Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.03.2015

 

 

 

 

287

Melikgazi Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 20.000.000TL ödeneğin aktarma ve ekleme yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 1. maddesinde bulunan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine 20.000.000TL ödeneğin aktarma ve ekleme yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.03.2015 tarih ve 02 numaralı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 36. maddesi gereğince Melikgazi Belediyesi’nin 02.02.2015 tarih ve 72 sayılı Meclis kararına istinaden, 20.000.000TL ödeneğin ekli listede belirtilen birimlerinin harcama kalemlerine ekleme ve aktarma yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.03.2015

288

Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi.

 

 

 

Meclis gündeminin 2. maddesinde bulunan, Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.03.2015 tarih ve 112 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan Bulvarı üzerinde yer alan hastane ve istasyon caddesi kavşaklarında yapılan Köprülü Kavşak projesinin imar planlarına işlenmesi talep edilmektedir. Talep edilen yol mevcut yol güzergahı üzerinde trafik akışının kolaylaştırması amacıyla üst geçit olarak planlanarak kavşaklar yeniden düzenlenmiştir.

5216 sayılı kanunun 7/c ve 7g maddelerine istinaden 1/1000 ölçekli 29L-IIb, 30L-IIIc, 30M-IVd, 30M-IVc uygulama imar planı paftalarında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerdeki yol projesinin planlara işlenmesi yönündeki (NİP-4306,4 Plan İşlem Numaralı) Uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.03.2015

289

Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 3. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Anbar Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.03.2015 tarih ve 113 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Anbar Mahallesinde uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı ve yol olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 31J nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.03.2015

290

Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 4. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Küçük Ali Mahallesinde nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.03.2015 tarih ve 114 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Küçükali Mahallesinde nazım ve uygulama imar planları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı ve yol olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenmesi için nazım imar plan değişikliği yapılması istenmektedir.

1/5000 ölçekli 29L nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yerlerin konut alanı, yeşil alan, ibadet alanı ve yol olarak planlanması yönündeki nazım imar plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.03.2015

291

Mehmet YAŞAR’ın, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 870 sayılı kararma askı ilan süresi içerisinde yaptığı itirazın görüşülmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 5. maddesinde bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 870 sayılı kararma istinaden, Kocasinan Belediyesi, Seyrani Mahallesinde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, askı ilan süresi içerisinde Mehmet YAŞAR’ın yaptığı itirazın görüşülmesi hususunda hazırlanan 11.03.2015 tarih ve 115 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Kocasinan ilçesi, Seyrani Mahallesi, 163 pafta, 1042 ada, 33 nolu parsel maliki Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 870 sayılı kararına istinaden yapılan 1/5000 ölçekli (Revizyon) Nazım İmar Planına askı ilan süresi içinde itiraz etmektedir. Söz konusu parselinin sosyal tesis alanı olarak planlandığı, parseli dışındaki hemen bütün parseller için değer kazandıracak bir uygulama yapıldığı bu yüzünden mağdur olduğunu belirterek yapılan bu haksız uygulamanın düzeltilerek alanın Konut Alanı ya da Ticaret Alanı olarak yeniden planlanması suretiyle mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Söz konusu alan Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarih ve 827 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edilerek Kocasinan Belediyesine yetki verilmiştir. Konu ile ilgili plan müellifi görüşünde belirtildiği üzere; söz konusu alanda yapılacak uygulama ile alanda bulunan tüm parsel malikleri büyüklükleri oranınca hak sahibi olacağı ve mülkiyetler birleştirilerek proje etapları oluşturulacağı dikkate alındığında herhangi bir mağduriyet oluşmayacağı kanaatine varıldığından; itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.03.2015

292

Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1012 ada, 1 parsel, 590 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi.

 

 

Meclis gündeminin 6. maddesinde bulunan, Melikgazi Belediyesinin, Mimarsinan Mahallesi 1012 ada, 1 parsel, 590 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan 11.03.2015 tarih ve 116 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesinde, 1012 ada, 1 parsel ve 590 ada, 1 parselin güneyinde bulunan ibadet alanı ve yeşil alan olarak planlı yerlerin yeniden düzenlenerek cami alanının mevcut konut alanlarına daha yakın bir alanda yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli nazım imar plan değişikliğinin yapılmasını istemektedir.

1/5000 ölçekli K35-d-02-b nazım imar planı paftasında plan müellifi tarafından teknik gereklere uygun olarak hazırlanıp onama sınırı içerisine alınan yeşil alan olarak planlı yerin ibadet alanı, ibadet alanı olarak planlı yerin ise yeşil alan olarak planlanması yönündeki nazım imar plan tadilatı talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Top Tarihi

Karar No

Konusu

:

:

:

13.03.2015

293

Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi.

 

 

Meclis gündeminin 7. maddesinde bulunan, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince; Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih ve 54 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan 11.03.2015 tarih ve 117 numaralı İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 11.02.2015 tarih, 6154/280–1748 sayılı yazıları ile belirlenen Kayseri Askeri Havalimanı Mania kodlarının planlamada altlık olarak kullanılmasına ilişkin Kocasinan Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarih, 54 sayılı kararının kabulünün uygun olacağına ilişkin hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.