynı bölge içerisinde eşdeğer yeni bir alan önerilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin yine 26.maddesinin, 5-a bendinde imar planı değişikliği yoluyla nüfus artışı olması halinde artan nüfusun sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarının standartlara göre planlarda ayrılması gerekmektedir.

Yukarda ifade edilen durum ve plan müellifinin tadilat talebi hususunda hazırladığı raporda, talebin parsel bazında olması ve plan bütünlüğünü bozması nedeniyle olumsuz görüşü göz önünde bulundurularak, ilgili alanın topoğrafik yapısında dere yatağı ve şev bulunmasından dolayı tadilat talebinin oybirliği ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

316

Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 130 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Özvatan Belediyesine ait Boğaziçi Mahallesi, 18 pafta, 420 ada, 1 ve 2 parsel ile 17 pafta, 379 ada, 7 parsel no’lu numaralı spor alanı ve park alanı olarak planlı yerin konut alanı olarak planlanmasını, söz konusu alandaki mevcut yol durumları dikkate alınmak üzere plan bütünlüğünü sağlayacak şekilde (UİP-7916,2 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 21.08.2014 tarih, 4048 sayılı uygun görüşü ve Belediyemiz Meclisinin 13.10.2014 tarih, 707 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı, belirtilmiştir.

Özvatan Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 14 sayılı kararının oy birliği ile kabulüne ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

317

İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 18 sayılı, 02.02.2015 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 18 sayılı, 02.02.2015 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 131 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisinin, 05.01.2015 tarih;

18 sayılı kararı ile; Saraycık Mahallesinde, konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) ve belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlı yerlerin arasındaki ada sınırının mülkiyet durumuna uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-6821,2 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı,

02.02.2015 tarihli kararlarından;

23 sayılı kararı ile; Vali İhsan Aras Mahallesi’nde, A-3 yapı nizamında, E=0,80 yapılaşma şartı bulunan konut alanı olarak planlı olan yerdeki emsal değerinin, tip projeye uygun ruhsat işlemlerinin yapılabilmesi için, E=1 olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması istenmektedir. Söz konusu plan değişikliği 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-6718,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

24 sayılı kararı ile; Aksu Bağları Mahallesi’nde, sosyal donatı alanlarıyla birlikte, konut alanı olarak planlanması yönündeki ilave uygulama imar planı önerisi, belediyemiz meclisinin 08.09.2014 tarih, 609 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-6718,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih, 18 sayılı, 02.02.2015 tarih, 23 ve 24 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

318

Talas Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 47 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.03.2015 tarih ve 122 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 47 sayılı karar ile; Talas İlçesi sınırları içerisinde Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan çelik, polietilen doğalgaz hatları ile yerüstü tesislerinin imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu (UİP-1110,49 Plan İşlem Numaralı) talep ile ilgili Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin dijital ortamda sayısal olarak sunduğu verilerin, planlara altlık olarak kullanılmak üzere oybirliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

319

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 117 ve 119 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.03.2015 tarih ve 123 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.03.2015 tarihli kararlarından;

117 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün talebine istinaden, lojistik merkezi alanı planlarının Melikgazi Belediyesi sınırları içinde kalan kısmının planlara işlenmesi talebi, belediyemiz meclisinin 10.11.2014 tarih, 773 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3346,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

119 sayılı kararı ile; Kocatepe Mahallesi’nde, yeşil alan olarak planlı olan yerin, 175 m²’lik kısmının, 112 acil binası olacak şekilde kamu hizmet alanı olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 13.10.2014 tarih, 699 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3050,7 plan işlem numaralı) talebin kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.03.2015 tarih, 117 ve 119 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

320

Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Develi Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 132 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Fenese Aşağı Mahallesinde Mevcut durumda belediye hizmet alanı, spor alanı ve otopark olarak planlı yerin gençlik merkezi olarak planlanması yönünde hazırlanan (UİP- 4138,3 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclis'inin 11.08.2014 tarih ve 540 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığı, belirtilmiştir.

Develi Belediye Meclis'inin 02.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararının oybirliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

321

Akkışla Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Akkışla Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 4 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.04.2015 tarih ve 135 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla Belediye Meclisi'nin 02.03.2015 tarih, 4 (a) ve 4 (b) sayılı kararlarından;

4 (a) sayılı kararı ile; Yeni Mahalle ve Yukarı Mahalledeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağlık tesisi alanı, açık pazar alanı, otopark alanı, park alanı ve kanal olarak planlı yerin, sosyal tesisi alanı (gençlik merkezi), otopark alanı, pazar alanı, yaya yolu ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesi talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 11.08.2014 tarih, 541 sayılı kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından, (UİP- 11152,1 Plan İşlem Numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

4 (b) sayılı kararı ile; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinin 4.bendinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Akkışla İlçe Belediyesi tarafından belirlenen 4 yerleşim yerine ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir.

Bahsi geçen yerleşim yerlerinden Ortaköy Mahallesine yönelik daha önceden köy yerleşim planı yapıldığı belirlendiğinden, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinin 1.bendinde "Yerleşik alan: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelişme alanlarının da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlardır." şeklinde ifade edildiğinden yeni köy yerleşik alanı sınırı çalışması uygun bulunmamaktadır. Köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine ait köy yerleşim planı veya uygulama imar planı varsa, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine tabi olmadığından, mevcut plana göre uygulamaların yürütülmesi gerektiğinden, Ortaköy Mahallesine yönelik hazırlanan köy yerleşik alan haritasının iade edilmesinin uygun olacağı;

Girinci, Gümüşsu, Ganişeyh, mahallelerine yönelik hazırlanan köy yerleşik alan haritalarının kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Akkışla Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih ve 4 (a) ve 4 (b) sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

322

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 80, 81, 83, 86, 89 ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 80, 81, 83, 86, 89 ve 91 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 01.04.2015 tarih ve 136 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 02.03.2015 tarihli kararlarından;

80 sayılı kararı ile; Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş’nin talebine istinaden, park olarak planlı olan yerin bir kısmının bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla trafo alanı olarak planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,9 plan işlem numaralı) talebin, Fatma Meltem MARAŞLIOĞLU ve Mustafa AKPINAR’ın red oyuna karşın oy çokluğu ile kabulünün uygun olacağı,

81 sayılı kararı ile, 30 Ağustos Mahallesi’nde, ticaret alanı(çarşı) olarak planlı alanın yaklaşık 94 m²’lik kısmının fırın yapılabilmesi için zemin ölçülerinin 100 m² olacak şekilde planlanması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3421,11 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

83 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı alanlarda onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki 10 metre olan ön bahçe mesafelerinin 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3057,2 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

86 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde ilkokul alanı olarak planlı yerde şahıs mülkiyetinde olan kısmın okul alanından çıkarılması ve okul alanının güneyindeki 25 metrelik çekme mesafesinin 10 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3057,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

89 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Dere Mahallesi’nde cami alanı ve tören alanı olarak planlı yerin, cami alanının yanına ilave cenaze mahali yeri yapılması düşünüldüğünden yeniden düzenlenerek cami alanının büyütülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, (UİP-3404,5 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

91 sayılı kararı ile; Caferbey Mahallesinde 15x40 ölçülerinde M ticaret lejant işaretli 8 katlı kütle parselin, Kayseri kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına uygun olarak koruma etki alanı içerisinden çıkartılarak, imar planında yeşil alan olarak planlı yerde yaklaşık 20x20 ölçülerinde Yençok=43.50 şeklinde TİCK olarak planlanması talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı, belirtilmiştir.

 

Melikgazi Belediye Meclisinin 02.03.2015 tarih, 81, 83, 86, 89 ve 91 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile, 80 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oy çokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

323

Ulaşım planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Ulaşım planlama ve Raylı sistem Dairesi Başkanlığının yeniden hazırlanan çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 25.03.2015 tarih ve 5 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

324

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 25.03.2015 tarih ve 6 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

325

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Ulaştırma Bakanlığının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde yapılan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren değişiklikler nedeniyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan 18.03.2015 tarih ve 4 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaştırma Bakanlığının Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde yapılan ve Resmi Gazetede yürürlüğe giren değişiklikler nedeniyle Zabıta Daire Başkanlığınca yeniden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Araçları yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekli ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

326

Oto Sanatkarları Odası Başkanlığı ve Battalgazi Mahalle sakinlerinin sokak isminin değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, Oto Sanatkarları Odası Başkanlığı, vatandaş müracaatları ile, Şeker Mahallesi, 6137. Sokak isminin "NİHAT ELİBÜYÜK" Sokak olarak, Battalgazi Mahallesi sakinlerinin, 1396. Sokağın "ÖMER ATİK" Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan 18.03.2015 tarih ve 3 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Komisyonumuzca yapılan tetkik ve inceleme neticesinde;

1- 31.07.2006 tarihli resmi gazetenin 26245 sayısında, adres ve numaraya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince, Devlet İstatistik Kurumunca; Bulvar, Cadde, Sokak, Meydan ve Çıkmaz isimleri kayıt altına alınmış olduğundan, değişiklik yapıldığı takdirde, karışıklığa sebebiyet vereceğinden, Oto Sanatkarları Odası Başkanlığı ve vatandaş müracaatları ile, Şeker Mahallesi, 6137. Sokak isminin "NİHAT ELİBÜYÜK" Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı,

2- Yukarda zikredilen yönetmelik gereği, Battalgazi Mahallesi sakinlerinin, 1396. Sokağın "ÖMER ATİK" Sokak olarak değiştirilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

327

Melikgazi İlçesi, Tosun Mahallesi 328 ada, 6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın, 10 yılı kadar kiraya verilmesi hususunda Encümene yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, Meclisimizin 09.03.2015 tarih ve 259 sayılı kararı ile Melikgazi İlçesi, Tosun Mah. 328 ada 6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmişti, söz konusu konağın bir kısmı 328 ada 5 parsele de bastığından 328 ada 5-6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 27.03.2015 tarih ve 181 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Meclisimizin 09.03.2015 tarih ve 259 sayılı kararı ile Melikgazi İlçesi, Tosun Mah. 328 ada 6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmişti, söz konusu konağın bir kısmı 328 ada 5 parsele de bastığından 328 ada 5-6-91-93 parsellerde bulunan tarihi konağın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesi talep edilmiştir.

Telep hakkında; Meclis üyesi Mehmet SAVRUK’un yazılı önerisi ile Melikgazi İlçesi, Tosun Mah. 328 ada 5-6-91-93 parsellerden 6-91-93 parseller tevhit edilerek 113 parsel olarak tescillendiğinden parsel numaralarının 5-113 parsel olarak değiştirilmesi yönündeki teklifinin kabulüne, söz konusu parseller üzerinde bulunan konağın ve 10 yılı kadar kiraya verilmesi hususunda Encümen’e yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

328

Başakpınar Spor tesisinin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San.ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.) ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Talas Belediyesine ait olan Başakpınar Spor tesisinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesine istinaden Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San.ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.) ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 141 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Talas Belediyesine ait olan Başakpınar Spor tesisinin 5216 Sayılı Kanunun 26. maddesine istinaden Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San.ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.) ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tahsis süresi ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Söz konusu tesisin tapu sorunu olduğu için gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

329

Bilim Merkezinde bulunan 2 adet çay ocağı-kafe ile sosyal tesis alanının Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, Bilim Merkezinde bulunan 2 adet çay ocağı-kafe ile sosyal tesis alanının %99 hissesi belediyemize ait olan Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talebi hususunda, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 27.03.2015 tarih ve 179 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bilim Merkezinde bulunan 2 adet çay ocağı-kafe ile sosyal tesis alanının %99 hissesi belediyemize ait olan Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye tahsisinin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise tahsis süre ve bedelinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Talep hususunda Meclis Üyesi Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU’nun yazılı önerisi ile, Bilim Merkezinde bulunan 2 adet çay ocağı-kafe ile sosyal tesis alanının Yerel seçimlere kadar yıllığı 1.000,00TL’ye Kayseri Büyükşehir Eğitim Faaliyetleri Sosyal Spor Tesisler İşl. San. Tic. A.Ş.'ye tahsis edilmesi yönündeki teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

330

30 Adet İlave Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Aracı Mal Alım İşi ile ilgili Teşvik belgesi alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin yetkili kılınması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 30 Adet İlave Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Aracı Mal Alım İşi ile ilgili olarak; İthal edilecek makine –malzeme ve teçhizatların Gümrük Vergisi ve fonlarından muaf olabilmesi ve İthal–yerli, makine-teçhizatların, malzemelerin KDV istinasından yaralanabilmesi için T.C. EKONOMİ BAKANLIGI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden teşvik belgesi alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin yetkili kılınması talebi hususunda, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 30.03.2015 tarih ve 443 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 30 Adet İlave Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi Aracı Mal Alım İşi ile ilgili olarak; İthal edilecek makine –malzeme ve teçhizatların Gümrük Vergisi ve fonlarından muaf olabilmesi ve İthal–yerli, makine-teçhizatların, malzemelerin KDV istinasından yaralanabilmesi için T.C. EKONOMİ BAKANLIGI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden teşvik belgesi alınması ve bu belge ile ilgili her türlü imza işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin yetkili kılınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

331

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile parkmetre gelirlerinin %50’sinin mevzuatlar gereği ilçe belediyelerimize aktarılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, Uygulama birliğinin sağlanması için Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile parkmetre gelirlerinin %50’sinin mevzuatlar gereği ilçe belediyelerimize aktarılması talebi hususunda, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19.03.2015 tarih ve 533 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 17.02.2012 tarih, 127 sayılı Meclis kararımızda Büyükşehir Belediyesine ait olan yerlerden tahsil olunacak harcamalara katılım payları ile yapılar üzerindeki ilan ve reklam vergilerinin ilçe belediyelerince alınması karşılığında Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin %50’sinin, parkmetre gelirlerinin %50’sinin Büyükşehir Belediyesince alınmasına karar verilmişti.

6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Büyükşehir hinterlant kapsamına yeni ilçe belediyelerimiz dahil olmuştur. Bu çerçevede uygulama birliğinin sağlanması için Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile parkmetre gelirlerinin %50’sinin mevzuatlar gereği ilçe belediyelerimize aktarılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

332

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca kullanılmak üzere 5 adet Morglu Cenaze Yıkama ve Nakil Aracı alınması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nde hizmetlerin daha verimli sürdürülmesi için 5 adet Morglu Cenaze Yıkama ve Nakil Aracı alınması talebi hususunda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 10.04.2015 tarih ve 310 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere 5 adet Morglu Cenaze Yıkama ve Nakil Aracının, 237 Sayılı taşıt Kanunun 10. Maddesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesine istinaden satın alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

333

Ulaşım A.Ş.’nin sermaye artırımından doğan rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden bedelin ödenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2015 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 4.893.459,93TL artırmıştır. Olağan Genel Kurul tarafından yapılan sermaye artırımından dolayı, rüçhan hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden 4.697.721,53-TL.nin 20.04.2015 tescil tarihinden önce ödenmesi talebi hususunda İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 163 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Ulaşım Turizm Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31.03.2015 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesini 4.893.459,93TL artırmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve Belediyemiz payına tekabül eden 4.697.721,53-TL.nin 20.04.2015 tescil tarihinden önce ödenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

334

Eski Özel İdare Binasının önünden geçen İmar yolunun açılması için 1. Komando Tugay Komutanlığı ve Melikgazi Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, İlimiz Melikgazi İlçesinde bulunan General Adnan DOĞU Kışlası içerisinde kalan ve Eski Özel İdare Binasının önünden geçen İmar yolunun açılması ve diğer imar uygulamalarının yapılması için 1. Komando Tugay Komutanlığı ve Melikgazi Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 198 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimiz Melikgazi İlçesinde bulunan General Adnan DOĞU Kışlası içerisinde kalan ve Eski Özel İdare Binasının önünden geçen İmar yolunun açılması ve diğer imar uygulamalarının yapılması için 1. Komando Tugay Komutanlığı ve Melikgazi Belediyesi ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

335

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde bulunan 10 adet raylı taşıma aracının 2016 sonuna kadar tahsisi yada kiralanması için yetki verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait raylı taşıma sitemi araçlarından 10 adet aracın 2016 sonuna kadar tahsisi yada kiralanması konusunda kurumlar arasında düzenlenecek protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin yetkilendirilmesi talebi hususunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının 06.04.2015 tarih ve 481 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde Kayseri Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi 1,2,3 aşama güzergahları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Bu güzergahlarda tüm imkanlar kullanılarak yolcularımıza en iyi hizmeti vermek için çaba gösterilmesine rağmen halihazırda işletmede 38 adet raylı sistem aracı olması ve işletmeye verebilecek ilave araç bulunmaması nedeniyle yolcu yoğunluğuna uygun sefer aralıklarında gerekli düzenleme yapılamamaktadır. İlave araç alınması çalışmaları kapsamında 30 adet raylı sistem aracı alımı sözleşmesi imzalanmış olup, yeni araçların 2016 sonuna kadar teslim alınarak işletmeye verilmesi öngörülmektedir. Bu araçların teslim alınmasına kadar ilave raylı sistem aracının temin edilmesi işletme açısından zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle mevcut işletme alt yapısıyla uyumlu olduğu tespit edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait raylı taşıma sitemi araçlarından 10 adet aracın 2016 sonuna kadar tahsisi yada kiralanması konusunda kurumlar arasında düzenlenecek protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK veya yetki vereceği kişi yada kişilerin yetkilendirilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

336

Mülkiyeti Belediyemize ait Konaklar Mahallesinde bulunan muhtelif arsaların satışının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında Konut Alanı olarak belirlenmiş olan Konaklar Mahallesi, 8493 ada, 3 parsel numaralı, 3.011,22m² yüzölçümlü, 8492 ada, 7 parsel numaralı, 2.518,99m² yüzölçümlü ve aynı ada 8 parsel numaralı, 1.120,17m² yüzölçümlü taşınmazların, 2886 Sayılı Kanun'un amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1117 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında Konut Alanı olarak belirlenmiş olan Konaklar Mahallesi, 8493 ada, 3 parsel numaralı, 3.011,22m² yüzölçümlü, 8492 ada, 7 parsel numaralı, 2.518,99m² yüzölçümlü ve aynı ada 8 parsel numaralı, 1.120,17m² yüzölçümlü taşınmazların, 2886 Sayılı Kanun'un amir hükümleri gereğince satışlarının yapılması için Encümene yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

337

Amerika Birleşik Devletlerine yapılan seyahat hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Kayseri Bilim Merkezi için Tübitak’ça ihale edilen ve halen yapımları ABD’de devam eden sergi ve planetaryum ekipmanlarının üretimlerinin kontrolü ve yerinde görülmesi amacıyla 30 Mart-08 Nisan 2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan teknik ziyarete, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 25.03.2015 tarih ve 2015/533 sayılı kararına istinaden görevlendirilmelerine dair Meclisin bilgilendirilmesi hususunda, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının, 10.04.2015 tarih ve 197 sayılı yazıları okundu.

Kayseri Bilim Merkezi için Tübitak’ça ihale edilen ve halen yapımları ABD’de devam eden sergi ve planetaryum ekipmanlarının üretimlerinin kontrolü ve yerinde görülmesi amacıyla 30 Mart-08 Nisan 2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan teknik ziyarete, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz TEKİNSOY ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 25.03.2015 tarih ve 2015/533 sayılı kararına istinaden görevlendirilmelerine dair Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

338

Yeniden düzenlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma araçları seyahat kartları yönetmeliğinin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği” nin incelenmesi talebi hususunda Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 09.04.2015 tarih ve 391 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği” tetkik ve incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

339

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Hobi Bahçeleri Yönetmeliği” nin incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Hobi Bahçeleri Yönetmeliği” nin incelenmesi talebi hususunda Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı’nın 05.03.2015 tarih ve 41 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Hobi Bahçeleri Yönetmeliği” tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

340

İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1110 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

341

Bünyan Belediyesinin, Bayramlı Mahallesinde 142 ada, 17, 18, 19, 20 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Bayramlı Mahallesinde 142 ada, 17, 18, 19, 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1105 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin, Bayramlı Mahallesinde 142 ada, 17, 18, 19, 20 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Kadın ve Gençlik Merkezi yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

342

Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 7634 ada, 1 parselde NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 7634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1130 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Sakarya Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait 7634 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

343

Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazımbey Mahallesi, 329 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazımbey Mahallesi, 329 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1109 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Şehit Nazımbey Mahallesi, 329 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

344

Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 1099 ada, 6, 70, 71 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 1099 ada, 6, 70, 71 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1114 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Osman Kavuncu Mahallesi’nde, 1099 ada, 6, 70, 71 ve 94 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

345

Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, 10845 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, 10845 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1113 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, İnecik Mahallesi’nde, 10845 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

346

Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 10001 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 10001 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1112 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Selimiye Mahallesi 10001 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

347

Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1111 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Esentepe Mahallesi’nde, 5538 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

348

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 478 ada, 1 parsel ile 380 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 478 ada, 1 parsel ile 380 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1136 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Dere Mahallesi, 478 ada, 1 parsel ile 380 ada, 14 parsel numaralı taşınmazların arasında kalan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

349

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1127 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, 440 ada, 1 ve 3 parsel, 316 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

350

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1133 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 41 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

351

Hacılar Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1131 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Hacılar Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

352

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1138 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 30 ve 31 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

353

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1115 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yeşilhisar Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

354

Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 66 ve 67 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 66 ve 67 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1116 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarih, 66 ve 67 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

355

Talas Belediye Meclisi'nin, 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1146 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Talas Belediye Meclisi'nin, 06.04.2015 tarih, 74 ve 75 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

356

Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih, 126 ve 132 sayılı, 09.04.2015 tarih, 173, 174, 175, 176 ve 177 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih, 126 ve 132 sayılı, 09.04.2015 tarih, 173, 174, 175, 176 ve 177 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1151 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Melikgazi Belediye Meclisinin, 06.04.2015 tarih, 126 ve 132 sayılı, 09.04.2015 tarih, 173, 174, 175, 176 ve 177 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

357

Bünyan Belediyesinin, TOKİ'nin talebine istinaden Büyüktuzhisar Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, TOKİ'nin talebine istinaden Büyüktuzhisar Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1155 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin, TOKİ'nin talebine istinaden Büyüktuzhisar Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

358

Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1154 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar Belediyesinin, Kılcan Mahallesinde, L34A17B nazım imar planı paftasında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

359

Melikgazi Belediyesinin, Kayseri 1. İdare Mahkemesi kararlarına istinaden, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 232 parsel ile Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parselde 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 66. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Kayseri 1. İdare Mahkemesi kararlarına istinaden, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 232 parsel ile Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1149 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Kayseri 1. İdare Mahkemesi kararlarına istinaden, Melikgazi Mahallesi, 854 ada, 232 parsel ile Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

360

Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz bulunduğu alan ve civarında NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 67. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1153 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesinde 2944 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

361

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 68. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1152 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11466 ada, 12, 14, 34, 37, 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

362

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 69. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1150 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Mahallesi, Uzunkaş Deresi ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

363

Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesinde, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolun nazım imar planının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 70. maddesinde bulunan, Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesinde, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolun nazım imar planının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1148 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bünyan Belediyesinin, Büyüktuzhisar Mahallesinde, Kayseri-Sivas Devlet Yolu Km:31+700-36+200 arası kesim yolun nazım imar planının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

364

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 19 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 71. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 19 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1147 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 19 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

365

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 205 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın doğu kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 72. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 205 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın doğu kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1145 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi, 205 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın doğu kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

366

Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici kayalık ve taşlık alan olarak koordinatları ile belirtilen bölgenin 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 73. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici kayalık ve taşlık alan olarak koordinatları ile belirtilen bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 1106 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici kayalık ve taşlık alan olarak koordinatları ile belirtilen bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

367

Hacılar Belediyesinin, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 74. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1128 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin yer altı ve yer üstü doğalgaz tesislerinin imar planlarına işlenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

368

Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, Zincirli Mevkii, 559 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 75. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, Zincirli Mevkii, 559 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1129 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediyesinin, Erciyes Mahallesi, Zincirli Mevkii, 559 ada, 21 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

369

Sarız Belediyesinin, 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 76. maddesinde bulunan, Sarız Belediyesinin, 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1137 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarız Belediyesinin, 323 ada, 55, 56, 57, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

370

Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 103 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 77. maddesinde bulunan, Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 103 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1134 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sarıoğlan Belediyesinin, Şenyurt Mahallesi, 103 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

371

Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 144 ada, 9 ve 45 parsel ile Yenimahalle 136 ada, 114 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 78. maddesinde bulunan, Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 144 ada, 9 ve 45 parsel ile Yenimahalle 136 ada, 114 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1135 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Felahiye Belediyesinin, Kale Mahallesi, 144 ada, 9 ve 45 parsel ile Yenimahalle 136 ada, 114 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

372

Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 156 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli NİP tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 79. maddesinde bulunan, Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 156 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 1132 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Akkışla Belediyesinin, Şen Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait 156 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

373

Develi Belediyesinin, 183 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 80. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, 183 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1162 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Develi Belediyesinin, 183 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

374

Yahyalı Belediyesinin, İlyaslı Mahallesi, 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 81. maddesinde bulunan, Yahyalı Belediyesinin, İlyaslı Mahallesi, 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1163 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yahyalı Belediyesinin, İlyaslı Mahallesi, 1031 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

375

Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 82. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1161 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Sarıoğlan Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarih ve 27 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

376

Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 83. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1160 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarih, 75, 76, 77 ve 78 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

377

Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 84. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1166 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Yahyalı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih, 20 ve 21 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

378

Kocasinan Belediyesinin, Yunus Emre Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 85. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yunus Emre Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1165 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yunus Emre Mahallesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

379

Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin Kuzeyinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 86. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin Kuzeyinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.04.2015 tarih ve 1164 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Alsancak Mahallesinin Kuzeyinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen alanda Nazım İman plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2015

 

 

 

 

380

Kocasinan-Melikgazi İlçeleri Mimarsinan Söğüt Deresinde ıslah çalışmalarının KASKİ tarafından yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 87. maddesinde bulunan, Başakpınar Evsel Atıksu Arıtma tesisinin çıkış sularının deşarj olduğu ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine ait halen yapımı devam eden Endüstriyel Atıksu arıtma tesisinin çıkış sularının da deşarj olacağı Kocasinan-Melikgazi İlçeleri Mimarsinan Söğüt Deresinde ıslah çalışmalarının KASKİ tarafından yapılması talebi hususunda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 519 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Projeleri KASKİ tarafından hazırlatılmış olan; Başakpınar Evsel Atıksu Arıtma tesisinin çıkış sularının deşarj olduğu ve Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine ait halen yapımı devam eden Endüstriyel Atıksu arıtma tesisinin çıkış sularının da deşarj olacağı Kocasinan-Melikgazi İlçeleri Mimarsinan Söğüt Deresinde ıslah çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan yatırımın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Bölüm 27. Maddesinin son bendi gereğince KASKİ tarafından yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.