2012 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.04.2012 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

284

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Fatih Mahallesi, 6087 ve 6088 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 12.04.2012 tarih ve 96 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında, özel proje alanı (ÖPA) olarak planlı yerin, hem vatandaşlar, hem de Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 1/1000 ölçekli imar planlarına itirazlarına istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılarak bağ ve sayfiye evi alanı olarak planlanması talebinde bulunmuştur. Bahsi geçen alanda yapılmış olan özel proje alanının, Milli Emlak Müdürlüğü’nün olumlu görüşüne istinaden planlanmış olduğu ve ilk planlama çalışmaları yapılırken gerekli izinlerin alındığı anlaşıldığından, tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

285

Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 11223 ada, 4 parsel ve 1792 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Karacaoğlu Mahallesi, 11223 ada, 4 parsel ve 1792 ada, 1 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilat talebi hususunda hazırlanan 12.04.2012 tarih ve 97 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesinde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, mevcut nazım imar planında ticaret alanı ve otopark alanı olarak planlı fiilen sur kalıntılarının bulunduğu yerin, yeşil alan ve sağlık tesisi alanı olarak planlanması, yine mevcut nazım imar planında yeşil alan olarak planlı yerin ise konut alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 28L ve 29M nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin, sağlık tesis alanı, yeşil alan ve konut alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

286

Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi 40m’lik yol çevresinin bulunduğu alanda NİP değişikliği talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Erkilet Yerleşimi 40m’lik yol çevresinin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2012 tarih ve 99 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi Erkilet 40 m’lik yol çevresinin planlarının yapılması aşamasında enerji nakil hattının dikkate alınmadığı, nakil hattı altında konut alanlarının ayrıldığı belirtilerek, enerji nakil hattının geçtiği bölge ve koruma alanının korunarak, o bölgede yapılaşmaya izin verilmemesi amacıyla plan değişikliği yapılması talep edilmektedir. Bu yönde enerji nakil hattının geçtiği konut alanı olarak planlı yerin, park alanı olarak, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının da M lejand işaretli sosyal tesis alanı olarak planlanması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 32L, K34-b-25a ve K34-b-24b nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerde, konut alanı olarak planlı yerin park alanı olarak, park alanı olarak planlı yerin bir kısmının da M lejand işaretli sosyal tesis olarak planlanması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

287

Hacılar Belediyesince, 02.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararının düzeltilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Hacılar Belediyesince, 02.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararının sehven 63 sayılı karar olarak yazıldığı ve bu karara ilişkin alınan meclis kararının 9 sayılı karar olarak tavzih edilmesi talebi hususunda hazırlanan 12.04.2012 tarih ve 100 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 02.01.2012 tarih, 63 sayılı kararının Belediyemiz Meclisin almış olduğu 13.02.2012 tarih, 76 sayılı kararında görüşüldüğü şekliyle 02.01.2012 tarih, 9 sayılı karar olarak tavzih edilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

288

Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda NİP değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesinde yaklaşık 27.32 hektarlık bir alanda ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 12.04.2012 tarih ve 101 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Harman Mahallesindeki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak planlı alanların imar planları dışına çıkarılması istenmektedir. Söz konusu talep ile ilgili plan müellifinin olumsuz görüşü bulunmakta olup planlanmış bir alanın plansız hale getirilmesinin mümkün olmayacağı kanaatine varılmıştır. Bahsi geçen ağaçlandırılacak alanlar ile ilgili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde yapılacak faaliyetler ve yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Ayrıca Belediyemiz Meclisinin 12.03.2012 tarih, 134 sayılı kararı ile de ağaçlandırılacak alanlar ile ilgili hükümler getirildiğinden talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun, Meclis üyesi A. Serdar ALTUNTUĞ’un sözlü öneri ile yeniden tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

289

Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey Mahallesi, kentsel sit alanındaki koruma amaçlı imar imar planlarına ilişkin Koruma Bölge Kurulunun 225 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün Melikgazi İlçesi, Şehit Nazımbey Mahallesi, kentsel sit alanındaki koruma amaçlı imar planlarına ilişkin Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2012 tarih ve 225 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.04.2012 tarih ve 102 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Şehit Nazımbey Mahallesindeki kentsel sit alanına yönelik hazırlanıp incelenmek üzere Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları ile ilgili Koruma Kurulu 30.03.2012 tarih, 225 sayılı kararı almıştır. Söz konusu Kurul Kararında Kayseri 2.İdare Mahkemesine açılan davaya konu parsel ile ilgili talep dikkate alınarak davaya ilişkin kısmının uygun olduğu yönünde karar verilmiştir. Ayrıca 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili yetkinin İlçe Belediyesinde olduğu belirtilerek bu hususta Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlatılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının Koruma Kurulunda değerlendirileceği ifade edilmiştir. Bahsi geçen husus hakkında Melikgazi Belediye Meclisi 02.04.2012 tarih, 100 sayılı kararı ile bu ve buna benzer kentsel sit alanlarındaki yetkinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi yönünde karar almıştır.

Söz konusu imar planları hakkında 2. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararı incelendiğinde, sadece davaya konu edilen parsele dayanılarak yürütmenin durdurulması kararının alınmadığı, cami alanı planlaması ve müktesep haklarla ilgili hususların da etkiliği olduğu ve bu nedenle ilgili meclis kararının yürütmesini durdurduğu görülmektedir. İmar planlarının onama sınırı içerisine alınan kentsel sit alanı bütününde değerlendirilerek incelenmesi gerektiği kanaatine varılmış olup, Cengiz AKPARLARIN red oyuna karşın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve Melikgazi Belediyesi’nce verilen yetki çerçevesinde de 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının incelenmek üzere yeniden Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

290

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih ve 75 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 12.04.2012 tarih ve 98 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erkilet mahallesi Kentsel Servis Alanı olarak planlı alanda çekme mesafelerinin 15 metreden 10 metreye düşürülmesi yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Erciyes KSS Kooperatifinin başvurusunda belirtilen ve ORAKAB sahipliğinde Mobitek projesi yapılan 5247 ada, 1 parselin bulunduğu alanda çekme mesafesinin 15 metreden 10 metreye düşürülmesi, geri kalan kısımlarının ise 15 metre olarak korunması kaydıyla,

Kocasinan Belediye Meclisinin 08.03.2012 tarih ve 75 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

291

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 83, 84 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi gereğince, Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 83, 84 ve 85 sayılı kararlarının incelenmesi tadilat talebi hususunda hazırlanan 12.04.2012 tarih ve 103 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarihli kararlarından,

83 sayılı kararı ile, Taşhan Orman Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebinin, Belediyemiz Meclisinin 11.07.2011 tarih, 491 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı,

84 sayılı kararı ile, Erkilet yerleşiminde Kuzey çevre yolu ve özel üniversite alanının kuzeyinde, Hıdırellez Tepesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon uygulama imar planı, alanda nüfusun gerektirdiğinin çok üzerinde planlanan park alanları ile 18. Madde uygulaması yapılamayacağından, yaklaşık 288 ha’lık park alanının eğim faktörü de göz önüne alınarak üst ölçek planlarda ağaçlandırılacak alana dönüşmesi gerektiği tespit edilmiş olup, tespit edilen bu alanlar 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında dışarıda bırakılmak suretiyle, diğer alanlar Belediyemiz Meclisinin, 15.07.2011 tarih, 532 sayılı ve 16.12.2011 tarih, 837 sayılı kararlarına uygun olarak hazırlandığından, TAKS:0.20, KAKS:0.40 yapılaşma şartının, TAKS:0.12, KAKS:0.24 olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

85 sayılı kararı ile, Belsin-Anbar yağmur suyu tahliye kanalının batı yönünde Oymaağaç yoluna bağlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, Belediyemiz Meclisinin, 18.11.2011 tarih, 781 sayılı ve 17.02.2011 tarih, 117 sayılı kararlarına uygun olarak hazırlandığından, kabulünün uygun olacağı belirtildiğinden,

Kocasinan Belediye Meclisinin 02.04.2012 tarih, 83, 84 ve 85 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.04.2012

 

Toplantı Yılı

Toplantı No Birleşim No

Oturum No

 

:

:

:

:

2012

4

2

1

 

292

Geçici abonelik uygulaması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan; Hizmet alanı şehir kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş; büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici abonelik verilmesi talebi hususunda hazırlanan 11.04.2012 tarih ve 5 numaralı komisyon raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hizmet alanı şehir, kasaba ve köylerde kurulan: sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş; büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere, 6 ay süre ile geçici abonelik verilmesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla oyçokluğu ile karar verildi.