Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

270

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 03 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Belediyemizin 2015 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabı Cetvelleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlediği, buna göre;

a) Kanunlarla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği,

b) Bütçeden harici bir ödemenin yapılmadığı,

c) Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı,

d) Giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı,

e) Giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı incelenmiştir.

 

Belediyemizin 2015 yılı gelir bütçesi 670.000.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Yılı içerisinde ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 130.403.203,09 TL ilave ve tenzili yapılmıştır. 820.000.000,00 TL ödenekten yılı içerisinde 603.277.827,53 TL harcanmıştır. Kalan 216.722.172,47 TL ödenek ise encümen kararı gereğince imha edilmiştir.

Böylece gider bütçesi harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 74 Gelir Bütçesinde gerçekleşme oranı ise % 92 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden tasdikinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

271

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan geçici eğitim merkezlerinde eğitimine devam eden yabancı öğrencilerin kullanabilmesi için öğrenci seyahat kartı verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan geçici eğitim merkezlerinde eğitimine devam eden yabancı öğrencilerin kullanabilmesi için öğrenci seyahat kartı verilmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 04 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı yazı veya liste ile müracaatları halinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan geçici eğitim merkezlerinde eğitimine devam eden yabancı öğrencilerin kullanımı için 1 yıl süreli öğrenci seyahat kartı verilmesi, hak sahipliğinin devamı halinde müracaat tarihinden itibaren kartların kullanım süresinin bir yıllık dönemler halinde uzatılmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

272

Kütle parseller ve çevresinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilebilmesi amacıyla yer altı otoparklarının yapılabilmesi için plan notu düzenlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Kütle parseller ve çevresinde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilebilmesi amacıyla yer altı otoparklarının yapılabilmesi için plan notu düzenlenmesi talebi hususunda hazırlanan 10.05.2016 tarih ve 229 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Yer altı Otopark Alanları: Şehrimizde otopark ihtiyacını gidermek amacıyla talepler doğrultusunda ilgili belediyesinin onayı ile yer altı otoparkı yapılabilir.

Ticaret, konut, ticaret + konut alanlarında, bahçeli ve bahçesiz kütle parsellerde, söz konusu alanın uygulama imar planında otopark alanı olarak planlanması ve projesinin ilgili belediyesince onaylanması koşuluyla, kamu alanlarında plan kararı ile belirtilen ilgili bina veya binaların ihtiyacını karşılamak ve belediyesi dışında ticari amaçlı kullanılmamak şartı ile yer altı otoparkı yürürlükteki mevzuat hükümlerine (yangın, otopark, vb.) uygun olmak koşuluyla projelendirilebilir. İlgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarında plan kararı ile kamuya ait yer altı otoparkına geçiş yapılabilir.

Ayrıca yer altı otoparklarının zemin üstü kullanımında imar planında belirtilen şartlara aykırı uygulama yapılamaz. Bu plan notu mevcut yapılar için de geçerlidir.

Yukarıdaki belirtilen ifadelerin, Belediyemiz uygulama imar plan notlarına yer altı otopark alanlarına ilave madde olarak eklenmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

273

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının ilçe belediyelerindeki uygulanmaları esnasında yaşanan çeşitli tereddütlerin çözülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının ilçe belediyelerindeki uygulanmaları esnasında yaşanan çeşitli tereddütlerin çözülmesi talebi hususunda hazırlanan 10.05.2016 tarih ve 230 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Ticari Nitelikli Yapılarda Giriş Holü: Otel, hastane, yurt, sinema, alışveriş merkezi, kreş vb. ticari yapılarda her bir kat ve aynı kattaki tüm girişler için, kat alanının %20'sini geçmemek koşuluyla KAKS'a dahil olmaksızın düzenlenen alandır.

Asma Kat: M, M1, M2, M3 işaretli bölgeler ve tüm ticaret taralı parsellerde, (mevcut konut dışı kentsel çalışma alanlarında), kentsel servis alanlarında, genişliği 30.00 m ve üzeri yollardan cephe alan (üzerinde ölçüsü yazılan ilk servis yollarına bakan parseller hariç) zemin katla birlikte düzenlenen, içerisinde kapıcı dairesi, yönetim odası, mescit vb. ortak alanlar yapılabilen ve ait olduğu bağımsız bölüm alanının 2/3 ünü geçmeyen, 1’den fazla yola cephesi olan parsellerde, ilgili idarenin belirlediği tek cephe tarafından 3.00 m çekilmek üzere yapılan, bağlı olduğu bağımsız bölümünün izdüşümünü geçmeyen, bulunduğu bölümün kullanımını tamamlayan kattır. Ayrıca ticari bağımsız bölümlerde çekilen 3.00 m'lik mesafe içerisinde merdiven ve asansör yer alamaz.

Yukarıdaki belirtilen ifadelerinden, ticari nitelikli yapılarda giriş holü ve asma kat tanımlarının, Belediyemiz uygulama imar plan notlarına ilave tanımlar olarak eklenmesinin, bina kütlesi ile ilgili hususun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Plan Notlarının 20. maddesi doğrultusunda uygulamanın devam etmesinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

274

Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 171 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih ve 171 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 231 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Alpaslan Mahallesi’nde 12193 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, muhtelif sistemde planlanmış ticaret+konut (TİCK) adasına hitap edecek şekilde yeraltı otoparkı (P) düzenlenmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden, Melikgazi Belediye Meclisinin 07.04.2016 tarih, 171 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

275

Kayseri İl İdari Sınırları İçinde İl Çevre Düzeni Planı ve İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, "Kayseri İl İdari Sınırları İçinde 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı-1/25.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı ve Düzenlemesine İlişkin Danışmanlık Hizmet Alım İşine Ait" 1.etap, 2.aşama kapsamında hazırlanmış olan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, plan hükümleri ve plan açıklama raporunun incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 232 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 6360 sayılı kanunun, il idari sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesine getirdiği yasal görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, planlama sınırları içinde kentsel ve kırsal gelişmeler ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörel gelişmelerin değerlendirilmesi, koruma-kullanma dengesinin kurulması yönünde stratejik kararların ve genel arazi kullanım kararlarının verildiği, hassas alanların ve kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlerin alındığı, planlama sınırları içinde alt ölçekli planlara esas olacak 1/50.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planının yapılması yönündeki (İÇDP-18146 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

276

Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel no’lu taşınmaz ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki Kayseri 1. İdare Mahkemesinin Kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alan ve civarının yeniden planlanması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Konaklar Mahallesi, 11456 ada, 13 parsel no’lu taşınmaz ve civarında yapılan nazım imar plan tadilatı talebi hususundaki Belediyemiz Meclisinin 11.05.2015 tarih, 412 sayılı kararı, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2015/1070 Esas, 2016/69 Karar Sayılı Kararı ile iptal edildiğinden söz konusu alan ve civarının yeniden planlanması talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 233 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Konaklar ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri’nde yapılan nazım imar planı çalışmasının iki ayrı etap halinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Kayseri 1. İdare Mahkemesi Kararı dikkate alınarak, planlama alanının doğusunda yer alan yeşil alan olarak planlı kısım (1. Bölge) bir önceki nazım imar planına uygun olacak şekilde kaptaj alanı ve yeşil alan olarak planlanmıştır. Planlama alanının batısında yer alan kum ocakları olarak bilinen alan (2. Bölge) ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.

Yeşil alan olarak planlı 1. Bölgenin 1/25.000 ölçekli K35-d1 nazım imar planı paftasında kaptaj alanı olarak, 1/5000 ölçekli 29O nazım imar planı paftasında ise kaptaj alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (NİP-2759,131 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün, 2. Bölge ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından bu alana ilişkin konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

277

Develi Belediyesinin, Soysallı Mahallesi 5 ada 429 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Develi Belediyesinin, Soysallı Mahallesi 5 ada 429 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 234 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları bulunmamakta olup, Develi Belediyesi bahsi geçen alanda güneş enerji santrali yapılması amacıyla alanın enerji üretim, dağıtım ve depolama alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı, 20 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-19255 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

278

Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, Gölyeri Mevki, 962 ada, 6 parsel ve 1014 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan İlçesi, Kötügöller Mahallesi, Gölyeri Mevki, mülkiyeti Belediyemize ait, 962 ada, 6 parsel ve 1014 ada, 2 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 235 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; otopark alanı olarak planlı mülkiyeti belediyemize ait 962 ada, 6 parselin bir kısmında havaalanı bölgesine hizmet etmesi amacıyla araç kiralama vb. havaalanına hizmet eden işlerde kullanılmak üzere 25*30 ölçülerinde ticaret kütlesi planlanması, bu alandan kaldırılan otopark alanının ise havaalanına gidiş yönünde 1014 ada, 2 parselde karşılanması talep edilmektedir.

5216 sayılı kanunun 7/c maddelerine istinaden 1/5000 ölçekli 31M nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 31M-Id ve 31M-IVa uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerdeki (NİP-3311,23 Plan İşlem Numaralı) imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

279

Talas Belediyesinin, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 63 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Talas Belediyesinin, Alaybeyli Mahallesi, 107 ada, 63 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 236 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Alaybeyli Mahallesi'ndeki söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planları bulunmamaktadır. Güneş Enerji Üretim Santrali Tesisi yapılabilmesi için gerekli kurum görüşleri alınan yerin Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı, 20 metre genişliğinde yol olarak planlanması yönündeki (NİP-19457 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

280

Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 214, 215, 216, 217, 218, 219 ve 220 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 237 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.05.2016 tarihli kararlarından,

214 sayılı kararı ile; Becen Mahallesi’nde, cami alanı ve park alanı olarak planlı söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda yeniden bir düzenleme yapılarak cami alanı ve park alanının yer değiştirmesi talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih, 1076 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3051,26 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

215 sayılı kararı ile; Mimarsinan-Demokrasi Mahallesi’nde, ibadet yeri olarak planlı 7843 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın kuzeybatısında bulunan yerin, bölge halkının ihtiyacı olduğu gerekçesiyle pazar alanı olacak şekilde planlanması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih, 12 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3404,18 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

216 sayılı kararı ile; Şehit Nazım Bey Mahallesi’nde, park alanı, (M) ticaret lejant işaretli konut alanı ve yol olarak planlı olan söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.08.2015 tarih, 1710 sayılı kararının dikkate alınarak gerekli plan değişikliğinin yapılması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih, 1072 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3034,44 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

217 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesi’nde, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan, konut alanı olarak planlı söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın, bölge halkının ihtiyacı ve taşınmazın bulunduğu alanın topoğrafik yapısı dikkate alındığında ticaret alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih, 32 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-3034,45 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

218 sayılı kararı ile; Tavlusun Mahallesi’nde, mülkiyeti hazineye ait üniversite alanı olarak planlı bulunan söz konusu taşınmazın bulunduğu alanın bir kısmında, Milli Emlak Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdu yapılabilmesi için, yurt alanı olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2016 tarih, 59 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-6029,4 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

219 sayılı kararı ile; Kazım Karabekir Mahallesi’nde, yeşil alan, konut alanı, ibadet alanı, eğitim tesis alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlı olan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, uygulama esnasında sorunlarla karşılaşıldığı ve mevcut planın bu sorunların çözümünde yetersiz kaldığı gerekçesiyle, konut alanlarının ve sosyal donatı alanlarının daha etkin kullanılabilmesi amacıyla söz konusu alanın sosyal donatı alanları ile birlikte konut alanı ve Ticaret+konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih, 31 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, yapılan hesaplamalar sonucunda planlama alanındaki ticaret+konut (TİCK) alanlarında Yençok=49.00 metre ve konut adalarında Yençok=46.00 metre olmasının daha uygun olacağı sonucuna varıldığından, (UİP-3052,18 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile yukarda ifade edildiği şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

220 sayılı kararı ile; Gesi-Güney Mahallesi’nde, konut alanı, tarım alanı ve güvercinlik alanı olarak planlı alanda, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, 08.04.2016 tarih, 00865 sayılı yazısında sit alanı dışında, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.06.1979 tarih, A-1732 sayılı kararı ile tescil edilen güvercinliklerin bulunduğu alanın koruma alanının uygulama imar planına işlenmesi yönündeki (UİP-3421,46 plan işlem numaralı) talebin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 05.05.2016 tarih, 214, 215, 216, 217, 218 ve 220 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün, 219 sayılı kararının ise oy birliği ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

281

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ve 129 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 238 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihli kararlarından;

120 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesi, 7273 ada, 1 parsel, 6332 ada, 9 parsel, 3658 ada, 4,5,6 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Yençok:46 metre yapılaşma koşulunda konut alanı, yol ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki(UİP-3938,5 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebinin, yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

121 sayılı kararı ile; Cırkalan Mahallesi, 6198 ada, 116 ve 198 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda öncelikle Halıcılar sitesi olmak üzere esnaf gruplarına hizmet edecek şekilde küçük sanayi alanı, ibadet yeri, yönetim merkezi, sosyal tesis, ticaret alanları, otopark ve yeşil alan planlanması yönündeki (UİP-19223 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 14.12.2015 tarih, 1078 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

122 sayılı kararı ile; Eskiömerler Mahallesi, 101 ada, 277 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda Mezarlık Alanı planlanması yönündeki (UİP-19225 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.01.2016 tarih, 35 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

123 sayılı kararı ile; Şeker Mahallesi, 3170 ada, 7 no’lu parselin bulunduğu alanın Özel Eğitim Tesis Alanı, 3170 ada, 8 no’lu parselin bulunduğu alanın ise Özel Yurt alanı olarak planlanması yönündeki (UİP-2292,11 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, Belediyemiz Meclisinin 11.01.2016 tarih, 34 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

124 sayılı kararı ile; Erkilet yerleşiminde Kuzey Çevre yolunun kuzeyinde kalan bir bölgede kadastro verileri ile imar planları arasındaki kayıklıkların düzenlenmesi yönündeki (UİP-2292,12 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

125 sayılı kararı ile; Pervane Mahallesi, 7471 ada, 1 no’lu alandaki İlköğretim Tesis alanındaki 35 metrelik çekme mesafesinin 10 metreye düşürülmesi yönündeki (UİP-4219,6 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

126 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 4249 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu İlköğretim Tesis Alanının kuzey yönünde genişletilmesi yönündeki (UİP-5842,5 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmediğinden oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

127 sayılı kararı ile; Sümer Mahallesi, 7410 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanın E=1.50 ticaret alanı ve yeşil alan olarak planlanması yönündeki (UİP-6227,5 Plan İşlem Numaralı) uygulama imar planı değişikliği talebinin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı,

129 sayılı kararı ile; Ziya Gökalp ve Yenidoğan Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilen alanda 5393 sayılı kanunun 75. Maddesine göre ortak işbirliği kapsamında 1/1000 ölçekli imar planlarının da Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi yönündeki kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129 sayılı kararlarının oy birliği kabulünün, 120 ve 127 sayılı kararlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

282

Talas Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 239 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihli kararlarından;

65 sayılı kararı ile; Harman Mahallesi, 22 ada, 108 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50 Yençok:15.50 konut alanı olarak planlı iken, inşaat alanı artışı olmadan yükseklik değerinin Yençok:30.50 olması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Talas Belediye Meclisinin 05.10.2015 tarih ve 191 sayılı kararına istinaden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. İlgili talebe ilişkin Talas Belediyesinde 19.02.2016 tarihinde askıya çıkan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde itiraz edilmiş olup, Talas Belediye Meclisi söz konusu itirazı reddetmiştir. Talas Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 65 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

66 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi, 758, 759, 760 numaralı parseller ile 4682, 4683 numaralı parseller ve kadastro harici taşlık bölgenin bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclis'inin 14.01.2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,101 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

67 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Kepez Mahallesi, 1732, 1735 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında spor alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,102 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planın oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

68 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 220 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1996 yılında yapılan değişiklik ile sosyal tesis alanı olarak planlanmış olup, bu işlem sırasında parsel maliklerinden muvafakat alınmamıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal tesis alanı olarak planlı yerin, civarın karakterine uygun olarak konut alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclis'inin 14.12.2015 tarih ve 1082 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,103 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

69 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 992 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 08.02.2016 tarih ve 75 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,104 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

70 sayılı kararı ile; Talas İlçesi, Kamber Mahallesi, 593 ve 595 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı planlanması talebi, Belediyemiz Meclis'inin 08.02.2016 tarih ve 86 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-1110,105 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı,

Talas Belediye Meclisinin, 02.05.2016 tarih, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 sayılı kararlarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

283

İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 57 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 240 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Aksubağları Mahallesi’nde, TOKİ tarafından yapılması planlanan toplu konut uygulamasına yönelik plan değişikliği talebi ile söz konusu alanda orta yoğun konut alanı, park alanı, ibadet alanı, ticaret alanı, sağlık tesis alanı, sosyal-kültürel tesis alanı, ilköğretim alanı, yol ve otopark alanı planlanması önerilmiştir. (UİP-6718,15 plan işlem numaralı) plan değişikliği önerisi Büyükşehir Belediye Meclisinin, 14.12.2015 tarih, 1088 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 57 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

284

İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 58 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 241 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi’nde, TOKİ tarafından yapılması planlanan toplu konut uygulamasına yönelik plan değişikliği talebi ile söz konusu alanda az yoğun konut alanı, park alanı, ibadet alanı, ticaret alanı, yol ve otopark alanı planlanması önerilmiştir. (UİP-6766,6 plan işlem numaralı) Plan değişikliği önerisi Büyükşehir Belediye Meclisinin, 18.12.2015 tarih, 1162 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih, 58 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

285

İncesu Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, İncesu Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 66 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 242 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu İlçesi, Garipçe Mahallesi, Kandil Mevkii’nde, 138 ada, 167 ve 171 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu alanda, güneş enerji santrali kurulabilmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (YED) olacak şekilde planlanması yönündeki (UİP-6767,1 plan işlem numaralı) talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 14.09.2015 tarih, 760 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, İncesu Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih, 66 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

286

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 43 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 243 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Yeşilhisar İlçesi, Güzelöz Mahallesi’nde, 101 ada, 128 parsel no’lu taşınmazın bulunduğu alanda, güneş enerji santrali kurulabilmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (YED) olacak şekilde planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi’nin 09.11.2015 tarih, 939 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından, (UİP-9639,6 plan işlem numaralı) talebe yönelik, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 43 sayılı kararının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2016

287

Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, Yeşilhisar Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih, 48 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.05.2016 tarih ve 244 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri-Sivas-Yozgat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı plan hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde "Köy yerleşik alanı ve civarına ilişkin sınır tespiti yapılmamış köylerin sınırları, ilgili idarece kısa sürede belirlenir. Kesinleşen sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerli kabul edilir. Bu sınırlar sayısal ortamda, veri tabanına işlenmek üzere Bakanlığa gönderilir." denildiğinden Köy Yerleşik Alanlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 8-ğ maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen nüfusu 5000 in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, Büyükşehir Belediye Meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür." denilmektedir. 3194 sayılı yasanın 27. maddesinde ise köy yerleşik alan sınırlarının, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile belirleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda köy yerleşik alanı sınırlarının nasıl belirleneceği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde açıklanmıştır. "Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar. Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir." hükmüne istinaden Yeşilhisar İlçe Belediyesi tarafından belirlenen Ovaçiftlik Köy Yerleşim alanına ait köy yerleşik alanı ve köy yerleşik alanı civarı sınırları incelenmiştir. İncelenen köy yerleşik alan haritalarının oy birliği ile kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.