2009 TOPLANTI DÖNEMİNİN 13.04.2009 GÜNLÜ KARAR ÖZETLERİ

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 76

Konusu : B.Şehir Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili Seçilmesi.

 

Meclis gündeminin 1.maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 19.maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisi I. ve II. Başkan Vekili seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/84 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine istinaden, Belediye Meclis yönetmeliği gereğince yapılan gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi I. ve II. Meclis Başkan Vekili seçimine 24 meclis üyesi iştirak etmiş, Meclis I.Başkan Vekilliğine 20 oy alan Mehmet SAVRUK ve Meclis II. Başkan Vekilliğine 20 oy alan Hüdai BARUT’un 2 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 77

Konusu : B.Şehir Belediye Meclisine 2 asil 2 yedek Meclis Divan Katibi Seçilmesi.

Meclis gündeminin 2.maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince, iki asil, iki yedek Meclis Divan Katibi seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/85 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesine istinaden Belediye Meclis yönetmeliği gereğince yapılan, gizli oy açık tasnif neticesinde; Büyükşehir Belediye Meclisi iki asil ve iki yedek Divan Katipleri seçimine 24 Meclis üyesi iştirak etmiş, Asil Meclis Divan Katipliğine; 20 oy alan Mehmet Fatih ÖZDAMAR ve 19 oy alan Venhar PAKIRDAŞI’nın seçilmelerine, Meclis Divan Yedek Katipliğine ise 20 oy olan Çiğdem YAĞCIOĞLU ile 20 oy alan Metin MERMERKAYA’nın 2 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 78

Konusu : B.Şehir Belediye Encümenine Üye Seçilmesi.

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan; Büyükşehir Belediye Encümenine üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/86 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan gizli oylama neticesinde, 24 üyenin katılımıyla, Büyükşehir Belediye Encümenine; 20’şer oy alan Mehmet SAVRUK, Mehmet BERK, Metin MERMERKAYA, Ömer DENGİZ, Osman ÇİMEN’in 1 yıllığına seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 79

Konusu : İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/89 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 1 yıl süre ile A.Serdar ALTUNTUĞ, Ahmet Tahir GÜL, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Kıyasi KAYA, Hüdai BARUT ve Cengiz AKPARLAR’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 80

Konusu : Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair, 1.Hukuk Müşavirliği’nin 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/87 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıl süre ile Mustafa AKTAŞ, Mehmet BALABAN, Ömer DENGİZ, Mehmet Fatih ÖZDAMAR ve Venhar PAKIRDAŞI’nın seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 81

Konusu : Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB. 0.61/90 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna; 1 yıl süre ile Murat Cahid CINGI, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Tuncay ŞAHİN, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU, Sayım SARIKAYA’nın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 82

Konusu : Ulaşım Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan; Ulaşım Komisyonuna üye seçiminin yapılması bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/91 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre: yapılan iş’ari oylama neticesinde; Ulaşım Komisyonuna 1 yıl süre ile; Mustafa ÇELİK, Mustafa AKTAŞ, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Osman ÇİMEN, Şaban SOLMAZ’ın seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 83

Konusu : Çevre ve Sağlık Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan; Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/88 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 15. maddesinde, “Büyükşehir Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeler arasında seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.” denilmektedir.

Buna göre; yapılan iş’ari oylama neticesinde, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 1 yıl süre ile; Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Venhar PAKIRDAŞI, Mehmet BERK, Tuncay ŞAHİN ve Turan TÜRKÜM’ün seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 84

Konusu : Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2008 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporu.

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2008 yılına ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Genel Sekreterlik Makamının 03.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.70/18 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2008 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemlerin Kanun, Yönetmelik ve Tüzüklere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet Raporunun, 5393 Sayılı Kanunun 56. maddesine istinaden tasdik ve kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 85

Konusu : 2008 Mali yılına ait Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1 yıllık Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan; 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince, Belediyemizin 2008 Mali Yılına ait Hesap, İş ve İşlemlerini Denetimleri hususunda hazırlanan Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 04.03.2009 tarih ve 2 nolu Denetim Komisyon Raporu okundu.

 

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Fen İşler Daire Başkanlığı tarafından 2008 yılında 76 adet ihale yapıldığı ve 67 adet ihalenin onaylandığı tespit edilmiştir.

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden; 04.04.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Karpuzatan Mevkiine Hobi Bahçesi yapım işi”, 18.07.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Kayseri’nin muhtelif yerlerine asfalt kaplama yapılması işi”, 27.08.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Serkent Bölgesine 15 Derslikli Okul İnşaatı yapım işi” dosyaları komisyonumuzca incelenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür. (EK-1)

 

BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008 YILI FAALİYETLERİ

 

2008 mali yılında belediyemiz gelir ve gider bütçeleri büyüklüğü 460.000.000 YTL. olarak belirlenmiş ve uygulanmıştır.

460.000.000 YTL.’sı tahmin edilen 2008 mali yılı gelir bütçesinin 7.184.000,00 YTL.’sı vergi gelirlerinden, 76.290.000,00 YTL.’sı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 850.000,00 YTL.’sı Alınan Bağış ve Yardımlar, 96.676.000,00 YTL.’sı Diğer Gelirler, 104.000.000,00 YTL.’sı Sermaye Gelirlerinden, iç borçlanma 25.000.000,00 YTL si, 150.000.000,00 YTL’si dış borçlanmadan oluşacağı öngörülmüş;

 

2008 yılı sonu itibariyle 5.526.179,64 YTL.’sı vergi gelirlerinden, 69.304.035,62 YTL.’sı Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerden, 1.387.011,55 YTL.’sı Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinden, 126.740.706,08 YTL.’sı Diğer Gelirler, 43.297.412,52 YTL.’sı Sermaye Gelirlerinden, olmak üzere toplam gelir bütçesi 285.000.000,00 YTL karşılık yılı sonu itibari ile gelir bütçesi ise 246.255.345,41 YTL olarak tahsil edilerek %86 olarak gerçekleşmiştir. İç ve dış borçlanma olarak toplam 175.000.000,00 YTL ödeneğe karşılık 204.461.353,80 YTL. olarak tahsil edilmiştir.

 

 

 

 

 

460.000.000,00 YTL.’sı tahmin edilen 2008 mali yılı gider bütçesini ekonomik sınıflandırma bazında değerlendirdiğimizde; personel giderlerine 29.234.596,00 YTL.’sı, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine 9.303.630,00 YTL.’sı, mal ve hizmet alım giderlerine 62.353.392,00 YTL.’sı, faiz giderlerine 5.000.001,00 YTL.’sı, cari transferlere 7.606.297,97 YTL.’sı, sermaye giderlerine 324.502.029,00 YTL.’sı, sermaye transferlerine 2,00 YTL.’sı, borç verme için 49,00 YTL.’sı ve yedek ödeneklere ise, 22.000.004,00 YTL.’sından oluşacağı öngörülmüş; yılsonu itibariyle personel giderlerine 32.331.549,02 YTL.’sı, sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine 5.102.900,16 YTL.’sı, mal ve hizmet alım giderlerine 54.775.331,99 YTL.’sı, faiz giderlerine 11.091.292,66 YTL.’sı, cari transferlere 7.904.895,27 YTL.’sı, sermaye giderlerine 225.506.993,32 YTL.’sı, sermaye transferlerine harcama gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

Gider bütçesine fonksiyonel bazda bakıldığında; genel kamu hizmetleri giderine 47.049.994,00 YTL.’sı, savunma hizmetleri giderlerine 3.350,00 YTL.’sı, kamu düzeni ve güvenlik hizmeti giderlerine 6.746.392,00 YTL.’sı, ekonomik işler ve hizmetleri giderlerine 373.617.707,00YTL.’sı, çevre koruma hizmetleri giderlerine 4.849.596,00YTL.’sı, iskan ve toplum refahı hizmetleri giderlerine 10.000.000,00 YTL.’sı, sağlık hizmetleri giderlerine 800.000,00 YTL.’sı, dinlenme, kültür ve din hizmetleri giderlerine 14.130.406,00 YTL.’sı, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri giderlerine de 2.802.555,00 YTL.’sından oluşacağı öngörülmüş; 2008 yılı sonu itibariyle genel kamu hizmetleri giderinden 34.041.596,96 YTL.’sı, savunma hizmetleri giderlerinden 0,00 YTL’si 3.716.457,23YTL.’sı kamu düzeni ve güvenlik hizmeti giderlerinden, 274.618.628,85 YTL.’sı ekonomik işler ve hizmetleri giderlerinden, 2.272.767,88 YTL.’sı, çevre koruma hizmetleri giderlerinden, 10.954.129,08 YTL.’sı iskan ve toplum refahı hizmetleri giderlerinden, 631.728,72 YTL.’sı sağlık hizmetleri giderlerinden, 7.244.134,02 YTL.’sı dinlenme, kültür ve din hizmetleri giderlerinden 3.233.519,58 YTL.’sı sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri giderlerinden olmak üzere toplam 336.712.962,42 YTL.’sı harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 73 olmuştur.

 

 

2008 mali yılında belediyemiz gelir ve gider bütçeleri büyüklüğü 460.000.000 YTL.’sı olarak belirlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

 

GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Gelir Müdürlüğünce 2008 yılı içerisinde 7 adet ihale yapıldığı tespit edilmiştir.

Örnekleme yolu 04.06.2008 tarihinde ihalesi yapılan Raylı Sistem havaalanı güzergâhında bulunan 902 adet reklam kullanım hakkı ihalesi ve 13.02.2008 tarihinde ihalesi yapılan Orduevi Önü alt geçitte bulunan 12 adet dükkân ihale dosyaları komisyonumuzca incelenmiş ve şartnamenin 2886 sayılı kanunun 7. Maddesi hükümlerine aykırı olmayacak şekilde hazırlandığı, 11. Maddesi gereğince onay belgesi düzenlediği, 31. Maddesi gereğince ita amirince ihalenin onaylandığı, 32. Maddesi gereğince ihale alıcılarına tebligat yapıldığı, 57. Maddesi gereğince tahakkuklandırıldığı, 2886 sayılı kanunun amir hükümlerindeki yasal prosedürün tamamen uygulandığı görülmüştür.

 

TAHSİLÂT İŞ VE İŞLEMLERİ

 

Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde, birimler tarafından verilen tahakkuklu gelirler ile tahakkuksuz gelirleri, veznedarlar ve tahsildarlar aracılığı ile resmi bilgisayar ve el makbuzları karşılığı tahsilâtı yapıldığı görülmüştür.

Kira, Arsa, Ecrimisil ve Tabela Gelirleri şartname gereği tahsilâtı yapılmış, vadesinde ödeme yapmayan mükellefler hakkında borcunu ödemesi için Borç bildirimi yazışması yazılmış olup, ihtar süresinde ödeme yapmayanlar hakkında Hukuk Müşavirliğine üst yazı ile gönderilerek tahsilâtının yapılmasının sağlandığı görülmüştür.

Vergiye dayalı gelirlerden, İlan Reklâm vergisi, Para Cezaları, Eğlence vergisi, Yangın Sigorta vergisi vb. gibi gelirler kayıt altına alındığı görülmüş olup, vadesinde ödeme yapmayan mükelleflere ödeme emri ile bildirilmiş, ödemeyen mükellefler hakkında 6183.A.A.T.U.H.Kanun gereği işlem yapıldığı görülmüştür.

Bastırılan Makbuz ciltlerinin cilt ve sıra numaralarında ve diğer kısımlarında baskı hatası bulunup, bulunmadığı oluşturulan komisyon vasıtasıyla kontrol edilmiş, sonucu tutanakla muhafaza altına alındığı görülmüştür.

Ayrıca makbuz ciltlerin kullanılması Tahsilât Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükmüne göre uyulmuş, kullanılmakta olan tahsildar irsaliyelerin hazırlanması yönetmeliğin 11. maddenin 2 numaralı örneğe uygun olarak hazırlanıp, tanzimi ve kontrolü yapıldığı, Tahsildarların üzerinde kanuni limitin üzerinde parayı bulundurmadıkları, resmi süreleri içerisinde bankaya yatırdıkları ve benzeri olumsuzlukların olmadığı tespit edilmiştir.

Tahsilât Yönetmeliğinin 3. maddesi uyarınca Tahsili tahakkuka bağlı gelirler, gelir çeşidine göre tahsilât memurlarınca mükellef müfredat defterleri ve bilgisayar kayıtları tutulduğu, iş ve işlemlerin yapıldığı görülmüştür. 1 Ocak 2008 tarihinden 31 Aralık 2008 tarihine kadar belediye tahsildarları, tahsilâtta kullandıkları makbuzlar ve numaraları ile makbuz yekûnları ekli çizelgede belirtilmiştir. (EK–2)

 

HESAP İŞ VE İŞLEMLERİ

 

Belediyemizin hesap işleri ve işlemleri 5018 sayılı Kamu Mahalli yönetim ve Kontrol Kanununun 49. Maddesine istinaden 10 Mart 2006 tarihinde çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütüldüğü görülmüştür.

a) Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre; Belediye’nin Hesap İş ve İşlemleri Bilgisayar ortamında tutulmaktadır.

b) Düzenlenen Ödeme emirlerinin Mahalli İdareler harcama Yönetmenliğine göre uygunluğu kontrol edilmiştir.

c) 657 ve 4857 sayılı kanunlara tabi olarak çalışan memur ve işçilerin aylık maaşları, sosyal hakları, fazla mesai ve gece zammı gibi tahakkuk eden tüm alacakları bordroları üzerinden ödemeleri geciktirmeden zamanında ödendiği incelenmiş ve görülmüştür,

d) Belediye personelinin icra, nafaka, kefalet aidatları ilgili kurumlara eksiksiz olarak zamanında gecikmeye sebebiyet verilmeden zamanında yatırıldığı incelenmiştir.

e) Belediyemizce Vergi Dairesine verilmesine zorunlu olan Katma Değer Vergisi(KDV ) ve Muhtasar Beyannamelerinin eksiksiz ve zamanında verildiği, beyannamelerden doğan vergilerin Kanuni süreleri içerisinde ödendiğinden vergi dairesine gecikme zammı veya vergi cezası ödenmediği incelenmiştir.

f) Saymanlığın 2007 yılı gelir ve gider hesapları Sayıştay’ca denetlenmiş olup, Sayıştay Denetçilerince düzenlenen sorgularına kanuni süre içerinde gerekçeli savunmalarının yapıldığı, savunması yazılmayan maddelerce ilgili tahsilatların yapıldığı incelenmiştir.

g) Muhasebe Yönetmeliği’ne göre Belediyenin muhasebe kayıtlarında kullanılması ve ana tertibine göre çalışması gereken tüm hesapların fiilen kullanıldığı hesapların yıl sonu devir işlemleri ve mali yıl başı açılış kayıtları yapıldığı, tutulması gereken yardımcı defterlerin tutulduğu, aylık cetveller, aylık mizan, bilanço ve diğer muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapıldığı incelenmiştir.

h) Ödeme emirlerine bağlanan ödemelerle ilgili belgeler tam ve eksiksiz ve denetime hazır hale arşivlendiği görülmüş ve 1 nolu yevmiye den başlayıp 14597 nolu yevmiye ile bittiği incelenmiştir.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İSLEMLERİ

 

Doğrudan Temin Alımları:

 

Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü’nün 2008 yılına ait 5000 TL ve üzeri, mal ve hizmet alım listesi istenmiştir. Örnekleme yoluyla seçilen 2 adet doğrudan temin evrakı incelenmiştir. Doğrudan temin usulüyle yapılan alımların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

 

Makine İkm.Bk. ve Onarım Daire Başkanlığı’nın 18.03.2008 tarih ve 00034 nolu talebi

 

 

Malzeme Cinsi

Mk

Br

İçöz Ticaret

German Ticaret

Aydemir Ticaret

Özsaçlı Ticaret

Uğur Ticaret

Akpınar Otomotiv

1

Piston Sekman Tk std 0302 T

10

Ad

6.486,00

7.600,00

6.540,00

6.190,00

6.170,00

2

Silindir Gömleği Krm 0302 T

10

Ad

2.370,00

2.598,90

2.620,00

2.700,00

2.350,00

2.500,00

3

Piston Sekman Tk std SG 220

30

Ad

2.950,20

3.300,00

2.919,00

2.940,00

4

Silindir Gömleği SG 220 Ma

5

Ad

1.007,50

1.017,30

1.100,00

1.140,00

999,00

1.090,00

5

Ana Kol Yatak sdt 0302 T

15

Ad

2.925,00

2,587,50

3.150,00

3.075,00

2.760,00

2.580,00

6

Eksantrik Yatağı (Semi) 0302

5

Ad

234,75

240,00

224,50

175,00

7

Pusvar 0302 T

10

Ad

498,90

720,00

670,00

520,00

480,00

8

Yağ Pompası 34 lük 0302 T

5

Ad

720,00

707,90

850,00

740,00

670,00

675,00

9

Yağ Pompa Tazik Sibob 0302

40

Ad

920,00

958,00

...

880,00

870,00

900,00

 

 

Mal Alımı

Teklif Fiyatı

Uygun Görülen Firma

Adı Adresi

1.5.6. ve 7. Kalemler

Toplam

9.405,00

Akpınar Otomotiv

Deniz Mh. Gaspirali sk. No:10 Çapa İST.

2.3.4.8. ve 9. Kalemler

Toplam

7.808,00

Uğur Ticaret

Ticaret Merkezi cd.No:16/60Gimat ANK.

 

 

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın 21.08.2008 tarih ve 01470 nolu talebi

 

 

Malzeme Cinsi

Miktar

Br.

Alto Tur

Artı

Alves

1

Çanakkale Kültür Turu

3

Sefer

21.750,00

24.315,00

22.350,00

 

 

Hizmet Alımı

Teklif Fiyatı

Uygun Görülen Firma

Adı Adresi

 

K.D.V.H

21.750,00

Alto Tur

Alto Tur Fatih mh İstasyon cd. No:48/A KAYSERİ

Tamamı

K.D.V.D

25.665,00

 

 

 

 

Mal Alımı İhale İşlemleri:

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mal Alımı İhale İşleri Müdürlüğü Tarafından 2008 yılında 51 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir.

 

Bu ihalelerde örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden;

 

3 adet itfaiye ilk müdahale aracı ve araç üstü ekipmanları alımı ihalesi 09.07.2008 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 4 firma teklif vermiştir. Firmalara ait tekliflerin en düşük fiyat esasına göre detaylı incelenmesi sonucunda 3 adet itfaiye ilk müdahale aracı ve araç üstü ekipmanları alımı işi en düşük teklifi veren IVECO MAGIRUS BRANDSCHUTZTECHNIK GmbH firmasına 854.550,00 Euro + KDV bedelle ihale edilmiştir.

 

4 kalem akaryakıt ürünü alımı ihalesi 25.11.2008 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 4 firma teklif vermiştir. Firmalara ait tekliflerin en düşük fiyat esasına göre detaylı incelenmesi sonucunda 4 kalem akaryakıt ürünü alımı işi en düşük teklifi veren POYRAZ PET. LTD. ŞTİ. - ÇAĞRI PET. LTD. ŞTİ. İŞ ORT.’na 10.275.000,00 TL+KDV bedelle ihale edilmiştir.

 

4 adet çelik yapı taşıyıcı sistem üst örtü alımı ihalesi 26.12.2008 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 4 firma teklif vermiştir. Firmalara ait tekliflerin en düşük fiyat esasına göre detaylı incelenmesi sonucunda 4 adet çelik yapı taşıyıcı sistem üst örtü alımı işi en düşük teklifi veren İRON İNŞAAT A.Ş. firmasına 719.130,00 TL+KDV bedelle ihale edilmiştir.

(EK-3)

 

Hizmet Alım İhale İşlemleri ;

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Alım İhale Şube Müdürlüğü tarafından 2008 yılında 23 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir.

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rastgele seçilen 3 adet ihaleden ;

Büyükşehir Belediyesine Bağlı Çeşitli Birimlere İç ve Çevre Temizliği Alım İşi ihalesi 06/11/2007 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 3 firma teklif vermiştir. Firmalardan Piramit Mak.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. firması eksik belgelerden dolayı elenmiş, diğer firmalara ait tekliflerin en düşük fiyat esasına göre detaylı incelenmesi sonucu, Büyükşehir Belediyesine Bağlı Çeşitli Birimlere İç ve Çevre Temizliği Alım İşi ihalesi en düşük teklifi veren Par Temizlik Özel Güv.Tur.Hay.San.ve Tic.Ltd.Şti.’ne 2.805.975,90YTL bedelle ihale edilmiştir.

 

Büyükşehir Belediyesi Merkez ve Merkez Dışı Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanmasına Ait Hizmet Alımı İşi ihalesi 08/11/2007 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 5 firma teklif vermiştir. Firmalardan Asya Eğt.Tur.Nak.Şti.’nin teklifi aşırı düşük bulunduğundan teklif dışı bırakılmıştır.Firmalara ait tekliflerin en düşük fiyat esasına göre detaylı incelenmesi sonucu,Merkez ve Merkez Dışı Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanmasına Ait Hizmet Alımı İşi ihalesi en düşük teklifi veren Şahika Turizm Sey.Ltd. Şti.’ne 808.000,00 YTL bedelle ihale edilmiştir.

 

Büyükşehir Belediyesi Yemek Yapım, Dağıtım ve Sonraki Hizmetlerin Yaptırılması İşi ihalesi 15/04/2008 tarihinde yapılmış olup, ihaleye 2 firma teklif vermiştir. Firmalardan Özde Gıda Tur.San.Tic.Ltd.Şti. firması eksik belgelerinden değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale diğer katılımcı Beştepe Gıda Güv.Tem.İnş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti’ne 504.295,00 YTL bedelle ihale edilmiştir. (EK-4)

 

MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI AMBAR İŞLEMLERİ

 

BİRİM AMBARI;

 

1-) 2008 yılında Ulaşım Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 4.285.700,13 YTL malzeme girişi ve 4.285.700,13 YTL malzeme tüketimi yapıldığı görülmüştür.

2-) 2008 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 2.562.641,31YTL malzeme girişi ve 2,403,411,87 YTL malzeme tüketimi yapıldığı görülmüştür.

3-) 2008 yılında Makina İkmal Bak.ve Onarım. Daire Başkanlığı birimlerinin ihtiyacı olarak 278.350.85YTL malzeme girişi ve 274.247.09 YTL malzeme tüketimi yapıldığı görülmüştür.

 

DEMİRBAŞ AMBARI ;

 

1-) 2008 yılında İtfaiye Daire Başkanlığı demirbaşlarına 123.765,24YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

2-) 2008 yılında İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı demirbaşlarına 264.536,51 YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

3-) 2008 yılında Makine İkmal Bak.ve Onarım. Daire Başkanlığı demirbaşlarına 114.506,06YTL malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

4-) Demirbaş Ambarına 2008 yılı içerisinde tüm belediye birimleri olarak toplamda 2.305.370,22YTL’lik malzeme girişinin yapıldığı görülmüştür.

 

YEDEK PARÇA AMBARI;

 

1-) 2008 yılında Makine İkmal Bak.ve Onarım. Daire Başkanlığı Yedek Parça Ambarına 1.177.765,62YTL’lik malzeme girişi ve aynı dönemde 1.897.969,85YTL’lik malzeme tüketildiği görülmüştür.

 

AKARYAKIT AMBARI ;

 

1-) 2008 yılında Tüm birimlerin akaryakıt işlemleri Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca takip edildiği ve her birim için raporlama örneklerinden;

Makine İmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı tüketimi:6.759.931 lt ve 14.351.333,00YTL,

Çevre Sağlık Daire Başkanlığı tüketimi:246.304 lt ve 522.903,00YTL, Fen İşleri Daire Başkanlığı tüketimi: 802.279 lt ve 1.703.238,00YTL tüketim yapıldığı görülmüştür.

2-) Akaryakıt Ambarına 2008 yılı içerisinde 6.561.842lt akaryakıt ürünü giriş yapılarak karşılığında 15.736.571,00YTL’lik ödeme yapılırken, aynı dönemde 6.690.081lt akaryakıt ürünü çıkışı yapılarak bunun da parasal değeri 14.209.412,00YTL olmuştur. Ayrıca 2009 yılına 25.566lt motorin, 300.3lt gazyağı ve 660lt benzin ürünleri devrettiği görülmüştür. (EK-5)

 

İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Kocasinan İlçesi Argıncık Mevkii Pervane Mahallesinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve sebze Toptancı Hali ve Eklentilerinin (Hal Kompleksi) Temizlik, Peyzaj, Isınma-Soğuma, Bakım-Onarım, ve benzeri üniteleri ile her tür İdari-Teknik işin de yapılması şartıyla 10 yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 37. maddesi gereğince ihalesi Belediye Encümenince yapılmış olup, Encümenin 18.06.2008 tarih ve 25-434 sayılı karar ile yıllık sabit kira bedeli 2.300.000 YTL. (KDV hariç) teklifi ile, KAYSERİ SEBZE MEYVE GIDA PAZARLAMA İNŞAAT OTMOTİV TURİZİM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. (KAY-SEM) ye ihale edilmiştir.

Yapılan ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesi gereğince Başkanlık Makamından onaylanarak kesinleşmiştir.

İlgili şirkete Hal Kompleksinin 01.07.2008 tarihinde teslimatı yapıldığı görülmüştür.

 

ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından 2008 yılında 3 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir.

26.06.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Nato ve Fuzuli Alt Geçitlerine Betonarme Merdiven ile Asansör Kovası yapım işi”, 18.07.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Kayseray Peron Döşemeleri Garnit Taş Kaplama ile İstinat Duvarları Taş Kaplama yapım işi”, 06.10.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Kayseray Raylı Sistemi Ana Depo Bakım Tesisleri Sahası Peyzaj yapım işi” dosyaları komisyonumuzca incelenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

Yapı Kontrol Daire Başkanlığınca 2008 yılında 12 adet ihale yapıldığı ve onaylandığı tespit edilmiştir.

Bu ihalelerden örnekleme yoluyla rasgele seçilen 3 adet ihaleden; 15.01.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Öğrenci Evi yapım işi”, 31.07.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Şehir Stadyumu İkmal İnşaatı yapım işi”, 09.09.2008 tarihinde ihalesi yapılan “Erciyes Dağı Sosyal Tesislerine Ana Bina yapım işi” dosyaları komisyonumuzca incelenmiş olup; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak hazırlandığı, onaylandığı ve sonuçlandırıldığı görülmüştür. (EK-6)

 

Sonuç :

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesine göre; Komisyonumuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2008 Mali yılına ait hesap iş ve işlemleri kanun ve mevzuatlara uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir

Denetim komisyon raporunun, 5393 Sayılı Yasanın 25. maddesi gereğince, meclis bilgilendirilmiştir.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 86

Konusu : Tarihi Kentler Birliği’ne üye seçiminin yapılması.

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğinin, 8. maddesi gereğince, Belediye Başkanı ve Belediye meclis üyelerinden üç üye seçilmesi ve belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçilecek bir üye ile, 2 yedek üye seçilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 03.04.2009 tarih M.38.0.KBB.0.61/94 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tarihi Kentler Birliği tüzüğünün 8. maddesinde belirtilen “Birlik Meclis Üyelerinin görev süresi Mahalli İdare Seçimleriyle sona erer” ifadesi gereğince birlik üyelerinin görev süreleri 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçiminin ardından sona erdiğinden, Belediye Başkanı ve Belediye meclis üyelerinden üç üye seçilmesi ve Belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçilecek bir üye ile, 2 yedek üye seçilmesi gerekmektedir.

Buna göre; Meclis üyelerimiz arasından Büyükşehir Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Doğal üye olarak Belediye Başkanımız Mehmet ÖZHASEKİ, asil üyelikler için Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri; A.Serdar ALTINTUĞ, A.Tahir GÜL ve Çiğdem YAĞCIOĞLU, Belediyemiz Meclis üyesi olmayan ve dışarıdan seçilen Prof.Dr.Metin SÖZEN’in asil üye olarak, yedek üyelikleri için Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri; Mehmet SAVRUK ve Ömer DENGİZ’in, seçilmelerinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 87

Konusu : Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçiminin görüşülmesi.

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, “Sağlıklı Kentler Birliğine” birlik tüzüğünün 7. maddesine istinaden Seçim yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; 1. Hukuk Müşavirliğinin 03.04.2009 tarih M.38.0.KBB.0.61/93 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin Sağlıklı Kentler Birliğine üyeliğinin devam etmemesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 88

Konusu : Yurtdışı gezisi hakkında bilgilendirilme.

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet OKUR’ un, 01-04 Mart 2009 tarihleri arasında yurtdışındaki toplantılara katılması ile ilgili meclisin bilgilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.03.2009 tarih ve M.38.KBB.0.19-02/413 sayılı yazıları okundu.

Encümenin 24.02.2009 tarih ve 265 sayılı kararı ile 01-04 Mart 2009 tarihleri arasında Almanya, Bremen ve civarındaki kentlerde “Katı Atık Bertaraf Teknolojileri” hakkında incelemelerde bulunmak üzere; Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet ACER, ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Seyit Ahmet OKUR’un, görevlendirilmeleri hususunda Meclis bilgilendirilmiştir.

 

Toplantı Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 89

Konusu : Zincidere İlk Kademe Belediyesinin yeni açılan caddelerine isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, Zincidere İlk Kademe Belediyesinin yeni açılan caddelerine isim verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 23.03.2009 tarih ve M.38.0. KBB.0.14/03/174 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;“Tüzel kişiliği sona eren Hinterland Belediyelerinin Cadde ve sokaklarına isim verilmesi talep edildiğinde, İlgili beldenin isminin yaşatılması açısından sokak veya cadde isimleri ile birlikte beldenin isminin verilmesi” şeklindeki Meclis Üyeleri Mehmet BERK ve Ahmet HERDEM’in yazılı önergeleri okundu oybirliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önergede dikkate alınarak talebin, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Toplantı Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 90

Konusu : Erenköy Mahallesinde Yeni açılan Caddeye isim verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan caddeye Osman Gazi veya Ertuğrul Gazi isimlerinden birinin verilmesi talebinin görüşülmesi bulunulduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 26.02.2009 tarih ve M.38.0. KBB.0.14/03/123 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yusuf CANER’in 20.02.2009 tarihli Dilekçesi ile Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesinde yeni açılan caddeye “Osman Gazi veya Ertuğrul Gazi” isimlerinden birinin verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 91

Konusu : Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 514 pafta, 3286 ada, 71 parselde NİP tadilat talebi.

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 514 pafta, 3286 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/557-845 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 514 pafta, 3286 ada, 71 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 92

Konusu : Köşkdağı Mahallesi, 492 pafta 6333, 1 parselde NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 492 pafta 6333 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/264-421 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Köşkdağı Mahallesi, 492 pafta 6333 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 93

Konusu : Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116 nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100,

107 ve 111 nolu NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116 nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100, 107 ve 111 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K ve 31K Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/262-416 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Yenidoğan Mahallesi, 1 pafta, 50 ada, 112 ve 116 nolu parseller ve 50 pafta, 97, 99, 100, 107 ve 111 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30K ve 31K Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 94

Konusu : Kayseri Kuzey Çevreyolu Ayrımı-Mimarsinan, Kavşağı üzerinde bulunan Horsana kavşağında

NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevreyolu Ayrımı-Mimarsinan Kavşağı üzerinde bulunan Horsana kavşağında 1/5000 ölçekli 32 N Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/260–418 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Kayseri Kuzey Çevreyolu Ayrımı-Mimarsinan Kavşağı üzerinde bulunan Horsana kavşağında 1/5000 ölçekli 32 N Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 95

Konusu : Sümer Mahallesi 116 pafta, 1591 ada, 1894, 1895 ve 1896 parsel nolu taşınmazların

Bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894, 1895 ve 1896 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/261–417 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesinin, Sümer Mahallesi, 116 pafta, 1591 ada, 1894, 1895 ve 1896 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 96

Konusu : Cırgalan Mevkii, 489 pafta, 3695 ada, 1 parsel taşınmazların Bulunduğu alanda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Mülkiyeti Belediyemize ait, Cırgalan Mevkii, 489 pafta, 3695 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar planı ile 32O-IIc İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/649-940 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde Mülkiyeti belediyemize ait, Cırgalan Mevkii, 489 pafta, 3695 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 32O nazım imar planı ile 32O-IIc İmar Plan değişikliği talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 97

Konusu : Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-01c ve K35d-06b NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-01c ve K35d-06b Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/573-854 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-01c ve K35d-06b Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 98

Konusu : Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait 528, 543 ve 545 nolu parseller de NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait olan, 528, 543 ve 545 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/191-292 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mülkiyeti Tablakaya Aşağı Cami Vakfına ait olan, 528, 543 ve 545 nolu parseller üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 99

Konusu : Yenidoğan Mahallesi, 447 ada, 1 parsel nolu taşınmazda NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yenidoğan Mahallesi, 447 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/574-853 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait, Yenidoğan Mahallesi, 447 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K35d-02d Nazım İmar Plan tadilatı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 100

Konusu : Örenşehir Mahallesi, 1607 parsel nolu Taşınmaz ve civarında NİP tadilat talebi.

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 1607 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/404-653 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Örenşehir Mahallesi, 1607 parsel nolu taşınmaz ve civarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 101

Konusu : Yağhan Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait, 129 ada, 1 parselde NİP tadilat talebi.

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K34-D-10B İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/266-425 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesinin, Mülkiyeti Yağhan Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait, 129 ada, 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli K34-D-10B İmar Plan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 102

Konusu : Hacılar Belediyesinin 1/5000 ölçekli Revizyon, Nazım İmar planına yapılan itiraz.

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, Belediyemiz Meclisinin, 12.01.2009 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen Hacılar Belediyesinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planına askı ilan süresi içerisinde Ahmet BALCIOĞLU ve Ahmet ÖZKARACA’nın itirazlarının görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/372-596 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisinin, 12.01.2009 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen Hacılar Belediyesinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planına askı ilan süresi içerisinde Ahmet BALCIOĞLU ve Ahmet ÖZKARACA’nın itirazları, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 103

Konusu : Belsin 19 Mayıs Mahallesi, Polat Benzinlik önü, Kürsü durağı önü, ve Makro Market önünde

NİP plan değişikliği.

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının, Kayseri Raylı Toplu Taşıma Sistemi yapım işi kapsamında, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 30J-IIc, 30J-IIIa, 30J-IVb, 30J-IId, ve 30K-IIId uygulama İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/224-339 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Toplu Taşıma Sistemi yapım işi kapsamında, raylı sistem güzergahı üzerindeki Belsin 19 Mayıs Mahallesi, Polat Benzinlik önü, Kürsü durağı önü, ve Makro Market önünde, 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 30J-IIc, 30J-IIIa, 30J-IVb, 30J-IId, ve 30K-IIId uygulama İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 104

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih, 30 Sayılı kararının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/479-786 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 30 sayılı kararının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 105

Konusu : Kayseri Raylı Taşıma Sisteminin İşletmeciliğinin

10 yıla kadar kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, Belediyemize ait “KayseRAY” Kayseri Raylı Taşıma Sisteminin “İşletmeciliğinin 10 yıla kadar” kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 07.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.14/367596 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan “KayseRAY” Kayseri Raylı Taşıma Sisteminin; “İşletmeciliğinin 10 yıla kadar kiraya verilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 106

Konusu : Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/118 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih ve 24, 25, 26 ve 28 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 107

Konusu : İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 02 ve 03 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 02 ve 03 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/119 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; İncesu Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih, 02 ve 03 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 108

Konusu : Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14,16,17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/120 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 14, 16, 17 ve 18 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 109

Konusu : Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22,24,25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi.

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/121 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Kocasinan Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarih, 22, 24, 25 ve 27 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 110

Konusu : Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesinin, Tınaztepe Mahallesi, 1450 ve 4893 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan, buna dair 1. Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/117 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Tınaztepe Mahallesinde, söz konusu kadastro parsellerinin bulunduğu alan ve civarında 1/50000 çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli ilave nazım planlan tadilatı talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 111

Konusu : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisindeki alanlarda NİP.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan alanlar için hazırlanan jeolojik-joeteknik etüt raporunu uygun olarak onaylamış olup, buna istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1.Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/122 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarsinan Beldesi sınırları içerisinde yer alan uygun olmayan alanlar için hazırlanan jeolojik-joeteknik etüt raporunu uygun olarak onaylamış olup, buna istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 112

Konusu : Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti, Büyükşehir Belediyesine ait Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/123 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti, Büyükşehir Belediyesine ait Anbar mevkii, 6837 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 31İ nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 113

Konusu : Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/124 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Melikgazi Belediyesi Konaklar mevkii, 5444 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 30 O nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 114

Konusu : Melikgazi Belediyesi Köşkdağı mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre; Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin mülkiyetinde olan Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 nolu parsel ve civarında nazım imar plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; 1. Hukuk Müşavirliği’nin 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.61/125 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemiz Meclisi Mart ayında tatil olduğundan İmar ve Bayındırlık komisyonu rapor verememiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre Kayseri İmam-Hatip ve İlahiyat Tedrisatı Yardım Derneğinin mülkiyetinde olan Melikgazi İlçesi, Köşkdağı Mevkii, 106 pafta, 1370 ada, 48 nolu parsel ve civarında nazım imar plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere yeniden İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 115

Konusu : Talas Belediyesinin, Mülkiyeti kendilerine ait 87 pafta, 477 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin Mülkiyeti kendilerine ait, 87 pafta, 477 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35d-02-d Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/667–962 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin Mülkiyeti kendilerine ait, 87 pafta, 477 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli K35d-02-d Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 116

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/634–928 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin mülkiyeti şahsa ait, Harman Mahallesi, 68 pafta, 961 ada, 10 ve 19 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli K35-d-06-b Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 117

Konusu : Talas Belediyesi, Harman Mahallesi, 61 pafta, 115 ada, 1 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi 61 pafta, 115 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/259–414 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesinin, Harman Mahallesi 61 pafta, 115 ada, 1 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 118

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3270 ada, 14 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, mülkiyeti kendilerine ait Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3270 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 N Nazım İmar Plan tadilat talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/664–958 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, mülkiyete kendilerine ait Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3270 ada, 14 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli 30 N Nazım İmar Plan tadilat talebinin gündemden çekilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 119

Konusu : Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi Mahallesi, 106 pafta, 1200 ada, 17 parselde NİP.

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi 106 pafta, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29 M Nazım İmar Plan tadilat talebi bulunduğundan buna dair; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.13.E.25/665–957 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesinin, Seyitgazi Mahallesi 106 pafta, 1200 ada, 17 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan ve civarında 1/5000 ölçekli 29 M Nazım İmar Plan tadilat talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 120

Konusu : Mehmet ÇAYIRDAĞA’a ödenecek olan Danışman ücretinin belirlenmesi.

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan, Tarih Okutmanı Mehmet ÇAYIRDAĞ’a 5216 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri brüt aylığının %75’ini geçmemek üzere ödenecek aylık brüt ücretinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.71/352 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden; Başkan Danışmanı olarak görev yapacak olan, Tarih Okutmanı Mehmet ÇAYIRDAĞ’a aylık brüt 2.600.00TL ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 121

Konusu : Kent Konseyine Üye Seçimi.

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi gereğince hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliğine istinaden, Kent Konseyine Üye seçimi yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 09.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.21/100 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. maddesi gereğince hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 3. Bölüm 8-1 maddesinin (d) fıkrasında belirtilen Meclis üye tamsayısının yüzde 30’unu geçmemek üzere, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasında seçim yapar hükmüne istinaden Kent Konseyine; Venhar PAKIRDAŞI, Çiğdem YAĞCIOĞLU, Osman ÇİMEN, Mehmet Fatih ÖZDAMAR, Mehmet BALABAN, Hüdai BARUT, Mustafa AKTAŞ ve Turan TÜRKÜM’ün seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 122

Konusu : Kayseri Raylı Taşıma Sistemi kapsamında 16 adet araç alımı için İller Bankası ile yapılacak

olan sözleşmenin imzalanması için yetki verilmesi.

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında; Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 16 adet ilave raylı sistem aracının yurt dışından alınması ile ilgili olarak; firmaların hesaplarına açılan/açılacak Akreditifte teminat olarak kullanılmak üzere 29.389.600 Avro’luk teminat mektubunun iller bankasından alınarak Halk Bankası Kayseri Şubesi’ne verilmesi ve İller Bankası ile yapılacak sözleşmeye Belediye Başkanının yada vekalet vereceği birinin yetkilendirilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 13.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0. 14/392 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında; Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 16 adet ilave raylı sistem aracının yurt dışından alınması ile ilgili olarak; firmaların hesaplarına açılan/açılacak Akreditifte teminat olarak kullanılmak üzere 29.389.600 Avro’luk teminat mektubunun iller bankasından alınarak Halk Bankası Kayseri Şubesi’ne verilmesi ve İller Bankası ile yapılacak sözleşmeye Belediye Başkanının yada vekalet vereceği birinin yetkilendirilmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 123

Konusu : Hibe Kredi konusunda Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişilere yetki verilmesi.

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Belediyemizce yapılacak olan, Büyük Projeler için nakdi hibe finansman bulunması konusunda yetki verilmesi talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair; Teftiş Kurulu Başkanlığının 13.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0. 70.36/01 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Erciyes projesine hibe finansman sağlanması ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun istisnalar başlıklı 3/C maddesi hükmü uyarınca, yurtdışında faaliyet gösteren bir firmaya hibe finansmanını kendisi sağlaması karşılığında, Erciyes Projesinin birinci etabının yaptırılmasına, firmanın sağladığı proje finansmanı için masraflar ve komisyon olarak %15 oranında komisyon ödenmesine, ödemenin belediyeye ait proje hesabına birinci etap için sağlanan hibe finansman yattıktan sonra yapılmasına, bu amaçla İsviçre de faaliyet gösteren bankalardan Credit Suisse Bankası Luzern şubesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına hesap açılmasına, hesap açmak üzere Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ACER ve AB ve Dış İlişkiler Müdürü Fatih GAVGACI’ya imza yetkisi verilmesine, bu işlemlerle ilgili olarak hazırlanacak sözleşmeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ veya Belediye Başkanının görevlendireceği Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ACER ve AB ve Dış İlişkiler Müdürü Fatih GAVGACI’ya yetki verilmesine, imzalanacak sözleşmelerin Meclis’ce onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmesi talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top. Tarihi : 13.04.2009

Karar No : 124

Konusu : Yurt dışı görevlendirilmesi hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Belediyemiz Encümeninin 25.03.2009 tarih ve 12-289 sayılı kararı ile, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ACER ve AB Dış İlişkiler şube Müdürü Fatih GAVGACI’nın 06-09 Nisan 2009 tarihleri arasında, Almanya’nın Duesseldorf Şehri ve İsviçre’de Raylı Sisteme ilave alınacak araçlara hibe temini için görevlendirilmelerine ilişkin meclisin bilgilendirilmesi bulunduğundan buna dair; Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 13.04.2009 tarih ve M.38.0.KBB.0.12/489 sayılı yazıları okundu.

06-09 Nisan 2009 tarihleri arasında, Almanya’nın Duesseldorf Şehri ve İsviçre’de Raylı Sisteme ilave alınacak araçlar için 29 milyon Euro’nun hibe olarak sağlanması için, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet ACER ve AB Dış İlişkiler Şube Müdürü Fatih GAVGACI’nın Meclis toplantı halinde olmadığından Encümenin 25.03.2009 tarih ve 12-289 Sayılı kararı ile görevlendirildiklerine dair meclis bilgilendirilmiştir.