T.C.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

382

İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, İller Bankası A.Ş. tarafından, Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik sit Alanı, Gesi Kentsel sit alanı, Germir Kentsel sit Alanı ve Tavlusun Kentsel sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma amaçlı İmar planlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 139 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bu gündem maddesinin, 08.04.2013 tarih, 352 sayılı Meclis Kararımız ile görüşülüp İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 148 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. İller Bankası A.Ş. tarafından hazırlattırılan koruma amaçlı imar planları ilgili İlçe Belediyeleri tarafından alınan kararlar ile birlikte değerlendirilmiştir.

Engir Gölü Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 22.09.1995 tarih ve 1927 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve sınırları belirlenmiş olan 239,88 ha Engir Gölü Doğal Sit alanı I. Derece ve III.Derece Doğal Sit Alanını kapsamaktadır. I. Derece Doğal Sit Alanı yaklaşık 102,05 ha lık mutlaka korunması gerekli olan iç kısımda kalan alandır.

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı birlikte incelenmiştir.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Melikgazi Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup her iki Belediyenin Meclis kararında söz konusu planın uygun olduğu belirtilmiştir.

Bahsi geçen plan içinde Tarımsal Amaçlı Konut Alanı olarak planlanan alanlar 1/25.000 ölçekli nazım imar planı yapılırken ilgili kurumdan alınan görüşe göre tarım alanı olarak değerlendirilmediğinden az yoğun konut alanı olarak planlanmıştır. Bu yoğunluk kararı civardaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında TAKS:0,20, KAKS:0,40 değerlerine karşılık geldiğinden koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenen Emsal:0,20 değeri tarafımızca uygun görülmemektedir. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarında tarımsal amaçlı konut alanı ifadesinin çıkarılması gerekmekte olup, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında E:0,20 değerinin kaldırılarak TAKS:0,20, KAKS:0,40 olacak şekilde konut alanı olarak planlanması uygun bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgede yapılacak konutlarda çatı katı yapılamaz hükmünün eklenmesi uygun görülmektedir.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında Günübirlik Tesis Alanı olarak planlanan alanların yer seçiminin arazide yapılan incelemeler sonucunda uygun olduğuna karar verilmiştir. Ancak plan notlarından lunapark, bar ifadesi ile "asma kat yapılması halinde Hmax=5.50 metreyi geçemez" ifadesinin çıkarılması uygun görülmektedir.

1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı gösterim paftasında Günübirlik Tesis Alanı gösterimine sehven Tarımsal Amaçlı Konut Alanı yazıldığı tespit edilmiştir.

Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 24.12.1993 tarih ve 1643 sayılı kararı ile II. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve sınırları belirlenmiş olan, 96 ha Tavlusun-Germir Doğal Sit Alanını kapsamaktadır.

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı birlikte incelenmiştir.

1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planı Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Melikgazi Belediyesi'nin Meclis kararında söz konusu planın uygun olduğu belirtilmiştir.

Bahsi geçen planlar incelendiğinde II.Derece Doğal Sit sınırının Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.01.2009 tarih, 1265 sayılı kararı ile güncellenen sit sınırı ile uyumsuz olduğu bu kurul kararına göre düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Söz konusu koruma amaçlı imar planı içinde kalan Belediye Hizmet alanı plan kararı getirilen alana ilişkin açıklama raporunda ve plan notlarında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Emsal değeri ve diğer yapılaşma koşulları hakkında bir açıklama bulunmamaktadır. Bu alan ile ilgili açıklama getirilmesi uygulamada kolaylık sağlayacaktır.

Tarımsal Hayvancılık Tesis Alanı olarak plan kararı bulunan alanlara yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının belirlemiş olduğu Emsal değeri 0,50 iken bu değerin yüksek olduğu 0,30 olarak değiştirilmesi uygun bulunmaktadır.

Germir Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 24.12.1993 tarih ve 1643 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve sınırları belirlenmiş olan, 27,29 ha Germir Kentsel Sit Alanında, sit alanını korumak üzere Koruma Amaçlı İmar Planı ve Etkileme Geçiş Bölgelerinin tanımlanmasını kapsamaktadır.

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı birlikte incelenmiştir.

1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planı Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Melikgazi Belediyesi'nin Meclis kararında söz konusu planın uygun olduğu belirtilmiştir.

Bahsi geçen planlar incelendiğinde Germir Kentsel Sit sınırının Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.01.2009 tarih, 1265 sayılı kararı ile güncellenen sit sınırı ile uyumsuz olduğu bu kurul kararına göre düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Plan notlarının 6.3.1.2.9 maddesinde merdivenlere korkuluk yapılamaz denilmiştir, ancak güvenlik amacıyla korkuluk yapılmalıdır ve bu korkulukların malzeme, form ve yükseklikleri açıklanmalıdır.

Tavlusun Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları; Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 24.12.1993 tarih ve 1643 sayılı kararı ile Kentsel Sit olarak tescil edilmiş ve sınırları belirlenmiş olan, 21,32 ha Tavlusun Kentsel Sit alanında, sit alanını korumak üzere Koruma Amaçlı İmar Planı ve Etkileme Geçiş Bölgelerinin tanımlanmasını kapsamaktadır.

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı birlikte incelenmiştir.

1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planı Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Melikgazi Belediyesi'nin Meclis kararında söz konusu planın uygun olduğu belirtilmiştir.

Bahsi geçen planlar incelendiğinde Germir Kentsel Sit sınırının Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.01.2009 tarih, 1265 sayılı kararı ile güncellenen sit sınırı ile uyumsuz olduğu bu kurul kararına göre düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

G2 Etkileme Geçiş Alanı içerisinde Hobi Bahçesi olarak plan kararı getirilen alanların, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki hobi bahçesi yaklaşımı ile örtüşmediği düşüncesi ile yerinde yapılan incelemeler sonucunda "Bahçecilik Kültürü Geliştirme Alanları" olarak değiştirilerek planlanması uygun bulunmaktadır. Bahsi geçen plan kararına aşağıda belirtilen plan notlarının getirilmesi o bölgenin korunarak gelişmesine katkı sağlayacaktır.

"Bu alan bahçecilik kültürü geliştirme alanları olarak işlevlendirilmiştir. Alanda bulunan anıtsal nitelikteki manastır olduğu varsayılan yapı yeme-içme, kafeterya ve dinlenme ünitesine dönüştürülerek günü birlik tesis alanı kullanımına ayrılacaktır. Bahçecilik kültürü geliştirme alanları olarak değerlendirilecek alanlarda, doğal karakter olan avlu duvarlarının korunarak parsel büyüklüğü en az 1000 m² olmak şartıyla ifraz yapılabilir. Her parselde tabanda 100 m²'yi geçmemek üzere tek katlı ve "6.3.1.2. Bina İle İlgili Hükümler" maddesi altındaki yeni yapılaşma koşullarına uygun olmak koşulu ile yeni yapı yapılabilir. Bu alanlardaki yapılarda konut veya ticaret (restoran kafe, geleneksel ticaret vb.) kullanımları yer alabilecektir. Bu alanda yöreye özgü tarımsal ürün ve bitki türleri yetiştirilecektir." hükümleri uygun bulunmaktadır.

Plan notlarının 6.3.1.2.9 maddesinde merdivenlere korkuluk yapılamaz denilmiştir, ancak güvenlik amacıyla korkuluk yapılmalıdır ve bu korkulukların malzeme, form ve yükseklikleri açıklanmalıdır.

Engir Gölü Doğal Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları ile Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının yukarıda ifade edilen hususlar dikkate alınarak Kayseri Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda onaylanmak üzere gerekli işlemlerin yürütülmesinin kabulünün uygun olacağı, Germir Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları ile Tavlusun Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının yukarıda ifade edilen hususlar dikkate alınarak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda incelenmek üzere gerekli çalışmaların yürütülmesinin kabulünün uygun olacağı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları ve Gesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının ise yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

383

İller Bankası AŞ’nin muhtelif Sit Alanlarına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planları hakkında ilçe belediyelerinin almış olduğu meclis kararlarının görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, İller Bankası AŞ’nin Engir Gölü Doğal Sit Alanı, Germir-Tavlusun Doğal Sit Alanı, Kuruköprü Arkeolojik Sit Alanı, Gesi Kentsel Sit Alanı, Germir Kentsel Sit Alanı ve Tavlusun Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlattırılan Koruma Amaçlı İmar Planları hakkında ilçe belediyelerinin almış olduğu meclis kararlarının incelenmesi talebi hususunda talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 148 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Bu gündem maddesinin, 08.04.2013 tarih, 320 sayılı Meclis Kararımız ile görüşülüp İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 139 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile birlikte değerlendirilmesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

384

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi 430 ada, 48 parsel, 10540 ada, 20 parsel, 2961 ada, 6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yer alan Kızıltepe Tümülüsü’nün bulunduğu alan ve civarında 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması, talebi hususunda hazırlanan 03.05.2013 tarih ve 136 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ağaçlandırılacak alan olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bağ-sayfiye alanı olarak planlıdır. Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesindeki söz konusu alanda bulunan Kızıltepe Tümülüs'ünün Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirlenen sınırlarının planlara işlenmesini ve ayrıca planlar arası uyumsuzlukların giderilmesini talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

385

Melikgazi İlçesi, Yeni Mahallesi’nde, TRM14 trafo binasının hazırlanan yeni koordinatlara göre imar planına işlenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Yeni Mahallesi’nde, daha önce Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2012 tarih ve 587 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenen TRM14 trafo binasının hazırlanan yeni koordinatlara göre imar planına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.04.2013 tarih ve 154 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Yeni Mahallesi’nde Kayseri Kent İçi Raylı Taşıma Projesi kapsamında, mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve trafo alanı olarak planlı yerdeki TRM 14 trafo binasının verilen yeni koordinatlar çerçevesinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7c ve 7f maddelerine istinaden yeniden 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

1/1000 ölçekli 29N-Ic uygulama imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan yerin trafo alanı olarak planlanması yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşın kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

386

Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 144 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Anbar, Selimiye, Küçük Mustafa, Esenyurt, Becen ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri’nde, uygulama imar planında, Bölge Trafik, Karakol, Polis Lojmanları, resmi bina, karakol-lojman, polis evi olarak planlı yerlerin, emniyet hizmet alanı, emniyet eğitim ve dinlenme tesis alanı ile emniyet lojman alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

387

Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi, 138 ada, 8 ve 10 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde mülkiyeti İl Tüzel Kişiliği’ne ait olan 138 ada, 8 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.04.2013 tarih ve 141 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hisarcık-Erciyes Mahallesi’nde 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı olarak planlı taşınmazların ilköğretim alanı olarak planlanarak, alanın kuzeydoğusunda mevcut imar planında ilköğretim alanı olarak planlı yerin genişletilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-11-a nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp, onama sınırı içerisine alınan alanın ilköğretim alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

388

Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parselde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Cırkalan Mahallesi, K35a-22a-4c pafta, 6296 ada, 21 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 142 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alan ve yol olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Cırkalan Mahallesi muhtarının talebi üzerine, mahallede bulunan mevcut caminin kıblesinin yanlış olduğunun tespit edildiği ve mahalle nüfusuna cami alanının yetersiz kaldığı belirterek, söz konusu parselin güneyinde kalan alanın cami alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Bölgede yapılan incelemeler neticesinde; bu alanın kuzeyinde ilkokul alanı olarak planlı yerin fiilen park alanı olarak kullanıldığından; cami alanı olarak planlanması talep edilen park alanının ilkokul alanı olarak planlı alanda karşılanması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş istenmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu plan değişikliği ile ilgili uygun görüş belirtmediğinden ve plan müellifinin görüşüne istinaden kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni bir alan önerilemediğinden; talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

389

Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, 6610 ada, 12 parsel ve 6609 ada, 5 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 8. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Elagöz Mahallesi, 6610 ada, 12 parsel ve 6609 ada, 5 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.04.2013 tarih ve 140 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu taşınmazlardan 6610 ada, 12 parsel no’lu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yeşil alan olarak planlı olup, 6609 ada, 5 parsel no’lu taşınmaz ise plansız alanda kalmaktadır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin hazırlattığı plan değişikliği önerisi ile birlikte; bu alanı kapsayacak şekilde Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin görüşüne istinaden, talebin parsel bazında olması ve kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden; talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

390

Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 9. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Erkilet Mahallesi, 32 pafta, 4409 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.04.2013 tarih ve 152 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında Diğer (marjinal) Tarım Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden bahsi geçen taşınmaza mevzii imar planı yapılarak, konut alanı olarak planlanmasını talep etmektedir. Bahsi geçen alanın plan değişikliği yapılarak tarım dışı faaliyetlerde kullanılması hususunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün, 21.06.2012 tarih ve 7399 sayılı yazıları ile görüş alınmış olup, tarım dışı amaçla kullanılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmeliğin Madde 7. “Çevre düzeni planı sınırları içerisinde Mevzi imar planı yapılamaz.Çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak imar planları Mevzi imar planı olarak değerlendirilmez.” hükmü ve Belediyemiz Meclisinin 13.08.2012 tarih, 528 sayılı kararı doğrultusunda, talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

391

Kocasinan Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 2647 ada, 42 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 10. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Esentepe Mahallesi, 2647 ada, 42 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 147 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, yeşil alan ve yaya yolu olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, parsel malikinin talebine istinaden parselin kuzey kısmında kalan yeşil alanın bir kısmının ve yolun konut alanı ve konut alanının batısında bulunan kısmı otopark olarak planlanmasını talep etmektedir.

Konu ile ilgili plan müellifinin görüşüne istinaden, kaldırılan yeşil alana eşdeğer yeni bir alan önerilmediğinden; talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

392

Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 parsel ve 3342 ada, 1 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 11. maddesinde bulunan, Kocasinan Belediyesi’nin, Sümer Mahallesi, 3341 ada, 1 parsel ve 3342 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 17.04.2013 tarih ve 153 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; söz konusu alanlardan 3341 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emniyet Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı; 3342 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında Resmi Kurum Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise Sümerbank Lojman Alanı olarak planlıdır. Kocasinan Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü’nün talebi üzerine mülkiyeti Maliye Hazinesine ait söz konusu parsellerde, üniversitenin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere plan değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

1/5000 ölçekli 30M nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan Resmi Kurum Alanı olarak planlı yerin Üniversite alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliğinin Kayseri Kültür Varlıklarının Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

393

Melikgazi Belediyesi ile Talas Belediyesi’ne ait imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 12. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, 1/5000 ölçekli K35-D-02-C ve K35-D-02-D nazım imar planı paftalarında, Melikgazi Belediyesi ile Talas Belediyesi’ne ait imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.05.2013 tarih ve 135 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ile kendi Belediye sınırları arasındaki bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının uyumsuz olduğunu, Talas Belediyesi'nin anılan bölgede plansız bir sahasının bulunduğunu ve ortaya çıkan bu sorunun giderilmesi amacıyla plan değişikliklerinin yapılmasını talep etmektedir. Bahsi geçen bölgede planlar arasında uyuşmazlık bulunduğu tespit edilmiş olup, plan gerektiren alanın civarın karakterine uygun olarak üst ölçekli planlar kapsamında ve her iki Belediyenin müşterek yapacakları çalışmalar neticesinde ele alınması gerekmektedir.

Söz konusu bölgede ihtiyaç duyulan imar planı çalışmalarının Talas Belediyesi ile Melikgazi Belediyesi'nin birlikte yapacakları çalışma sonucunda alacakları meclis kararlarını Belediyemize iletmeleri halinde değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

394

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 13. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, Başakpınar Ufuk Mahallesi, Ceylan Mevkii, 6 pafta, 650 ve 651 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 149 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında konut alanı ve 10 metre genişliğinde yol olarak planlı söz konusu taşınmazların bulunduğu yerdeki 10 metre genişliğindeki yolun kaldırılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden talebin yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

395

İncesu Belediyesi’nin, Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 14. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Saraycık Mahallesi, 7-8 pafta, 339, 340 ve 774 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda, hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 143 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Saraycık Mahallesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 05.06.2012 tarih, 015035 sayılı yazısına istinaden, eğitim tesisleri alanı olarak planlı olan alanda, mülkiyeti şahıslara ait olan kısmının okul alanından çıkartılarak ticaret alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Ancak; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 01.04.2013 tarih, 395492 sayılı yazısıyla söz konusu taleplerinden vazgeçtiklerini belirtmektedirler.

Bahsi geçen alanda yapılmak istenen nazım imar plan değişikliğine dair ilgili kurum, görüşünü geri çektiğinden tadilat talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

396

İncesu Belediyesi’nin, Garipçe Mahallesi, 255 ada, 1 ve 2 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 15. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Garipçe Mahallesi’nde, 255 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 145 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Garipçe Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin, konut dışı kentsel çalışma alanı ile akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlanmasını istemektedir. Konu ile ilgili plan müellifinin görüşü de dikkate alınarak, bahsi geçen alanda mevcutta yer alan akaryakıt istasyonunun ifraz edilerek iki ayrı kullanıma çevrilmesinin uygun olmayacağı, ancak alanın tamamının Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanı olarak planlanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı paftasında, plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yerin, akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak planlanmasının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

397

İncesu Belediyesi’nin, Vali İhsan Aras, Kara Mustafa Paşa ve Karakoyunlu Mahallerinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alanlarda imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 16. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Vali İhsan Aras, Kara Mustafa Paşa ve Karakoyunlu Mahallerinde, mülkiyeti maliye hazinesine ait alanlarda imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 03.05.2013 tarih ve 134 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, uygulama imar planında, Emniyet Müdürlüğü, resmi kurum alanı ve konut alanı olarak planlı yerlerin emniyet hizmet alanı ve emniyet lojman alanı olarak planlanması talebinde bulunmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda taleplerden sadece 77 ada, 5 parsel ve 392 ada, 7 parsel nolu taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerlerin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirdiği kanaatine varılmıştır.

1/5000 ölçekli K34-d-14-c ve K34-d-14-d nazım imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan, konut alanı olarak planlı yerlerin resmi kurum alanı olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı taleplerinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

398

İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 17. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Örenşehir Mahallesi’nde, 129 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 146 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi, Örenşehir Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu olarak planlı yerlerin, mevcut kadastro sınırları ile uygun hale getirilmesi talebinde bulunmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

399

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 126 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 18. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 04.04.2013 tarih, 126 ve 128 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 150 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 04.04.2013 tarihli kararlarından;

126 sayılı kararı ile; İnecik Mahallesi’nde, söz konusu taşınmazın bulunduğu bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı yerin bir kısmının, dini tesis alanı (cami) olarak planlanması talebi, belediyemiz meclisinin 14.12.2012 tarih, 876 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından talebin kabulünün uygun olacağı,

128 sayılı kararı ile; Turan Mahallesi’nde, bağ-sayfiye evi alanı olarak planlı iki ayrı imar adasına (*) lejant işaretinin konularak bu alanlarda, “tescillenmiş olan parsellerin minimum cephe ve alan miktarında planda belirtilen kriterlere göre değil de, ifraz sonucu oluşan parsellerin mevcut haline göre korunarak uygulama yapılması” ifadesinin geçerli olması talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden talebin kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih, 126 ve 128 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

400

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100 ve 103 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 19. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100 ve 103 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 24.04.2013 tarih ve 151 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.04.2013 tarihli kararlarından;

91 sayılı kararı ile; Erenköy Mahallesi’nde, 10 metre genişliğindeki yaya yolunun kaldırılarak iki imar adasının birleştirilmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

92 sayılı kararı ile; Konaklar Mahallesi’nde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz, Melikgazi Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmiş ve reddedilmiştir. Konuya ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenecek herhangi bir durum bulunmadığından, meclis kararı hakkında karar almaya gerek bulunmadığı,

96 sayılı kararı ile; Gesi-Cumhuriyet Mahallesi’nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, ilköğretim alanı olarak planlı yerde anaokulu yapılacağından, okul alanının güneyindeki 30 metrelik çekme mesafesinin 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

97 sayılı kararı ile; Karacaoğlu Mahallesi’nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden, ilkokul alanı olarak planlı yerde anaokulu yapılacağından, okul alanının güneyindeki 20 metrelik çekme mesafesinin 10 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

98 sayılı kararı ile; Hisarcık-Bahçelievler Mahallesi’nde, dini tesis alanı olarak planlı yerin doğusunda yer alan 10 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin kabulünün uygun olacağı,

99 sayılı kararı ile; Gökkent ve Erenköy Mahalleleri’nde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerlerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talepleri, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmediğinden, talebin Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

100 sayılı kararı ile; Anbar Mahallesi’nde, iki ayrı yerde, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin talebine istinaden, park alanı olarak planlı yerlerin bir kısmının trafo alanı olarak planlanması talepleri, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği gerektirmemektedir. Ancak, yapılan incelemeler sonucu, 31J-IVc paftasında planlanan trafo alanının kuzeydoğu yönünde kaydırılmasının daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Talebin bu şekliyle Cengiz AKPARLAR’ın red oyuna karşılık kabulünün uygun olacağı,

103 sayılı kararı ile; Yeşilyurt Mahallesi’nde, küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı yerlerin fiili duruma istinaden, yeniden düzenlenmesi talebi hususunda ilçeden yeniden inceleme yapılarak fiili durumların tespiti istendiğinden ve çalışmalar devam ettiğinden konunun yeniden incelenmek üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı,

Melikgazi Belediye Meclisinin, 01.04.2013 tarih, 91, 96, 97, 98, 99 sayılı kararlarının kabulünün, 100 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün, 103 sayılı kararın yeniden İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin uygun olacağı, 92 sayılı karar ile ilgili herhangi bir karar almaya gerek olmadığı belirtilmiştir.

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 92, 97, 98 ve 103 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile, 91, 96, 99 ve 100 sayılı kararına ilişkin hazırlanan komisyon raporunun kabulüne ise oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

401

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih ve 77 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 20. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih ve 77 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 17.04.2013 tarih ve 155 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Alsancak Mahallesinde Emniyet Lojman Alanı E=0.60 olarak planlı alanın, İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Emniyet Hizmet Alanı, E=1.50 olarak planlanması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; yapılaşma koşulu değişmeden E=0.60 Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanması uygun görülmüştür.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 77 Sayılı kararının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmemekte olup, yukarıda belirtildiği şekli ile değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih ve 77 sayılı kararına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

402

Talas Belediye Meclisi'nin, 03.04.2013 tarih, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 21. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre Talas Belediye Meclisi'nin, 03.04.2013 tarih, 69 ve 70 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 03.05.2013 tarih ve 137 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediye Meclisinin, 03.04.2013 tarihli kararlarından;

69 sayılı kararı ile; Harman Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılaşma koşulları "R" lejantlı, Emsal: 1.50, hmaks: 15.50 metre konut alanı olarak planlı yerin yapılaşma koşulları Emsal:1.80, hmaks: 18.50 metre ticaret alanı olarak planlanması talebi, Belediyemiz Meclisi'nin 10.12.2012 tarih, 816 sayılı kararına istinaden onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak bahsi geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde Emsal değerinin E:1.50 olarak değiştirilmesi, hmaks değerinin kaldırılması ve ada bütünündeki parsellerin tescil durumuna uygun olarak plana işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından talebin bu şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı,

70 sayılı kararı ile; Kiçiköy Mahallesindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlı yerin güney doğu cephesindeki 10 metre çekme mesafesinin 5 metre olarak planlanması talep edilmektedir. Akaryakıt ve LPG istasyonlarında asgari emniyet mesafesi yol cephelerinde 6 metreden az olamayacağı için talebin, 6 metre olacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

Talas Belediye Meclisi'nin, 03.04.2013 tarih, 69 ve 70 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

403

İncesu Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 22. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, İncesu Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarının talebi hususunda hazırlanan 03.05.2013 tarih ve 138 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarından;

35 sayılı kararı ile; Sultansazı Mahallesi’nde söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda, organize tarım ve hayvancılık alanı planlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda nazım imar planı ile uygulama imar planı arasında koordinat uyumsuzluğundan kaynaklanan sorunlar bulunduğu tespit edildiğinden, bu alana ilişkin öncelikle nazım imar planının yeniden meclisimiz tarafından değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Uygulama imar planı hususu nazım imar planları sonuçlandıktan sonra yeniden İncesu Belediye Meclisi tarafından değerlendirileceğinden, talebin reddinin uygun olacağı,

36 sayılı kararı ile; Sultansazı Mahallesi’nde söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu alanı olarak planlı yere LPG lejant işareti konulması talebi, belediyemiz meclisinin, 12.12.2011 tarih, 798 sayılı kararına istinaden onanan nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak; İncesu Belediyesi’nin 03.05.2013 tarih, 843 sayılı yazısına istinaden, söz konusu taşınmazın tescilli haline uygun olarak imar planına işlenmesini istediğinden, talebin bu şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı belirtilmiştir.

İncesu Belediye Meclisi’nin, 01.04.2013 tarih, 35 ve 36 sayılı kararlarına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

404

Kayseri Valiliği ve Şehit, Gazi, Dul ve Yetim Derneği’nde kayıtları bulunan gazilerimize birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 23. maddesinde bulunan, Kayseri Valiliği ve Şehit, Gazi, Dul ve Yetim Derneği’nde kayıtları bulunan gazilerimize Büyükşehir Belediyesi tarafından birer adet konut satın alınması veya konut arsası verilmesi talebi hususunda hazırlanan 03.05.2013 tarih ve 11 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ülkesi için canını veren, uzvunu kaybeden şehit ve gazilerimizin şehrimizdeki toplam sayıları ve durumlarının tespiti yapılarak, kriterlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla temasa geçilmesine, ayrıca bu veriler çerçevesinde; Türkiye genelinde neler yapıldığı ve şehrimiz özelinde neler yapılabileceğinin araştırılmasının uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

405

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yeniden düzenlenen çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 24. maddesinde bulunan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Çalışma Yönetmeliğinin incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 30.04.2013 tarih ve 24 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığınca yeniden hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin ekte sunulduğu şekliyle kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

406

Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarı ile Reis Mehmet Alibey Caddesi arasında kalan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi.

 

 

 

 

Meclis gündeminin 25. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarı ile Reis Mehmet Alibey Caddesi arasında kalan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi hususunda hazırlanan 30.04.2013 tarih ve 25 numaralı Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince; Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarı ile Reis Mehmet Alibey Caddesi arasında kalan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebinin reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

407

Belediyemizle Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması amacıyla Genel Sekreter Yrd. Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 26. maddesinde bulunan, İlimiz Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi Kumarlı Mevkiinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılmakta olan A Grubu Hayvanat Bahçesinde çevre illerden gelecek yaralı, hasta, bakıma muhtaç yaban hayvanlarının ( 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2. Maddesi beşinci fıkrasında belirlenen) ihtiyaç duyacağı tedavi, bakım ve rehabilitasyon dönemlerini geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyemizle Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması amacıyla Genel Sekreter Yrd. Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi hususunda Genel Sekreterlik makamının 17.04.2013 tarih ve 78 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İlimiz Kocasinan İlçesi, Cırgalan Mahallesi Kumarlı Mevkiinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılmakta olan A Grubu Hayvanat Bahçesinde çevre illerden gelecek yaralı, hasta, bakıma muhtaç yaban hayvanlarının ( 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2. Maddesi beşinci fıkrasında belirlenen) ihtiyaç duyacağı tedavi, bakım ve rehabilitasyon dönemlerini geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyemizle Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılacak protokolün imzalanması için Genel Sekreter Yrd. Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

408

2012 yılında çeşitli ülkelerde düzenlenen Dünya ve Avrupa Kick Boks Şampiyonalarında dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 27. maddesinde bulunan, 2012 yılında çeşitli ülkelerde düzenlenen Dünya ve Avrupa Kick Boks Şampiyonalarında dereceye giren Kayseri’li sporcular Eda ŞAHİN, İdris ÜNVER, Zehra HASPOLAT ve Burak KOCATÜRK’e gösterdikleri üstün başarılardan dolayı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmeleri talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 29.04.2013 tarih ve 77 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde 2012 yılında çeşitli ülkelerde düzenlenen Dünya ve Avrupa Kick Boks Şampiyonalarında dereceye giren Kayseri’li sporcular Eda ŞAHİN, İdris ÜNVER, Zehra HASPOLAT ve Burak KOCATÜRK’e gösterdikleri üstün başarılardan dolayı 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/m maddesi gereğince ödüllendirilmeleri talebi hususunda, Meclis Üyeleri Mustafa AKTAŞ ve M. Kenan BAŞYAZICIOĞLU’nun yazılı önerisi doğrultusunda adı geçen sporcuların her birinin 1 adet Cumhuriyet altını ile ödüllendirilmeleri yönündeki tekliflerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

409

Hacılar Belediye Başkanlığına, deforme olan yolların onarımı ve tamir işlerinde kullanılmak üzere 10.000 ton sıcak asfalt verilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 28. maddesinde bulunan, Hacılar Belediye Başkanlığının, deforme olan yolların onarımı ve tamir işlerinde kullanılmak üzere 10.000 ton sıcak asfalt verilmesi hakkında hazırlanacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebi hususunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 15.04.2013 tarih ve 732 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Hacılar Belediye Başkanlığının, deforme olan yolların onarımı ve tamir işlerinde kullanılmak üzere 10.000 ton sıcak asfalt verilmesi hakkında hazırlanacak protokolün imzalanması için Belediye Başkanı yada görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

410

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenek aktarılması talebi.

 

Meclis gündeminin 29. maddesinde bulunan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ödenek aktarılması talebi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.04.2013 tarih ve 1070 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kurulduğundan kurumsal, fonksiyonel, finans ve ekonomik kodlarının açılarak ekli listede belirtilen şekli ile birimlerin harcama kalemlerinden ödeneklerin tenzil edilerek, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bütçesine aktarma yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

411

Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 30. maddesinde bulunan, Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 15.04.2013 tarih ve 138 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Tahsin ÖZGÜÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

412

Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Uzuntaş Caddesi ile Taşdirek Caddesini birbirine bağlayan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 31. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Uzuntaş Caddesi ile Taşdirek Caddesini birbirine bağlayan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 24.04.2013 tarih ve 156 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gesi Kayabağ Mahallesi, Uzuntaş Caddesi ile Taşdirek Caddesini birbirine bağlayan isimsiz yola, sokak ismi verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

413

Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi, 1834. Sokak isminin Şehit Oğuz CANIPEK Sokak olarak değiştirilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 32. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi, 1834. Sokak isminin Şehit Oğuz CANIPEK Sokak olarak değiştirilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 24.04.2013 tarih ve 155 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, Gökkent Mahallesi, 1834. Sokak isminin Şehit Oğuz CANIPEK Sokak olarak değiştirilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

414

İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, sokak ismi verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 33. maddesinde bulunan, İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, sokak ismi verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 15.04.2013 tarih ve 137 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi İlçesi, İncesu İlçesi, Kızılören Tabaklı Mahallesi, Kenan Evren Cadde isminin değiştirilmesi, Bahçesaray ve Vali İhsan Aras Mahallelerinde bulunan isimsiz yollara, sokak ismi verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

415

21-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Macaristan’ın Miskolc şehri ile Kardeş Şehir protokolü imzalamak ve görüşmeler yapmak üzere personel görevlendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 34. maddesinde bulunan, 21-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Macaristan’ın Miskolc şehri ile Kardeş Şehir Protokolü imzalamak ve incelemelerde bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyeleri Serdar ALTUNTUĞ, Mehmet SAVRUK, A.Tahir GÜL, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Zekeriye ERGÜNEŞ, Şaban SOLMAZ, Turan TÜRKÜM, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ile Başkanlık Özel Kalem Sorumlusu Ali YILMAZ’ın görevlendirilmesi talebi hususunda Genel Sekreterlik Makamının 08.05.2013 tarih ve 83 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 21-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Macaristan’ın Miskolc şehri ile Kardeş Şehir Protokolü imzalamak ve incelemelerde bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ, Meclis Üyeleri Serdar ALTUNTUĞ, Mehmet SAVRUK, A.Tahir GÜL, Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR, Zekeriye ERGÜNEŞ, Şaban SOLMAZ, Turan TÜRKÜM, Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU ile Başkanlık Özel Kalem Sorumlusu Ali YILMAZ’ın görevlendirilmesine ve adı geçenlere 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince, Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının Belediyemizce ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

416

Kayseri Arkeoloji Müzesi ile yapılacak protokolü imzalamak için yetki talebi.

Meclis gündeminin 35. maddesinde bulunan, Kayseri Arkeoloji Müzesi ile eserlerin geçici olarak Özel Selçuklu Müzesi’nde sergilenmesi hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yrd. Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Daire Başkanlığının 06.05.2013 tarih ve 222 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 10.08.2012 tarih ve B.16.0.KVM.0.13.03.00-151.01(38)-177471 sayılı oluru ile Gevher Nesibe Medresesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından özel “Selçuklu Müzesi” nin kurulmasına izin verilmiş ve bahse konu müzede Elektrik ve Çatı projeleri Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden 18.04.2013 tarihinde geçmiş olup en yakın zamanda müze olarak hizmet vermesi hususunda çalışmalar devam etmektedir.

Kayseri Arkeoloji Müzesi ile eserlerin geçici olarak Özel Selçuklu Müzesinde sergilenmesi hususunda hazırlanacak protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına veya Genel Sekreter Yrd. Kemalettin TEKİNSOY’a yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

417

Belediyemizin 2012 yılına ait Bütçe Kesin Hesabının incelemesi talebi.

 

Meclis gündeminin 36. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.04.2013 tarih ve 1079 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ile, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 42. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddelerine istinaden hazırlanan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabının incelemesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

418

İşletmeler ve İştirakler Başkanlığı’nın bütçesine 11.000.000,00TL ödenek aktarılması talebi.

 

Meclis gündeminin 37. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 11.000.000,00TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan tenzil edilerek İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bütçesinin belirlenen harcama kalemine aktarılması hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.04.2013 tarih ve 1077 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince; 11.000.000,00TL ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan tenzil edilerek İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bütçesinin ekli listede belirtilen harcama kalemine aktarılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

419

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’nın bütçesine 25.000.000,00TL ödenek aktarılması talebi.

 

Meclis gündeminin 38. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 25.000.000,00TL ödeneğin 1. Hukuk Müşavirliği’nden tenzil edilerek Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bütçesinin belirtilen harcama kalemine aktarılması hususunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.05.2013 tarih ve 1096 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 25.000.000,00TL ödeneğin 1. Hukuk Müşavirliği’nden tenzil edilerek Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bütçesinin ekli listede belirtilen harcama kalemine aktarılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

420

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği ile Belediyemiz arasında imzalanacak olan ortak hizmet protokolün yapılabilmesi için hizmet içeriğinin belirlenmesi ve protokolüm imzalanması için yetki verilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 39. maddesinde bulunan, Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’nin ilimizde ikamet eden mülteci ve yetimler konusunda hizmet işbirliği yapmak istediklerinden, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (m) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden işbirliği protokolü yapılabilmesi için hizmet içeriğinin belirlenmesi ve ortak hizmet protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye yetki verilmesi talebi hususunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 06.05.2013 tarih ve 1 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’nin ilimizde ikamet eden mülteci ve yetimler konusunda hizmet işbirliği yapmak istediklerinden, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (m) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden bu hususta işbirliği protokolü yapılabilmesi için hizmet içeriğini tespit etmek için Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin ve protokolün imzalanması için de Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetkilendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

421

Mülkiyeti Belediyemize ait İncesu İlçesi Süksün Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların satışının yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 40. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesinde bulunan bazı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun Amir Hükümleri gereğince satışının yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2029 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait, İncesu İlçesi, Süksün Mahallesi, 442 ada, 2 parsel numaralı, 16.328.01 m2, 443 ada, 1 parsel numaralı, 12.845.71 m2, 2 parsel numaralı, 12.849.73 m2, 444 ada, 3 parsel numaralı, 3.989.38 m2, 445 ada, 3 parsel numaralı, 13.044.81 m2, 446 ada, 1 parsel numaralı, 12.018.35 m2, 2 parsel numaralı 12.021.02 m2, 447 ada, 1 parsel numaralı, 10.291.33 m2, 2 parsel numaralı10.287.08 m2 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Arsasının , 448 ada, 2 parsel numaralı, 2.028.06 m2, 449 ada, 1 parsel numaralı, 7.349.74 m2, 450 ada, 1 parsel numaralı, 7.587.40 m2, 451 ada 1 parsel numaralı, 6.953.93 m2, 452 ada, 1 parsel numaralı, 5.458.87 m2, 453 ada, 3 parsel numaralı, 1.303.07 m2, 455 ada, 1 parsel numaralı, 1.659.39 m2, 456 ada, 1 parsel numaralı, 10.731.33 m2, 457 ada 1 parsel numaralı, 5.697.61 m2, 458 ada 2 parsel numaralı, 880.15 m2, 460 ada, 2 parsel numaralı, 4.938.91 m2 Konut Alanı Arsasının 2886 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince satışının yapılması talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

422

Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasının onaylanması talebi.

Meclis gündeminin 41. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak yeniden tanzim edilen teşkilat şemasının onaylanması talebi hususunda; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 336 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinin bir ve ikinci fıkrasına istinaden norm kadro esaslarına uygun olarak yeniden tanzim edilen teşkilat şemasının ekte sunulduğu şekliyle onaylanması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

423

Mülkiyeti Belediyemize ait 10008 ada, 23 parsel numaralı parselden, 2500 m2'ye kadar alanın kamuya tahsis edilmesi hususunda Belediyemiz tarafından muvafakat edilmesi talebi.

 

Meclis gündeminin 42. maddesinde bulunan, Melikgazi İlçesi Anbar ve 19 Mayıs Mahallelerinde muhtelif parseller üzerinde hazırlanan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18 maddesi uygulamalarında, Mülkiyeti Belediyemize ait 10008 ada, 23 parsel numaralı parselden, 2500 m2'ye kadar alanın kamuya tahsis edilmesi gerekmekte olup, yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmelik gereğince umumi hizmetlere ayrılan miktarın kamuya tahsisi ile ilgili Belediyemiz tarafından muvafakat edilmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2012 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi Anbar ve 19 Mayıs Mahallelerinde Melikgazi Belediye Encümeni'nin 16.04.2013 tarih ve 628 sayılı kararına istinaden muhtelif parseller üzerinde hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Madde uygulaması DOP oranının % 40'ı geçmemesi için düzenlemeye giren ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 10008 ada 23 numaralı parselden 2500 m2'ye kadar alanın kamuya tahsis edilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 10008 ada 23 numaralı parselden 2500 m2'ye kadar alanın, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 32/1.maddesi “ Düzenleme sahasında umumi hizmetlere ayrılan miktarın düzenlemeye giren alan toplamının % 40’dan daha fazla çıkması halinde bu miktarın %40’a dönüştürülmesi için önce varsa bu düzenleme sahasındaki belediyeye ait arsalar bu işe tahsis edilir………” hükmü gereğince kamuya tahsisi ile ilgili Belediyemiz tarafından muvafakat edilmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

424

Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kadrosuna atanması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi.

Meclis gündeminin 43. maddesinde bulunan, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun atanması hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 337 sayılı yazıları okundu.

5216 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kadrosuna Mehmet Ali KARCIOĞLU’nun atanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

425

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 44. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.04.2013 tarih ve 331 sayılı kararı ile kurulan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi hususunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.05.2013 tarih ve 02 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

426

Aliya İzzet BEGOVİÇ, isminin Kayseri’de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 45. maddesinde bulunan, Aliya İzzet BEGOVİÇ, isminin Kayseri’de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi hususunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 09.05.2013 tarih ve 177 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Aliya İzzet BEGOVİÇ isminin Kayseri’de herhangi bir cadde ve sokağa verilmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

427

Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan içerisinde revizyon nazım imar plan yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 46. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2001 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Konaklar, Germir ve Tavlusun Mahallelerinin bulunduğu alan içerisinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla revizyon nazım imar plan yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

428

Melikgazi Belediyesi’nin, Selçuklu Mahallesi, 3897 ada, 1 parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

Meclis gündeminin 47. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Selçuklu Mahallesi, 3897 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2003 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Selçuklu Mahallesi, 3897 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

429

Melikgazi Mahallesi, 2574 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 48. maddesinde bulunan, Melikgazi Mahallesi, 2574 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2005 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Mahallesi, 2574 ada, 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

430

Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Gömeç Mahallesi 5 pafta, 1487 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 49. maddesinde bulunan, Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Gömeç Mahallesi 5 pafta, 1487 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2004 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün, Kocasinan İlçesi, Gömeç Mahallesi 5 pafta, 1487 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

431

İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde nazım imar plan değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 50. maddesinde bulunan, İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının bulunduğu Nevşehir-Avanos yol güzergahı planları 1/25.000 ölçekli nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2002 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; İncesu Belediyesi’nin, Beylik Mahallesi’nde, patlayıcı madde deposu alanının bulunduğu Nevşehir-Avanos yol güzergahı planları 1/25.000 ölçekli nazım imar planlara işlenmesi, Kayseri-Karasaz ovası kaynakları ve yer altı suyu işletme sahası koruma alanının bulunduğu yerde 1/25.000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

432

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 51. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2016 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

433

Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2013 tarih, 156, 157, 158, 159, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 52. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2013 tarih, 156, 157, 158, 159, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2015 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Melikgazi Belediye Meclisi’nin, 09.05.2013 tarih, 156, 157, 158, 159, 160 ve 161 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

434

Talas Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 53. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2000 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Talas Belediye Meclisi’nin, 08.05.2013 tarih, 85 ve 86 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

435

Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 99, 100, 101, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 54. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 99, 100, 101, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2010 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesine göre, Kocasinan Belediye Meclisi’nin, 06.05.2013 tarih, 98, 99, 100, 101, 103, 105 ve 108 sayılı kararlarının incelenmesi talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

436

Melikgazi Belediyesi’nin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 887 parselin bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 55. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 887 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2014 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Yeşilyurt Mahallesi, 5 pafta, 887 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda ilave nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

437

Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parselin bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 56. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2006 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Anafartalar Mahallesi, 2415 ada, 27 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve civarında nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

438

Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 10836 ada, 7 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 57. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 10836 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2007 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, İnecik Mahallesi, 10836 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

439

Melikgazi Belediyesi’nin, Camikebir Mahallesi, 1558 ada, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363 ve 364 parsellerin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 58. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Camikebir Mahallesi, 1558 ada, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363 ve 364 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2013 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Camikebir Mahallesi, 1558 ada, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 362, 363 ve 364 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

440

Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, 28 pafta, 20 ada, 20 ve 21 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 59. maddesinde bulunan, Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, 28 pafta, 20 ada, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2008 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Talas Belediyesi’nin, Talas Mahallesi, 28 pafta, 20 ada, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

441

Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 60. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2011 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Mimarsinan-Bahçelievler Mahallesi, 552 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

442

Melikgazi Belediyesi’nin, Çorakçılar Mahallesi, 3648 ada, 13 parsel ve Selimiye Mahallesi, 2418 ada, 1 parselin bulunduğu alanlarda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 61. maddesinde bulunan, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin talebine istinaden, Melikgazi Belediyesi’nin, Çorakçılar Mahallesi, 3648 ada, 13 parsel ve Selimiye Mahallesi, 2418 ada, 1 parselin bulunduğu alanlarda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 1994 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ’nin talebine istinaden, Melikgazi Belediyesi’nin, Çorakçılar Mahallesi, 3648 ada, 13 parsel ve Selimiye Mahallesi, 2418 ada, 1 parselin bulunduğu alanlarda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

443

Kocasinan Belediyesi, Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 3 parsel, 3597 ada, 1 parsel, 3729 ada, 1 parsel ve Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 7 parsel, 3597 ada, 2 parsel ve 3729 ada, 2 parselin bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması.

 

 

Meclis gündeminin 62. maddesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 3 parsel, 3597 ada, 1 parsel, 3729 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ancak takas sonucu Belediyemize geçecek olan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 7 parsel, 3597 ada, 2 parsel ve 3729 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 1991 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 3 parsel, 3597 ada, 1 parsel, 3729 ada, 1 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ancak takas sonucu Belediyemize geçecek olan Beyazşehir Mahallesi, 3591 ada, 7 parsel, 3597 ada, 2 parsel ve 3729 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda nazım imar plan değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

444

Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10630 ada, 80 parselin bulunduğu alanda nazım imar planı değişikliği yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 63. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10630 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 1992 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi’nin, Erenköy Mahallesi, 10630 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

445

Talas Belediye'sinin, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel ile 86 pafta, 461 ada, 1 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 64. maddesinde bulunan, Mülkiyeti Talas Belediye'sine ait, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan alan ve yine Talas Mahallesi’nde 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 2009 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Mülkiyeti Talas Belediye'sine ait, Talas Mahallesi, 82 pafta, 919 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ile bu alanın kuzeyindeki yola terkini yapılan alan ve yine Talas Mahallesi’nde 86 pafta, 461 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.05.2013

 

 

 

 

446

5-8 Mayıs 2013 tarihlerinde Portekiz’in Lizbon eyaletine yapılan teknik ziyarete katılan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın ziyaretleri hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi.

 

 

Meclis gündeminin 65. maddesinde bulunan, 5-8 Mayıs 2013 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet ile birlikte Portekiz’in Lizbon eyaletine yapılan teknik ziyarete katılan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN’ın ziyaretleri hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi talebi hususunda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının 13.05.2013 tarih ve 232 sayılı yazıları okundu.

5-8 Mayıs 2013 tarihlerinde Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet ile Portekiz’in Lizbon eyaletine yapılan teknik ziyarete katılan Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hamdi ELCUMAN, Meclis toplantı halinde olmadığından Encümen’in 03.05.2013 tarih ve 2013/458 sayılı kararıyla görevlendirilmesi hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.